ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

SYNTAGI-PETYXIMENO-BLOG

Πω? να γρ?ψετε ?να τ?λειο ?ρθρο για τη Google και το κοιν? σα?

Δε?τε τι πρ?πει να κ?νετε για να γρ?ψετε το τ?λειο ?ρθρο απ? ?ποψη δομ?? και περιεχομ?νου για να μπορ?σετε να νικ?σετε τον ανταγωνισμ?, να κερδ?στε τι? πρ?τε? θ?σει? τη? Google και να ικανοποι?σετε την αν?γκη πληροφ?ρηση? των πελατ?ν σα?.

Γεια σα? φ?λοι μου, σ?μερα θα ?θελα να γρ?ψω για ?να κλασικ? θ?μα που οι περισσ?τεροι απ? εμ?? υστερο?με και ε?ναι το πω? θα πρ?πει να γρ?ψουμε ?να ?ρθρο για να βγει στην πρ?τη σελ?δα αλλ? και στην πρ?τη θ?ση τη? Google.

Τι συστατικ? και ποια δομ? ευνοε? σ?μερα το να χτυπ?σουμε πρ?τε? θ?σει? με τα ?ρθρα μα?;

Διαβ?στε παρακ?τω.

Η συνταγ? για ?να πετυχημ?νο ?ρθρο στη Google

?να πετυχημ?νο ?ρθρο επιτελε? δ?ο σκοπο??:

 • Εξυπηρετε? τη Google και τι? μηχαν?? αναζ?τηση? με β?ση τι θεωρε? η ?δια ω? το πιο χρ?σιμο για να βγει στι? πρ?τε? θ?σει? και δε?τερον
 • Απαντ?ει 100% σε αυτ? που ψ?χνει ο τελικ?? χρ?στη? του ?ντερνετ στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Ποια δομ? ?μω? θα πρ?πει να ?χει το ?ρθρο σα? για να μπορ?σετε να καλ?ψετε καλ?τερα αυτ?? τι? 2 βασικ?? αν?γκε?;

Παρακ?τω σα? δ?νω ?ναν μπο?σουλα που πιστε?ω να σα? λ?σει τα χ?ρια και να σα? βγ?λει απ? το σκοτ?δι τη? απορ?α?. ?σω? π?λι να καταλ?βετε γιατ? ?να ?ρθρο που γρ?ψατε παλι?τερα βγ?κε στι? πρ?τε? θ?σει? εν? ?να ?λλο παραμ?νει στην αφ?νεια.

paramarketing-the-blog-post-recipe

Και το πρ?το μα? ινφογραφικ? μετ? απ? χρ?νια!

Κ?ντε 30 λεπτ? τουλ?χιστον ?ρευνα πριν το γρ?ψιμο

Σ?γουρα επειδ? ?χετε μια ιστοσελ?δα με ποδ?λατα, ?χι eshop, απλ? ιστοσελ?δα επειδ? σα? αρ?σει η ποδηλασ?α ? η συλλογ? ποδηλ?των, δεν σημα?νει ?τι γνωρ?ζετε και τα π?ντα για τα ποδ?λατα.

Και γενικ? μιλ?ντα? δεν σημα?νει π?ντα ?τι ο κ?θε ?να? που γρ?φει για ?να αντικε?μενο ε?ναι και ο ειδικ?? σε αυτ?. Π?ρτε για παρ?δειγμα του? δημοσιογρ?φου?, γρ?φουν για π?ρα πολλ? θ?ματα χωρ?? ?μω? να ε?ναι ειδικο? σε αυτ?.

Πω? μπορο?ν και γρ?φουν; Απλο?στατα κ?νουν την σχετικ? ?ρευνα γ?ρω απ? το θ?μα και μετ? ξεκιν?νε να γρ?φουν ? να κ?νουν ρεπορτ?ζ.

Θα πρ?πει λοιπ?ν πριν γρ?ψετε οτιδ?ποτε, ακ?μα και ?μα κατ?χετε το αντικε?μενο να βυθ?σετε τον εαυτ? σα? στο θ?μα, να ψ?ξετε για ?τι υπ?ρχει γραμμ?νο στο ?ντερνετ γ?ρω απ? το αντικε?μενο σα? και να φροντ?σετε να το καλ?ψετε με κ?θε λεπτομ?ρεια.

Για τα πολ? μεγ?λα ?ρθρα, τα λεγ?μενα πυλωνικ? ?ρθρα, ?σω? να χρειαστε?τε περισσ?τερο απ? 30 λεπτ? ?ρευνα? και ?σω? να χρειαστε? να βγε?τε ?ξω στην αγορ?, στα καταστ?ματα, ? να κ?νετε και κ?ποια τηλ?φωνα και να μιλ?σετε σε ειδικο?? ? να παρακολουθ?σετε και μερικ? μαθ?ματα σχετικ? με το αντικε?μενο.

Σημασ?α ?χει ?τι θα πρ?πει να επενδ?σετε αν?λογα για να μπορ?σετε να γρ?ψετε ?να τ?λειο ?ρθρο που θα ξεχωρ?ζει στη Google.

Π?σα ε?δη ?ρθρων υπ?ρχουν;

Οι ?νθρωποι ?χουν την τ?ση να βρ?σκουν επαναλαμβαν?μενα μοτ?βα και ρουτ?νε? εκε? που δεν υπ?ρχουν με αποτ?λεσμα πολλο? να γενικε?ουν και να κατηγοριοποιο?ν τα π?ντα και μετ? να βγ?ζει ο καθ?να? το δικ? του θε?ρημα.

?λοι ?χουμε λ?γο απ? Πυθαγ?ρα μ?σα μα?, αλλ? δεν σημα?νει ?τι οι γενικε?σει? θα ισχ?ουν σε ?τι βλ?πουμε στη ζω?, γιατ? ?λοι ?χουν ?ραση αλλ? αντ?ληψη ?χουν λ?γοι και αυτ? το ε?πε ο Πλ?τωνα?.

Για του? συγκεκριμ?νου? σκοπο?? τη? παραγωγ?? του κατ?λληλου περιεχομ?νου και του SEO, θα χωρ?σουμε τα ?ρθρα που θα πρ?πει να γρ?ψουμε σε τρει? βασικ?? κατηγορ?ε?:

 • ?ρθρα απαντ?σει? 1.200-1.350 λ?ξει?
 • Αναλυτικ? ?ρθρα 2.000 -2.500 λ?ξει?
 • Πυλωνικ? ?ρθρα 3.500-10.000 λ?ξει?

?ρθρα απαντ?σει? 1.200-1.350 λ?ξει?

Τα ?ρθρα απαντ?σει? αποτελο?ν ξεκ?θαρα μια απ?ντηση σε μια ερ?τηση αναγν?στη, ? απ?ντηση στι? πιο δημοφιλε?? αναζητ?σει? και μπορε? να ε?ναι του τ?που:

Π?σα χρ?νια ζει ο ελ?φαντα?;

Π?σα κιλ? μπορ? να χ?σω ?μα μει?σω τι? θερμ?δε? σε 1000 την ημ?ρα;

Π?σο χρ?νο χρει?ζεται για να μ?θω να μιλ?ω γερμανικ? κτλ

Ο μ?σο? χρ?νο? που απαιτε?ται για να γρ?ψω ?να ?ρθρο απ?ντηση (response post) θα πρ?πει να ε?ναι περ?που 2 ?ρε?. Μ?σα στο δ?ωρο περιλαμβ?νονται και τουλ?χιστον 30 λεπτ? ?ρευνα? για το σχετικ? θ?μα πριν το γρ?ψιμο.

Στο ?ρθρο απ?ντηση, ?πω? και σε κ?θε ?ρθρο που γρ?φουμε ? θα γρ?ψουμε θα πρ?πει να προσθ?σουμε οπωσδ?ποτε ?να εξερχ?μενο link, μερικ? εσωτερικ? links σε ?λλα ?ρθρα ? στην αρχικ? σελ?δα και να συμπεριλ?βουμε μια σωστ? και καλ? φωτογραφ?α τουλ?χιστον.

Οι πιο καλ?? εικ?νε? ε?ναι οι προσωπικ?? φωτογραφ?ε? γιατ? δ?νουν στον αναγν?στη την εντ?πωση ?τι δεν ε?μαστε απρ?σωποι και ?τι κατ?χουμε το αντικε?μενο μα? καλ?τερα απ? του? ?λλου? και τα λοιπ? απρ?σωπα ειδησεογραφικ? sites.

Αναλυτικ? ?ρθρα 2.000 -2.500 λ?ξει?

Τα αναλυτικ? ?ρθρα που περιλαμβ?νουν απ? 2.000 ?ω? και 2.500 λ?ξει? ε?ναι η κατηγορ?α των ?ρθρων που ε?ναι η πιο δημοφιλ? στο ?ντερνετ και ?χουν να κ?νουν με την αν?λυση εν?? θ?ματο? γ?ρω απ? μια λ?ξη κλειδ?.

Τα ?ρθρα αυτ? στοχε?ουν σε αναζητ?σει? που ε?ναι πιο ανταγωνιστικ?? απ? τι? ?λλε? και θα πρ?πει να καλ?πτουν το θ?μα 100% αλλ? π?ντα στο τ?λο? να προκαλο?ν τον αναγν?στη να θ?λει και ?λλο περιεχ?μενο και ?λλη πληροφορ?α απ? αυτ?? που ?χει διαβ?σει.

?μα και εσε?? αισθ?νεστε το ?διο, μην ξεχ?σετε να γραφτε?τε στο newsletter μου. Ποιοτικ? περιεχ?μενο και συμβουλ?? θα σα? ?ρχονται κ?θε εβδομ?δα σχεδ?ν στο email σα? που θα σα? βοηθ?σουν να εξελ?ξετε την ιστοσελ?δα σα? και να αυξ?σετε κατακ?ρυφα τι? οργανικ?? αναζητ?σει? σα?.

Ο μ?σο? χρ?νο? γραψ?ματο? που χρει?ζεται μαζ? με τα 3ο λεπτ? υποχρεωτικ?? ?ρευνα? ε?ναι περ?που 4 ?ρε?.

Πυλωνικ? ?ρθρα 3.500-10.000 λ?ξει?

Τα πυλωνικ? ?ρθρα ? ?ρθρα πυλ?νε? ε?ναι αυτ? που προσδ?δουν το κ?ρο? και την ποι?τητα που χρει?ζεται η ιστοσελ?δα σα? για να ξεχωρ?σει απ? τον ανταγωνισμ?. Ε?ναι εκτεν? ?ρθρα με π?νω απ? 3.500 λ?ξει? ?ω? και 10.000.

Στην ουσ?α δεν υπ?ρχει ?ριο στα πυλωνικ? ?ρθρα και μπορε?τε να γρ?ψετε σχεδ?ν ?σο εσε?? θ?λετε. Μπορε?τε να προσθ?σετε εικ?νε? και β?ντεο και να δημουργ?σετε και μικρ? βιβλιαρ?κια σε PDF που να τα κατεβ?ζει ο επισκ?πτη? σα?.

Στο Paramarketing ?χω γρ?ψει δεκ?δε? πυλωνικ? ?ρθρα με σημαντικ?τερο τον οδηγ? SEO.

Στη συν?χει ?γραψα και δημιο?ργησα σειρ? μαθημ?των για το WordPress, που την ον?μασα WordPress σε 24 ?ρε? και πολλ? ?λλα.

Ο μ?σο? χρ?νο? που θα χρειαστε?τε ε?ναι 8 ?ρε? με τουλ?χιστον 20 λεπτ? υποχρεωτικ?? ?ρευνα? πριν το γρ?ψιμο.

Π?με τ?ρα να δο?με τι? επιμ?ρου? τεχνικ?? λεπτομ?ρειε?.

Ο Τ?τλο? θα πρ?πει να ε?ναι ?ω? 60 χαρακτ?ρε?

 • Ακριβ?? ?πω? γρ?φτηκε στη λ?στα με τα θ?ματα που ?χετε διερευν?σει
 • Γρ?ψτε με κεφαλα?α τι? λ?ξει?, σαν τ?τλο βιβλ?ου ? ακ?μα και με μικρ?

Θα πρ?πει να κ?νετε Εισαγωγ? με 2 ?ω? 3 προτ?σει?

POS-GRAPSETE-ARTHRO-BLOG-1

Στην εισαγωγ? σα? θα πρ?πει:

 • Να πε?σετε τον αναγν?στη ?τι μπορε?τε να τον βοηθ?σετε
 • Να ?χετε ελκυστικ? κε?μενο γιατ? θα χρησιμοποιηθε? και ω? meta description, ?ρα θα εμφαν?ζεται στα αποσπ?σματα τη? Google.

Παρ?λο που η εισαγωγ? απ? μ?νη τη? ε?ναι αναμφισβ?τητα ελλιπ??, ε?ναι το πιο σημαντικ? σημε?ο του ?ρθρου γιατ? αυτ? θα εμφαν?ζεται στα Google Snippets, στα αποσπ?σματα τη? Google στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Θα πρ?πει οπωσδ?ποτε να το βελτι?σετε και να πα?ξτε με τι? λ?ξει? μ?χρι να το κ?νετε αρκετ? ελκυστικ?. ?σο πιο ελκυστικ? ε?ναι το meta description ? η περιγραφ? μ?τα, τ?σα πιο πολλ? κλικ θα π?ρετε. Και το ποσοστ? των κλικ ε?ναι παρ?γοντα? κατ?ταξη?.

Παρ?λληλα με την χρ?ση τη? σωστ?? εισαγωγ?? φιλοδοξο?με να κατακτ?σουμε τα προβεβλημ?να αποσπ?σματα τη? Google, τα κατ? κ?σμον featured snippets.

Τμ?μα απαντ?σεων: ?ω? 300 χαρακτ?ρε?

Το τμ?μα απαντ?σεων θα πρ?πει να ?χει τα παρακ?τω χαρακτηριστικ?:

 • Απαντ?στε απευθε?α? στην κ?ρια ερ?τηση
 • Συν?θω? μορφοποιε?ται ω? παρ?γραφο?
 • Να ?χει τη μορφ? λ?στα? για το “Πω? να” ? πολλαπλ?ν επιλογ?ν
 • Οι λ?στε? με πολλ? β?ματα δεν χρει?ζονται σε αυτ? το τμ?μα
 • Μπορε? να ε?ναι ?να? π?νακα? δεδομ?νων, αν συγκρ?νουμε πρ?γματα
 • Απαντ?στε σαν να γρ?φετε για εγκυκλοπα?δεια

Ο λ?γο? που θα πρ?πει να συμπεριλ?βετε το τμ?μα απαντ?σεων στην ιστοσελ?δα σα? ε?ναι για να πι?σετε το τμ?μα των αναζητ?σεων τη? Google που λ?γεται People Also Ask.

PEOPLE-ALSO-ASK-BOX-1

Κατ?πιν, θα πρ?πει να πε?τε στον αναγν?στη ?τι ?χετε περισσ?τερα να μοιραστε?τε μαζ? του και ?τι θα πρ?πει να διαβ?σει παρακ?τω το ?ρθρο.

1ο? Υπ?τιτλο? ? Μορφοπο?ηση ω? H2 ? Λεπτομερε?? πληροφορ?ε? του κυρ?ου θ?ματο?

Γενικ? μιλ?ντα? θα πρ?πει να χρησιμοποι?σουμε πολλ?? παραγρ?φου? με κεφαλ?δα 2 ? H2. Σε κ?θε παρ?γραφο θα πρ?πει να ε?μαστε λεπτομερ?? και να χρησιμοποι?σουμε την κατ?λληλη παραγραφοπο?ηση.

Δηλαδ? να αφ?νουμε παρ?γραφο κ?θε 3-6 σειρ?? περ?που και να μην ?χουμε πολ? πυκν? κε?μενο για να ε?ναι ευαν?γνωστο.

 • Συγκεκριμ?να θα πρ?πει να ?χουμε:
 • Λεπτομερ?στερη απ?ντηση στην κ?ρια ερ?τηση
 • Πολλαπλ?? παραγρ?φου?
 • Μην αφ?νετε τον αναγν?στη με αμφιβολ?ε?
 • Γρ?ψτε την πιο εμπεριστατωμ?νη απ?ντηση στο διαδ?κτυο
 • Μπορε?τε να συμπεριλ?βετε π?νακε?, γραφ?ματα, αναφορ??, λ?στε? κ.λπ.

Εδ? μπορε?τε να αναφ?ρεται διαφορ?? και ομοι?τητε?, χωριστ? β?ματα ? μυστικ? και τεχνικ??.

Χρησιμοποι?στε ανεπ?σημο ?ψο? αλλ? διατηρ?στε επαγγελματικ? επ?πεδο. Τα αστε?α και ο σαρκασμ?? επιτρ?πονται ?πω? και επιτρ?πεται το προσωπικ? σα? στυλ γιατ? αυτ? βοηθ?ει να καλλιεργ?σετε το personal branding σα?.

Περισσ?τερε? πληροφορ?ε? ? Καλ?πτετε πρ?σθετε? πτυχ?? του κυρ?ου θ?ματο?

Χρησιμοποι?στε πολλαπλ?? υποεν?τητε? και παρ?γραφοι κ?τω απ? κ?θε υπ?τιτλο που θα χρησιμοποι?σετε ξαν? κεφαλ?δα 2. Αναπτ?ξτε περισσ?τερο το θ?μα.

Προσοχ? ?μω? στα παρακ?τω σημε?α:

 • Μην ξεφε?γετε απ? το κυρ?ω? θ?μα
 • Υποθ?στε ποια θα ε?ναι η επ?μενη ερ?τηση του αναγν?στη χωρ?? να φ?γετε απ? το κυρ?ω? θ?μα
 • Διαχωρ?στε το κε?μενο χρησιμοποι?ντα? ενδιαφ?ρουσα μορφοπο?ηση ?πω? π?νακε?, λ?στε?, αποσπ?σματα, εικ?νε? και β?ντεο
 • Διατηρ?στε τι? παραγρ?φου? ?ω? 6 σειρ?? ? λιγ?τερο

Αυτ? φ?λοι μου για το πω? να γρ?ψετε ?να τ?λειο ?ρθρο για τη Google και το κοιν? σα?. Φαντ?ζομαι ?τι σα? βο?θησα αρκετ?, β?βαια τα θ?ματα δεν εξαντλο?νται και οι ?λε? οι απορ?ε? δεν λ?νονται με ?να ?ρθρο. Για αυτ? μπορε?τε να πε?τε την ?ποψη σα? για το τι θ?μα θ?λετε να καλ?ψουμε και να αφ?σετε τι? απορ?ε? σα? κ?τω στα σχ?λια.

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Δε?τε περισσ?τερα για το πω? λειτουργε? το SEO:

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看