ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ΠΩΣ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Περιεχ?μενα

Γεια σα? φ?λοι μου! Ε?μαι ο Γι?ννη? ο Διβρ?μη? και στο σημεριν? β?ντεο θα μιλ?σουμε για το π?? να μει?σετε ? να μει?σουμε μαζ? το ποσοστ? εγκατ?λειψη? ? bounce rate στα αγγλικ?, ποσοστ? εγκατ?λειψη? ? ποσοστ? αναπ?δηση? στα ελληνικ?.

Κ?ντε like, κ?ντε subscribe και αφ?στε το σχ?λιο σα? στο β?ντεο ? στο ?ρθρο απ το blog που διαβ?ζετε και προχωρ?με κατευθε?αν στο ψητ?.

Τι ε?ναι το ποσοστ? εγκατ?λειψη? ? το bounce rate;

Το ποσοστ? εγκατ?λειψη? ε?ναι ?ταν κ?ποιο? κ?νει μια αναζ?τηση στην Google, στη συν?χεια μπα?νει στο site σα? γιατ? βγα?νει στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? δεν βρ?σκει αυτ? που θ?λει ? δεν του αρ?σει αυτ? που θ?λει ? κ?τι ?λλο συμβα?νει στο site σα? και φε?γει. Αυτ? λ?γεται ποσοστ? εγκατ?λειψη?.

Δεν ε?ναι στ?νταρ ?τι ?ρχεται απ? τη Google, μπορε? να ?ρχεται απ? το Facebook ? κ?ποια διαφ?μιση στο Facebook, μπορε? απ? κ?ποια διαφ?μιση Google. ?λα αυτ?, απ? ?ποιο σημε?ο και να ?ρχονται στο site σα? προκαλο?ν bounce rate κι αυτ? ε?ναι πολ? αρνητικ?.

Ε?ναι παρ?γοντα? κατ?ταξη? το bounce rate ? το ποσοστ? εγκατ?λειψη?;

mideniste-pososto-egkatalipsis-paramarketing-lowΗ απ?ντηση ε?ναι ναι γιατ? συμμετ?χει ?μεσα και ?μμεσα σε π?ρα πολλο?? παρ?γοντε? και υποπαρ?γοντε? SEO τη? Google και του αλγορ?θμου τη? Google. Π?? το ξ?ρει η Google το ποσοστ? εγκατ?λειψη?;

Κ?θε site χρησιμοποιε? το Google Analytics που σα? συστ?νω αν δεν το ?χετε β?λει αυτ? τη στιγμ? ? αν χρησιμοποιε?τε κ?ποιο ?λλο πακ?το με Analytics, να β?λετε Google Analytics εκτ?? και αν υπ?ρχει κ?ποιο? ειδικ?? λ?γο? που δεν μπορ? να τον αναφ?ρω αυτ? τη στιγμ? που δεν θ?λετε να παρακολουθε? η Google το site σα?.

Αλλ? μ?σα στο Google Analytics η Google ?χει ?λα τα User Experience, ?λη η εμπειρ?α χρ?στη και που π?ει ?να? χρ?στη? μ?σα στο site μα? κ?θε στιγμ?.

Γι’ αυτ? ε?ναι πολ? σημαντικ? να ?χουμε το Google Analytics μ?σα στο site μα? και να βελτι?σουμε το bounce rate γιατ? ?τσι θα βελτι?σουμε την κατ?ταξη στην Google κατ? 100%. Ε?ναι σ?γουρο πω? θα γ?νει βελτ?ωση ?μεσα.

Η βελτ?ωση κατ?ταξη? δεν θα ε?ναι μια σκ?τη βελτ?ωση κατ?ταξη?, δεν θα ε?ναι χωρ?? κ?ποιο ?φελο?, ξερ? βελτ?ωση. Θα ?χει κ?ποιο ?φελο? ?σον αφορ? στην επισκεψιμ?τητα και ?φελο? ?σον αφορ? το ποσοστ? μετατροπ?ν.

Θα μα? π?ρουν πιο πολλο? πελ?τε? τηλ?φωνο, θα αγορ?σουν πιο πολλο? απ? το site μα? και θα αυξ?σουμε τα ?σοδα κατακ?ρυφα.

11 +1 Τρ?ποι για να μει?σουμε το ποσοστ? εγκατ?λειψη?

Π?με να δο?με πω? μει?νεται. Σε αυτ? το β?ντεο ?χω βρει 11 + 1, 12 δηλαδ?, τρ?που? για να μει?σουμε το bounce rate. Αν κ?νετε ?ρευνα στο Internet ? στο YouTube θα δε?τε κι ?λλα, εμε?? ?μω? θα με?νουμε σε αυτ? τα β?ματα που πιστε?ω ?τι ε?ναι π?ρα πολ? βασικ?.

?μα με?νετε ω? το τ?λο?, θα π?ρετε ?να σο?περ δ?ρο απ? την εταιρε?α hosting Myip, οπ?τε π?με να π?σουμε με τα μο?τρα στο βαθ? SEO που ?χει να κ?νει με το π?? να μει?σουμε το ποσοστ? αναπ?δηση? σ?μερα.

1 Δημιουργ?στε ποιοτικ? και σχετικ? περιεχ?μενο

Λοιπ?ν, το πρ?το ε?ναι το σχετικ? περιεχ?μενο, ποιοτικ? περιεχ?μενο.

?χετε site και δεν ?χετε σχετικ? περιεχ?μενο;

Ε?ναι σ?γουρο ?τι θα φ?γει απ? το site σα? και θα ψ?ξει ?λλο site.? ?μα π?ει στο δε?τερο site και δεν βρει αυτ? που θ?λει θα π?ει στο επ?μενο site. Αυτ? λ?γεται και dwell time ? χρ?νο? μονομαχ?α?, ξιφασκ?α πα?ζουμε στην Google και μετρ?ει κι αυτ? ω? παρ?γοντα? κατ?ταξη?.

Γι’ αυτ? και με το bounce rate, ποσοστ? εγκατ?λειψη? ? ποσοστ? αναπ?δηση? βελτι?νουμε και το dwell time.

?μα κ?ποιο? παραμε?νει στο site μα? παραπ?νω απ? 2 με 5 λεπτ?, στο δε?τερο κ?νει 1 λεπτ?, στο τρ?το 30’’ σημα?νει ?τι στο dwell time ?χουμε κερδ?σει εμε?? και θα κρατ?σουμε την πρ?τη μα? θ?ση.

Επ?ση?, αν το site μα? ε?ναι δ?κατο και κ?ποιο? κ?νει click στο πρ?το, μετ? στο δε?τερο, στο τρ?το, στο τ?ταρτο και με?νει σε εμ??, γιατ? και αυτ? ε?ναι dwell time, θα δ?σει μετ? απ? π?ρα πολλ? click στο site μα? την πρωτι?.

Οπ?τε δεν ε?ναι μ?νο τα backlinks αλλ? και το σχετικ? περιεχ?μενο και το ποιοτικ? περιεχ?μενο το οπο?ο πρ?πει να καλ?πτει σε πληροφ?ρηση τον χρ?στη κατ? 100% .

Τι σχετικ? περιεχ?μενο μπορο?με να δημιουργ?σουμε;

?ρθρα, ινφογραφικ?, να ?χουμε εικ?νε? και β?ντεο γιατ? το β?ντεο πι?νεται μ?νο του σαν περιεχ?μενο.

Γι’ αυτ? κ?νουμε και ?ρθρο κ?θε β?ντεο και κ?θε β?ντεο το ?χουμε και ?ρθρο. Θα σα? πω περισσ?τερα για το σχετικ? περιεχ?μενο και το περιεχ?μενο, γιατ? ε?ναι π?ρα πολ? σημαντικ? στο ποσοστ? αναπ?δηση?.

2 Βελτι?στε την αναγνωσιμ?τητα τη? ιστοσελ?δα?

Και π?με στο νο?μερο 2 που ε?ναι η αναγνωσιμ?τητα του site μα? δηλαδ? θ?λουμε μεγ?λε? γραμματοσειρ?? με δι?κενο 1,5 τουλ?χιστον. Κοιτ?ξτε το Paramarketing blog να δε?τε π?σο ?μορφα ε?ναι στημ?νο και να φα?νεται καλ? στα κινητ?.

Να μην σπ?νε οι οθ?νε?, να ε?ναι mobile first designed. Θα πρ?πει να ?χουμε παραγραφοπο?ηση και μορφοπο?ηση.

Και η παραγραφοπο?ηση και η μορφοπο?ηση ε?ναι παρ?γοντε? SEO. ?σο πιο ?μορφε? και απλ?? ε?ναι η μορφοπο?ηση και οι γραμματοσειρ?? και ευαν?γνωστε?, τ?σο θα παραμε?νει κ?ποιο? στο site μα?.

?μα παρατηρ?σετε κ?ποια site που χρησιμοποιο?ν περ?εργε? γραμματοσειρ??, ε?ναι π?ρα πολ? στρυφν? τα κε?μενα του? και δεν μπορε? να τα διαβ?σει κ?ποιο?, δεν διαβ?ζονται.

3 Βελτι?στε την ταχ?τητα φ?ρτωση?

Π?με στο νο?μερο 3 που ε?ναι η ταχ?τητα φ?ρτωση? η οπο?α ?μμεσα παρ?γοντα? SEO γιατ? επηρε?ζει το ποσοστ? εγκατ?λειψη?.

Κ?θε 1’’ που περν?ει και το site μα? αργε? να φορτ?σει, χ?νουμε το 10% των επισκεπτ?ν.

?ρα το site μα? πρ?πει να φορτ?νει σε 1’’? και η εναλλαγ? τη? σελ?δα? σε 1’’. Δεν μπορο?με να περιμ?νουμε π?νω απ? 1’’ σ?μερα και στα κινητ?, δεν υπ?ρχει λ?γο? να περιμ?νουμε π?νω απ? 1’’ σ?μερα με την τεχνολογ?α που ?χουμε.

Ακ?μη και τα WordPress που κ?ποτε ?ταν πολ? αργ? ?γιναν κι αυτ? π?ρα πολ? γρ?γορα, οπ?τε βελτι?στε την ταχ?τητα φ?ρτωση? με ?να ποιοτικ? hosting.

Αλλ?ζοντα? hosting μπορε?τε να βελτι?σετε την ταχ?τητα φ?ρτωση?.

Η εταιρε?α Myip, η οπο?α σα? δ?νει 50% ?κπτωση? με τον κωδικ? PARAMARKETING50, αυτ? ?θελα να δ?σω στο τ?λο?, κερδ?στε 50% ?κπτωση στου? light speed servers τη? Myip.

Θα δε?τε μεγ?λη διαφορ? στην ταχ?τητα απ? εκε? που ε?στε σ?μερα, μεταφ?ροντα? το site σα? σε ?λλο server.

Επ?ση?, την ταχ?τητα φ?ρτωση? την επηρε?ζει και το WordPress theme.

Δεν μπορ? να ?χω ?να θ?μα που ε?ναι αργ? ? ?χει π?ρα πολ? βαρ? κ?δικα ? να φορτ?νει την αρχικ? σελ?δα σε 7’’ και να ε?ναι 5MB.

Θα πρ?πει να χρησιμοποι?σω το Pingdom Tool για να το βελτι?σω και ?να ?λλο εργαλε?ο, το Google PageSpeed Insight, το οπο?ο θα σα? το πω στο τ?λο? γιατ? το κρατ?ω μυστικ? επειδ? ε?ναι το πιο δ?σκολο αυτ? τη στιγμ?.

4 Αφαιρ?στε τα ενοχλητικ? Pop Up και διαφημιστικ? αναδυ?μενα παρ?θυρα

Π?με μετ? στο νο?μερο 4, pop up και διαφημ?σει?.

Το 70% των χρηστ?ν εγκαταλε?πει το site ?ταν βλ?πει pop up και δυσανασχετε? ?ταν βλ?πει δι?φορε? διαφημ?σει? και pop up.

Ακ?μη και με τα cookies ?ταν βλ?πει accept cookies, GDPR και ?λε? αυτ?? τι? νομικ?? μπο?ρδε? που υπ?ρχουν για να μπει κανε?? στο site.

?λα αυτ? λειτουργο?ν αρνητικ? στη συνολικ? εμπειρ?α του χρ?στη και στο ποσοστ? εγκατ?λειψη?.

Θ?λω να σα? πω ?τι το μ?νυμα για τα cookies ε?ναι εντελ?? ?χρηστο, εννοε?ται ?τι πρ?πει να αποδ?χεσαι τα cookies κ?θε φορ? που μπα?νει? στο site.

?ρα, ο νομοθ?τη? πρ?πει να αλλ?ξει τη νομοθεσ?α και για το GDPR και να του? λ?ει απ? τη στιγμ? που ?βαλε? το email σου εδ?, αποδ?χεσαι και το GDPR. Απ? τη στιγμ? που μπα?νει? στο site μου αποδ?χεσαι τα cookies και να σταματ?σει τον παραλογισμ? που κ?θε μ?να ζητ?νε καινο?ργια cookies με pop up. Δηλαδ? μπα?νουμε αυτ?ν τον μ?να να διαβ?σουμε, τον ?λλο μ?να ζητ?ει π?λι cookies. Ρε παιδι? αφο? ?χω β?λει τα cookies 15 φορ??, π?λι;

Να ?χουν και μια δι?ρκεια, μια φορ?. ?χουμε φτ?σει σε αντ?θετη κατε?θυνση λ?γω νομικ?ν. Απ?στευτο!

5 Προτιμ?στε απλ? και λειτουργικ? design

Π?με στο νο?μερο 5, απλ? και λειτουργικ? design.

Λευκ? φ?ντο τα περισσ?τερα site, μη δω site με μα?ρο φ?ντο, εκτ?? κι αν ε?ναι οικονομικ? site, ?χει τεχνικ?? αναλ?σει?.

Αυτ? μα? βοηθ?ει, ξεκουρ?ζει το μ?τι επειδ? βλ?πουμε πολλ?? πληροφορ?ε? και πολλ? tickers να τρ?χουν π?νω κ?τω.

Αλλι?? θ?λουμε λευκ? φ?ντο και ?σο πιο απλ? design γ?νεται.

?να μενο? και απ? κ?τω το περιεχ?μενο, χωρ?? sidebar. Δεν χρει?ζεται να ?χω sidebar, εκτ?? κι αν ?χω ενημερωτικ? site και θ?λω να β?ζω διαφημ?σει?. ?χω αφαιρ?σει το sidebar απ? το site, γιατ? δεν εμφαν?ζεται σε κινητ?, εμφαν?ζονται απ? κ?τω.

Οπ?τε ε?ναι καλ? να μην ?χω sidebar, αν απευθ?νομαι σε περιεχ?μενο μ?νο.

6 Απλ? μενο?.

Το 6 ε?ναι το απλ? μενο?.

Βασικ?τατο ε?ναι το μενο? ειδικ? απ? κινητ?, ακ?μη και τερ?στια site δεν μπορο?ν να πλοηγηθο?ν σ?μερα.

Δεν θα πω ον?ματα, γιατ? θα γ?νουν ρεζ?λι και δεν θ?λω να του? αναφ?ρω μπροστ? στον κ?σμο, αλλ? μεγ?λα, τερ?στια site που δεν το πιστε?ετε ?τι ?χουν τ?σο μεγ?λο μενο? και τ?τοια λειτουργικ?τητα που δεν μπορ? να πλοηγηθ? και να βρω αυτ? που θ?λω μ?σα στο site. Το απ?στευτο!

Ποιο? ο λ?γο? να φτι?ξω ?να site με περιεχ?μενο αν δεν μπορε? ο χρ?στη? να μπει στο site απ? το μενο?; Τα πιο απλ?!

7 Δημιουργ?στε φρ?σκο περιεχ?μενο

Το 7 ε?ναι το φρ?σκο περιεχ?μενο.

Σα? ?χει τ?χει να μπε?τε σε κ?ποιο site και να μην κατοικε?ται, δηλαδ? να ε?ναι στοιχειωμ?νο; Και εμ?να αν μπε?τε στο site και διαβ?σετε ?να ?ρθρο απ? το 2013 θα πε?τε: α, παλι? site! Ναι, αλλ? ?χω και ?ρθρα απ? αυτ? τη βδομ?δα.

Π?ντα ?χω καινο?ργια ?ρθρα, απλ? ?τυχε να διαβ?σετε και εκε?νο που σημα?νει ?τι αν διαβ?σετε τα επ?μενα θα δε?τε φρ?σκο περιεχ?μενο, απλ? ?χω και κλασικ? περιεχ?μενο.

Οπ?τε, μην φοβ?στε να γρ?ψετε ν?ο περιεχ?μενο και μη δυσανασχετε?τε επειδ? ?χετε ?δη 1.000 ?ρθρα.

Για να μει?σετε το ποσοστ? εγκατ?λειψη? ? ποσοστ? αναπ?δηση? θα πρ?πει να ?χουμε φρ?σκο περιεχ?μενο, να αισθ?νεται καλ? ο χρ?στη? και να βγα?νει και στην Google.

?σο πιο φρ?σκο περιεχ?μενο ?χετε, τ?σο χαμηλ?τερο θα ε?ναι το ποσοστ? εγκατ?λειψη? γιατ? ο ?λλο? διαβ?ζει ?να ?ρθρο σ?γχρονο τη? καθημεριν?τητα? και ?χι περσιν? ξιν? σταφ?λια.

8 Bελτι?σετε τη γραφ? σα?

Το 8 ε?ναι να βελτι?σετε τη γραφ? σα?, την αφηγηματικ? ικαν?τητα να λ?τε ιστορ?ε?.

?σο πιο απλ? γραφ? που απευθ?νεται στον κ?σμο, το storytelling, ιστορ?ε?, γιατ? ε?μαι κι εγ? μεγ?λο? παραμυθατζ?? εκτ?? SEO. Απ? μικρ?? ε?χα αυτ? την ικαν?τητα να γρ?φω παραμ?θια, ιστορ?ε? επιστημονικ?? φαντασ?α? εκθ?σει?.

Β?βαια δεν σημα?νει ?τι πρ?πει να ?χετε κι εσε?? την επιφο?τηση του Αγ?ου Πνε?ματο? και να μιλ?τε 50 γλ?σσε? ? να λυθε? η γλ?σσα σα? και να γ?νετε ρ?τορα? στο Internet. Μπορε?τε να βελτι?σετε τη γραφ? σα? γρ?φοντα? για τον κ?σμο.

Διαβ?στε ξαν? αυτ? που γρ?φετε. Αν δεν σα? αρ?σει, απλοποι?στε το. Μην χρησιμοποιε?τε βαρι?? εκφρ?σει?, χωρ?? τελε?ε?, με πολλ? κ?μματα και μεγ?λε? προτ?σει?.

9 Γρ?ψτε σε απλ? γλ?σσα

Το 9 ε?ναι η απλ? γλ?σσα. Σ?μφωνα με ?ρευνα που ?γινε στο Internet για τα site πανεπιστημ?ων στην Αμερικ?, το καλ?τερο site απ? ?ποψη SEO, αναγνωσιμ?τητα? και χρηστικ?τητα? το ε?χε το Harvard, το οπο?ο φημ?ζεται για τα βαρι? πτυχ?α και του? επιστ?μονε?.

Γιατ? το ε?χε το Harvard;

Γιατ? η γλ?σσα και η γραφ? ?ταν επιπ?δου 3η? Γυμνασ?ου. Αυτ? ε?ναι το επ?πεδο γλωσσικ?? ικαν?τητα? και καταν?ηση? του γενικο? πληθυσμο? του Δυτικο? Κ?σμου, γιατ? υπ?ρχουν κ?ποιε? αφρικανικ?? χ?ρε? που δεν ε?ναι καν σε αυτ? το επ?πεδο.

Πρ?πει να ε?μαστε σε επ?πεδο 3η? Γυμνασ?ου για να κατανο?σει κ?ποιο? το site.

?μα αυξ?σουμε την τεχνικ? ορολογ?α θα εγκαταλε?ψουν το site μα? γιατ? θα ε?ναι δυσν?ητο, ε?ναι ?δη κουρασμ?νοι και δεν θ?λουν να κουρ?σουν το μυαλ? του?. Γενικ? θ?λουμε ?να απλ? και ε?κολο στη γλ?σσα site.

10 Στοχε?σετε στι? σωστ?? λ?ξει? και φρ?σει? κλειδι?

Π?με στο 10 που ε?ναι να στοχε?σετε στι? σωστ?? λ?ξει? κλειδι? και φρ?σει? κλειδι?.

Στο ?να ε?χα αναφερθε? στη σχετικ?τητα, σχετικ? περιεχ?μενο.

?ταν στοχε?ω στι? σωστ?? λ?ξει? κλειδι? και στου? σωστο?? ανθρ?που?, το κοιν? μου, τ?τε χαμηλ?νω το bounce rate ? το ποσοστ? εγκατ?λειψη?.

Γιατ? απευθ?νομαι σε αυτο?? που θ?λουν να διαβ?σουν αυτ? που γρ?φω π.χ. εγ? ε?μαι site για το SEO και απευθ?νομαι σε αυτο?? που ενδιαφ?ρονται για το SEO. ?ταν μιλ?ω για το bounce rate ?χει ?μεση σχ?ση με το SEO, ε?ναι φλ?γον θ?μα.

Δεν μπορ? να αρχ?σω να μιλ?ω ?μω? για κρυπτονομ?σματα, θα γ?νω ?να επενδυτικ? site, δεν γ?νεται.

Γιατ? δεν γ?νεται; Γιατ? ε?μαι site για το SEO.

Αμ?σω? αμ?σω? γ?νομαι ?σχετο?, ?χω ?σχετο περιεχ?μενο και ?μα το στε?λω στη λ?στα των email π?ρα πολλο? θα διαγραφο?νε γιατ? μιλ?ω για κ?τι που δεν χρει?ζεται, δεν θ?λουν, δεν επιθυμο?ν να λαμβ?νουν ενημερ?σει? για κ?τι που δεν του? ενδιαφ?ρει.

Ε?ναι περ?εργο να μπα?νω στο προποτζ?δικο και να πουλ?ει σουβλ?κια.

Κ?πω? ?τσι ε?ναι και το site σα?, πρ?πει να ?χουμε τι? λ?ξει? κλειδι? που να αντιπροσωπε?ουν την αγορ? μα?. Ε?μαστε site για το SEO, ?χουμε λ?ξει? κλειδι? για το SEO, ?χι ?λα ντ?λα. Δεν μπορ? να ?χω τα π?ντα, απλ? για να τα πι?σω, δεν πι?νει αυτ? στο Internet.

11 Ξεκ?θαρο call to action

Και το ενδ?κατο, ?χω κι ?λλο 1, ε?ναι να ?χουμε ξεκ?θαρο call to action.

Τι ε?ναι το call to action;

Ε?ναι να λ?ει στον ?λλον τι να κ?νει. Μπα?νω στο site και λ?ω: αν?βα στην Google, βγε?τε στην Google, π?ρτε τον κωδικ?, ξεκ?θαρα. Ζητ?στε προσφορ?, ξεκ?θαρο call to action.

Μπα?νει? σε ?να site και γ?νεται μ?σα πανηγ?ρι, δεν καταλαβα?νουμε τι πρ?πει να κ?νουμε μετ?, που πρ?πει να πλοηγηθο?με. Πρ?πει να γραφτο?με στο newsletter, πρ?πει να γραφτο?με στο καν?λι, πρ?πει να ζητ?σουμε προσφορ?.

Π?με να μπο?με σε ?να site που πουλ?ει κ?τι και δεν ξ?ρουμε τι πουλ?ει ? γιατ? αναφ?ρει τι? πληροφορ?ε? που αναφ?ρει εφ?σον δεν πουλ?ει κ?τι.

Υπ?ρχουν πολλ? προβλ?ματα στο Internet και πρ?πει να τα απλοποι?σουμε.

Δεν ε?ναι πυρηνικ? φυσικ? να κ?νω κ?τι απλ? για τον κ?σμο, ?μω?, πιστ?ψτε με, χρει?ζεται περισσ?τερο κ?πο απ? την πυρηνικ? φυσικ? για να απλοποι?σουμε κ?τι που ε?ναι περ?πλοκο.

Γι’ αυτ? υπ?ρχω εγ? με το καν?λι μου και το blog μου για να απλοποι? αυτ? που ε?ναι περ?πλοκα και βαρι? για τον απλ? κ?σμο.

12 Βελτι?στε τα Web Core Vitals

Και π?με στο 12 που ε?ναι το πιο βαρ? και δυσν?ητο πρ?γμα που ?βγαλε η εταιρε?α φαιν?μενο στο SEO, η Google.

Βελτι?στε τα Web Core Vitals, τεχνικ? ορολογ?α να φαν και οι κ?τε?.

Τι ε?ναι τα Web Core Vitals;

6 Μα?ου του 2021 ?χει ανακοιν?σει η Google ?τι θα κ?νει το Web Core Vitals Update και θα ρ?ξει π?ρα πολλ? site που δεν τα π?νε καλ? στο Google PageSpeed Insights.

Τα Web Core Vitals ε?ναι κ?ποιε? μετρ?σει? που ?χουν και τα 3 κλ?μακα απ? 0 ?ω? 100.

Θα πρ?πει να ?χετε απ? 80 και ?νω για κινητ? και 80 και ?νω για σταθερ?? συσκευ?? για να πο?με ?τι π?νε καλ? στο Web Core Vitals.

Τα Web Core Vitals ε?ναι παρ?γοντε? που βελτι?νουν και το bounce rate και ?χουν να κ?νουν με το LCP, FID και CLS.

  • Το LCP μετρ?ει π?σο γρ?γορα φορτ?νει το site σα?,
  • το FID μετρ?ει π?σο γρ?γορα μπορε?τε να αναδρ?σετε με το site σα? που φορτ?νει, δηλαδ? ?μα παρατηρ?σετε ?να site φορτ?νει και δεν μπορε?τε να πατ?σετε ακ?μη, αυτ? σα? εξοργ?ζει το ξ?ρω.
  • Το CLS μετρ?ει την οπτικ? σταθερ?τητα, δηλαδ? π?ω να κ?νω click και κουνι?ται και αντ? να π?ω εκε? που φορτ?νει, π?ω π?σω.

Μου ?χει τ?χει και μ?να πολλ?? φορ??, προσπαθ? να πατ?σω ?να κουμπ? σε ?να site και συν?χεια πατ?ω λ?θο? κουμπι? γιατ? κουνι?ται το site.

Δεν ?χει οπτικ? σταθερ?τητα. Αυτ? ε?ναι πολ? αρνητικ? για το User Experience, την εμπειρ?α του χρ?στη και για το bounce γιατ? βαρι?σαι και φε?γει? ? τα παρατ??.

?χει αποδε?ξει η Google με δι?φορα Case Studies που ε?χα δε?ξει σε προηγο?μενο β?ντεο ?τι βελτι?νοντα? το Web Core Vitals και το PageSpeed Insights γενικ? βελτι?νετε και το ποσοστ? αναπ?δηση? δραματικ?.

?ρα, το τελευτα?ο που θα κ?νετε ε?ναι να βελτι?σετε και τα Web Core Vitals.

Αυτ? μ?χρι εδ?. Αν ?χετε κ?ποια απορ?α ? κ?ποια ερ?τηση μπορε?τε να αφ?σετε το σχ?λιο σα? απ? κ?τω στο καν?λι μου στο YouTube ? στο blog μου, το www.richwerk.com.

Κερδ?στε 50% ?κπτωση στο επ?μενο πακ?το hosting

Κερδ?στε 50% ?κπτωση στο επ?μενο πακ?το hosting ? μεταφ?ρετε το site σα? στη Myip με το κουπ?νι PARAMARKETING50.

?χετε 50% ?κπτωση σε ?λα τα πακ?τα hosting, ε?ναι π?ρα πολ? γρ?γορο hosting και βοηθ? να μει?σετε το bounce rate σα?.

Βοηθ?στε μα? να φτ?σουμε του? 10.000 συνδρομητ??

GRAFTEITE-KANALI-YOUTUBE-2

Επ?ση?, βοηθ?στε μα? να φτ?σουμε του? 10.000 συνδρομητ?? γιατ? ?χουμε κολλ?σει εδ? και πολ? καιρ? στου? 1.300, κ?ντε like, κ?ντε subscribe, πατ?στε καμπαν?κι να πα?ρνετε τι? ενημερ?σει? γιατ? κ?θε Δευτ?ρα στι? 9 ?χουμε τουλ?χιστον ?να β?ντεο στο καν?λι μα? και βγ?ζουμε και ?λλα β?ντεο μεσοβδ?μαδα.

Θ?λετε να με?νετε σο?περ ενημερωμ?νοι με τι? τελευτα?ε? εξελ?ξει? στο SEO; Γραφτε?τε στο καν?λι μου στο YouTube και δε?τε πρ?τοι κ?θε Δευτ?ρα στι? 9 με την αυγο?λα το ν?ο μου β?ντεο για το SEO, την προ?θηση ιστοσελ?δων, το Amazon FBA και πολλ? ?λλα θ?ματα.

Ξ?ρω ?τι το θ?μα δεν ?χει εξαντληθε? και θα μπορο?σα να μιλ?ω για το SEO και τι? μηχαν?? αναζ?τηση? ?ρε?. Επειδ? θα πρ?πει να παραδ?σω και μερικ?? ιστοσελ?δε? που φτι?χνω παρ?λληλα, θα πρ?πει να σα? αφ?σω. Γραφτε?τε στο newletter και με?νετε συντονισμ?νοι στα επ?μενα εκπληκτικ? ?ρθρα για το SEO, τη Google και την κατασκευ? ιστοσελ?δων.

Επ?ση?, ?χουμε και το newsletter μα?, κ?θε 15 μ?ρε? στ?λνουμε ?να χρ?σιμο newsletter σχετικ? με το SEO, το Internet Marketing, το Amazon FBA, π?? να βγ?λετε λεφτ? απ? το Internet και π?? να αποκτ?σετε ανταγωνιστικ? πλεον?κτημα ?ναντι των ?λλων site που υπ?ρχουν στην αγορ? σα?.

Πιστε?ω να σα? ?ρεσε το β?ντεο για το ποσοστ? εγκατ?λειψη? και με?νετε συντονισμ?νοι, δε?τε το επ?μενο β?ντεο τ?ρα που ε?στε ζεστο?.

Μπορε?τε να κ?νετε binge watching, δηλαδ? να π?σετε με τα μο?τρα και να καταβροχθ?σετε το περιεχ?μενο στο καν?λι μου στο YouTube. Ποτ? κανε?? δεν μπορε? να δει ?να β?ντεο! Γεια σα?!

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO και τη Google:

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看