ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Π?? να κερδ?σετε τη μ?χη των backlinks;

Γεια σα? φ?λοι μου! Ε?μαι ο Γι?ννη? ο Διβρ?μη?, ιδιοκτ?τη? του paramarketing blog και αυτο? του καναλιο? στο YouTube και κ?θε Δευτ?ρα στι? 9 με την αυγο?λα μιλ?με για το SEO, για το π?? να βγ?λετε?λεφτ? απ? το internet, για το AMAZON?FBA και το π?? να γ?νετε επιχειρηματ?α? του Internet, για την προ?θηση ιστοσελ?δων και ?λα αυτ? τα καυτ? θ?ματα.

Πριν προχωρ?σουμε παρακ?τω, κ?ντε like και subscribe σ’ αυτ? το καν?λι για να φτ?σουμε του? 10.000 συνδρομητ?? στην Ελλ?δα, πρ?γμα που ε?ναι δ?σκολο, αλλ? πιστε?ω ?τι θα με βοηθ?σετε ?λοι εσε?? να τα καταφ?ρουμε.

Αφ?στε το σχ?λιο σα? κ?τω ?μα θ?λετε να πε?τε ? να ρωτ?σετε και π?με κατευθε?αν στο σημεριν? θ?μα που ε?ναι π?? να κερδ?σετε τη μ?χη των backlinks.

Π?? να κερδ?σουμε σ?μερα τη μ?χη των backlinks;

Διαβ?στε παρακ?τω.

Τι ε?ναι το backlink;

Βασικ? να ευχαριστ?σω ?λου? εσ?? που ?ρχεστε πρ?τη φορ? και να πο?με τι ε?ναι το backlink.

Το backlink ε?ναι ?να Link που δε?χνει κ?ποιον απ? ?να site, ?να κε?μενο που γ?νεται ?να χερ?κι, να π?ει σε κ?ποιο ?λλο site με κ?ποια λ?ξη κλειδ?.

Αυτ? το πρ?γμα λ?γεται backlink ? σ?νδεσμο? και ε?ναι αυτ? που μα? κατατ?σσει στη Google κατ? μ?γιστο βαθμ? δηλαδ? ο νο?μερο 1 παρ?γοντα? στη Google, μετ? απ? τ?σε? αλλαγ?? στον αλγ?ριθμο παραμ?νει να ε?ναι το backlink. Και στο internet σ?μερα ?χουμε μια τερ?στια μ?χη, ?ναν π?λεμο ποιο? θα κερδ?σει τα περισσ?τερα backlinks, να βγει πρ?το? στη Google, να μει?σει τα περιθ?ρια ανταγωνισμο? και να ρ?ξει του? ανταγωνιστ?? του πιο κ?τω απ? αυτ?ν.

pos-kerdisete-maxi-backlink-paramarketing-2-low

Γιατ? μιλ?με ?μω? για τη μ?χη των backlinks;

Το SEO γ?νεται κ?θε χρ?νο ?λο και δυσκολ?τερο

Το SEO σ?μερα ε?ναι ?να? π?λεμο? εξοπλισμ?ν ? ?να? π?λεμο? πυρηνικ?ν εξοπλισμ?ν Την ?δια μ?ρα ?ρχεται ?να? και φτι?χνει ?να site X και ?να ?λλο? και φτι?χνει ?να site Ψ καλ?τερο απ? το διπλαν?. Την επ?μενη μ?ρα ?ρχεται ?να? ?λλο? και φτι?χνει ?να site Ζ και την επ?μενη μ?ρα ο ?λλο? κ?νει ?να site 3 Ζ για να υπερκερ?σει τον ανταγωνισμ?.

Ο ?να? μπα?νει σε 10 καταλ?γου?, ο ?λλο? σε 20 καταλ?γου?, ο ?λλο? γρ?φει 30 backlink και πληρ?νει 40 εφημερ?δε? να γρ?φουν γι αυτ?ν και φτ?νουμε σε ?να σημε?ο να ε?ναι ασ?μφορο κ?ποιο? να βγει πρ?το? με κ?ποιε? λ?ξει? κλειδι?.

?να πρ?γμα που βλ?πουμε συν?χεια και επιβεβαι?νεται απ? την κοιν?τητα του SEO και του? συναδ?λφου? και απ? τα αποτελ?σματα τη? Google, γιατ? εμε?? σαν εταιρε?α κ?νουμε SEO π?νω απ? 8 χρ?νια με την τωριν? μορφ? που ξ?ρουμε το SEO, ασχ?τω? αν ε?χα εταιρε?α πληροφορικ?? απ? το 2000.

Και το SEO κ?θε χρ?νο γ?νεται δυσκολ?τερο, δηλαδ? γ?νεται πιο δ?σκολο για κ?ποιον να βγει πρ?το? στη Google, γ?νεται πιο δ?σκολο να πι?σει λ?ξει? κλειδι? και θα γ?νεται ακ?μα πιο δ?σκολο για 2 βασικο?? παρ?γοντε?.

Η Google αλλ?ζει συν?χεια τον αλγ?ριθμο αναζ?τηση?

Ο πρ?το? παρ?γοντα? – ?χω κ?νει και β?ντεο γι αυτ?- ε?ναι ?τι η Google αλλ?ζει συν?χεια τον αλγ?ριθμο αναζ?τηση?, κ?νοντα? τα λεγ?μενα core updates ? τα πυρηνικ? updates, αλλ?ζει τον πυρ?να του αλγορ?θμου τη? Google, ο?τω? ?στε να μην μπορο?με εμε?? οι ειδικο? στο SEO να μην μπορο?με να ανακαλ?ψουμε τι ?λλαξε και πω? μπορο?με να βγ?λουμε ?να site στην Google πιο οικονομικ? και πιο ε?κολα και να νικ?σουμε τον ανταγωνισμ?. Αυτ? ε?ναι βασικ?.

Αυξ?νονται εκθετικ? οι ν?ε? ιστοσελ?δε?

Το δε?τερο ε?ναι ?τι συν?χεια βγα?νουν περισσ?τερα site και κ?νουν επαγγελματικ? και ?χι ερασιτεχνικ? SEO, γιατ? υπ?ρχε το ερασιτεχνικ? SEO μ?χρι κ?ποια στιγμ? που, με τι? αλλεπ?λληλε? ενημερ?σει? τη? Google και με τι? αλλεπ?λληλε? εισ?δου? ν?ων ιστοσελ?δων, οι ερασιτ?χνε? βγ?καν off.

Με?νετε μ?χρι το τ?λο? μαζ? μου για να μ?θετε π?? να κερδ?σετε τη μ?χη των backlinks, τι θα πρ?πει να κ?νετε και να σα? δ?σω ?να σο?περ δ?ρο απ? τον χορηγ? τη? εκπομπ?? που ε?ναι η εταιρε?α Hosting Μyip, με?νετε μαζ? μου και προχωρ?με παρακ?τω.

Π?? να κερδ?σω σ?μερα τη μ?χη των backlinks; 3 Συμβουλ??

Κ?ποιοι θα μου πο?νε ?τι πρ?πει να φτι?ξω περιεχ?μενο στη σελ?δα και μετ? να φτι?ξω backlinks.

  • Το νο?μερο 1 ε?ναι τα backlinks,
  • το νο?μερο 2 ε?ναι το περιεχ?μενο.

?ρα δεν μπορ? να κ?νω backlinks σε ?να site που ?χει φτωχ? περιεχ?μενο.

Ωστ?σο, ε?χα παρατηρ?σει πριν χρ?νια στο δικ? μου site ?τι με δι?φορε? λ?ξει? κλειδι? π.χ. τι ε?ναι SEO και που ε?χα αν?τερη? ποι?τητα? περιεχ?μενο γιατ? ε?μαι επαγγελματ?α? στον χ?ρο και site και με τερ?στιο domain authority, μεγαλ?τερο απ? του? ανταγωνιστ?? μου, ?βλεπα ?τι κ?ποιοι ανταγωνιστ?? μου με περνο?σαν στην Google και ?βγαιναν πιο π?νω απ? μ?να.

Αυτ? μου κ?ντρισε το ενδιαφ?ρον για να δω για ποιο λ?γο εν? ε?χα καλ?τερο περιεχ?μενο με 2.500 λ?ξει? εν? τα ?λλα site ε?χαν 1.500 π.χ., ε?χα σχετικ? video, ?μουν site για το SEO, ε?χα το domain authority 80% εν? οι ?λλοι 50%, με περνο?σαν στη Google.

Απ?στευτο!

?κανα μια απλ? ?ρευνα ανταγωνισμο? και ε?δα ?τι οι ?λλοι ε?χαν περισσ?τερα backlink σε αυτ? τη σελ?δα που ε?χα λ?ξη κλειδ?? τι ε?ναι SEO. Τ?σο απλ?.

Παραξενε?τηκα γιατ? π?? η Google που θεωρε? ?τι το περιεχ?μενο ε?ναι βασιλι?? θεωρε? τα backlink καλ?τερα; Αυτ? ε?ναι το μυστικ? φ?λοι μου, γιατ? ?λα αυτ? που διαβ?ζετε σε blog για το SEO ε?ναι ?λα παραμ?θια. Δεν θα μπορ?σετε ποτ? να βρε?τε ?κρη στο SEO διαβ?ζοντα?, γιατ? το SEO δεν μαθα?νεται διαβ?ζοντα? αλλ? κ?νοντα?.

Ε?μαστε στην επιχε?ρηση to do it.

Η εμπειρ?α σε μαθα?νει SEO, απ? τα λ?θη μαθα?νουμε, η καθημεριν? τριβ? σε μαθα?νει και καν?να? δεν θα μ?θει αν δεν π?θει και αν δεν επενδ?σει ευρ?, ?πω? εγ?. Μ?χρι στιγμ??, πιστ?ψτε με, ?χω επενδ?σει και επενδ?ω κ?θε μ?να τρελ? νο?μερα.

Επενδ?ω πενταψ?φια νο?μερα κ?θε μ?να. Μου φα?νεται και μ?να αστε?ο αλλ? ε?ναι η αλ?θεια. Γιατ? το SEO ε?ναι εξοπλισμ?? πυρηνικ?ν. Βγ?ζει η Ρωσ?α καινο?ργιο πυρηνικ? ?πλο, το S400, βγ?ζει η Αμερικ? το S500, καπ?κι η Ρωσ?α το S600. Στο τ?λο? δεν κερδ?ζει καν?να?.

Εν π?ση περιπτ?σει, π?με π?σω στο θ?μα μα?. Αφο? ε?δα ?τι ?λλα site βγα?νουν μπροστ? απ? μ?να, εν? ε?χα και video που ε?ναι παρ?γοντα? κατ?ταξη?, εν? οι ?λλοι δεν ε?χαν ?βγαινα τρ?το? και ?χι πρ?το? με τη λ?ξη κλειδ? τι ε?ναι SEO;

Βασικ? ?μουν ?κτο? με τη λ?ξη κλειδ? τι ε?ναι SEO, ?ριξα μερικ? backlinks και π?γα τρ?το? που σημα?νει ?τι κ?τι π?λι μου ?λειπε. ?σω? δεν ?ταν καλ? τα backlinks, αλλ? ξ?ρω ?τι αν συνεχ?σω να κ?νω backlinks θα βγω πρ?το?.

Β?βαια δεν ε?ναι αυτ? το ν?ημα, να ανταγωνιστ? για μια λ?ξη κλειδ? ? μια φρ?ση κλειδ?, γιατ? δεν υπ?ρχει λ?γο? γιατ? κ?θε βδομ?δα κ?νουμε καινο?ργιο περιεχ?μενο. Το να βγω πρ?το? ? τρ?το? δεν λ?ει κ?τι. Με ενδιαφ?ρει να ?χω ?να τερ?στιο site που να βγα?νει απ? τι? λ?ξει? κλειδι?, οι ανταγωνιστ?? μπορε? να με πι?σουν σε κ?ποια σημε?α, κ?ποιοι ?λλοι σε κ?ποια ?λλα σημε?α.

Αυτ? σημα?νει γιατ? ε?μαστε ανοιχτ? αγορ? και υπ?ρχουν δεκ?δε? χιλι?δε? λ?ξει? κλειδι? που μπορε?τε να πι?σετε αντ? να εστι?σετε μ?νο σε μια λ?ξη κλειδ? ? φρ?ση κλειδ? να χ?σετε χρ?νο και να ξοδ?ψετε μια μικρ? περιουσ?α.

1 Πρ?πει κ?θε μ?να να ?χετε θετικ? ισοζ?γιο reffering domains

Οπ?τε π?με π?λι, νο?μερο 1 συμβουλ? να ?χετε θετικ? ισοζ?γιο referring domains και ?χι ?χι backlinks. Backlinks που προ?ρχονται απ? διαφορετικ? site, ?στω και 1. Αυτ? σα? ανεβ?ζει στην Google, ασχ?τω? αν κ?νετε backlink απ? referred domains για ?λο το site σε διαφορετικ? σημε?α.

Το καλ?τερο πρ?γραμμα για να βρε?τε referred domains ε?ναι το Ahrefs, το Google Search Console δεν σα? δε?χνει τι? διακυμ?νσει?, σα? δε?χνει μ?χρι 1000 referred domains. Οπ?τε καλ?τερα να ?χετε το Ahrefs, ε?ναι λ?γο ακριβο?τσικο γιατ? ?χει 90 ευρ? το μ?να, αλλ? ?μα ?χετε μεγ?λο site ? πολλ? site θα σα? βοηθ?σει να καταλ?βετε τι σα? συμβα?νει και να κ?νετε αν?λογε? δρ?σει?.

2 Μην επικεντρωθε?τε μ?νο στο περιεχ?μενο

Το νο?μερο 2 ε?ναι να μην επικεντρωθε?τε μ?νο στο περιεχ?μενο. Το περιεχ?μενο ε?ναι βασιλι??, αλλ? χωρ?? backlink καν?να site δεν βγα?νει πρ?το. Καν?να, ε?ναι δεδομ?νο. Υπ?ρχει το λεγ?μενο στα αγγλικ? fallacy, σκευωρ?α στα ελληνικ?, το λ?θο? να π?σω στην παγ?δα του content.

Η παγ?δα του content ε?ναι να γρ?φω χιλι?δε? λ?ξει? για κ?θε σελ?δα προορισμο? χωρ?? να κ?νω backlinks. Αυτ? δεν υπ?ρχει, δεν υπ?ρχει πιθαν?τητα να βγο?με πρ?τοι στη Google γρ?φοντα? μ?νο περιεχ?μενο.

Μπορε? να ?χω καλ?τερο περιεχ?μενο απ? ?λλου? και να μη βγα?νω πρ?το?. Αυτ? συμβα?νει στο δικ? μου site κατ? κ?ρον γιατ? δεν μπορ? να φτι?χνω backlinks για κ?θε ?ρθρο. Ε?ναι χιλι?δε? τα ?ρθρα και θα χρειαζ?μουν μ?νε? και ?ναν στρατ? ατ?μων να κ?νει backlinks.

Οπ?τε, το περιεχ?μενο δεν φ?ρνει την ?νοιξη, δεν σα? ανεβ?ζει στην Google. Κ?ποιοι μπα?νουν με μαν?α να κ?νουν περιεχ?μενο και το περιεχ?μενο κοστ?ζει. Πιστ?ψτε με, για να βρε?τε κ?ποιον καλ? content writer ? copywriter ? αρθρογρ?φο ε?ναι σχεδ?ν δ?σκολο ?ω? πολ? δ?σκολο.

Ωστ?σο, ?να καλ? πρ?γραμμα για να γρ?ψετε το περιεχ?μενο σα? ε?ναι το Surfer SEO που κ?νει επακριβ?? αν?λυση του ανταγωνισμο? για τι? λ?ξει? κλειδι? και ?χω και link για να εγγραφε?τε σε αυτ? για να αρχ?σετε να ψ?χνετε και να γρ?φετε σωστ? SEO content για το site σα?.

3 Θα πρ?πει να ξεκιν?σετε να κ?νετε backlinks απ? τη μ?ρα 1

Και το 3 ε?ναι ?τι θα πρ?πει να ξεκιν?σετε να κ?νετε backlinks απ? τη μ?ρα 1. Day one.

Απ? τη μ?ρα που θα κ?νετε το site σα?, ξεκιν?στε να κ?νετε backlinks.

?σο πιο γρ?γορα ξεκιν?σετε τα backlink, τ?σο καλ?τερα θα π?ει το site σα?.

?μα το site σα? αργ?σει να π?ρει backlinks, δηλαδ? τελει?νει η κατασκευ? 30 Σεπτεμβρ?ου και ξεκιν?τε τα backlinks 1 Οκτωβρ?ου, ?χετε αργ?σει 1 μ?να. Συν?θω? αυτ? μα? πα?ρνει παραπ?σω, γιατ? ?μα ξεκιν?σω 1 Οκτωβρ?ου π.χ. μ?χρι να τα πι?σει η Google Θα π?ει 15 Οκτωβρ?ου γιατ?, ?ταν ξεκιν?ει ?να site δεν διατρ?χεται απ? τα bots επειδ? ε?ναι καινο?ργιο.

Η Google δεν ξ?ρει κ?θε π?σο να διατρ?ξει το site για να δει ποια λ?ξη ?χει πι?σει και τι δεν ?χει πι?σει.

Επ?ση?, τα site που πα?ρνετε τα Links εσε?? ?χουν το ?διο θ?μα.

?μα δεν ε?ναι site μεγ?λη? κυκλοφορ?α? θα ε?ναι πολ? δ?σκολο να χρησιμοποιηθε? αυτ? το backlink μ?χρι να το πι?σει η Google και μετ? να πι?σει ?τι το site σα? ?χει backlink απ? αυτ? το site. Οπ?τε ε?ναι μια διαδικασ?α που ε?ναι χρονοβ?ρα, μπορε? να κρατ?σει απ? 15 μ?χρι 45 μ?ρε?.

?ρα, πρ?πει να ξεκιν?σετε απ? την αρχ? να κ?νετε backlinks, ?στω και στην αρχικ? σελ?δα για να πι?σετε μερικ? πρ?γματα και να κερδ?σετε χρ?νο στην Google.

Πολλ?? φορ?? ξεκιν?με το web design 1 Σεπτεμβρ?ου, τελει?νουμε 30 Οκτωβρ?ου, ξεκιν?με τα backlinks 1 Νοεμβρ?ου, τα πι?νει η Google 15 Δεκεμβρ?ου γιατ? ε?ναι καινο?ργιο το site και ?χουν περ?σει ?δη 3,5 μ?νε? στο SEO – γιατ? το SEO ?χει να κ?νει και με το design – και δεν ?χουμε κ?νει τ?ποτα.

Αυτ? ε?ναι μ?γα σφ?λμα, πρ?πει να ξεκιν?σετε απ? τη μ?ρα 1.

Αυτ? φ?λοι μου για το π?? να κερδ?σετε τη μ?χη των backlinks.

Ελπ?ζω να ?ταν π?ρα πολ? χρ?σιμο το περιεχ?μενο και να σα? βο?θησε να π?ρετε μια ιδ?α για το π?? λειτουργε? το SEO σ?μερα στην πραγματικ?τητα και τι πρ?πει να κ?νετε τ?ρα.

Επ?ση?, μην ξεχ?σετε να κ?νετε Like σε αυτ? το β?ντεο και subscribe στο καν?λι μου για να φτ?σουμε επιτ?λου? του? 10.000 συνδρομητ??.

Πα?ρνω μ?νο 100 ?τομα το μ?να. Ξ?ρω ?τι το SEO ε?ναι cult, ε?ναι υποκουλτο?ρα, ε?ναι πολ? μικρ? το ποσοστ? των ανθρ?πων που ασχολο?νται με το SEO, π?? να βγ?λετε λεφτ? απ? το internet, το Amazon Fba και ?λα τα ?λλα που ?χουμε, αλλ? κ?νοντα? εγγραφ?, like και αφ?νοντα? κ?ποιο σχ?λιο για να βοηθ?σετε τα video μου να αποκτ?σουν ορατ?τητα και σε ?λλου? χρ?στε? και να φτ?σουμε του? 10.000.

Κερδ?στε 50% ?κπτωση στο Hosting εφ?ρου ζω??!

Π?με τ?ρα, στη μεγ?λη μα? προσφορ? του χορηγο? του καναλιο? που ε?ναι η εταιρε?α hosting Myip, με τον πιο γρ?γορο server στη Ελλ?δα αυτ? τη στιγμ?, απ? ?ποψη τιμ?? και ταχ?τητα?, ?χει lightspeed τεχνολογ?α και ?χει servers στη Θεσσαλον?κη για να ?χουμε Local SEO στην Ελλ?δα και στην Γερμαν?α στην Ευρ?πη για να ?χουμε international SEO.

Οι 5 πρ?τοι που θα παραγγε?λουν hosting με τον κωδικ? ?κπτωση? paramarketing50 ?χουν 50% ?κπτωση αυτ? τη στιγμ? στο hosting.

paramarketing50

Σηκωθε?τε απ? καρ?κλε?, ντιβ?νια, αυτοκ?νητα μπε?τε στο link που σα? ?χω β?λει και αγορ?στε Hosting με 50% ?κπτωση εφ’ ?ρου ζω??.

Μ?νο οι 5 πρ?τοι ?χουν αυτ? την ?κπτωση, οπ?τε κινηθε?τε γρ?γορα. Μη σκεφτε?τε να π?ρετε το μικρ? πακ?το γιατ? μπορε?τε να ?χετε το διπλ? πακ?το με τα μισ? λεφτ?.

Να π?ρετε πακ?το των 200 ευρ? γιατ? σα? κοστ?σει μ?νο 100 ευρ? που ε?ναι τζ?μπα, πιστ?ψτε με και δεν θα βρε?τε εταιρε?α με καλ?τερο support για το site σα?. Το SEO ξεκιν?ει απ? το web design και απ? το hosting που ε?ναι το σπ?τι του web design. Ε?ναι βαρ?μετρο για το SEO σα? η ταχ?τητα φ?ρτωση? του site σα?.

Γραφτε?τε στο καν?λι μου στο YouTube!

GRAFTEITE-KANALI-YOUTUBE-1

Θ?λετε να με?νετε σο?περ ενημερωμ?νοι με τι? τελευτα?ε? εξελ?ξει? στο SEO; Γραφτε?τε στο καν?λι μου στο YouTube και δε?τε πρ?τοι κ?θε Δευτ?ρα στι? 9 με την αυγο?λα το ν?ο μου β?ντεο για το SEO, την προ?θηση ιστοσελ?δων, το Amazon FBA και πολλ? ?λλα θ?ματα.

Ξ?ρω ?τι το θ?μα δεν ?χει εξαντληθε? και θα μπορο?σα να μιλ?ω για το SEO και τι? μηχαν?? αναζ?τηση? ?ρε?. Επειδ? θα πρ?πει να παραδ?σω και μερικ?? ιστοσελ?δε? που φτι?χνω παρ?λληλα, θα πρ?πει να σα? αφ?σω. Γραφτε?τε στο newletter και με?νετε συντονισμ?νοι στα επ?μενα εκπληκτικ? ?ρθρα για το SEO, τη Google και την κατασκευ? ιστοσελ?δων.

Σα? ευχαριστ? πολ?!

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO και την προ?θηση ιστοσελ?δων:

 

 

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看