ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

SEO-ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

Πω? να κ?νετε μια ολοκληρωμ?νη εκστρατε?α SEO

Πω? θα μπορ?σετε να περ?σετε το κατ?φλι τη? πρ?τη? σελ?δα? τη? Google

Καλημ?ρα φ?λοι μου, σ?μερα θα ?θελα να πι?σουμε το φλ?γον θ?μα του SEO απ? μια πιο οργανωμ?νη πλευρ? του που λ?γοι επαγγελματ?ε? την ?χουν σκεφτε? και ακ?μα λιγ?τεροι ?χουν κ?νει κ?τι.

Το θ?μα SEO και πω? να βγει? στην πρ?τη σελ?δα τη? Google ?χει φτ?σει να γ?νει μεγ?λο? πονοκ?φαλο? για π?ρα πολλο?? επαγγελματ?ε? που ?χουν ιστοσελ?δε? ? eshop, ?μω? ε?τε η ?γνοια ε?τε η ?λλειψη εστ?αση? και προ?πολογισμο? του? ?χει καθηλ?σει στι? δε?τερε?, τρ?τε? ? και τελευτα?ε? θ?σει? τη? Google.

Λ?ση υπ?ρχει για να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google και να βελτι?σετε την επισκεψιμ?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα? και αυτ? η λ?ση ε?ναι μια ολοκληρωμ?νη εκστρατε?α SEO.

Για να δε?τε τι χρει?ζεται για να κ?νετε μια πετυχημ?νη και ολοκληρωμ?νη εκστρατε?α SEO, θα πρ?πει να διαβ?σετε παρακ?τω.

Τι περιλαμβ?νει μια πλ?ρη? εκστρατε?α SEO;

Ξ?ρω ?τι υπ?ρχουν πολλ?? εταιρε?ε? SEO και πολλ? γραφε?α SEO ? SEO agencies εκε? ?ξω που ε?ναι συνεργ?τε? τη? Google, και σα? υπ?σχονται λαγο?? με πετραχε?λια. Το θ?μα ε?ναι ?τι τα περισσ?τερα SEO agencies δεν εκπονο?ν?κ?ποια ολοκληρωμ?νη εκστρατε?α SEO.

Συν?θω? κ?νουν διαφημιστικ?? εκστρατε?ε? Google Adwords, Facebook Advertising Campaigns, διαφημ?σει? στο Facebook δηλαδ? και ανακατε?ουν απλ?? τα πρ?γματα χωρ?? ποτ? να φθ?νουν στον πυρ?να του θ?ματο?.

Για την ακρ?βεια, για πολλο?? το SEO υπ?ρχει σαν μια ?γνωστη, εξωτικ? λ?ξη που επειδ? ε?ναι δ?σκολο και χρονοβ?ρο και απαιτε? υψηλ?? γν?σει? και προπαντ?? σκληρ? δουλει?, ε?ναι ελ?χιστοι αυτο? που θα σα? μιλ?σουν και λιγ?τεροι αυτο? που κ?νουν το πραγματικ? SEO.

Για να μην σα? κουρ?σω, θα π?με κατευθε?αν στο ψητ? και θα σα? πω? ακριβ?? τι περιλαμβ?νει μια πλ?ρη? εκστρατε?α SEO σε 7?απλ? β?ματα:

1 ?ρευνα αγορ?? με τι? λ?ξει? κλειδι?

Αρχικ? θα πρ?πει να κ?νετε την ?ρευνα αγορ? σα? με τι? λ?ξει? κλειδι? που χαρακτηρ?ζουν την αγορ? σα?. Με απλ? λ?για θα πρ?πει να βρε?τε ποιε? λ?ξει? κλειδι? φ?ρνουν τα λεφτ? και κ?νουν πωλ?σει? και ποιε? ?χι.

?μα δεν το ?χετε κ?νει αυτ? για την αγορ? σα? ? για την ιστοσελ?δα σα? τ?τε σ?γουρα θα πρ?πει να το κ?νετε τ?ρα. ?να καλ? εργαλε?ο για να εντοπ?σετε τι? λ?ξει? κλειδι? που χρει?ζεστε ε?ναι το Google Keyword Planner.

Μην τρομ?ξετε επειδ? ε?ναι ενσωματωμ?νο με το Google Adwords, η χρ?ση του ε?ναι εντελ?? δωρε?ν και θα πρ?πει να εξασκηθε?τε λ?γο π?νω στην εξε?ρεση των σωστ?ν λ?ξεων κλειδι?ν.

Ο καν?να? ε?ναι να βρε?τε τι? λ?ξει? κλειδι? που ?χουν μηνια?α αναζ?τηση απ? 3.000 ?ω? 100.000 και χαμηλ? ανταγωνισμ?.

Π?? θα γ?νει αυτ?; Μπορε?τε να μελετ?σετε το παρακ?τω β?ντεο:

SEO: Βρε?τε τι? κατ?λληλε? λ?ξει? κλειδι?!

Καλ? θα ?τανε να βρε?τε ?λε? τι? λ?ξει? κλειδι? που σα? ενδιαφ?ρουν και να εστιαστε?τε στι? 10 πρ?τε? που ε?ναι οι πιο καλ?? και πιο αντιπροσωπευτικ?? για την ιστοσελ?δα σα?.

2 Καταγραφ? τη? υπ?ρχουσα? κατ?σταση?

Στη συν?χεια θα πρ?πει να ?χετε ?να σωστ? πρ?γραμμα, ?ταν λ?με πρ?γραμμα εννοο?με λογισμικ? ? ?να σωστ? εργαλε?ο καταγραφ?? τη? υπ?ρχουσα? κατ?σταση? το οπο?ο θα ?χει δοκιμασμ?να σωστ? αποτελ?σματα.

Το να κ?νετε απλ?? ?ρευνα μ?νοι σα? στη Google με τι? λ?ξει? κλειδι? για να εντοπ?σετε τι? θ?σει? που ?χετε καταλ?βει ?δη στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, δεν βοηθ?ει ιδια?τερα.

Πιστε?ω αυτ? το ?χετε καταλ?βει οι περισσ?τεροι σα?, ο λ?γο? ε?ναι γιατ? η Google σα? βγ?ζει τα προσωποποιημ?να αποτελ?σματα αναζ?τηση? με β?ση τα cookies, τι? τελευτα?ε? σα? αναζητ?σει? , τα τοπικ? αποτελ?σματα κτλ.

Επ?ση? δεν βοηθ?ει το να κ?νουμε αν?νυμη αναζ?τηση γιατ? π?λι επηρε?ζεται η Google απ? τα cookies του browser που χρησιμοποι?σαμε, τη γεωγραφικ? μα? θ?ση κτλ. Εν τ?λει η αν?νυμη αναζ?τηση δεν ε?ναι και τ?σο αν?νυμη.

Απ? ?λα τα εργαλε?α που υπ?ρχουν στην Google, αφο? δοκ?μασα αρκετ? -π?νω απ? 20, μπορε? και 30 search ranking tools– θεωρ? ?τι το πιο πλ?ρε? και αξι?πιστο ε?ναι το Cuterank.

Μπορε?τε να το κατεβ?σετε στην δωρε?ν του ?κδοση για να το δοκιμ?σετε για ?να site, το δικ? σα?. ?μα θ?λετε να το δοκιμ?σετε για περισσ?τερα απ? ?να sites, τ?τε θα πρ?πει να κ?νετε αναβ?θμιση στην ?κδοση PRO.

?μα θ?λετε να κ?νετε αναβ?θμιση στην ?κδοση PRO, μπορε?τε να κερδ?σετε 30% ?κπτωση με τη χρ?ση του κωδικο? PARA30.

Με το cuterank λοιπ?ν, θα μπορ?σετε να ανακαλ?ψετε ποια ε?ναι τα μεσοσταθμικ? αποτελ?σματα που ?χει καταλ?βει η ιστοσελ?δα σα? στη Google, για την Ελλ?δα και το εξωτερικ? με τι? λ?ξει? κλειδι? που επιθυμε?τε.

Στη συν?χεια θα πρ?πει να καταγρ?ψετε τα ευρ?ματα σα? σε ?να φ?λλο εργασ?α? στο excell για να μπορ?σετε μετ? να επεξεργαστε?τε τα στοιχε?α και τι? λ?ξει? κλειδι?, κατ? τη δι?ρκεια τη? εκστρατε?α? SEO.

3 Στ?χοι εκστρατε?α? SEO

Οι προσδοκ?ε? που ?χετε απ? την ιστοσελ?δα σα? το ξ?ρουμε ?τι ε?ναι μεγ?λε?, ?πω? ?λλωστε και ?λων ?σων ?χουν ιστοσελ?δα. Ξ?ρω ?τι αγωνι?τε για το π?τε θα φτ?σετε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google και π?τε θα αρχ?σει το site σα? να σα? φ?ρνει λεφτ? με το τσουβ?λι.

?μω? ?σο ψηλ?? προσδοκ?ε? και να ?χετε, θα πρ?πει να μην ξεχν?τε ?τι υπ?ρχουν και ?λλε? ιστοσελ?δε? εκε? ?ξω που οι ιδιοκτ?τε? του? ?χουν τι? ?διε? προσδοκ?ε? με εσ??. Ποιο? θα βγει στην πρ?τη σελ?δα τη? Google ?ταν υπ?ρχουν 10 θ?σει? για δεκ?δε??? και χιλι?δε? υποψ?φια site;

?τσι θα πρ?πει να θ?σουμε ρεαλιστικο?? στ?χου? για να μπορ?σουμε να του? πι?σουμε. Για παρ?δειγμα, θα πρ?πει να επιλ?ξουμε για αρχ?, μ?α ? και δ?ο λ?ξει? κλειδι? και να στοχε?σουμε για να βγο?με με αυτ?? πρ?τα στην πρ?τη σελ?δα τη? Google και μετ? να πι?σουμε τι? επ?μενε?, ?μα γ?νεται.

Το λ?ω με κ?ποια επιφ?λαξη, γιατ? δεν γ?νεται π?ντα να βγο?με για ?λε? τι? λ?ξει? κλειδι? στην πρ?τη σελ?δα των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Ε?ναι σχεδ?ν σ?γουρο ?τι για κ?ποιε? λ?ξει? κλειδι? θα μπορ?σετε να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google και για κ?ποιε? ?λλε? θα ε?ναι ασ?μφορο οικονομικ? το κυν?γι του?.

Θα πρ?πει να ?χουμε ρεαλιστικ?? προσδοκ?ε? λοιπ?ν στο SEO και να κοιτ?ξουμε να β?λουμε στ?χου? που να ε?ναι μετρ?σιμοι, να ε?ναι οικονομικ? υλοποι?σιμοι απ? την επιχε?ρηση μα? και φυσικ? να μπορο?με να του? υποστηρ?ξουμε.

4?Σχεδιασμ?? τη? εκστρατε?α? SEO

Στο τ?ταρτο β?μα φθ?νουμε λοιπ?ν στον σχεδιασμ? τη? εκστρατε?α? SEO και θα πρ?πει να ξ?ρουμε ? να ?χουμε στο νου μα? ποια μ?σα θα χρησιμοποι?σουμε.

Για παρ?δειγμα, αν η αν?λυση ανταγωνισμο? μα? ?δειξε ?τι ο πρ?το? για τη λ?ξη κλειδ? που επιθυμο?με ?χει 100 backlinks στην ιστοσελ?δα προορισμο?, τ?τε θα πρ?πει και εμε?? να φτι?ξουμε 100 ? και περισσ?τερα αν?λογη? ποι?τητα? για να τον φτ?σουμε.

?ρα θα χρειαστο?με 100 backlinks τα οπο?α θα πρ?πει να τα βρο?με με κ?ποιον τρ?πο. ?ταν μιλ?με για backlinks δεν εννοο?με για spam αλλ? για ποιοτικ? backlinks που προ?ρχονται απ? πραγματικ? sites και ?χουν γ?νει με ανθρ?πινο χ?ρι.

Θα μπορο?σαμε λοιπ?ν να κερδ?σουμε τα 100 αυτ? backlinks με του? παρακ?τω τρ?που?:

  • Καταχ?ριση σε καταλ?γου?
  • Δημιουργ?α WEB 2.0 sites ?πω? blogger, wordpress.com, tumblr κτλ
  • Σχ?λια σε κλαδικ? blogs
  • Συμμετοχ? σε forums
  • Ανταλλαγ? links με ?λλε? ιστοσελ?δε?
  • Δελτ?α τ?που
  • Συγγραφ? ?ρθρων για ?λλα sites

Υπ?ρχουν αμ?τρητε? επιλογ?? για τη δημιουργ?α των κατ?λληλων backlinks.

Πριν ?μω? κ?νουμε οτιδ?ποτε με τα backlinks μα?, θα πρ?πει να ?χουμε ?δη δημιουργ?σει τι? σελ?δε? προορισμο? με τι? λ?ξει? κλειδι? που επιθυμο?με.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα για αυτ? στο ?ρθρο:?Πω? να στ?σετε ?να site με β?ση τι? λ?ξει? κλειδι??και στο ?ρθρο?Keywords: Πω? να προσθ?σετε λ?ξει? κλειδι? στην ιστοσελ?δα σα?.

5?Εκπ?νηση τη? εκστρατε?α? SEO

Αφο? λοιπ?ν σχεδι?σατε την εκστρατε?α SEO θα πρ?πει να συνεχ?σετε στην εκπ?νηση τη?.

Για παρ?δειγμα, αν η εκστρατε?α σα? ε?ναι η δημιουργ?α 100 backlinks, θα πρ?πει να τα φτι?ξετε με ρ?γουλα, για παρ?δειγμα 20 την ημ?ρα για 5 ημ?ρε? και π?ει λ?γοντα?.

Θα ?ταν προτιμ?τερο να εμπιστευτε?τε κ?ποιον επαγγελματ?α για να σχεδι?σει την εκστρατε?α SEO και να μην την κ?νετε μ?νοι σα?, γιατ? απλ?? θα φα?νεται ?τι τα backlinks τα ?χει δημιουργ?σει ?να? ερασιτ?χνη?.

Και γω μπορ? να περ?σω τα πλακ?κια του μπ?νιου στο σπ?τι μου, αλλ? θα φα?νεται κατ?φωρα ?τι τα π?ρασα εγ?. Κ?πω? ?τσι ε?ναι και στο SEO.

6?Μ?τρηση των αποτελεσμ?των

Πω? μετρ?με τ?ρα τα αποτελ?σματα μα?.

Αρχικ? να πω ?τι δεν ε?ναι σωστ? να ψ?χνετε μ?νοι σα? απ? τον υπολογιστ? σα? στη Google γιατ? δεν θα ?χετε την πραγματικ? εικ?να των αποτελεσμ?των αναζ?τηση?. ?να καλ? πρ?γραμμα που μπορε? να σα? δ?σει με ακρ?βεια τι? θ?σει? απ? τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? ε?ναι το cuterank.

Με τη χρ?ση του cuterank θα μπορ?σετε να δε?τε που ?σασταν στην αρχ? τη? εκστρατε?α? και που π?γατε στο τ?λο?.

θα χρειαστε? να δ?σετε τουλ?χιστον 15 ημ?ρε? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? για να ταξινομ?σουν τα backlinks που ?χετε δημιουργ?σει ?στε αυτ? να φανο?ν και να επηρε?σουν τι? θ?σει? σα? βελτι?νοντα? ? επιδειν?νοντα? την κατ?ταξη σα?. Ναι υπ?ρχει και το αρνητικ? SEO.

Μετ? τι? 15 πρ?τε? ημ?ρε?, καλ? θα ?ταν να μετρ?τε τι? θ?σει? σα? κ?θε εβδομ?δα και μετ? να αναλαμβ?νετε διορθωτικ? δρ?ση.

7?Δι?ρθωση και επαν?ληψη τη? εκστρατε?α?

Η δι?ρθωση και η βελτ?ωση γενικ? ε?ναι μ?ρο? του κ?κλου τη? εκστρατε?α? SEO η οπο?α φ?λοι μου δεν τελει?νει ποτ?. Δυστυχ?? ? ευτυχ??, τα π?ντα ρει και στο ?ντερνετ και στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Ο αλγ?ριθμο? τη? Google μεταβ?λλεται συνεχ??, ν?α site μπα?νουν στο προσκ?νιο και οι υποψ?φιοι πελ?τε? σα? γ?νονται ολο?να και πιο ?ξυπνοι και ζητ?νε συνεχ?? περισσ?τερα.

Οι διορθωτικ?? εν?ργειε? που θα πρ?πει να κ?νετε ε?ναι αναγκα?ε? και θα πρ?πει σ?γουρα να μην τα παρατ?σετε με την πρ?τη δυσκολ?α.

Π?σο διαρκε? μια εκστρατε?α SEO;

Αυτ? σημα?νει ?τι η εκστρατε?α SEO δεν κρατ?ει 3 ημ?ρε? ο?τε 5 χρ?νια. Ο ε?λογο? χρ?νο? δι?ρκεια? μια? σωστ?? εκστρατε?α? SEO ε?ναι 3 ?ω? 6 μ?νε?. Παρατ?στε τα νωρ?τερα και δεν θα καταφ?ρετε ποτ? να δρ?ψετε του? καρπο?? των κ?πων σα?.

Μετρ?ει πολλ?? φορ?? η ?νταση και η δι?ρκεια τη? δρ?ση? σα? προ? μια κατε?θυνση για να μπορ?σει η ιστοσελ?δα σα? να αν?βει.

Το SEO ε?ναι ?να? μαραθ?νιο? ?πω? και οι επιχειρ?σει? και ?χι ?να? δρ?μο? ταχ?τητα?.

Π?σο κοστ?ζει μια εκστρατε?α SEO;

Τ?ρα φτ?νουμε στο κ?στο? μια? εκστρατε?α? SEO.

Συν?θω? το μ?σο κ?στο? ε?ναι απ? 400€ ?ω? 2.000 € το μ?να για κ?θε μ?να. Τι? τιμ?? δεν τι? βγ?ζω εγ? αλλ? μπορε?τε να π?ρετε προσφορ?? απ? δυνατ?? εταιρε?ε? στον χ?ρο σε Ελλ?δα και εξωτερικ?.

Φυσικ? και μιλ?με για επαγγελματικ? εργασ?α SEO καθ?? και για επαγγελματικ?? ιστοσελ?δε? και ?χι για ?να blog τη? γειτονι?? ? ?να μικρ? κατ?στημα γεμ?το φιλοδοξ?ε? και φαντασι?σει?.

Υπ?ρχουν δεκ?δε? εργοστ?σια και μεγ?λε? εταιρε?ε? που ?χουν?επενδεδυμ?νο συμφ?ρον στο ?ντερνετ και στο μ?ρκετινγκ και εξαρτ?νται ?μεσα απ? επαγγελματικ? SEO και μ?νιμη εργασ?α π?νω σε αυτ?.

Υπ?ρχει φθην?τερο SEO; Ναι φυσικ? και υπ?ρχει αλλ? μην περιμ?νετε με 100 ευρ? να βγε?τε πρ?τοι στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και να βγ?λετε εκατομμ?ρια. Αν?λογα του τι δ?νετε ε?ναι και τα αποτελ?σματα που πα?ρνετε κ?θε φορ?.

Θεωρ? π?ντω? ?τι η τιμ? των 400 ευρ? ε?ναι μια τιμ? β?ση? και επαρκε? για να ξεκιν?σετε και να δε?τε κ?ποια απτ? αποτελ?σματα εφ?σον γ?νει η απαρα?τητη δουλει?.

Μιλ?με για SEO και για δουλει? και ?χι για τζ?κερ.

Τι να περιμ?νουμε απ? μια εκστρατε?α SEO;

Τ?ρα οι προσδοκ?ε? ποικ?λουν και ?χω δει δι?φορα αποτελ?σματα γιατ? ?πω? καταλαβα?νετε υπ?ρχουν διαφορετικ?? αγορ??.

Μπορε? να συμβο?ν πολλ? τραγελαφικ? ?πω? το να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google ? και να ε?στε πρ?το? χωρ?? να ?χετε τηλ?φωνα ? παραγγελ?ε?. Βλ?πετε δεν εξαρτ?ται μ?νο απ? το SEO η επιτυχ?α μια? ιστοσελ?δα?, αλλ? και απ? ?λλα πρ?γματα.

Επ?ση? μπορε? να βγε?τε πρ?τοι στη Google και ?ντω? να γ?νει για σα? ?να οικονομικ? θα?μα.

?μω? συν?θω? η αλ?θεια βρ?σκεται κ?που αν?μεσα.

Υπ?ρχει η αν?λυση κ?στου? και οφ?λου?. Θα ξοδ?ψετε δηλαδ? 100 ευρ? το μ?να με στ?χο να πα?ρνετε παραγγελ?ε? 500€ για να ε?ναι το SEO σα? βι?σιμο, αλλι?? θα πρ?πει να αναθεωρ?σετε τη στρατηγικ? σα?.

Γενικ? δεν θα πρ?πει να ?χετε λανθασμ?νε? προσδοκ?ε? και θα πρ?πει να ε?στε προσγειωμ?νοι σε ?τι κ?νετε.

Θα ?τανε καλ?τερο να π?ρετε τι? προσφορ?? σα? απ? μερικ?? εταιρε?ε? SEO, να δε?τε τα αποτελ?σματα του? και να δοκιμ?σετε πρ?τα τι? υπηρεσ?ε? του? για να μπορ?σετε να εκφ?ρεται γν?μη για τα αποτελ?σματα που ?χουν.

Κ?θε αγορ? ε?ναι διαφορετικ? και κ?θε πελ?τη? επ?ση? διαφορετικ?? και ?τσι θα πρ?πει να αντιμετωπ?ζεται.

Αν σα? ενδιαφ?ρει να συμβουλευτε?τε κ?ποιον ειδικ? για το SEO, μπορε?τε να επικοινων?σετε μαζ? μα?.

Σα? ευχαριστ? πολ?.

Δε?τε περισσ?τερα για την εκστρατε?α SEO:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ιστοσελ?δα??? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για web design, SEO ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

2 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看