ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Πω? κ?νω SEO μ?νο? μου για να γλιτ?σω λεφτ?

Πω? να πετ?χετε μ?νοι σα? στο SEO, πω? θα βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google και πω? θα αποκτ?σετε σταθερ? επισκεψιμ?τητα που θα αυξ?νεται!

Μ?λι? ?χετε ξεκιν?σει το site σα? και δεν ?χετε καθ?λου χρ?ματα για SEO;

?χι ?τι αυτ? ε?ναι το ιδανικ?τερο σεν?ριο, αλλ? ακ?μα και υπ? αυτ?? τι? συνθ?κε? υπ?ρχουν πολλ? πρ?γματα που μπορε?τε να κ?νετε μ?νοι σα? για να προωθ?σετε την ιστοσελ?δα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και να αυξ?σετε την επισκεψιμ?τητα κατακ?ρυφα, ακ?μα και στα πρ?τα β?ματα σα? στο ?ντερνετ.

Δεν ?χει σημασ?α απ? ποιο υπ?βαθρο προ?ρχεστε, ?μα ?χετε σπουδ?σει κ?τι ? ?μα γνωρ?ζετε ?να επ?γγελμα ? ?μα ε?στε ?νεργο? ? φοιτητ??, σημασ?α ?χει η θ?ληση και η επιμον? για να ακολουθ?σετε ?λε? τι? παρακ?τω συμβουλ?? και οδηγ?ε? που θα σα? φ?ρουν αποτελ?σματα.

Α? ξεκιν?σουμε.

Τι θα μ?θετε στο παρακ?τω ?ρθρο;

 • Θα μ?θετε τι ε?ναι το seo
 • Θα μ?θετε πω? να κ?νετε seo για αρχαριου?
 • Θα μ?θετε πω? να κ?νετε καλυτερο seo απ? την αρχ? τη? κατασκευ?? τη? ιστοσελ?δα? σα?
 • Θα μ?θετε τι? πιο πρακτικ?? seo συμβουλε? που θα σα? φ?ρουν ?μεσα αποτελ?σματα με ασφ?λεια
 • Θα μ?θετε πω? να κ?νετε το site σα? γνωστ?

Τι ε?ναι το SEO;

POS-KANO-SEO-MONOS-2

Φαντ?ζομαι ?τι οι περισσ?τεροι που ?χετε φτ?σει ω? εδ? γνωρ?ζετε λ?γο πολ? τι ε?ναι το SEO.

Αν π?λι ε?ναι η πρ?τη σα? φορ? που ?ρχεστε σε επαφ? με το θ?μα SEO και ε?στε εντελ?? καινο?ριο? -του κουτιο? δηλαδ?, μ?λι? που βγ?κατε απ? το κουτ? σα?- θα σα? δ?σω τον βασικ? ορισμ? του SEO.

?μα κ?νετε μια αναζ?τηση στη Google θα δε?τε ?τι για κ?ποιε? λ?ξει? κλειδι?, κ?ποιε? ιστοσελ?δε? εμφαν?ζονται στα πρ?τα αποτελ?σματα, εν? κ?ποιε? ?λλε? δεν εμφαν?ζονται στην πρ?τη σελ?δα ? δεν εμφαν?ζονται σχεδ?ν καθ?λου.

Αυτ?? οι ιστοσελ?δε? που τυχα?νει να ε?ναι στην κορυφ? ε?ναι και οι πιο καλ? βελτιστοποιημ?νε? για την Google για του? συγκεκριμ?νου? ?ρου? αναζ?τηση? που ?χετε κ?νει. Αυτ?? οι ιστοσελ?δε? λ?με ?τι ?χουν καλ?τερο SEO απ? τι? ?λλε?, για αυτ? εμφαν?ζονται ψηλ?τερα.

Το SEO λοιπ?ν ?χει να κ?νει με το τι χρει?ζεται να κ?νουμε για να βγει η ιστοσελ?δα μα? πρ?τη στη Google για τι? λ?ξει? κλειδι? που επιθυμο?με.

?να? ?λλο? πιο ευρ?? ορισμ?? του SEO ε?ναι ?τι αντιπροσωπε?ει ?λε? τι? απαρα?τητε? εν?ργειε? για να αυξ?σουμε την επισκεψιμ?τητα μα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Τ?ρα ο κυριολεκτικ?? ορισμ?? του SEO ε?ναι ?τι ε?ναι το ακρων?μιο τη? λ?ξη? Search Engine Optimization που στα ελληνικ? σημα?νει Βελτιστοπο?ηση Μηχαν?ν Αναζ?τηση?.

Απλ? επειδ? το ακρων?μιο ΒΜΑ δεν ε?ναι και τ?σο ε?ηχο ?χει επικρατ?σει ο διεθν?? ?ρο? SEO ? ΣΕΟ που χρησιμοποιε?τε σε ?λε? τι? γλ?σσε?.

Κ?ντε SEO μ?νοι σα? σε 8 β?ματα

POS-KANO-SEO-MONOS

Για να μην χαθο?με στο τερ?στιο αντικε?μενο του SEO για αρχαρ?ου?, θα σα? δ?σω ?ναν μικρ? μπο?σουλα σε οκτ? απλ? β?ματα που σχεδ?ν ?λοι μπορο?ν να κ?νουν για αρχ?.

 1. Βρε?τε μια λ?ξη κλειδ? ? φρ?ση κλειδ? που ε?ναι ευκαιρ?α
 2. Αναλ?στε την πρ?τη σελ?δα τη? Google για αυτ?ν την λ?ξη κλειδ?
 3. Δημιουργ?στε ?να καλ?τερο ?ρθρο ? ?να διαφορετικ? ?ρθρο για αυτ?ν την λ?ξη κλειδ?
 4. Βελτι?στε το εντ?? σελ?δα? SEO
 5. Ικανοποι?στε την πρ?θεση του χρ?ση (user intent)
 6. Κ?ντε το ?ρθρο σα? να μοι?ζει φανταστικ? (user experience)
 7. Χτ?στε μερικ? backlinks
 8. Βελτι?στε και ενημερ?στε το περιεχ?μενο σα? τακτικ?

Α? π?με λοιπ?ν να π?ρουμε τα πρ?γματα με τη σειρ?.

1 Βρε?τε μια λ?ξη κλειδ? ? φρ?ση κλειδ? που ε?ναι ευκαιρ?α

seo-alone-paramarketing-LOW

Το θ?μα με τι? λ?ξει? κλειδι? ε?ναι ?τι ε?ναι το ?λφα και το ωμ?γα για να κερδ?σουμε επισκεψιμ?τητα στη Google.

Κ?ποιε? λ?ξει? κλειδι? ε?ναι αρκετ? δ?σκολε? να τι? πι?σετε ?πω? θα καταλ?βετε αργ?τερα και ειδικ? ?ταν ε?στε στην αρχ? και η ιστοσελ?δα σα? δεν ?χει σχεδ?ν καμ?α βαρ?τητα στη Google ( Η βαρ?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα? ονομ?ζεται Domain Authority ? PageRank), ε?ναι πιο συνετ? να επικεντρωθε?τε σε λ?ξει? κλειδι? που δεν ?χουν τ?σο μεγ?λο ανταγωνισμ? και ε?ναι πιο ε?κολο να τι? πι?σετε.

Στην αρχ?, οι περισσ?τεροι απ? εμ?? ε?μαστε εντελ?? αφελε?? και νομ?ζουμε ?τι μ?λι? θα φτι?ξουμε μια ιστοσελ?δα με Υδραυλικ?? εργασ?ε?, αμ?σω? θα βγει στην πρ?τη θ?ση τη? Google, και θα αρχ?σουν να χτυπ?νε τα τηλ?φωνα, ?δη στα μ?τια πολλ?ν αρχαρ?ων ?χει σχηματιστε? το σ?μα του ευρ? και ε?ναι θ?μα χρ?νου να γ?νουν οι επ?μενοι Zukerbergs.

Ηρεμ?στε, γιατ? δεν δουλε?ει ?τσι η Google και το ?ντερνετ γενικ?τερα. Για να μπορ?σει μια ιστοσελ?δα να ευρεθε? απ? τη Google, να ταξινομηθε? και να π?ρει κατ?ταξη χρει?ζονται περ?που 6 με 8 μ?νε?.

Αυτ?? ο χρ?νο? ονομ?ζεται Google Sandbox και ε?ναι η δοκιμαστικ? περ?οδο? ?που ?να νε?τευκτο site μπα?νει σε καραντ?να μ?χρι η Google να αποκτ?σει εικ?να για αυτ?, να το θεωρ?σει ?μπιστη πηγ? και να αρχ?σει να του στ?λνει επισκεψιμ?τητα.

Π?? αποκτ?ει η Google ?ποψη για την ιστοσελ?δα σα?; Με το να σα? στε?λει μια μικρ? δ?ση δοκιμαστικ?? επισκεψιμ?τητα? στην αρχ?, να π?ρετε μερικ? κλικ ?στε να μπορ?σει να μετρ?σει την συνολικ? εμπειρ?α του χρ?στη ? το User Experience.

Η Google ?χει επενδ?σει δεκ?δε? εκατομμ?ρια δολ?ρια στα Google Analytics, στον Chrome browser, στο λειτουργικ? Android για τα κινητ? και στην τεχνητ? νοημοσ?νη για να μπορ?σει να αποκτ?σει πλ?ρη πρ?σβαση στα δεδομ?να πλο?γηση? του χρ?στη που καθορ?ζουν το User Experience.

?ρα οι λ?ξει? κλειδι? ? καλ?τερα οι φρ?σει? κλειδι? θα πρ?πει να ικανοποιο?ν απ?λυτα τι? αν?γκε? του χρ?στη αφο? θα πρ?πει ?ταν κ?ποιο? να αναζητ? κ?τι στη Google με την λ?ξη κλειδ? που στοχε?ετε, θα πρ?πει να βρ?σκει το site σα?, να μπα?νει μ?σα σε αυτ? και να μ?νει γιατ? θα βρ?σκει αυτ? που ψ?χνει.

Τ?ρα, το ερ?τημα ε?ναι πω? θα βρε?τε τι? κατ?λληλε? λ?ξει? κλειδι?;

Π?ρα πολλο? μαρκετ?στε? τη? παλι?? σχολ?? ψ?χνουν με το Google Keyword Tool,? ? και με δι?φορα ?λλα παρ?μοια εργαλε?α, που δε?χνουν τι? μηνια?ε? αναζητ?σει? για δι?φορου? ?ρου? αναζ?τηση?, τον μηνια?ο ανταγωνισμ? που ?χουν και το π?σο κοστ?ζει το κλικ ?μα χρησιμοποι?σουν αυτο?? του? ?ρου? αναζ?τηση? για να κ?νουν διαφ?μιση στο Google Ads.

Ωστ?σο, τα περισσ?τερα απ? αυτ? τα εργαλε?α δεν ε?ναι καθ?λου ακριβ? ? ε?ναι κατ? προσ?γγιση ακριβ?. ?μα αρχ?σετε να τα δοκιμ?ζετε θα καταλ?βετε ?τι δεν ?χουν και μεγ?λη ουσ?α ο μηνια?ο? ?γκο? αναζητ?σεων που δε?χνουν γιατ? απ?χει παρασ?γγα? απ? τον πραγματικ? ?γκο αναζητ?σεων.

Για να βρο?με λοιπ?ν τι? κατ?λληλε? λ?ξει? κλειδι? θα πρ?πει να μελετ?σουμε το τι ζητ?ει η αγορ? μα? στ?χο?. Χρ?σιμα εργαλε?α για να βρο?με τι ζητ?ει η αγορ? μα? ε?ναι η σχετικ?? αναζητ?σει? τη? Google, η ιστοσελ?δα Quora που ?χει π?ρα πολλ?? ερωτ?σει? και αποκρ?σει? για δεκ?δε? θ?ματα, το Reddit στο οπο?ο π?ρα πολλο? χρ?στε? μπα?νουν και ρωτ?νε πρ?γματα καθ?? και τα κλαδικ? sites, φ?ρουμ? και τα social media.

Για παρ?δειγμα, α? υποθ?σουμε ?τι ?χουμε μια ιστοσελ?δα που αναφ?ρεται στο SEO ?πω? αυτ? εδ? για παρ?δειγμα. Θα πρ?πει να ψ?ξουμε να βρο?με τι θ?λει να μ?θει ο μ?σο? χρ?στη? που θα ε?ναι και παρ?λληλα ο μ?σο? υποψ?φιο? πελ?τη? μα? και που ψ?χνει για αυτ? στη Google.

Οπ?τε λοιπ?ν, μετ? απ? μια μικρ? ?ρευνα ?φτασα στι? παρακ?τω λ?ξει? κλειδι?:

 • Τι ε?ναι SEO;
 • Π?? κ?νω SEO;
 • Π?? γ?νεται το SEO;
 • Π?σο κοστ?ζει το SEO;
 • Πω? θα βρω καλ? SEO;

Η βασικ? λ?ξη κλειδ? ε?ναι το SEO, αλλ? επειδ? απ? μ?νη τη? δεν ικανοποιε? 100% απ? αυτ? που ψ?χνει ο χρ?στη?, θα πρ?πει να καλ?ψουμε τι? παραπ?νω φρ?σει? κλειδι?.

Βλ?πετε ?τι ?χω βρει λ?ξει? κλειδι? που ε?ναι ερωτ?σει? γιατ? η Google ?χει μετατραπε? περισσ?τερο σε μηχαν? ερωτ?σεων αντ? για μηχαν? αναζ?τηση? και μα? βολε?ει περισσ?τερο να ?χουμε θ?ματα και ?ρθρα υπ? την μορφ? ερωτ?σεων και απαντ?σεων για να πι?σουμε και τι? φωνητικ?? αναζητ?σει? ( voice search ) αλλ? και τα featured snippets.

Μπορε?τε να μ?θετε περισσ?τερα για τα παραπ?νω στο ?ρθρο SEO 2020.

Σα? ζητ?ω συγγν?μη για τι? τ?σε? πολλ?? ?γνωστε? λ?ξει? και ?ρου?. Για να μπορ?σετε να πετ?χετε στο SEO κ?νοντα? το μ?νοι σα? θα πρ?πει απλ?? και μ?νο να εκτελ?σετε ?λα τα παραπ?νω σωστ? χωρ?? να ?χετε αμφιβολ?ε? για το ?μα τα καταλαβα?νετε, αργ?τερα θα ?ρθει και η καταν?ηση.

2 Αναλ?στε την πρ?τη σελ?δα τη? Google για αυτ?ν την λ?ξη κλειδ?

Τ?ρα α? πι?σουμε τον ?ρο αναζ?τηση? “Τι ε?ναι SEO;”.

TI-EINAI-SEO

TI-EINAI-SEO

Αναλ?οντα? την πρ?τη σελ?δα τη? Google βλ?πουμε ?τι ο ανταγωνισμ?? ε?ναι λ?γο βαρ?? και ασ?κωτο? για ?να καινο?ριο site, γιατ? ακ?μα και η Wikipedia ποζ?ρει στην θ?ση 9. Ωστ?σο τα πληρωμ?να αποτελ?σματα ε?ναι μ?νο ?να και υπ?ρχει και μ?νο μια κ?ρτα γν?ση? στα δεξι? (Knowledge Graph).

Δηλαδ? δεν ε?ναι μια λ?ξη κλειδ? που κυνηγ?νε ?λοι στην αγορ? του SEO, ?μω? επειδ? υπ?ρχουν πολλ? εγκαθιδρυμ?να sites στον χ?ρο θα ?ταν καλ?τερο να επιλ?ξουμε μια ?λλη λ?ξη κλειδ? με λιγ?τερο ανταγωνισμ?.

?τσι υποψι?ζομαι ?τι θα πρ?πει να κ?νουμε niche down ( να εστιαστο?με σε ?να πιο εξειδικευμ?νο θ?μα και στο SEO του) και ?να καλ? και σχετικ? πιο ε?κολο θ?μα -λ?ξη κλειδ? ε?ναι το:

Πω? θα κ?νω SEO στο YouTube;

POS-KANO-SEO-YOUTUBE-1

POS-KANO-SEO-YOUTUBE-2

Βλ?πουμε ?τι αυτ? η φρ?ση κλειδ? ?χει λ?γο λιγ?τερο ανταγωνισμ? και ?τσι ε?ναι μια πιθαν? καλ? αρχ? για να γρ?ψουμε το πρ?το ?ρθρο μα?.

Στο τ?λο? τη? πρ?τη? σελ?δα? αποτελεσμ?των αναζ?τηση? (SERPS) θα δε?τε ?τι υπ?ρχουν οι Σχετικ?? αναζητ?σει? ? Related searches οι οπο?ε? ε?ναι:

Αναζητ?σει? σχετικ?? με Πω? θα κ?νω SEO στο YouTube

 • πω? ανεβαινουν τα views στο youtube
 • πω? να αποκτησω συνδρομητε? στο youtube
 • αγορα συνδρομητων youtube
 • πω? να ανεβασω συνδρομητε? στο youtube
 • πω? μπορω να δω του? συνδρομητε? μου στο youtube
 • αυξηση συνδρομητων youtube
 • πω? να παρω subscribers
 • πω? να κανω καναλι στο youtube

Οι σχετικ?? αναζητ?σει? θα χρησιμοποιηθο?ν αργ?τερα μ?σα στο ?ρθρο που θα συντ?ξουμε γιατ? θα προσπαθ?σουμε να καλ?ψουμε τι? πιο δημοφιλε?? αναζητ?σει? σχετικ? με το Πω? θα κ?νω SEO στο YouTube.

Για να σα? πω την προσωπικ? μου εμπειρ?α, ?χω ?να παλαι?τερο ?ρθρο με αυτ? το θ?μα με τον τ?τλο YouTube SEO, το οπο?ο δεν βγα?νει στην πρ?τη σελ?δα τη? Google, αλλ? βγα?νει ?να ?λλο ?ρθρο το Πω? να φτι?ξετε το πρ?το σα? video καθ?? και ?να β?ντεο το SEO VIDEO Κ?ντε αξιολ?γηση SEO μ?νοι σα?.

Αυτ? γ?νεται γιατ? για κ?θε ?ρο αναζ?τηση? η Google επιτρ?πει ?να αποτ?λεσμα αναζ?τηση? αν? ιστοσελ?δα. Οπ?τε και 2 ?ρθρα να γρ?ψετε για την ?δια λ?ξη κλειδ? δεν ?χει κ?ποιο ιδια?τερο ν?ημα, γιατ? απλ?? θα κανιβαλ?σει το ?να ?ρθρο το ?λλο και θα χ?σετε τον χρ?νο σα?.

Σε αυτ? το στ?διο θα πρ?πει να αναλ?σουμε τον ανταγωνισμ? και να επισκεφτο?με ?λε? τι? ιστοσελ?δε? που υπ?ρχουν στην πρ?τη δεκ?δα.

Αυτ? ε?ναι το στ?διο τη? ?ρευνα? αγορ?? και θα πρ?πει να παρατηρ?σουμε τα παρακ?τω πρ?γματα:

 1. Τι περιεχ?μενο ?χουν οι πρ?τε? σελ?δε?;
 2. Π?σο περιεχ?μενο σε λ?ξει?;
 3. ?χουν εικ?νε?, β?ντεο, αξιολογ?σει?, εσωτερικ? links
 4. Φορτ?νουν γρ?γορα;
 5. ?χουν καλ? σχεδιασμ?;

?λε? τι? παρατηρ?σει? μα? θα τι? χρειαστο?με στο επ?μενο β?μα. Τ?λο? μην ξεχν?τε ?τι θα πρ?πει να διαβ?σουμε ?λε? τι? ιστοσελ?δε? τη? πρ?τη? σελ?δα? για να αξιολογ?σουμε τι περιεχ?μενο ?χουν και να κ?νουμε κ?τι καλ?τερο.

3 Δημιουργ?στε ?να καλ?τερο ?ρθρο ? ?να διαφορετικ? ?ρθρο για αυτ?ν την λ?ξη κλειδ?

Μετ? θα πρ?πει να δημιουργ?σουμε το περιεχ?μενο. Το περιεχ?μενο ε?ναι βασιλι??, γιατ? η Google ταξινομε? περιεχ?μενο και δεν ταξινομε? ιστοσελ?δε? κεν?? ? τα URL αυτ?ν.

Για παρ?δειγμα ?μα μετακομ?σετε σε καινο?ριο σπ?τι και θ?λετε να δηλ?σετε τη διε?θυνση σα? στον χ?ρτη, ?μα ο χ?ρτη? ?τανε η Google θα ταξινομο?σε ?χι το σπ?τι σα? στο χ?ρτη αλλ? το περιεχ?μενο του.

Για παρ?δειγμα θα ?λεγε ?τι το σπ?τι στην οδ? Εμπεδοκλ?ου? 22 ?χει μ?σα αυτ?νομη θ?ρμανση με φυσικ? α?ριο, 55αρα τηλε?ραση Plasma με Netflix και ο ?νοικο? του ε?ναι αν?παντρο? ?νδρα? 30 ετ?ν. Τρ?ξτε κορ?τσια, ε?ναι ο ιδανικ?? γαμπρ??!

Θα ταξινομο?σε το περιεχ?μενο του σπιτιο? ?στε ?ταν κ?ποιο? θα ?ψαχνε στον χ?ρτη ποιο σπ?τι ?χει Netflix; Θα ?βγαζε και το δικ? σα?.

Φαντ?ζομαι να καταλ?βατε τι εννο?.

Τ?ρα σχετικ? με τον δικ? μα? ?ρο αναζ?τηση? που ε?ναι: “Πω? θα κ?νω SEO στο YouTube”, θα πρ?πει να δημιουργ?σετε ?να καλ?τερο ?ρθρο ? ?να διαφορετικ? ?ρθρο απ? τον ανταγωνισμ? για αυτ?ν την λ?ξη κλειδ?.

Θα πρ?πει για παρ?δειγμα ε?ν οι ?λλοι καλ?πτουν το θ?μα σε 1.000 λ?ξει? και μ?νο με κε?μενο, εσε?? να το καλ?ψετε σε 1.500 και να δημιουργ?σετε και ?να β?ντεο σχετικ? με αυτ? το οπο?ο θα ενσωματ?σετε αφο? το ανεβ?σετε πρ?τα στο YouTube.

Μια και μιλ?με για το YouTube, μην ξεχ?σετε να εγγραφε?τε και στο δικ? μου καν?λι. ?τσι θα ενημερ?νεστε πρ?τοι κ?θε φορ? που θα ανεβ?ζω ?να ν?ο β?ντεο στο καν?λι μου.

Η δε?τερη στρατηγικ? που ε?ναι συμφερ?τερη να ακολουθ?σετε ε?ναι να δημιουργ?σετε ?να διαφορετικ? ?ρθρο απ? τον ανταγωνισμ?.

Αυτ? η στρατηγικ? λ?γεται Marketing Differentiation Strategy (Στρατηγικ? Διαφοροπο?ηση? απ? τον Ανταγωνισμ?) και ?χει ω? στ?χο να δημιουργ?σετε κ?τι εντελ?? ν?ο και διαφορετικ? απ? ?τι υπ?ρχε μ?χρι στιγμ?? με σκοπ? να διαφοροποιηθε?τε εντελ?? και να πι?σετε ν?ε? αναζητ?σει? που δεν πι?νανε οι ?λλοι.

Για παρ?δειγμα το:

Πω? θα κ?νω SEO στο YouTube

μπορε? να γ?νει:

Πω? θα κ?νω SEO στο YouTube με το Smartphone μου!

Αυτ? αποτελε? σημαντικ? διαφοροπο?ηση απ? τον ανταγωνισμ?.

Θα πρ?πει να γρ?ψουμε ?ναν πλ?ρη οδηγ? στο ?ρθρο με κε?μενα και φωτογραφ?ε? με ?τι γνωρ?ζουμε και μπορο?με να μεταδ?σουμε σε χρ?σιμη πληροφορ?α που αναζητ? ο χρ?στη? σχετικ? με αυτ? το θ?μα.

Δεν χρει?ζεται να ε?στε ο απ?λυτο? ειδ?μων του ε?δου?, μπορε?τε να γ?νεται ? μπορε?τε να αναθ?σετε σε ?ναν ειδ?μονα του β?ντεο μ?ρκετινγκ να γρ?ψει το ?ρθρο για εσ??. Καλ? θα ?ταν να προσθ?σετε και ?να σωστ? και επεξηγηματικ? β?ντεο το οπο?ο θα ενσωματ?σετε μ?σα στο ?ρθρο αφο? το ανεβ?σετε πρ?τα στο καν?λι σα? στο YouTube.

Γνωρ?ζω ?τι αυτ? θα απαιτ?σει να αφιερ?σετε αρκετ? χρ?νο αλλ? δεν υπ?ρχει ?λλη λ?ση ειδικ? στην αρχ? και στο ξεκ?νημα μια? ιστοσελ?δα?.

4 Βελτι?στε το εντ?? σελ?δα? SEO

Κατ?πιν θα πρ?πει να βελτι?σετε ?σο γ?νεται περισσ?τερο το εντ?? σελ?δα? SEO. Το εντ?? σελ?δα? SEO ?χει να κ?νει με το περιεχ?μενο, του? τ?τλου? τη? ιστοσελ?δα?, τα meta keywords, τα meta tags, το τεχνικ? SEO, τα εσωτερικ? links, τι? εικ?νε? και τα β?ντεο, την ταχ?τητα φ?ρτωση?, την πυκν?τητα των λ?ξεων κλειδι?ν, τα εξερχ?μενα links κτλ.

Τι θα πρ?πει να κ?νετε ?ταν κ?νετε εντ?? σελ?δα? SEO μ?νοι σα?;

Θα πρ?πει:

 • να συμπεριλ?βετε τη λ?ξη κλειδ? στον τ?τλο και στο URL
 • να διασυνδ?σετε το ?ρθρο σα? με ?λλα ?ρθρα απ? την ιστοσελ?δα σα?, εφ?σον ?χετε,
 • να προσθ?σετε τουλ?χιστον μια καλ? φωτογραφ?α στην αρχ?,
 • να γρ?ψετε ελκυστικο?? τ?τλου?,
 • να ?χετε τουλ?χιστον 2.000 λ?ξει? περιεχ?μενο,
 • να χρησιμοποι?σετε γλ?σσα επιπ?δου τρ?τη? γυμνασ?ου,
 • να ?χετε μικρ?? προτ?σει? και να χωρ?σετε το κε?μενο σε παραγρ?φου? που θα απαντ?νε σε ερωτ?σει? για να ε?ναι ευαν?γνωστο,
 • να ?χετε τουλ?χιστον ?να εξερχ?μενο σ?νδεσμο σε σχετικ? ιστοσελ?δα υψ?στη? σημασ?α? ?πω? η Wikipedia,
 • να χρησιμοποι?σετε δομ? με κεφαλ?δα 1 και μετ? κεφαλ?δε? 2,
 • να γρ?ψετε μια ελκυστικ? περιγραφ? ( meta description ) που να περιλαμβ?νει τη λ?ξη κλειδ?,
 • να διατηρ?σετε την πυκν?τητα τη? λ?ξη? κλειδ? στο 1%,
 • να αφ?σετε ανοιχτ? τα σχ?λια και ελε?θερο τον σχολιασμ?,
 • να χρησιμοποι?σετε κουκκ?δε? και αρ?θμηση,
 • να ?χετε καθαρ? γραμματοσειρ?,
 • να αφ?σετε αρκετο?? λευκο?? χ?ρου? για να μην κουρ?ζεται ο χρ?στη?,

5 Ικανοποι?στε 100% την πρ?θεση του χρ?ση

Η πρ?θεση του χρ?στη ε?ναι η β?ση με την οπο?α θα κρ?νετε κ?θε ?ρθρο που γρ?φεται στην ιστοσελ?δα σα?. Θα πρ?πει σε κ?θε ?ρθρο σα? να ικανοποιε?ται την πρ?θεση του χρ?στη κατ? 100%.

Τ?ρα το θ?μα ε?ναι πω? να βρε?τε ποια ε?ναι η πρ?θεση του χρ?στη π?σω απ? τι? λ?ξει? κλειδι?;

Σ?μφωνα π?λι με τη Google, κ?θε αναζ?τηση ?χει 3 βασικ?? προθ?σει? του χρ?στη.

Αυτ?? ε?ναι:

 • Ενημ?ρωση ( πω? κ?νω σ?ρφινγκ )
 • Αγορ? ( σαν?δα σερφ τιμ?? )
 • Πληροφορ?α ( Κατ?στημα για θαλ?σσια σπορ Μπλε Παπαγ?λο? )

Στην πρ?τη περ?πτωση η αναζ?τηση ?χει πρ?θεση την ενημ?ρωση. Σε αυτ?ν την κατηγορ?α αν?κει και το δικ? μα? ?ρθρο που γρ?φουμε, ?ρα θα πρ?πει να καλ?ψουμε ?λε? τι? αν?γκε? ενημ?ρωση? που ?χει το κοιν? μα? ?στε να μα? γνωρ?σουν και να γ?νουν οι υποψ?φιοι πελ?τε? μα?.

Θα πρ?πει να μην ξεχν?με ?ταν κ?νουμε SEO μ?νοι μα? ?τι πρωτε?ον στ?χο? μα? ε?ναι να ικανοποι?σουμε καλ?τερα απ? του? ?λλου? την αν?γκη του χρ?στη για πληροφ?ρηση. Και η αν?γκη του χρ?στη για πληροφ?ρηση ε?ναι π?ρα πολ? μεγ?λη και συνεχ?? αυξ?νεται.

Κ?θε χρ?νο το 15% των αναζητ?σεων ε?ναι εντελ?? καινο?ριε? αναζητ?σει? που δεν υπ?ρχαν πριν, γιατ? οι χρ?στε? συνεχ?? ψ?χνουν καινο?ρια πρ?γματα στο ?ντερνετ για το οπο?α δεν ?χει γραφτε? κ?τι ακ?μα. Η ευκαιρ?α π?ντα υπ?ρχει και σα? περιμ?νει να την ανακαλ?ψετε.

6 Κ?ντε το ?ρθρο σα? να μοι?ζει φανταστικ?

Στο ?κτο β?μα θα πρ?πει ?χι μ?νο το ?ρθρο μα? για το “Πω? θα κ?νω SEO στο YouTube” να ε?ναι μοναδικ?, αλλ? θα πρ?πει να ε?ναι φανταστικ? ? καλ?τερα επικ?!

Θα πρ?πει να ξεχωρ?ζει απ? τα ?λλα τ?σο σε ποι?τητα, γραφ?, λ?σει? και ιδ?ε?.

?ταν λ?με φανταστικ? ?ρθρο εννοο?με ?τι θα πρ?πει να μην ε?ναι αποκ?ημα τη? φαντασ?α? μα?, να μην το ?χουμε βγ?λει απ? το μυαλ? μα?, αλλ? να ξεπερν?ει κ?θε προσδοκ?α του χρ?στη.

Η ποι?τητα στα ?ρθρα σα? θα πρ?πει να ε?ναι απαρ?μιλλη και να κ?νει τον χρ?στη να παραμιλ?ει και να επιστρ?φει στην ιστοσελ?δα σα? για να ζητ?σει και ?λλο.

?μα και σε εσ?? ?ρεσε το ?ρθρο μου και θ?λετε να λαμβ?νετε και ?λλα τ?τοια ?ρθρα πρ?τοι στο email σα?, μην ξεχ?σετε να γραφτε?τε στο Newsletter μου.

Θα μπορο?σα να γρ?ψω ?λη την ημ?ρα για το πω? θα πρ?πει να ε?ναι το επικ? σα? ?ρθρο, αλλ? βλ?πετε ?χουμε και ?ναν περιορισμ? χρ?νου.

Τ?λο? επειδ? λ?ω ?τι το ?ρθρο θα πρ?πει να ε?ναι επικ? δεν σημα?νει ?τι θα πρ?πει να ε?ναι 10.000 λ?ξει? ? 100 σελ?δε?, αλλ? το περιεχ?μενο του ?σο και να ε?ναι αυτ? θα πρ?πει να ξεχωρ?ζει απ? ?τι υπ?ρχει μ?χρι σ?μερα.

Αυτ? ε?ναι και το ν?ημα του White Hat SEO.

7 Χτ?στε μερικ? backlinks

Το επ?μενο β?μα σα? ε?ναι να χτ?σετε μερικ? backlinks και τα πιο ε?κολα backlinks που μπορε?τε να δημιουργ?σετε μ?νοι σα? ε?ναι μερικ? προφ?λ σε δι?φορα social media ?πω? Facebook, Twitter, Reddit, Tumbr, VK, YouTube και να κ?νετε και μερικ?? κοινοποι?σει? εκε?.

Τα backlinks δεν ε?ναι πυρηνικ? φυσικ? σε αυτ? το στ?διο και επειδ? ποντ?ρουμε περισσ?τερο απ? ?λου? του? παρ?γοντε? κατ?ταξη? στην εμπειρ?α του χρ?στη και στο εκπληκτικ? περιεχ?μενο αφ?νουμε τα backlinks σε δε?τερη μο?ρα.

Ωστ?σο, αργ?τερα ?ταν θα αποκτ?σουμε περισσ?τερε? γν?σει? μπορο?με να επαν?ρθουμε στο link building σε επ?μενο στ?διο που θα ε?μαστε αρκετ? πιο ?μπειροι στο SEO.

Τ?ρα που ε?μαστε ακ?μα στην αρχ? και θ?λουμε να κ?νουμε SEO μ?νοι μα? χωρ?? να ?χουμε μελλοντικ? προβλ?ματα με τη Google, το να δημιουργ?σουμε 10 backlinks με φυσικ? τρ?πο ε?ναι απ?λυτα ασφαλ?? και αρκετ? για να αρχ?σουμε να πα?ρνουμε μερικο?? επισκ?πτε? στην ιστοσελ?δα μα?.

Στη συν?χεια, αφο? αποκτ?σετε κ?ποια εμπειρ?α μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα για τα backlinks:

8 Βελτι?στε και ενημερ?στε το περιεχ?μενο σα? τακτικ?

Το SEO ε?ναι μια διαδικασ?α που δεν τελει?νει ποτ?, γιατ? ε?ναι ?να? μαραθ?νιο?. Θα πρ?πει λοιπ?ν εφ?σον στην αρχ? γρ?ψουμε μερικ? επικ? και μοναδικ? ?ρθρα, να τα αφ?σουμε να π?ρουν κατ?ταξη στη Google και μετ? απ? 6-8 μ?νε? να επιστρ?ψουμε για να δο?με σε ποιε? θ?σει? βρισκ?μαστε.

?να πολ? καλ? εργαλε?ο για να μετρ?σουμε την κατ?ταξη στη Google ε?ναι το SEO Powersuite που εμπερι?χει το Rank Tracker.

Το Rank Tracker αν και ε?ναι πληρωμ?νο εργαλε?ο, ?μω? αξ?ζει τα λεφτ? του, θα σα? βοηθ?σει να εντοπ?σετε τι? θ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? και των ανταγωνιστ?ν σα? για ?σε? λ?ξει? κλειδι? επιθυμε?τε και να κρατ?σετε αρχε?ο κατ?ταξη? απ? την πρ?τη στιγμ? που θα αρχ?σει να εμφαν?ζεται στη θ?ση 50 η ιστοσελ?δα σα?.

Το αρχε?ο μπορε? να γ?νει εξαγωγ? σε excel και μπορε?τε να το ελ?γχεται σε εβδομαδια?α ? μηνια?α β?ση.

Αφο? λοιπ?ν ?χετε γρ?ψει για παρ?δειγμα 30 ποιοτικ? ?ρθρα στην ιστοσελ?δα σα? και ?χουν περ?σει και οι 6 με 8 μ?νε? και τα ?χει πι?σει η Google, τ?τε μπορε?τε να π?τε στο Rank Tracker και να δε?τε σε ποιε? θ?σει? βρ?σκονται στη Google με β?ση τι? λ?ξει? κλειδι? που επιθυμε?τε.

?μα κ?ποια δεν βρ?σκονται ακ?μα στην πρ?τη σελ?δα τη? Google ? υστερο?ν σε θ?σει? και δεν ε?στε ικανοποιημ?νοι απ? αυτ?, φροντ?στε να τα βελτι?σετε:

 • προσθ?τοντα? και ?λλο κε?μενο, κ?νοντα? ?ρευνα για το τι ?χει ο ανταγωνισμ?? και δεν ?χετε εσε??
 • διασυνδ?οντα? τα ?ρθρα μεταξ? του?,
 • δημιουργ?ντα? περισσ?τερα backlinks σε ?λλα social profiles ?πω? Pintetest, LinkedIn, WordPress.com, Blogger κτλ

Τ?λο? μην ξεχν?τε ?τι η δημιουργ?α β?ντεο και η ενσωμ?τωση του? στα ?ρθρα μα?, μα? ανεβ?ζει στη Google γιατ? το β?ντεο δ?νει πολλ? ποιοτικ? στοιχε?α σε ?να ?ρθρο που τα μετρ?ει η Google.

Σ?γουρα το να ξεκιν?σετε να κ?νετε SEO μ?νοι σα? για να γλιτ?σετε τα πρ?τα ?ξοδα κ?νηση? και προ?θηση? τη? ιστοσελ?δα? σα? δεν ε?ναι και το πιο ε?κολο πρ?γμα. Μπορε? να ε?ναι απλ? αλλ? δεν ε?ναι ε?κολο γιατ? απαιτε? το SEO αρκετ? χρ?νο για να κ?νει μια ιστοσελ?δα να κινηθε? στη Google.

Σα? ε?χομαι καλ? επιτυχ?α!

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO και την προ?θηση ιστοσελ?δων:

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看