ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

google-pigeon-update

Πω? το Google Pigeon Update επηρ?ασε τι? τοπικ?? αναζητ?σει?;

Μπορε? το Google Pigeon Update να ?γινε στι? 24 Ιουλ?ου του 2014 με σκοπ? να βελτιωθο?ν τα αποτελ?σματα των τοπικ?ν αναζητ?σεων, αλλ? σ?μερα, μερικ? χρ?νια μετ? επειδ? παραμ?νει επ?καιρο και θε?ρησα σωστ? να γρ?ψω ?να αναλυτικ? ?ρθρο για αυτ?.

Ποιο? ο σκοπ?? του Google Pigeon Update;

Η φιλοσοφ?α τη? Google με αυτ?ν την αναβ?θμιση του αλγορ?θμου τη? ?ταν να αναδε?ξει περισσ?τερο στα τοπικ? τη? αποτελ?σματα αυτ?? τι? επιχειρ?σει? που δι?θεταν φυσικ? παρουσ?α, φυσικ? καταστ?ματα, ?σχετα το μ?γεθο? ? την δημοτικ?τητα του?.

Εκτ?? απ? την αν?δειξη των τοπικ?ν επιχειρ?σεων στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των αναζ?τηση?, η ?δια η Google ενσωμ?τωσε και τι? τοπικ?? επιχειρ?σει? στι? προτειν?μενε? αναζητ?σει? (search query suggests).

Για παρ?δειγμα, ?μα πατ?σετε στη Google καταστ?ματα ρο?χων Αθ?να, μπορε? να σα? προτε?νει η ?δια η Google και κ?ποια ον?ματα καταστημ?των, ?μα ε?σαστε στην Αθ?να αναλ?γω? το π?σο κοντ? ε?στε σε αυτ?.

Η εγγ?τητα πα?ζει σημαντικ? ρ?λο στα τοπικ? αποτελ?σματα.

Τι ?λλαξε με το Google Pigeon Update;

Αυτ? που ?λλαξε ?ταν οι τοπικ?? αναζητ?σει?, τ?σο στην αναζ?τηση στην ?δια την Google, αλλ? και στου? χ?ρτε? τη? Google, τα Google Maps.

Η Google ?ρχισε να λαμβ?νει υπ?ψιν τη? περισσ?τερο την τοποθεσ?α του χρ?στη και την απ?σταση τη? φυσικ?? επιχε?ρηση? για να δ?σει σωστ?τερα αλλ? και περισσ?τερα αποτελ?σματα σχετικ? με τι? τοπικ?? αναζητ?σει? επιχειρ?σεων και υπηρεσι?ν.

Το Google Pigeon Update σ?μφωνα με δι?φορου? κ?κλου? τη? κοιν?τητα? του SEO, ε?χε ?δη λανσαριστε? πολ? νωρ?τερα απ? τον Ιο?λιο του 2014, αλλ? παρ?μενε σε εμβρυακ? στ?διο μ?χρι να γ?νουν οι απαρα?τητε? δοκιμ?? και διορθ?σει? απ? την ?δια τη Google και να βελτιστοποιηθε? η αναβ?θμιση του αλγορ?θμου.

Απ? τ?τε το Google Pigeon ?χει βελτιωθε? με καινο?ριε? εκδ?σει? αρκετ?? φορ?? για να λει?νει το χ?σμα που προκ?λεσε αλλ? και να καλ?ψει τι? τρ?πε? και τα κεν? που ?φησε στου? επ?δοξου? χ?κερ? ? spammers που προσπαθο?σαν με ανορθ?δοξου? τρ?που? να εμφανιστο?ν στα τοπικ? αποτελ?σματα τη? Google.

Ευνο?θηκε ο τελικ?? χρ?στη? με το Google Pigeon;

Ο τελικ?? χρ?στη? ευνο?θηκε με το Google Pigeon, γιατ? πλ?ον η Google ενσωμ?τωσε στα Google Maps δ?ο ν?ε? δυνατ?τητε? που α?ξησαν την επισκεψιμ?τητα και την ορατ?τητα των τοπικ?ν επιχειρ?σεων.

Αυτ?? οι δ?ο δυνατ?τητε? ?ταν τα κουμπι? Λ?ψη Οδηγι?ν και Καλ?στε Τ?ρα. Η καινοτομ?α αυτ? με?ωσε τα β?ματα του να προσεγγ?σει κανε?? μια τοπικ? επιχε?ρηση με τα π?δια ? με το αυτοκ?νητο και διευκ?λυνε κατ? πολ? τι? κρατ?σει? τραπεζι?ν και το online delivery.

Εκτ?? απ? τα πολλ? θετικ?, ?φερε και ?να αρνητικ?, ο επισκ?πτη? ναι μεν ?βλεπε το κουμπ?κι που τον οδηγο?σε στην ιστοσελ?δα τη? επιχε?ρηση? αλλ? η επ?σκεψη στην ιστοσελ?δα τη? επιχε?ρηση? ?ταν πλ?ον μη απαρα?τητη αφο? υπ?ρχαν ?λε? οι πληροφορ?ε? οργανωμ?νε? στον χ?ρτη τη? Google, στα λεγ?μενα αποτελ?σματα GMB (Google My Business).

GOOGLE-MAPS

Κατ?πιν προστ?θηκαν μερικ?? επιλογ?? για να διευκολυνθο?ν οι τελικο? χρ?στε?, ?πω? οι αξιολογ?σει? χρηστ?ν, τα λεγ?μενα Google My Business reviews, η δυνατ?τητα προσθ?κη? β?ντεο και εικ?νων στο Google My Business, το ωρ?ριο λειτουργ?α?, οι δημοσιε?σει? καθ?? και η δυνατ?τητα δημοσ?ευση? εν?? microsite με την επιχε?ρηση σα? του τ?που mybusiness.site.gr

?λα τα παραπ?νω φανταστικ? πρ?γματα παρ?χονται δωρε?ν απ? τη Google για να πετ?χει δ?ο βασικο?? στ?χου?:

  • Να μην φ?γει ο επισκ?πτη? απ? το ?διο το περιβ?λλον αναζ?τηση? τη? Google, γιατ? ?τσι θα αυξ?σει τα κλικ σε κ?ποιε? απ? τι? διαφημ?σει? που παρ?χονται μ?σω του Google Ads.
  • Να βελτιωθε? η συνολικ? εμπειρ?α του χρ?στη ?στε να μην χρει?ζεται να επισκεφτε? κ?ποιο ?λλο εναλλακτικ? ? ανταγωνιστικ? site για να π?ρει πληροφορ?ε? για την τοπικ? επιχε?ρηση που ψ?χνει ? να μην επισκεφτε? ποτ? το site τη? τοπικ?? επιχε?ρηση?.

Ε?ναι γεγον?? ?τι η Google με κ?θε αλλαγ? του αλγορ?θμου τη? προσπαθε? να μεγιστοποι?σει τα ?σοδα απ? τα Google Ads και κ?νει οτιδ?ποτε ε?ναι δυνατ? για να παραμε?νει ο χρ?στη? στο δικ? τη? site.

Η α?ξηση του χρ?νου παραμον?? του χρ?στη στην ιστοσελ?δα τη? Google ε?ναι καταλυτικ?? στο να αυξηθο?ν τα ?σοδα τη? Google και να ενισχυθε? περισσ?τερο το brand τη? ?δια? τη? Google που ε?ναι ?δη εξαιρετικ? ενισχυμ?νο.

Google Pigeon Update: Εξυπηρ?τηση χρηστ?ν cheaper, better, faster

Η Google ε?χε κατ? νου τη? ?τι μια μικρ? επιχε?ρηση δεν θα ε?χε την δυνατ?τητα να ανταγωνιστε? ?να μεγαλ?τερο brand στα τοπικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση?, αφο? ?σω? να μην ε?χε καν ιστοσελ?δα.

Παρ?λληλα, ?σω? να μην ε?χε καθ?λου προ?πολογισμ? για online διαφ?μιση στα Google Ads ? προ?πολογισμ? για να δαπαν?σει στο SEO.

Εκτ?? αυτο?, και ακ?μα να υπ?ρχε η δυνατ?τητα ?λοι να μπορο?σαν να μπο?νε στο Google Ads ? να βγο?νε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google, οι θ?σει? στι? περισσ?τερε? περιπτ?σει? των μεγαλουπ?λεων θα ?ταν πολ? λ?γε? για να καλ?ψουν ?λη την αγορ? και ?τσι οι χρ?στε? θα αναγκ?ζονταν να συμβουλε?ονταν κ?ποιου? ?λλου? τοπικο?? οδηγο?? ?πω? το Tripadvisor, το Booking και τι? ιστοσελ?δε? με το online delivery, τον Χρυσ? Οδηγ?.

Για παρ?δειγμα τα εστιατ?ρια στο Μανχ?ταν στην Ν?α Υ?ρκη ε?ναι σ?γουρα περισσ?τερα απ? 17, τ?σο ε?ναι το ?θροισμα των θ?σεων που καταλαμβ?νουν στην πρ?τη σελ?δα τη? Google τα οργανικ? αποτελ?σματα μαζ? με τα πληρωμ?να αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Ωστ?σο, επειδ? μια ιστοσελ?δα δεν ε?ναι σ?γουρο ?τι θα εμπερι?χει ?λε? τι? πληροφορ?ε? που θα αναζητ? ο υποψ?φιο? πελ?τη? του εστιατορ?ου στην προκειμ?νη περ?πτωση.

Και αυτ? το οφε?λουμε στου? εξαιρετικ? ?ξυπνου? γραφ?στε? μα? που ξ?ρουν να παρουσι?ζουν κ?τι τ?σο απλ? ?σο το τι θα φ?με και που με τρ?πο που να μην καταλαβα?νει? ?τι πρ?κειται για εστιατ?ριο αλλ? για την επ?μενη υπερπαραγωγ? του Disney.

Δεν ?χω κ?τι κακ? με του? γραφ?στε? απλ? η καλλιτεχνικ? αφαιρετικ?τητα και φαντασ?α μερικ?ν ξεπερν?ει τα ?ρια τη? χρηστικ?τητα? και του UX και γ?νεται μ?λλον αντιSEO.

H Google που ε?ναι π?νσοφη και παρακολουθε? τα π?ντα και του? π?ντε? στο ?ντερνετ μ?σω των Google Analytics, των στατιστικ?ν χρ?ση?, των backlinks και των χαρτ?ν, ε?χε αντιληφθε? τα προβλ?ματα που θα προ?κυπταν στην προσπ?θεια του τελικο? χρ?στη να βρει μια τοπικ? επιχε?ρηση, για παρ?δειγμα ?να εστιατ?ριο.

Η ιστοσελ?δα του ?σω? να μην δι?θετε οργανωμ?να σωστ? τι? βασικ?? πληροφορ?ε? που ψ?χνει ο χρ?στη?.

Και τι ψ?χνει ο τελικ?? χρ?στη? σε μια τοπικ? αναζ?τηση;

Σ?μφωνα με την ?δια τη Google το πρ?το πρ?γμα που αναζητ? ο τελικ?? χρ?στη? ε?ναι το NAP το οπο?ο σημα?νει Name, Address, Phone.

Στα ελληνικ? ορ?ζεται ω? ?νομα επιχε?ρηση?, Διε?θυνση και Τηλ?φωνο.

Το NAP πλ?ον ε?ναι παρ?γοντα? κατ?ταξη? στι? τοπικ?? αναζητ?σει? μαζ? με δι?φορου? ?λλου? παρ?γοντε? ?πω? τι? αξιολογ?σει?, τι? ενημερ?σει? τι? σελ?δα? Google My Business και την δημιουργ?α αναφορ?ν ? παραπομπ?ν με το NAP σε τρ?τα sites ( citation ).

Αυτ?? οι αναφορ?? στο NAP ?χουν ?δια ισχ? με αυτ? των backlinks στην οργανικ? κατ?ταξη. Στην προσπ?θεια τη? η Google να μα? βοηθ?σει και να απλοποι?σει τον αριθμ? των βημ?των που χρει?ζεται να κ?νει ο τελικ?? χρ?στη? για να εντοπ?σει την τοπικ? μα? επιχε?ρηση, μα? ?βαλε σε ν?ου? μπελ?δε? ?λου? εμ?? του? επαγγελματ?ε? του SEO.

Προσθ?τοντα? ακ?μα περισσ?τερα πρ?γματα η πολυπλοκ?τητα τη? κατ?ταξη? μια? επιχε?ρηση? ?χει αυξηθε? αισθητ? τα τελευτα?α χρ?νια προ? ?φελο? του τελικο? χρ?στη.

Ξ?χασα κ?τι; Σ?γουρα, ?μα θ?λετε να ρωτ?σετε κ?τι μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε την φ?ρμα επικοινων?α? ? τα σχ?λια.

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO optimization και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-PARAMARKETING

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO και τα backlinks:

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看