ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

google-featured-snippets-1

Π?? να κατακτ?σετε τα featured snippets τη? Google

Πω? να κερδ?σετε την πρ?τη θ?ση τη? Google για ?λε? τι? αναζητ?σει?

Γεια σα? φ?λοι μου, σ?μερα θα μιλ?σουμε για το πω? θα κατακτ?σετε την πρ?τη θ?ση τη? Google με τα λεγ?μενα featured snippets, προβεβλημ?να αποσπ?σματα στα ελληνικ?.

Τα προβεβλημ?να αποσπ?σματα τα οπο?α θα τα λ?με απ? εδ? και στο εξ?? featured snippets για να μην ακουγ?μαστε σαν εξωγ?ινοι, ε?ναι κ?ποια αποτελ?σματα αναζ?τηση? που φιγουρ?ρουν στην πρ?τη θ?ση τη? Google και δεν ?χουν μ?νο το κλασικ? μπλε των αποτελεσμ?των αναζ?τηση?.

Πολλ? απ? αυτ? ε?ναι σε πλα?σιο ?πω? για παρ?δειγμα το παρακ?τω αποτ?λεσμα αναζ?τηση? με την λ?ξη κλειδ? GREECE PRIME MINISTER.

FEATURED-SNIPPET-MITSOTAKIS-1

Η ?δια αναζ?τηση στα ελληνικ? με τον ?ρο αναζ?τηση? ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ δεν μα? δ?νει featured snippet, και θα σα? εξηγ?σω το λ?γο. Γιατ? ακ?μα δεν ?χει περ?σει αυτ? η αλλαγ? του αλγορ?θμου τη? Google σε ?λε? τι? εθνικ?? αγορ?? και δεν εμφαν?ζει featured snippet η Google σε ?λε? τι? εθνικ?? αναζητ?σει?.

Αυτ? το πλα?σιο λ?γεται κ?ρτα γν?ση? ? γρ?φημα γν?ση? ( knowledge graph ). Οι κ?ρτε? γν?ση? ε?χαν εισαχθε? για πρ?τη φορ? απ? τη Google το 2012 και βασ?στηκε π?νω στι? πληροφορ?ε? που ?παιρνε για κ?ποιο θ?μα απ? τη Wikipedia ? την ιστοσελ?δα Freebase.

Οι κ?ρτε? γν?σει? στην αρχ? και μ?χρι και τον Ιανου?ριο του 2020 προβ?λλονταν δεξι? δ?πλα απ? τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google. Θεωρο?νταν ?τι ?ταν στη θ?ση μηδ?ν τη? Google μια και το πρ?το αποτ?λεσμα ξεκινο?σε κ?τω απ? τι? διαφημ?σει? του Google Ads και ?τσι δεν εμφανιζ?ταν ποτ? πιο π?νω απ? την κ?ρτα γν?ση?.

Η κ?ρτα γν?ση? λοιπ?ν ε?ναι ?να απ? τα ε?δη των featured snippets που ?χει εισ?γει η Google.

Ω? ορισμ?? λοιπ?ν τα featured snippets ? προβεβλημ?να αποσπ?σματα ε?ναι ειδικ? πεδ?α στα οπο?α η μορφοπο?ηση των κλασικ?ν αποτελεσμ?των αναζ?τηση? ?χει αναστραφε? και φα?νεται πρ?τα η περιγραφ? τη? ιστοσελ?δα?.

Π?ση οργανικ? επισκεψιμ?τητα κερδ?ζει μια ιστοσελ?δα ?ταν ε?ναι στα featured snippets;

?πω? καταλαβα?νετε τ?ρα, το συμπ?ρασμα ε?ναι ?τι ?ταν κ?ποιο site εμφαν?ζεται στα featured snippets τη? Google, πετυχα?νει μια α?ξηση τη? τ?ξη? του 14% ?ω? και 34% τη? συνολικ?? οργανικ?? κ?νηση? του και συνολικ? η α?ξηση του CTR, του συνολικο? αριθμο? των κλικ δηλαδ? που λαμβ?νει το βοηθ?ει και ?λλο στην συνολικ? του κατ?ταξη στι? μηχαν?? αναζ?τηση? λ?γω δημοτικ?τητα?.

Δηλαδ? το κ?ρδο? ε?ναι διπλ? γιατ? η Google θεωρε? την ιστοσελ?δα σα? ω? authority site και για αυτ? σα? παραχωρε? την πρ?τη θ?ση τη? Google με το featured snippet.

Ποια τα ε?δη των featured snippets;

Για να εμφανιστε? λοιπ?ν η ιστοσελ?δα σα? στα featured snippets θα πρ?πει να υιοθετ?σετε τι? παραπ?νω μορφ?? περιεχομ?νου. Θα πρ?πει δηλαδ? το περιεχ?μενο σα? να περι?χει:

  1. Παρ?γραφου? ?ω? 300 χαρακτ?ρε? που να απαντ?νε σε βασικ? ερωτ?ματα των χρηστ?ν του ?ντερνετ.
  2. Λ?στε? με κουκ?δε? ? λ?στε? με αρ?θμηση. Η σωστ? μορφοπο?ηση ε?ναι κ?τι που η Google προτιμ?ει και φυσικ? ε?ναι και παρ?γοντα? κατ?ταξη?. Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα στο β?ντεο Κεφ?λαιο 11. Μορφοπο?ηση Σελ?δα?.
  3. Π?νακε? με αποτελ?σματα, ? π?νακε? με στατιστικ? στοιχε?α, τιμ?? και χρ?σιμε? πληροφορ?ε? γενικ?τερα.
  4. Β?ντεο απ? το YouTube τα οπο?α θα περι?χουν απαντ?σει? στι? ερωτ?σει? των χρηστ?ν.
  5. Εικ?νε? οι οπο?ε? καλ? θα ?ταν να ε?ναι μοναδικ??.
  6. Γραφ?ματα που να απεικον?ζουν καμπ?λε?, διαν?σματα ? ινφογραφικ?.

Πω? να βελτιστοποι?σετε το site σα? για τα featured snippets;

Το featured snippets optimization ε?ναι η διαδικασ?α βελτιστοπο?ηση? του περιεχομ?νου τη? ιστοσελ?δα? σα? για να κερδ?σει ?λο και περισσ?τερα featured snippets στη Google.

Προσοχ? και π?λι, γιατ? η βελτιστοπο?ηση για τα featured snippets προ?ποθ?τει ?τι η ιστοσελ?δα σα? ?χει ?δη περιεχ?μενο και μ?λιστα χρ?σιμο γιατ? η Google δεν ταξινομε? απλ?? ιστοσελ?δε? αλλ? το περιεχ?μενο του?.

Υπ?ρχουν 7 τρ?ποι να διαμορφ?σετε το περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα? σα? με τ?τοιο τρ?πο ?στε να ?χει περισσ?τερε? πιθαν?τητε? για να βγει στην πρ?τη θ?ση τη? Google ω? featured snippet.

Θα πρ?πει σε αυτ? το σημε?ο να σα? επισημ?νω ?τι καν?να? δεν μπορε? να σα? εγγυηθε? ?τι ?μα κ?νετε ?λα τα παρακ?τω σωστ? θα βγει η ιστοσελ?δα σα? στα featured snippets, ο?τε ? ?δια η Google.

?μω? τα παρακ?τω 7 β?ματα για να βελτιστοποι?σετε την ιστοσελ?δα σα? για τα featured snippets ε?ναι σ?γουρο ?τι ακ?μα και αν δεν σα? εξασφαλ?σουν την πρ?τη θ?ση στι? αναζητ?σει?, θα σα? βοηθ?σουν να κερδ?σετε πολλ?? θ?σει? στα SERPs τη? Google και να βελτι?σετε κατ? πολ? την εμπειρ?α του χρ?στη.

1 Απαντ?σει? σε ερωτ?σει? (Ποιο?, Τι, Π?τε, Που και Γιατ?;)

Απ? τα πιο δημοφιλ? featured snippets ε?ναι αυτ? που απαντ?νε σε ερωτ?σει? του τ?που Ποιο?, Τι, Π?τε, Που και Γιατ?;

Η Google ?χει κ?νει στροφ? 360 μοιρ?ν -180 ?θελα να πω- και ?χει μετατραπε? απ? μηχαν? αναζ?τηση? σε μηχαν? απαντ?σεων. Σε λ?γο θα τη ρωτ?με με την χρ?ση τη? φωνητικ?? αναζ?τηση? τι να φορ?σουμε σ?μερα.

Και για αυτ? για τι? πρ?τε? θ?σει? τη? προτιμ?ει τι? ιστοσελ?δε? που απαντ?νε σε ερωτ?σει?, μ?λλον που ?χουν τη δομ? του περιεχομ?νου του? ?τσι σχεδιασμ?νη για να απαντ?ει σε ερωτ?σει? ? σε πιθαν?? ερωτ?σει? των επισκεπτ?ν σα?.

Για να ?χει η ιστοσελ?δα σα? καλ?τερο SEO, θα πρ?πει απαντ?τε με ακρ?βεια και σαφ?νεια σε αυτ?? τι? ερωτ?σει?. ?να κλασικ? παρ?δειγμα ε?ναι το αποτ?λεσμα στην ερ?τηση: “why the sun is hot.”

FEATURED-SNIPPET

Προσοχ?, γιατ? ?μα θ?σω την ?δια ερ?τηση στη Google στα ελληνικ?, δεν μα? εμφαν?ζονται ακ?μα featured snippets και αυτ? ε?ναι πολ? θετικ? γιατ? σα? περιγρ?φω μια τ?ση η οπο?α πρ?κειται να ?ρθει και στην χ?ρα μα? σ?ντομα.

?ρα θα ?ταν σοφ?τερο αντ? να αναρωτι?στε τι δεν π?ει καλ? με την ιστοσελ?δα σα? και μοι?ζει ακατο?κητη και π?φτετε θ?ματα τη? ?δια? σα? τη? ?γνοια?, καλ? θα ?ταν να ξεκιν?σετε να προσθ?τετε χρ?σιμο περιεχ?μενο σε αυτ?ν με β?ση το τι ζητ?ει ο τελικ?? χρ?στη? και την μορφοπο?ηση που επικροτε? η Google.

2 How-tos ? Συμβουλ?? για το πω? να κ?νετε κ?τι

Αναζητ?σει? του τ?που Π?? να κ?νετε κ?τι… ?πω?: Π?? να δ?σετε τη γραβ?τα σα?, Πω? να ρυθμ?σετε τον θερμοστ?τη του καλοριφ?ρ, Πω? να πληρ?σετε τα τ?λη κυκλοφορ?α? κτλ, τα λεγ?μενα How-to στα αγγλικ? ?χουν περισσ?τερε? πιθαν?τητε? να συμπεριληφθο?ν στα featured snippets τη? Google.

Για παρ?δειγμα, στην αναζ?τηση: Πω? να δ?σετε μια γραβ?τα, εμφαν?ζει ω? featured snippet ?να β?ντεο.

FEATURED-SNIPPETS-VIDEOS-3

Σε αυτ? το σημε?ο θ?λω να πω ?τι ε?μαι πολ? συγκινημ?νο? γιατ? ε?ναι το πρ?το featured snippet που βρ?σκω στα ελληνικ?!

Πρ?γμα που με κ?νει να καταλ?βω δ?ο πρ?γματα:

  • ? ?τι ελ?χιστα site ?χουν βελτιστοποιηθε? για τα featured snippets ?
  • ?τι δεν ?χει ολοκληρωθε? η ανακ?λυψη και ταξιν?μηση ?λων των ελληνικ?ν featured snippets απ? τη Google.

Θεωρ? ?τι και οι 2 παραπ?νω πιθαν?τητε? ισχ?ουν ακ?μα.

Γενικ? τα how tos που θα πρ?πει να δημιουργ?σετε μπορε? να ε?ναι ?ρθρα, ?ρθρα με εικ?νε? ? και β?ντεο τα οπο?α θα πρ?πει να υπ?ρχουν τα β?ματα αναλυτικ? και επεξηγηματικ? για το πω? θα πρ?πει να κ?νετε κ?τι.

Π?ρτε για παρ?δειγμα το β?ντεο για το πω? να δ?σετε την γραβ?τα σα?. Εκτ?? απ? χιλι?δε? προβολ?? που ?χει μαζ?ψει, ?χει β?λει μια πολ? γλυκο?λα παρουσι?στρια, επειδ? απευθ?νεται στο αντρικ? κοιν?, να μα? εξηγ?σει αναλυτικ? πω? να δ?σουμε την γραβ?τα μα? με δι?φορου? τρ?που?.

Επειδ? το β?ντεο απ? μ?νο του ε?ναι πολ? κατατοπιστικ? και πλ?ρε?, η Google το θε?ρησε ω? το τ?λειο αποτ?λεσμα αναζ?τηση? για να πι?σει το συγκεκριμ?νο featured snippet.

3 Ορισμο?

Οι ορισμο? ε?ναι και αυτο? ?να καλ? παρ?δειγμα για να καταλ?βετε την πρ?τη θ?ση στη Google.

hat-trick-featured-snippet-1

Η επεξ?γηση κ?ποιων ορισμ?ν ?πω? το hat trick ε?ναι πολ? καλ?? ευκαιρ?ε? για να πι?σετε την πρ?τη θ?ση στι? μηχαν?? αναζ?τηση? μ?σω τη? εμφ?νιση? τη? παρ?γραφου του ορισμο? του ?ρου αναζ?τηση? στα αποτελ?σματα τη? Google ω? featured snippet.

Σ?γουρα στον κλ?δο που βρ?σκεστε θα υπ?ρχουν και κ?ποιε? ?γνωστε? λ?ξει? που θ?λουν εξ?γηση και που συν?μα τι? αναζητ? το κοιν? στ?χο σα? στη Google.

Καλ?πτοντα? αυτο?? του? ορισμο??, μπορε?τε να κερδ?σετε θ?σει? και απ? την δε?τερη σελ?δα να εκτοξευτε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google σε μια ν?χτα!

4? Συγκρ?σει? και συγκριτικ? τεστ

nike-vs-adidas-features-snippets-4

Τα συγκριτικ? τεστ ? γενικ? οι συγκρ?σει? για το ποιο προ??ν ? υπηρεσ?α ? ζ?ο ? πρ?γμα ε?ναι καλ?τερο ε?ναι κ?τι που η Google αγαπ?ει και συν?θω? βγ?ζει στην πρ?τη θ?ση των αναζητ?σεων.

Για παρ?δειγμα με τον ?ρο αναζ?τηση?: ” nike shoes vs adidas shoes “, στην πρ?τη θ?ση βγα?νει μια δημοσ?ευση απ? την Quora που πραγματε?εται το ποιο παπο?τσι απ? τα 2 ε?ναι καλ?τερο.

5 Πληροφορ?ε? σχετικ? με το κ?στο? και τι? τιμ??, χιλιομετρικ?? αποστ?σει? κτλ

Πληροφορ?ε? σχετικ? με τι? τιμ??, το κ?στο? κ?ποιων αγαθ?ν, τι? χιλιομετρικ?? αποστ?σει? κτλ μπορο?ν να βγουν στην πρ?τη θ?ση ω? προβεβλημ?να αποσπ?σματα.

FEATURED-SNIPPET-ALASKA-5

?σο και να προσπ?θησα να βρω αν?λογε? περιπτ?σει? στην ελληνικ? Google ?ταν αδ?νατο, ?τσι σα? παραθ?τω ?να παρ?δειγμα απ? την αναζ?τηση “how much it costs to vacation in Alaska”.

Ακριβ?? κ?τω απ? τα τ?σσερα αποτελ?σματα αναζ?τηση? που ε?ναι διαφ?μιση υπ?ρχει το σχετικ? featured snippet απ? την ?γκυρη ιστοσελ?δα Alaska.org που απαντ?ει απευθε?α? στο ερ?τημα:

A typical 7-day Alaska vacation costs around $3000 per person—a little over $400 per day.

Κ?τι τ?τοιο θα πρ?πει να κ?νετε και εσε?? για την δικ? σα? ιστοσελ?δα.

6 Λ?στε? τ?που TOP 10, τα 10 καλ?τερα

lists-features-snippets-6

Π?λι επειδ? η ελληνικ? Google εμφ?νιζε ?να κεν?, αναζ?τησα τον ορο 10 best smartphones και το πρ?το αποτ?λεσμα προερχ?ταν απ? την ιστοσελ?δα Techradar.com με τη λ?στα των 10 κορυφα?ων κινητ?ν τηλεφ?νων για το 2020.

Αναλ?οντα? το παραπ?νω παρ?δειγμα, θα πρ?πει να πο?με ?τι η Google θεωρε? πολ? σημαντικ? τι? λ?στε? με τα τοπ 10 μια? αγορ??. Μπορε? να ε?ναι τα τοπ 10 τραγο?δια, οι 10 κορυφα?ε? τσ?ντε? για το 2020, οι 20 κορυφα?ε? ιστοσελ?δε? για αγγελ?ε? κτλ.

Υιοθετ?ντα? αυτ?ν την πρακτικ? των τοπ 10 και στην δικ? σα? ιστοσελ?δα θα δε?τε την οργανικ? σα? επισκεψιμ?τητα να αυξ?νετε δραματικ?.

7 FAQ ? Συχν?? Ερωτ?σει?

Η δομ? των συχν?ν ερωτ?σεων ? τα ?ρθρα που απαντ?νε στι? πιο συχν?? ερωτ?σει? των χρηστ?ν ε?ναι ο καλ?τερο? και ο πιο κλασικ?? τρ?πο? για να μαγνητ?σετε ?χι μ?νο το κοιν? σα? αλλ? και να φιγουρ?ρετε στην πρ?ην θ?ση μηδ?ν, τ?ρα θ?ση ?να τη? Google.

FAQ-FEAUTED-SNIPPET-7

Με τον ?ρο αναζ?τηση?: ” How to lose weight FAQ”, το οπο?ο FAQ το ?βαλα επ?τηδε? για να βρω μ?νο FAQs ? συχν?? ερωτ?σει? εμφαν?ζεται στο πρ?το αποτ?λεσμα αναζ?τηση? ?να FAQ απ? την ιστοσελ?δα Rxlist.com.

Για την ακρ?βεια ε?ναι ?να κου?ζ γν?σεων απ? την σελ?δα Rxlist.com σχετικ? με το τι ισχ?ει και τι ?χι στο να χ?σουμε β?ρο?.

Αυτ? η δομ? που επ?λεξαν οι συντ?κτε? αυτ?? τη? σελ?δα? την βο?θησε να αν?βει στι? πρ?τε? θ?σει? των προτιμ?σεων των χρηστ?ν λ?γω δημοτικ?τητα? και χρηστικ?τητα? ? UX.

Δεν σημα?νει ?τι ?λα τα FAQ θα πρ?πει να βγα?νουν στην πρ?τη θ?ση τη? Google ω? featured snippets ?μα δεν τα προτιμο?νε οι χρ?στε? και ?μα δεν ?χουν κ?τι χρ?σιμο να προσφ?ρουν.

Το να γρ?φω απλ?? και μ?νο ?χρηστο περιεχ?μενο ? αρλο?μπε? για να γεμ?σω 2.000 λ?ξει? και να βγω στη Google δεν λ?ει και κ?τι. Ε?ναι σαν την ?κθεση εκτ?? θ?ματο?, κανε?? δεν θα την διαβ?σει και ?μα την διαβ?σει κανε?? καν?να? δεν θα καταλ?βει τ?ποτα.

Μην γρ?φετε απλ?? και μ?νο για να γρ?φετε. Γρ?ψτε κ?τι που θα λ?σει ?μεσα μια αν?γκη του κοινο? σα? και που θα του? βοηθ?σει σε κ?τι.

Πιστε?ω να σα? κ?λυψα με ?σο το δυνατ?ν απλο?στερη γλ?σσα και τρ?πο σχετικ? με αυτ? το θ?μα. Για κ?θε απορ?α, μην διστ?σετε να επικοινων?σετε μαζ? μου ? ακ?μα και να ζητ?σετε μια προσφορ? για την προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Δε?τε περισσ?τερα για τα featured snippets:

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看