ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Π?? να κ?νω White Hat SEO και π?? να αποφ?γω το Black Hat SEO για να αν?βω στην Google

Περιεχ?μενα

Γεια σα? φ?λοι μου!

Σ?μερα θα μιλ?σουμε για το π?? να κ?νω White Hat SEO και π?? να αποφ?γω το Black Hat SEO για να αν?βω στην πρ?τη θ?ση τη? Google.

Ε?μαι ο Γι?ννη? ο Διβρ?μη?, ειδικ?? στο SEO, ιδιοκτ?τη? του www.richwerk.com και αυτο? του καναλιο? στο YouTube και κ?θε Δευτ?ρα στι? 9 το ελ?χιστο ?χουμε ?να καινο?ργιο β?ντεο για το SEO, για την προ?θηση ιστοσελ?δων, για το π?? να βγ?λετε λεφτ? απ? το Internet, για το affiliate marketing και δι?φορα ?λλα φλ?γοντα θ?ματα στο internet σ?μερα.

Μπορε?τε να κ?ντε εγγραφ?, να αφ?σετε το σχ?λιο σα?.

Επ?ση?, μπορε?τε να πατ?σετε το κουδουν?κι για να πα?ρνετε τι? ενημερ?σει? και να κ?νετε και like αν σα? ?ρεσε το β?ντεο.

?χουμε και το newsletter μα?, κ?θε 15 μ?ρε? στ?λνουμε ?να newsletter σχετικ? με το SEO, αφ?στε το email σα? και κ?ντε εγγραφ? στο newsletter κ?νοντα? click στο link. Επ?ση?, ?σοι με?νετε ω? το τ?λο?, θα σα? δ?σω ?να σο?περ δ?ρο απ? τον χορηγ? τη? εκπομπ??, την εταιρε?α hosting Myip.

Τι ε?ναι το White Hat SEO;

white-hat-seo-black-hat-seo-paramarketing-lowΚαι π?με να π?σουμε με τα μο?τρα στο βαθ? SEO που ε?ναι το White Hat SEO και γιατ? το προτιμ?με το White Hat SEO σε σ?γκριση με το Black Hat SEO και το Gray Hat SEO.

Υπ?ρχουν α? πο?με π?ρα πολλ? ε?δη SEO.

Τι ε?ναι το White Hat SEO;

Το White Hat SEO ε?ναι ?λε? εκε?νε? οι τεχνικ?? SEO που επικροτε? η Google και δεν παραβι?ζουν την πολιτικ? ποι?τητα? του αλγορ?θμου τη? Google.

Τι ε?ναι το Black Hat SEO και το Grey Hat SEO;

Το Black Hat SEO ε?ναι ?λε? εκε?νε? οι μ?θοδοι, σκοτειν?? και αραχνιασμ?νε? τεχνικ??, που παραβι?ζουν την πολιτικ? ποι?τητα? του αλγορ?θμου τη? Google και προσπαθο?ν να χαλκε?σουν τον αλγ?ριθμο για κερδ?σουν θ?σει? κ?ποια site που δεν τι? αξ?ζουν, ?τσι λ?ει η Google.

Το Gray Hat SEO ε?ναι το SEO που ε?ναι κ?που ενδι?μεσα, δεν ε?ναι εντελ?? Black Hat ο?τε White Hat, απλ? συνδυ?ζει και τι? 2 τεχνικ??. Κ?νει και λ?γο Black Hat, κ?νει και White Hat σε κ?ποιο ποσοστ?.

Θα ?λεγα σ?μερα ?τι τα περισσ?τερα site ε?τε μεγ?λα ε?τε μικρ?, δηλαδ? και μεγ?λε? ιστοσελ?δε?, κ?νουν και τα δυο πρ?γματα ?θελα του? ? εσκεμμ?να. Αλλ? να σα? πω ?να πρ?γμα, δεν γ?νεται να βγει? πρ?το? στην Google ?μα κ?νει? μ?νο Black Hat SEO.

Κ?ποια στιγμ? θα σε χτυπ?σει ο αλγ?ριθμο? τη? Google ? δεν θα μπορε?? να φτ?σει? την ποι?τητα που χρει?ζεσαι για να παραμε?νει? εκε? π?ρα, οπ?τε θα ε?ναι προσωριν? το π?ρασμα σου.

Οπ?τε, χρει?ζεσαι αναγκαστικ? και White Hat SEO τουλ?χιστον σε μεγαλ?τερο ποσοστ? που σημα?νει ?τι για να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google ξεκιν?τε με White Hat SEO και αν αυτ? δεν σα? φτ?νει μπορε?τε να ρ?ξετε και κ?τι ?λλο μ?σα για να αποκτ?σετε την αιχμ? του δ?ρατο? και να φτ?σετε πρ?τοι.

Μπορε?τε να βγε?τε πρ?τοι στη Google μ?νο με White Hat SEO;

Ωστ?σο, μπορε?τε να βγε?τε και μ?νο με White Hat SEO στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

Επειδ? εμε?? θ?λουμε να αποφ?γουμε τι? κακοτοπι?? και να κ?νουμε ?να site για την επ?μενη δεκαετ?α που να αντ?χει με προοπτικ?, δηλαδ? θ?λω να κ?νω ?να site και το site ε?ναι επιχε?ρηση που θα μπορ?σει μ?χρι το 2030 να υπ?ρχει στην Google και να μου φ?ρνει λεφτ? κ?θε χρ?νο, χωρ?? να αντιμετωπ?ζω περιπ?τειε? και προβλ?ματα.

Γιατ? ?μα χ?σω τι? θ?σει? στην Google, θα χ?σω και την επισκ?ψιμ?τητα και ?μα χ?σω την επισκ?ψιμ?τητα, θα χ?σω του? πελ?τε? μου.

?μα χ?σω του? πελ?τε? μου, θα χ?σω τον τζ?ρο και θα κλε?σω το μαγαζ?.

Οπ?τε χρειαζ?μαστε να ποντ?ρουμε μακροπρ?θεσμα στην μακροβι?τητα τη? ιστοσελ?δα? μα? ?ρα θ?λουμε να ασχοληθο?με κατ? κ?ριο λ?γο, κατ? 99% με White Hat SEO.

Κινδυνε?ουμε ?μα μα? κ?νει spam ? negative SEO ?να? ανταγωνιστ?? μα?;

Η ερ?τηση τ?ρα ε?ναι: κ?νουμε μ?νο White Hat SEO αλλ? ?χουμε τον ανταγωνιστ? που μα? κ?νει spam και μα? ρ?χνει negative links ? μου κ?νει Black Hat SEO.

Κινδυνε?ω; Η απ?ντηση ε?ναι ?χι.

Εφ?σον ?χουμε το μεγαλ?τερο ποσοστ? του site μα? White Hat SEO σ?γουρα δεν κινδυνε?ουμε, γιατ? ακ?μα και η Google η ?δια ?χει Black Hat SEO και τη? κ?νουν spam δι?φορα bots και δι?φορα ?λλα προγρ?μματα που υπ?ρχουν για το spam.

Οπ?τε καταλαβα?νει ο αλγ?ριθμο? τη? Google και των bot ?τι δεν το κ?νουμε εμε??, μα? το κ?νουν οι ανταγωνιστ??, αλλ? και μ?νοι μα? να το κ?νουμε δεν το προσμετρ?ει τ?σο πολ? το Black Hat SEO, εφ?σον δεν το προσμετρ?ει στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? σαν παρ?γοντα κατ?ταξη?.

Εφ?σον το Black Hat SEO δεν μα? ανεβ?ζει, δεν το προσμετρ?ει ιδια?τερα η Google.

Εφ?σον το Black Hat SEO δεν το προσμετρ?ει η Google, δεν μα? ρ?χνει κι?λα?. Ο Γι?ννη? φοβ?ται το θερι? και το θερι? τον Γι?ννη. Ε?ναι το δ?λημμα αυτ? τη στιγμ?, τι κ?νει τι.

7 Β?ματα συμβουλ?? για να βγε?τε στη Google πρ?τοι μ?νο με White Hat SEO

Π?με ?μω? να δο?με κ?τι πιο χρ?σιμο, 7 συμβουλ??, 7 β?ματα για να κ?νετε μ?νο White Hat SEO και ?να ?γδοο β?μα που πρ?πει να κ?νουμε κ?θε μ?να για να ελ?γχουμε το site μα?.

 1. Δημιουργ?στε ποιοτικ? περιεχ?μενο
 2. Ρυθμ?στε τα Web Core Vitals, ?χουμε μιλ?σει σε προηγο?μενο β?ντεο γι αυτ? και η Google με το επ?μενο update τη? τον Μ?ιο του 2021, που ?χει ?δη ανακοιν?σει, θα β?λει τα Web Core Vitals σαν τμ?μα του αλγορ?θμου τη? οπ?τε προσοχ?
 3. Βελτι?στε το On-Page SEO
 4. Βελτι?στε το Domain Name SEO
 5. Hosting, π?ρτε μοναδικ? IP και π?ρτε ?να μοναδικ? hosting
 6. Backlinks
 7. Μελετ?στε το συνολικ? link profile και αυξ?στε το trust flow σα?
 8. Εξετ?στε μια φορ? το μ?να το site σα? για τυχ?ν προβλ?ματα ? τυχ?ν Black Hat SEO, links ? οτιδ?ποτε αρνητικ? μπορε? να υπ?ρχει στο site σα? και να σα? ρ?ξει στην Google

1 Δημιουργ?στε ποιοτικ? περιεχ?μενο

Π?με λοιπ?ν στο β?μα 1. Το βασικ?τερο β?μα για να κ?νουμε White Hat ε?ναι το περιεχ?μενο.

Το Content Marketing ε?ναι η βασικ?τερη τεχνικ? SEO που μπορ? να σα? προτε?νω και δεν γ?νεται καν?να site να βγει πρ?το στην Google, αν δεν ?χει ποιοτικ? περιεχ?μενο το οπο?ο να απαντ? στο ερ?τημα τι ζητ? ο χρ?στη? σ?μερα στο internet.

Δηλαδ? πρ?πει να κοιτ?ξετε να βρε?τε τι ψ?χνει ο χρ?στη? σ?μερα στο internet σχετικ? με το αντικε?μενο σα?, ?πω? το δικ? μου που ε?ναι το SEO, σ?γουρα ψ?χνει κ?τι στο SEO.

?λα αυτ? πρ?πει να απαντ?νται απ? χρ?σιμο περιεχ?μενο και το περιεχ?μενο αποτελε?ται απ? β?ντεο, κε?μενο, ινφογραφικ?, εικ?νε? και τυχ?ν ?λλε? εφαρμογ?? που μπορε? να ?χετε μ?σα στο site σα?.

Το β?ντεο απ? μ?νο του, η Google το λαμβ?νει σαν περιεχ?μενο, δηλαδ? μπορο?με να ?χουμε μια σελ?δα μ?νο με β?ντεο μ?σα, χωρ?? να ?χω β?ντεο. Αυτ? το λαμβ?νει η Google πλ?ον σαν περιεχ?μενο.

Συνδυ?στε β?ντεο και κε?μενο

Επ?ση?, μπορ? να ?χω συνδυασμ?.

Εγ? ?χω β?ντεο στα ?ρθρα μου και ?χω και την αποδελτ?ωση του β?ντεο απ? το β?ντεο που βλ?πετε αυτ? τη στιγμ? υπ?ρχει αποδελτ?ωση μ?σα στο site μου. Μ?σα στην περιγραφ? υπ?ρχει το link και θα μπορ?σετε να το διαβ?σετε αν θ?λετε να δε?τε ακριβ?? τι λ?ει και δεν μπορε?τε να κρατ?σετε σημει?σει? αυτ? τη στιγμ?.

Οπ?τε, το περιεχ?μενο ε?ναι βασιλι??, ξεκιν?με με το περιεχ?μενο που πρ?πει να ε?ναι λ?γο καλ?τερο απ? του? ανταγωνιστ?? μα? και λ?γο μεγαλ?τερο σε μ?γεθο?, σε μ?κο? χωρ?? αυτ? να σημα?νει ?τι πρ?πει να φθ?νει σε ποι?τητα.

Δηλαδ? μετρ?ει η ποι?τητα και ?χι τ?σο η ποσ?τητα. Αν οι ανταγωνιστ?? μα? ?χουν 2.000 λ?ξει?, εγ? μπορ? να του? νικ?σω με κε?μενο 1.800 λ?ξεων εφ?σον ε?μαι καλ?τερο? σ’ αυτ? το κε?μενο.

?μω?, προτε?νουμε ?μα οι ανταγωνιστ?? σα? ?χουν 2.000 λ?ξει? για μια συγκεκριμ?νη σελ?δα προορισμο?, εσε?? να φτι?ξετε κε?μενο 2.200 ? 2.500 λ?ξει?.

?χω σχετικ? β?ντεο για το π?σα κε?μενα και περιεχ?μενα πρ?πει να ?χετε. Να θυμ?στε ?τι χρει?ζεστε τουλ?χιστον 100 ?ρθρα στο site σα? ? 100 σελ?δε? προορισμο? που να ?χουν χρ?σιμο περιεχ?μενο για τον χρ?στη που θα μπει μ?σα σε αυτ?.

2 Βελτι?στε τα Web Core Vitals ?νω του 80/100

Π?με στο νο?μερο 2 που ε?ναι τα Web Core Vitals, ?να? ν?ο? πονοκ?φαλο? που ?χει εισ?γει η Google και τα Web Core Vitals μπορε?τε να τα ελ?γξετε για το site σα? στο Google PageSpeed Insights.

Υπ?ρχουν κι ?λλο τρ?ποι να το ελ?γξετε αλλ? ε?ναι ο καλ?τερο? τρ?πο? να τα ελ?γξετε απ? εκε? και να κ?νετε τι? απαρα?τητε? διορθ?σει?. Το score σα? πρ?πει να ναι τουλ?χιστον στο 80 και για κινητ?? συσκευ?? και για σταθερο?? υπολογιστ?? και υπ?ρχουν 3 βασικο? παρ?γοντε? στο Web Core Vitals.

Αυτο? ε?ναι:

 • Largest Contentful Paint (LCP)
 • First Input Delay (FID)
 • Cumulative Layout Shift (CLS)

Το LCP που πρ?πει να φορτ?νει σε 2,5’’, το FID που πρ?πει να ε?ναι 100 millisecond και το CLS που πρ?πει να ε?ναι 0,1. Αυτ? τα 3 μελετ?στε παρακ?τω ? μπε?τε στο site μου να διαβ?σετε περισσ?τερα γι αυτ?.

3 Βελτι?στε το On Page SEO

Π?με μετ? στο νο?μερο 3 που ε?ναι το On-Page SEO.

Θα μου πε?τε το On-Page SEO ε?ναι διαφορετικ? απ? το περιεχ?μενο;

Το On-Page SEO ε?ναι λ?γο διαφορετικ? γιατ? περιλαμβ?νει και το περιεχ?μενο.

Απλ? το περιεχ?μενο απ? μ?νο του δεν φτ?νει, θα πρ?πει να ?χω τοποθετ?σει σωστ? και τα meta descriptions, να ?χω β?λει σωστ? του? τ?τλου?, να ?χω β?λει σωστ? τι? κεφαλ?δε? h1,h2,h3, να ?χω σωστ? μορφοπο?ηση μ?σα στο site γιατ? και η μορφοπο?ηση πα?ζει πολ? σημαντικ? ρ?λο αυτ? τη στιγμ? σαν παρ?γοντα? στην Google.

Το On-Page SEO σημα?νει ?τι πρ?πει να διορθ?σω και το τεχνικ? SEO μαζ? με αυτ? και μπορ? να χρησιμοποι?σω ?να πολ? καλ? πρ?σθετο με αυτ?, το Rank Math

SEO.

Αυτ? χρησιμοποι? αυτ? τη στιγμ?, δεν σημα?νει ?τι αυτ? το πρ?σθετο θα σα? ανεβ?σει στη Google, αλλ? αυτ? το πρ?σθετο σα? δ?νει ?να μ?τρο να μετρ?σετε π?σε? φορ?? εμφαν?ζεται η λ?ξη κλειδ? μ?σα στο site, το keyword density δηλαδ? ? η πυκν?τητα των λ?ξεων κλειδι?ν, να δε?τε το meta description αν ?χει τι? λ?ξει? κλειδι? και δι?φορα ?λλα πρ?γματα που πρ?πει να κ?νετε για να μη σα? ξεφ?γει η σελ?δα.

4 Domain Name SEO

Λοιπ?ν και π?με μετ? στο νο?μερο 4 που ε?ναι το Domain Name SEO που κι αυτ? ε?ναι White Hat SEO.

?μα ?χετε παρατηρ?σει ?λε? τι? μεγ?λε? εταιρε?ε?, ?πω? η Apple, η Microsoft ?χουν δικο?? του? domain servers, ε?ναι οι ?διε? καταχωρ?τριε? ? καταχωρητ?? domains και τα domain του? τα ?χουν π?ρει για δεκ?δε? χρ?νια.

?τσι και εσε?? θα πρ?πει σε επ?πεδο domain να κατοχυρ?σετε το domain σα? για την επ?μενη δεκαετ?α τουλ?χιστον ? ?λα τα domain που ?χετε στην επιχε?ρηση σα? και λειτουργο?ν σαν site π?νω απ? 10 ?τη, γιατ? λειτουργε? ω? παρ?γοντα? κατ?ταξη? απ? την Google. Το ?διο ?χω κ?νει και εγ? για το domain μου, το www.richwerk.com, σα? συμβουλε?ω να κ?νετε κι εσε?? το ?διο για το site σα?.

Ε?ναι η πιο ε?κολη, απλ? στρατηγικ? SEO, White Hat SEO, να κατοχυρ?σετε το domain name σα? για 10 και πλ?ον ?τη.

5 Επιλ?ξτε μοναδικ? hosting και μοναδικ? IP

Και π?με στο νο?μερο 5 που ε?ναι το ποιοτικ? hosting και μοναδικ? IP εφ?σον υπ?ρχει, αν δεν υπ?ρχει φροντ?στε να αγορ?σετε. Η Google τιμωρε? τα site που φιλοξενο?νται σε κακ?? γειτονι?? .

Τι θα πει αυτ?; ?μα κ?ποιο site φιλοξενε?ται στο ?διο shared hosting με εμ??, το ?διο πακ?το hosting που υπ?ρχουν κι ?λλα site δηλαδ? και κ?νουν κ?τι κακ?, τ?τε μα? πα?ρνει και εμ?? η μπ?λα λ?γω IP.

Οπ?τε χρειαζ?μαστε διαφορετικ? C-Class IP, δηλαδ? η IP να ναι εντελ?? διαφορετικ? απ? την ?δια. Αυτ? ε?ναι λ?γο δ?σκολο να υπ?ρχει στον ?διο server τ?σο μεγ?λη διαφορ? σε IP C-Class, αλλ? καλ? ε?ναι να ?χουμε τη δικ? μα? IP για να διαχωρ?σουμε τη θ?ση μα? απ ?σα ?λλα site κ?νουν κακ? πρ?γματα και δημιουργο?ν προβλ?ματα στο δικ? μα? site.

Μπορο?με να π?με σε VPN, το οπο?ο θα αυξ?σει και θα βελτι?σει π?ρα πολ? το SEO μα?, ε?ναι λ?γο ακριβ? β?βαια, ? μπορο?με να π?με σε δικ? μα? dedicated server που σ?μερα η εταιρε?α Myip σα? δ?νει μοναδικ? προσφορ? με το pmservers15.

Κερδ?στε 15% ?κπτωση στο server

Κερδ?στε 15% ?κπτωση στο server που θα αγορ?σετε αυτ? τη στιγμ? απ? την εταιρε?α Myip για να σα? δ?σει μεγ?λη ταχ?τητα στο site σα? και να βελτι?σετε το White Hat SEO σα?.

Κωδικ?? ?κπτωση?: pmservers15

Πολ? σημαντικ? το hosting στο White Hat SEO, προσ?χουμε να μην π?με σε εταιρε?ε? που ?χουν αργ? hosting ? σε εταιρε?ε? που ?χουν χιλι?δε? site σε ?να πακ?το hosting, σε ?ναν server, τα λεγ?μενα shared hosting. Καλ?τερα να πληρ?σουμε κ?τι παραπ?νω για να π?ει το site μα? καλ?τερα στην Google.

Μην τσιγκουνε?εστε στο hosting για να κ?νετε SEO. Στο τ?λο? θα σα? δ?σω μια ?λλη προσφορ? απ? την εταιρε?α Myip, οπ?τε περιμ?νετε λ?γα λεπτ?κια ακ?μα.

6 Δημιουργ?στε White Hat Backlinks

Π?με στο 6, τα backlinks. Φυσικ? και υπ?ρχουν White Hat backlinks.

Ο κ?σμο? φοβ?ται τα backlinks γιατ? νομ?ζει ?τι ε?ναι Black Hat τεχνικ??, δεν ξ?ρει απ? πο? ?ρχονται, τι ε?ναι, τι θα συμβε? και υπ?ρχει μια ανασφ?λεια και μια αβεβαι?τητα που δεν θα ?πρεπε να υπ?ρχει. Υπ?ρχουν White Hat backlinks, θα σα? πω ?να απλ? παρ?δειγμα.

Ε?μαι οι Scorpions, το γνωστ? συγκρ?τημα που το ξ?ρουν ?λοι, γερμανικ? συγκρ?τημα. Μπορ? να ?χω links απ? την Ιαπων?α; Ναι! Απ? την Αυστραλ?α; Ναι! Απ? το Τιμπουκτο?;

Ναι, γιατ? ε?μαι global συγκρ?τημα. Το ?διο πρ?γμα μπορε? να συμβε? και με το site σα?. Επειδ? ε?μαι ελληνικ? site δεν σημα?νει ?τι δεν μπορ? να ?χω links απ? την Κ?να, την Ρωσ?α, την Αυστραλ?α ? την Ιταλ?α.

Ειδικ? αν ε?μαι αγγλικ? site μπορ? να ?χω link απ? ?λο τον κ?σμο. Δεν το αποκλε?ει κ?ποιο? και αυτ? τα links να ναι σωστ?. Κ?ποιο? συνδ?θηκε με εμ?? για κ?ποιο λ?γο, δεν τα ?χουμε χαλκε?σει, δεν ε?ναι μουσαντ?νια Black Hat.

?ρα υπ?ρχουν τα backlinks που μπορ? να ξεκιν?σω κανονικ? απ? εφημερ?δε? ? περιοδικ?, οδηγο?? που μπορ? να καταχωρηθ?. Υπ?ρχει το Vrisko, υπ?ρχει ο Χρυσ?? Οδηγ??, υπ?ρχει το WHO-IS που ε?ναι εντελ?? δωρε?ν δικ?? μα? οδηγ?? που μπορε?τε να καταχωρηθε?τε και ε?ναι White Hat στην Google.

7 Βελτι?στε το Link Profile και το Trust Flow σα?

MAJESTIC-TFΠ?με στο νο?μερο 7, το link profile και το trust flow.

Κ?θε backlink δεν ε?ναι το ?διο, ωστ?σο κ?θε backlink ε?ναι ?να backlink ε?τε Black Hat ε?τε White Hat ε?ναι backlink, το μετρ?ει η Google κανονικ?. Επ?ση?, σημαντικ? ε?ναι να κοιτ?ξουμε το trust flow δηλαδ? το π?σο μπορο?με να εμπιστευτο?με τα link αυτ? που ?ρχονται στο site μα?.

Αν ε?ναι κακ?? ποι?τητα? π?φτει το trust flow, αν ε?μαστε ?μω? ?να site ?πω? το δικ? μου το www.richwerk.com και μου δ?νει ?να link η ?δια η Google σημα?νει ?τι ?χω υψηλ? trust flow στο link.

Καλ? ε?ναι να μετρ?με με το Majestic το συνολικ? trust flow του site μα? και να φροντ?ζουμε να ε?ναι π?νω απ? 10.

10 ε?ναι το ελ?χιστο score και ?να καλ? score για site περιωπ??, εταιρικ?, ε?ναι το 30.

Προσοχ? γιατ? το trust flow μεταβ?λλεται και θα πρ?πει να το κοιτ?με μια φορ? το μ?να π.χ., που ε?ναι το β?μα 8 που θα σα? πω παρακ?τω.

Χρειαζ?μαστε να διατηρο?με ?να link profile που να ε?ναι και να φα?νεται σωστ?, να μην πα?ρνουμε link απ? ?που να ναι, να μην κ?νουμε Black Hat links ?με spam και ?λλα τ?τοια πρ?γματα που δεν οδηγο?ν πουθεν? και το μ?νο που ?χουν να κ?νουν ε?ναι να επιβαρ?νουν το site μα? με ?χρηστα backlink.

8 Εξετ?στε το site σα? μια φορ? τον μ?να για τυχ?ν προβλ?ματα στο SEO

Και π?με στο νο?μερο 8 που ε?ναι να εξετ?ζετε μια φορ? το μ?να το site σα?, αν κ?νετε ?να SEO check σε ?λα αυτ? που σα? ε?πα.

Παρ?δειγμα, περιεχ?μενο, π?σα ?ρθρα γρ?ψατε. Καν?να αυτ? το μ?να;

Κακ??, πρ?πει να γρ?ψετε τουλ?χιστον 1.

?μα θ?λετε να αναπτυχθε?τε στο SEO πρ?πει να γρ?ψετε 10,20, δεν υπ?ρχει ?ριο.

?σα περισσ?τερα γ?νεται, αλλ? να ε?ναι ποιοτικ? και να απαντ?νε στο ερ?τημα του χρ?στη που ψ?χνει σ?μερα στο internet. Επ?ση?, πρ?πει να κοιτ?ξετε τα Web Core Vitals αν αλλ?ξανε, να κοιτ?ξετε το On-Page SEO αν ?χετε κ?ποιε? ατ?λειε?, αν error 404, τ?τοια error, αν ?χετε broken links κ.λπ.

?λα αυτ? τα κοιτ?τε μια φορ? το μ?να.

Επ?ση?, μπορε?τε να κ?νετε εσωτερικ? links, τα οπο?α δεν γ?νονται αμ?σω?, δεν μπορ? στο περιεχ?μενο να κ?νω κ?ποια εσωτερικ? link, αλλ? επειδ? ?χω προσθ?σει κι ?λλο περιεχ?μενο θα πρ?πει να ?ρθει το τ?λο? του μ?να για να διασυνδ?σω ?λα τα ?ρθρα μεταξ? του?, τα παλι? με τα καινο?ργια, τα καινο?ργια με τα παλι? και ο?τω καθεξ??.

Γενικ? ε?ναι πολ? σωστ? το SEO να γ?νεται με μακροπρ?θεσμο ορ?ζοντα, δηλαδ? δεν ε?ναι καλ? να κ?νω SEO 3 μ?νε?, μετ? να τα ξεχν?ω, να τα παρατ?ω, να κ?νω διακοπ??, π?ρα 5 πελ?τε?, ?χω καλ? κατ?ταξη, το παρατ?ω.

Αυτ? θα σα? στοιχ?σει αργ?τερα γιατ? η Google λειτουργε? με κ?κλου?, με φ?σει?, πω? λ?με ?χω ρε?μα σε φ?σει?, τριφασικ?. ?τσι ε?ναι και η Google, αυτ? που κ?νω τ?ρα να φανε? σε 3 μ?νε? γιατ? το SEO ε?ναι μακροπρ?θεσμο.

Μπορε? σ?μερα να ε?μαι εφησυχασμ?νο? γιατ? ?χω αν?βει, αλλ? αν δεν κ?νω τ?ποτα σ?μερα σε 3 μ?νε? θα αρχ?σω να π?φτω και να χ?νω πελ?τε?.

Αυτ? λοιπ?ν για το White Hat SEO.

To White Hat SEO π?ντα κερδ?ζει το Black Hat SEO

Σα? προτε?νω να κ?νετε White Hat SEO ε?τε κ?νετε Black Hat SEO ε?τε δεν κ?νετε καθ?λου SEO.

Το White Hat SEO ε?ναι το καλ?τερο για να αρχ?σετε και να αυξ?σετε την ορατ?τητα σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Κερδ?στε 50% ?κπτωση στο hosting με την Myip

Οι 5 πρ?τοι κερδ?ζουν? 50% ?κπτωση με τον κωδικ? paramarketing50.

Επ?ση?, για ?λου? εσ?? που ?χετε με?νει μ?χρι εδ?, θα κερδ?σετε 50% ?κπτωση απ? τον σο?περ χορηγ? τη? εκπομπ??, την εταιρε?α hosting Myip. Θα κερδ?σετε 50% ?κπτωση σε ?λα τα πακ?τα hosting εφ’ ?ρου ζω?? με τον κωδικ? PARAMARKETING50.

Πολ? σημαντικ? το hosting, ξοδ?ψτε παραπ?νω λεφτ? αν ε?ναι να π?ρετε hosting με 50 ευρ? π?ρτε hosting με 100 ευρ? και κερδ?στε την ?κπτωση, το 50% και μπορε?τε σε π?ρα πολλ? πακ?τα να β?λετε παραπ?νω απ? ?να site. Επ?ση?, μπορε?τε να επιλ?ξετε να π?ρετε και μοναδικ? IP στα πακ?τα hosting τη? Myip.

Η εταιρε?α Myip ?χει servers στην Ελλ?δα και στο εξωτερικ?. Οι servers στην Ελλ?δα ε?ναι light speed ταχ?τητα?, δηλαδ? π?νε πολ? γρ?γορα. Και εμ?να το site μου τρ?χει σε light speed servers και επειδ? μιλ?σαμε για την ταχ?τητα φ?ρτωση?, σ?γουρα θα δε?τε μεγ?λη διαφορ? απ? το site σα?.

Μην το ξεχ?σετε, β?ζετε τον κωδικ? paramarketing50.

Βοηθ?στε μα? να φτ?σουμε του? 10.000 συνδρομητ??

GRAFTEITE-KANALI-YOUTUBE-1

Τ?λο?, μην ξεχ?σετε να μα? βοηθ?σετε να φτ?σουμε του? 10.000 συνδρομητ??, ?χουμε κρυφ? καημ?, ?χουμε κολλ?σει εδ? και χρ?νια στου? 1.300? γιατ? το θ?μα μα? ε?ναι πολ? cult, πολ? τεχνικ? . Ε?ναι υποκουλτο?ρα δηλαδ? το SEO αυτ? τη στιγμ?.

Θ?λετε να με?νετε σο?περ ενημερωμ?νοι με τι? τελευτα?ε? εξελ?ξει? στο SEO; Γραφτε?τε στο καν?λι μου στο YouTube και δε?τε πρ?τοι κ?θε Δευτ?ρα στι? 9 με την αυγο?λα το ν?ο μου β?ντεο για το SEO, την προ?θηση ιστοσελ?δων, το Amazon FBA και πολλ? ?λλα θ?ματα.

Ξ?ρω ?τι το θ?μα δεν ?χει εξαντληθε? και θα μπορο?σα να μιλ?ω για το SEO και τι? μηχαν?? αναζ?τηση? ?ρε?. Επειδ? θα πρ?πει να παραδ?σω και μερικ?? ιστοσελ?δε? που φτι?χνω παρ?λληλα, θα πρ?πει να σα? αφ?σω. Γραφτε?τε στο newletter και με?νετε συντονισμ?νοι στα επ?μενα εκπληκτικ? ?ρθρα για το SEO, τη Google και την κατασκευ? ιστοσελ?δων.

Επ?ση?, ?χουμε newsletter και κ?θε 15 μ?ρε? στ?λνουμε ?να ποιοτικ?, ενημερωτικ? newsletter, β?λτε το email σα? στο πεδ?ο εγγραφ??. Αυτ? για σ?μερα, ε?μαι ο Γι?ννη? ο Διβρ?μη? και θα τα πο?με την ερχ?μενη βδομ?δα ? και νωρ?τερα. Γεια σα?!

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Δε?τε περισσ?τερα για αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google:

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看