ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Πω? να γλιτ?σετε απ? το επ?μενο Google Update

Περιεχ?μενα

Γεια σα? φ?λοι μου!

Ε?μαι ο Γι?ννη? ο Διβρ?μη?, ιδιοκτ?τη? του www.richwerk.com, ειδικ?? στο SEO και τα τελευτα?α 8 χρ?νια ασχολο?μαι καθημεριν? σχεδ?ν με το SEO και τα τελευτα?α 20 χρ?νια με την κατασκευ? ιστοσελ?δων.

Το σημεριν? β?ντεο αναφ?ρεται στο πω? το site σα? κι εσε?? να γλιτ?σετε απ? το επ?μενο update τη? Google. Πολ? σημαντικ? β?ντεο, πολ? σημαντικ? πρ?γμα γιατ? η Google κ?νει 3.500 update τον χρ?νο ?πω? ?λοι ξ?ρουμε κατ? μ?σο ?ρο, τ?σα ?κανε π?ρσι, πρ?περσι και κ?που εκε? ?χει σταθεροποιηθε? η κατ?σταση και με αφορμ? το επ?μενο update που ?γινε πριν απ? λ?γο, δηλαδ? τον Δεκ?μβριο του 2020, δηλαδ? το December Google Core Update 2020, κ?νω αυτ? το β?ντεο.

Γραφτε?τε στο καν?λι μου και στο Newsletter μου

GRAFTEITE-KANALI-YOUTUBE-1

Πριν προχωρ?σουμε παρακ?τω κ?ντε like, subscribe, εγγραφ? δηλαδ?, αφ?στε το σχ?λιο σα? κ?τω στο β?ντεο γιατ? μα? ανεβ?ζουν στην Google και μπορο?ν κι ?λλοι να δουν αυτ? το β?ντεο για τα Google Updates και να βοηθ?σετε κι ?λλου? ανθρ?που?. Επ?ση?, μπορε?τε να γραφτε?τε στο newsletter μου γιατ? κ?θε 15 μ?ρε? στ?λνουμε ?να ενημερωτικ? newsletter που δεν θα βρε?τε ?μοιο του στην Ελλ?δα και τα ελληνικ? site.

Αυξ?στε τα ?σοδα σα? απ? το AdSense με την Ezoic

Π?με και στον χορηγ? τη? εκπομπ??, χορηγ?? τη? εκπομπ?? και του καναλιο? ε?ναι η Ezoic. Η Ezoic ε?ναι μια πλατφ?ρμα βελτιστοπο?ηση? διαφημ?σεων τη? AdSense, που ?σα site τρ?χουν AdSends και θ?λετε να πολλαπλασι?σετε τα ?σοδα σα?, ?πω? ?χω κ?νει κι εγ? στο δικ? μου το site το paramarketing μπορε?τε να γραφτε?τε στην Ezoic, ?χω Link απ? κ?τω.

https://ezoic.com/?tap_a=6182-5778c2&tap_s=820231-d9897b
Επ?ση?, κ?νει και επιτ?χυνση τη? ιστοσελ?δα? σα? γιατ? ?σα site τρ?χουν διαφημ?σει? φορτ?νουνε και βαρα?νουνε. Ε?ναι καλ? να ?χετε ?να αν?λαφρο site, κανε?? δεν θ?λει αργ? site, οπ?τε κ?ντε click να γραφτε?τε στην Ezoic ?σου ?χετε ενημερωτικ? site.

Πω? να γλιτ?σουμε το site σα? ? το site μα? απ? το επ?μενο Google Update;

Π?με στο δια τα?τα, πω? να γλιτ?σουμε το site σα? ? το site μα? απ? το επ?μενο Google Update.

Π??;

Αρχικ? θα κ?νουμε μια αναζ?τηση στη Google και θα πατ?σω:

Πω? να γλιτ?σω απ? το επ?μενο Google Update,

για παρ?δειγμα

και το πρ?το ?γκριτο ?αποτ?λεσμα ε?ναι το Google Webmasters Central και με π?ει κατευθε?αν στο Google Search Central Blog και στο what webmasters should know about Google core update?

Τι πρ?πει να ξ?ρουμε οι webmasters για τα επ?μενα updates τη? Google

pos-glitosete-google-update-1-lowΑυτ? το ?ρθρο ?χει γραφτε? Π?μπτη 1η Αυγο?στου 2019. Για ποιο λ?γο γρ?φτηκε Π?μπτη 1η Αυγο?στου 2019;

Γιατ? τον Σεπτ?μβριο του 2019 ?γινε το επ?μενο τερ?στιο Google Update που λ?γεται Your Money, Your Life: YMYL, το οπο?ο ?φερε τα π?νω κ?τω στον χ?ρο των ιστοσελ?δων, τα π?νω κ?τω στο internet και στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google.

Γιατ? ?ταν τ?σο σημαντικ? το Your Money, Your Life Update;

Γιατ? π?ρα πολλ? site ε?χαν πληροφορ?ε? για θ?ματα υγε?α?, χρηματοοικονομικ?, για θ?ματα τραπεζικ?, δι?φορα θ?ματα που ?πτονταν μεγ?λη? βαρ?τητα?, μεγ?λη? σημασ?α? και ?ποιο? ?παιρνε μια απ?φαση με β?ση αυτ? που ε?δε, αυτ? η απ?φαση θα τον κυνηγο?σε σε ?λη του τη ζω?.

π.χ.

Δι?βαζα για ?να δ?νειο και π?γαινα να το π?ρω και οι ?ροι δεν ?ταν σωστο? ? δεν ?ταν σωστ? η απ?φαση μου θα ?πρεπε να πληρ?νω το δ?νειο για 20 χρ?νια, ?ρα η Google αποφ?σισε ?τι δεν ?πρεπε να εμφαν?ζονται στην πρ?τη σελ?δα αποτελεσμ?των μ?νο διαφημ?σει?, η πληροφορ?ε? που δεν ?ταν σωστ?? ? ?ταν απατηλ??, παραπλανητικ?? ? θα μα? στοιχ?σουν ολ?κληρη τη ζω? μα?, χωρ?? β?βαια να ε?ναι ειδικ?? αυτ?? που τα λ?ει.

Οπ?τε το Your Money, Your Life Update ?φερε τα π?νω κ?τω στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? και πλ?ον μ?νο τα site που ε?ναι ?γκριτα σε ευα?σθητου? τομε??, που ?χουν το λεγ?μενο Google EAT, που ε?ναι τα αρχικ? για τα Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness, δηλαδ? αυτ?? που γρ?φει το ?ρθρο πρ?πει να ε?ναι Expertise να ε?ναι ειδικ??, να ε?ναι Authoritativeness, δηλαδ? αυθεντ?α στον τομ?α του, να ε?ναι κ?ποιο? γιατρ?? συγκεκριμ?νο?, ?χι κ?ποιο? που μ?λι? αποφο?τησε απ? το Πανεπιστ?μιο και δεν ξ?ρει τ?ποτα για την ειδικ?τητα του και Trustworthiness, δηλαδ? να ναι ?μπιστη η πηγ?, ?γκριτη, να μην ε?ναι π.χ. το γραφε?ο του ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ ? ?να γραφε?ο τ?που που μ?νο ?γκριτε? ειδ?σει? δεν ?χει.

Θ?λω να πω ?τι δεν γ?νεται να ε?ναι κ?ποιο μ?σο που δεν ?χει κ?ποια ?ποψη ?γκριτη και ?γκυρη, ξ?ρουμε πολλ? τ?τοια μ?σα. Και ?τσι με το Google EAT πρ?πει ?λοι να το ?χουμε στο site μα?.

Π?? γ?νεται το Google EAT;

Τ?ρα αυτ? σα? τα λ?ω για να γλιτ?σουμε το site μα? απ? το επ?μενο Google Update.

Το πρ?τα β?μα ε?ναι να μπο?με στο Your Money, Your Life site και το δε?τερο β?μα να δο?με, αν?κουμε δεν αν?κουμε, και να διορθ?σουμε το Google EAT κατ? πολ?.

Π?? φτι?χνουμε τ?ρα το Your Money, Your Life;

Π?με να δο?με ποιε? ειδικ?τητε? αν?κουν στο Your Money, Your Life, για να ξ?ρετε αλλ? νομ?ζω ?σοι αν?κετε σε αυτ? ?χετε καταλ?βει που αν?κετε.

1 Ενημερωτικ? site με κρ?σιμε? πληροφορ?ε? ενημ?ρωση?

Ε?μαστε ενημερωτικ? site και site που ?πτονται τη? επικαιρ?τητα?, π.χ. ενημερωτικ? site που γρ?φουν για τον COVID, κ?ποιο? λ?ει για 1.000 νεκρο??, κ?ποιο? λ?ει ?τι βγ?κε το εμβ?λιο. Αυτ? ?λα αν?κουν στο Your Money, Your Life γιατ? οι πληροφορ?ε? που ?χουν μ?σα ε?ναι κρ?σιμε? για τη δημ?σια υγε?α και τη δημ?σια ζω?.

2 Κυβερνητικ? site, πολιτικ? site και ιστοσελ?δε? με νομικ? περιεχ?μενο

Δε?τερον, πολιτικ? site, site κυβερνητικ?, site με νομικ? περιεχ?μενο π.χ. ?λα τα parasite και τα fake news σε πολιτικ? site αν?κουν στο Your Money, Your Life και η Google τα κ?βει.

Οπ?τε, αν κ?ποιο? κ?νει παρ?πονο ?τι η Google ευνοε? κ?ποιο πολιτικ? κ?μμα και ?χι, κ?ποιο ?λλο, οφε?λεται στα fake news.

3 Οικονομικ? site, ιστοσελ?δε? ασφαλει?ν ζω?? και επενδ?σεων

Επ?ση?, τρ?τη κατηγορ?α τα χρηματοοικονομικ? site και τα οικονομικ? site, site επενδ?σεων, επενδ?σει? που μπορο?ν να μα? κοστ?σουν κεφ?λαιο, περιουσ?α ? να δεσμε?σουν ?λη τη ζω? μα? π.χ. δ?νεια ? ασφ?λειε?.

4 Ηλεκτρονικ? καταστ?ματα με προ??ντα ? προτ?σει? αγορ??

Μετ? π?με στα shopping websites, καταστ?ματα ηλεκτρονικο? εμπορ?ου που ?χουν πληροφορ?ε? για προ??ντα ? συμβουλ?? αγορ??.

Γι? αυτ? το skroutz ?χει κατακτ?σει τι? πρ?τε? θ?σει?, ?χει ?λα τα e-shop οπ?τε ε?ναι αντικειμενικ?τατο να βρουν ποιο ?χει την καλ?τερη τιμ? για το ?διο προ??ν.

Αντ?θετα, ?λλα e-shop που ε?ναι σε στυλ telemarketing και αναφ?ρουν ψευδε?? πληροφορ?ε? για το προ??ν, ?χουν καταρρακωθε? και δε θα ξαναβγο?ν στην πρ?τη σελ?δα τη? Google ? στι? πρ?τε? θ?σει?. Επ?ση?, site με θ?ματα υγε?α? ? ασφαλε?α?.

Π.χ. site για εμφρ?γματα ? ιατρικ? site που ε?χαν παρα?ατρικ? θ?ματα και δεν γρ?φονταν τα ?ρθρα απ? γιατρο?? που να ?χουν Google EAT, αυτ? ?χουν εξαφανιστε?.

Ε?ναι πολ? σημαντικ? ?τι δι?φορα site που αν?καν στον ελληνικ? χ?ρο αν?καν σε τ?τοια κατηγορ?α και μπ?καν σε μια μεγ?λη διαδικασ?α διορθ?σεων περιεχομ?νου και ξαναν?βηκαν στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

?να παρ?δειγμα θα σα? δ?σω, ψ?χνοντα? στη Google π?νο? στο στ?θο? βγ?ζει πρ?το το Iatronet, π?σο πρ?πει να μα? ανησυχε? ?να? π?νο? στο στ?θο? και το ?χει γρ?ψει ο Κρεμαστιν??, καθηγητ?? Καρδιολογ?α? που τον γνωρ?ζουμε, ε?ναι ?γκριτο? καρδιολ?γο? και ?χει το προφ?λ του και ποιο? ε?ναι.

?χει ?λο το προφ?λ του, καθηγητ?? Καρδιολογ?α? στο ΕΚΠΑ, ?ταν επ?ση? και υπουργ?? Υγε?α? και κο?ραρε τον Ανδρ?α Παπανδρ?ου, που δυστυχ?? μα? λε?πει.

Γιατ? αν υπ?ρχε, δεν θα υπ?ρχε κορονοι?? και θα ε?χαμε ?λοι λεφτ?.

5 Ιστοσελ?δε? ομ?δων ανθρ?πων, μειονοτ?των και κοινοτ?των

Επ?ση?, επ?μενη κατηγορ?α site ε?ναι τα site που αναφ?ρονται σε group ? ομ?δε? ανθρ?πων π.χ. εθνικ?? ομ?δε?, δηλαδ? μα?ροι, λευκο?, ινδι?νοι, ομ?δε? ?λλων κατηγορι?ν, απ?στρατοι εν?πλων δυν?μεων επειδ? αυτ? η ομ?δα ε?ναι συγκεκριμ?νη και εκφρ?ζει συγκεκριμ?να πρ?γματα.

Θα πρ?πει ?ντω? το σ?μα να ναι οργανωμ?νο π?σω απ? το site, κ?τι σαν απ?στρατοι εν?πλων δυν?μεων, απ?στρατοι αστυνομικο? ? συνταξιο?χοι ΟΤΕ, αλλ? δεν μπορ? να γρ?φω για του? συνταξιο?χου? ΟΤΕ σε ?να οποιοδ?ποτε site, πρ?πει να ε?ναι ?γκριτο site, γιατ? οι πληροφορ?ε? αυτ?ν των ομ?δων ε?ναι πολ? ευα?σθητε? και μπορο?ν να επηρε?σουν εμ?? και την κοινων?α σε μεγ?λο βαθμ?.

6 ?λε? οι ιστοσελ?δε? με συμβουλ?? για μακροχρ?νιε? αποφ?σει?, δ?αιτα, απ?λεια β?ρου? κτλ

Επ?ση?, ?λα τα υπ?λοιπα site που αναφ?ρονται σε μεγ?λε? αποφ?σει?, π.χ. δ?αιτα, απ?λεια β?ρου? ? παρ?τρυνση για να π?ρουμε χ?πια αδυνατ?σματο?, fitness site ?χουν χτυπηθε? π?ρα πολ? γιατ? μ?σα ?γραφαν κο?κουρουκου, θα φα? αυτ?, θα φα? εκε?νο, site με πληροφορ?ε? για δ?νεια και ακ?νητα, site που ε?χαν ψε?τικα ακ?νητα ? λανθασμ?νε? πληροφορ?ε? ακιν?των ? πληροφορ?ε? για το π?? να αγορ?σει? ακ?νητο και ?ταν λ?θο?, site ευρ?σεω? εργασ?α?, ?λα αυτ? ?χουν χτυπηθε? και ?χουν μπει στην κατηγορ?α Your Money, Your Life γιατ? επηρε?ζουν τη ζω? μα?.

Η Google λοιπ?ν για να καθορ?σει το Your Money, Your Life site ?πρεπε να βγ?λει κ?ποια page quality rating standards, δηλαδ? κ?ποια standards για τα site.

Ποια ε?ναι αυτ? τα Google page quality rating standards;

Τι θα πρ?πει να κ?νουμε για να προστατευτο?με απ? το επ?μενο Google Update;

3 πρ?γματα πρ?πει να γ?νουν ?μεσα.

1 Το πρ?το ε?ναι να δο?με αν το site μα? αν?κει στην κατηγορ?α Your Money, Your Life,

2 Το δε?τερο ε?ναι να φτι?ξουμε το Google EAT μα? να ε?ναι σωστ?, αν?κουμε δεν αν?κουμε πρ?πει να ε?ναι σωστ?, ?μα ?μω? αν?κουμε πρ?πει να ε?μαστε οι ?διοι γιατρο? αλλι?? δεν ?χουμε καμ?α ελπ?δα.

?μα δεν ε?μαστε γιατρο?, πρ?πει να γρ?φουν γιατρο? στο site και να μην γρ?φουμε εμε??, εκτ?? αν ?χουμε ενημερωτικ? site και γρ?φουμε για τα νοσοκομε?α, ?που π?λι πρ?πει να ?χουμε δημοσιογρ?φο, να υπ?ρχει το μ?σο, να μην υπ?ρχουν fake news, να υπ?ρχει παλαι?τητα και ?λλα πρ?γματα που μετρ?νε στο Google EAT.

3 Να δο?με ?μα αν?κουμε ?ντω? στην κατηγορ?α Your Money, Your Life

Το site σα? θα πρ?πει να ε?ναι θετικ?, σ?μφωνα με τη Google.

Θα π?με να διαβ?σουμε τι λ?ει η ?δια η Google σχετικ? με τα ποιοτικ? site γιατ? λ?ει ?τι πρ?πει να ε?ναι ποιοτικ?.

Ποιο ε?ναι το ποιοτικ? site σ?μερα;

Ποιοτικ? site για τη Google ε?ναι αυτ? που ε?ναι εστιασμ?νο στο περιεχ?μενο, δηλαδ? το 3 ε?ναι ποιοτικ? site – περιεχ?μενο.

Για σα? μπορε? να ε?ναι μ?νο το περιεχ?μενο, αλλ? το περιεχ?μενο καθορ?ζει την ποι?τητα του site.

Προσ?ξτε, δεν μα? λ?ει η Google ?τι τα backlink καθορ?ζουν την ποι?τητα του site, αλλ? ?τι το περιεχ?μενο καθορ?ζει την ποι?τητα του site.

Ποιο ε?ναι το ποιοτικ? περιεχ?μενο για τη Google

Και π?με να δο?με ποιο ε?ναι το ποιοτικ? περιεχ?μενο για τη Google.

?τι πρ?πει να απαντ?ει σε ποιοτικ?? ερωτ?σει? ? ερωτ?σει? τη? παρακ?τω ποι?τητα?.

1 Παρ?χει το περιεχ?μενο πρωτ?τυπη πληροφορ?α, ?ρευνα, πληροφ?ρηση και αν?λυση για το μ?σο χρ?στη;

?χουμε κ?νει ?ρευνα και αν?λυση; Βλ?πετε αυτ? το β?ντεο που το κ?νω σε αποδελτ?ωση και μπορε?τε να το διαβ?σετε στο www.richwerk.com, ?ρα το site μου ?χει μπει τη διαδικασ?α τη? ?ρευνα?, κ?νουμε π?ντα Literature review, δηλαδ? ?ρευνα πηγ?ν ?πω? κ?νουν στα πανεπιστ?μια, τι λ?ει ο ?να?, τι λ?ει ο ?λλο?, ποτ? δεν γρ?φουμε ?να ?ρθρο που απλ? το εμπνευστ?καμε στον ?πνο μα?.

?χουμε πηγ??, επιστημονικ? γν?ση και ακολουθο?με κατ? γρ?μμα αυτ? που λ?ει η Google σ’ αυτ? που κ?νουμε.

Δ?νουμε την πραγματικ? αξ?α τη? πληροφορ?α? στον κ?σμο, για να δει τι θα κ?νει, να μη χ?σει το site του, μην π?σει στη Google, ?ρα ε?μαστε κι εμε?? Your Money, Your Life site, αν σα? πω μια λ?θο? πληροφορ?α για το SEO μπορε? να χ?σετε το site σα? και να χ?σετε χρ?ματα, ?ρα να επηρε?σει τη ζω? σα? τα επ?μενα χρ?νια για να βρε?τε μια ?λλη πηγ? εσ?δων.

2 Παρ?χει αναλυτικ? και σε β?θο? περιγραφ? εν?? θ?ματο?;

Το δε?τερο που ρωτ?ει η Google ε?ναι: παρ?χει αναλυτικ? και σε β?θο? περιγραφ? εν?? θ?ματο?; Ε?ναι αναλυτικ? στο θ?μα; Ναι ? ?χι; Οπ?τε τα τηλεγραφ?ματα μπ?κε γκολ ? ?χι με τον Ολυμπιακ? ? τον ?ρη δεν ισχ?ουν, πρ?πει να γρ?ψετε γιατ?, ποιοι ?παιξαν, πω?.

Π?ρα πολλο? που ?χουν ειδησεογραφικ? site με πα?ρνουν τηλ?φωνο και με ρωτ?νε το εξ??: τι να κ?νω για να αν?βει το site μου;

Μα ?χει? 500 λ?ξει? στα ?ρθρα.

Λ?νε τα πα?ρνω απ? το gossip ? κ?ποιο ?λλο.

Δεν γ?νεται να κλ?βουμε ?ρθρα ? να ξαναγρ?φουμε ?ρθρα, πρ?πει να ε?μαστε εμε?? οι πηγ??.

Για να αυξ?σουμε την επισκεψιμ?τητα μα?, πρ?πει η πηγ? του ?ρθρου να ε?μαστε εμε??, το περιεχ?μενο του ?ρθρου να ε?ναι μοναδικ?, αναλυτικ? και να ε?ναι σε β?θο?.

Λοιπ?ν, το περιεχ?μενο δ?νει μια αν?λυση σε β?θο?; Υπ?ρχει διαφορετικ? σκοπι?; ?χει θ?ση – αντ?θεση – σ?νθεση;

?σοι κ?νανε φιλοσοφ?α και αρχα?α το ξ?ρουν. ?χει το περιεχ?μενο πηγ??, οι οπο?ε? δεν τι? μεταφ?ρει μ?νο με αντιγραφ? αλλ? με δικ? του λ?για και τι? κρ?νει κι?λα?. Ε?ναι σωστ? αυτ? η πηγ? ? δεν ε?ναι;

Επ?ση? στον τ?τλο ε?ναι σωστ?? οι περιγραφ??; ? γρ?φουμε φ?τε αυτ? και θα αδυνατ?σετε. Ποιο;

Αυτ? ε?ναι λ?θο?, ε?ναι μ?νο για clickbait, για να κ?νουν click π?νω. Το θ?μα ε?ναι το εξ??.

Εγ? στην περιγραφ? δεν λ?ω δε?τε αυτ? και δεν θα π?σετε στην Google αλλ? π?? να γλιτ?σετε το επ?μενο core update τη? Google ? την επ?μενη αναβ?θμιση του αλγορ?θμου τη? Google. Γιατ? το λ?ω αυτ?; Γιατ? λ?ω συγκεκριμ?να πρ?γματα που πρ?πει να κ?νετε.

Ε?ναι η σελ?δα που διαβ?ζετε αυτ? που θα προτε?νατε σε ?να φ?λο; Το ?γραψα, ε?δα το β?ντεο, θα το προτε?νω σε σα?. Φυσικ? και θα το προτε?νω σε σα? γιατ? ξ?ρω ?τι η πηγ? για το SEO ε?ναι αξι?πιστη, ξ?ρω για τον αυτ? μου ω? πηγ? ?τι μπορε? να σα? βοηθ?σει.

3 θα περιμ?νατε αυτ? το ?ρθρο να ε?ναι το πρ?το σε ?να πρωτοσ?λιδο σε ?να περιοδικ? ? σε ?να online site, ?πω? το CNN με μεγ?λο domain authority;

Η τελευτα?α ερ?τηση, θα περιμ?νατε αυτ? το ?ρθρο να ε?ναι το πρ?το σε ?να πρωτοσ?λιδο σε ?να περιοδικ? ? σε ?να online site, ?πω? το CNN με μεγ?λο domain authority;

? ε?ναι ?ρθρο κουκουρο?κου που δεν πρ?πει καν να υπ?ρχει στο internet; Επ?ση?, π?με στο expertise questions, δηλαδ? για την Google, εκτ?? απ? ποι?τητα, πρ?πει να ?χουμε και τεχνογνωσ?α.

Αυτ?? που γρ?φει το ?ρθρο παρ?χει κ?ποια τεχνογνωσ?α; Φα?νεται ?τι ε?ναι γν?στη? του θ?ματο?; Επ?ση?, ?μα δε?τε το ?ρθρο, αυτ?? που το γρ?φει ε?ναι authority στον χ?ρο του;

?πω? σα? ε?πα για τον Κρεμαστιν?. Ξαναρωτ?ει, απ? ποιον ε?ναι γραμμ?νο το ?ρθρο;

Οι ερωτ?σει? υπερκαλ?πτουν η μια την ?λλη αλλ? δεν πειρ?ζει. Επ?ση?, το ?ρθρο γρ?φει σχετικ? με την πραγματικ?τητα;

Αν ε?ναι για την επαν?σταση του 1821 και σα? λ?ω ?τι δεν ?γινε 25 Μαρτ?ου αλλ? ?ταν συνομωσ?α στι? 20 και μετ? δεν ?ξεραν τι να κ?νουν γιατ? στα Καλ?βρυτα ?γινε στι? 20, στην Π?τρα στι? 22 Μαρτ?ου, στη Μ?νη στι? 23, στην Τριπολιτσ? στι? 24 και ε?παν ?λοι μαζ? να πο?με στι? 25 για να μη γιορτ?ζουμε ?λλε? μ?ρε?. Κ?πω? ?τσι ?γινε, αλλ? δεν πρ?πει να παραβλ?πουμε γεγον?τα, ?πω? ?τι ο Κολοκοτρ?νη? ε?χε 9 παιδι? ? ο Παλαι?ν Πατρ?ν Γερμαν?? δεν ?ταν πατρι?ρχη? ?ταν κ?τι ?λλο και δεν ?ταν ελληνικ?? αλλ? αιγυπτιακ?? καταγωγ??.

Αυτ? ε?ναι γεγον?τα που δεν υπ?ρχουν και δεν υποστηρ?ζονται και δεν θ?λω να κ?νω αναφορ?? σε site πολιτικ?ν κομμ?των γιατ? τα βλ?πουμε συν?χεια ? τα site με fake news και αστε?ε? αναφορ?? που η Google τα κατεβ?ζει συν?χεια.

? με γεγον?τα που συνεχ?? τα βλ?πουμε μπροστ? μα? και μα? τα παρουσι?ζουν λ?θο?.

Οπ?τε, ?να μ?νυμα απ? τη Google για το περιεχ?μενο ποι?τητα?. Ξεχ?στε τα fake news, ?σοι αστειε?εστε με fake news ? με πολιτικ?? απ?ψει? και νομ?ζετε ?τι θα επηρε?σετε τον ελληνικ? λα?, την Ελλ?δα ? εμ?να που δεν θα με επηρε?σετε ποτ? γιατ? ξ?ρω τι γ?νεται π?ρα πολ? καλ? ? νομ?ζετε ?τι θα γ?νετε δι?σημοι με ?να μικρ? ποσοστ? fake news, ξεχ?στε το.

Η Google θα σα? πετσοκ?ψει.

Π?? ε?ναι το β?ντεο π?? του? πετσ?κοψε? ?τσι, το ?διο θα π?θουνε. ?σοι διατηρο?ν site με fake news ? διαστρεβλωμ?να γεγον?τα, ?λοι αυτο? θα πετσοκοφτο?ν ?χι μ?νο απ? τον αλγ?ριθμο τη? Google, αλλ? και απ? τον αλγ?ριθμο του Facebook και απ? τον αλγ?ριθμο ?λλων site, του Pinterest και ?λλων αλγορ?θμων γενικ? γιατ? ο κ?σμο? δεν μασ?ει κουτ?χορτο.

Ακ?μη και ο πρ?εδρο? Trump ?θελε να χειραγωγ?σει τον κ?σμο και το Twitter και το Facebook τον ?κοβαν. Σκεφτε?τε το που ?χει φτ?σει η κατ?σταση τη? παντοδυναμ?α? τη? Google σ?μερα.

Μετ? π?με στην παρουσ?αση του περιεχομ?νου που υπ?ρχει σε μια σελ?δα, μα? ρωτ?ει η Google ?χει ορθογραφικ?, συντακτικ?, στιλιστικ? λ?θη δηλαδ? λ?θη μορφοπο?ηση?, δηλαδ? μπορε? να γρ?ψει ?να? δι?σημο? αλλ? αν δεν ?χει γ?νει editing και ε?ναι ?να κατεβατ? 1.500 λ?ξεων και ε?ναι ανορθ?γραφο?, υπ?ρχει σ?μα κινδ?νου σ’ αυτ? το site. Κ?τι π?ει λ?θο?, αυτ?? που το ?γραψε μ?λλον δεν ε?ναι ?γκυρη πηγ?.

4 Το περιεχ?μενο παρουσι?ζεται σωστ?, ?χει αστε?α, ?χει διαστρεβλωθε? απ? κ?ποιον;

Π?με σε ?λλη ερ?τηση: το περιεχ?μενο παρουσι?ζεται σωστ?, ?χει αστε?α, ?χει διαστρεβλωθε? απ? κ?ποιον; Επ?ση? το περιεχ?μενο φα?νεται να ?χει παραχθε? μαζικ?.

Δηλαδ?, π?ω και αγορ?ζω 10 ?ρθρα για το SEO που ε?ναι επιφανειακ?. Δεν γ?νεται να γραφτε? ?ρθρο για το SEO σ?μερα οπ?τε ?λα τα ?ρθρα στο site μου τα γρ?φω εγ? και στα ?λλα site, γιατ? δεν γ?νεται να γρ?ψω κ?τι για το SEO και να ε?ναι κουκουρο?κου, π?? να γλιτ?σετε απ? τον αλγ?ριθμο τη? Google ? απ? το επ?μενο Update και να λ?ω 1.backlinks

2. ποιοτικ? περιεχ?μενο

3. Google EAT.

Αυτ? ε?ναι α?ρα? κοπανιστ??, πρ?πει να αναλ?σω τι ε?ναι το καθ?να, πρ?πει να αναλ?σω τι ε?ναι το Google EAT, π?τε βγ?κε πρ?τη φορ?, τι χρει?ζεται να κ?νω, να δ?σω κ?ποιο παρ?δειγμα. Αυτ? ε?ναι η αν?λυση σε ?να site.

5 Επ?ση?, ?χουμε π?ρα πολλ?? διαφημ?σει? μ?σα στο site μα?;

Κι εμ?να τ?ρα μου φα?νεται ?τι ?χω πολλ?? διαφημ?σει? που αποσπο?ν τον χρ?στη για να διαβ?σει το περιεχ?μενο.

?ρα, οι υπερβολικ?? διαφημ?σει? και τα αναδυ?μενα παρ?θυρα ε?ναι κατ? του ποιοτικο? περιεχομ?νου και η ?δια η Google το κ?νει, αυτ? τα τραγελαφικ?. Φα?νεται καλ? το περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα? σα? απ? κινητ?? συσκευ??;

6 Ε?ναι η ιστοσελ?δα σα? mobile friendly και responsive;

Ε?ναι mobile friendly ? responsive;

Αν δεν ε?ναι, ?χουμε πρ?βλημα ποι?τητα? στο site.

7 Ε?ναι το site σα? καλ?τερο απ? τα ?λλα site για το SEO ? χειρ?τερο;

Και μετ? ?χουμε κ?ποιε? συγκριτικ?? ερωτ?σει?, παρ?δειγμα το περιεχ?μενο ? το ?ρθρο που διαβ?ζετε αυτ? τη στιγμ? ε?ναι καλ?τερο απ? τα ?λλα;

Ε?ναι το site μου καλ?τερο απ? τα ?λλα site για το SEO ? χειρ?τερο; Αυτ? θα το κρ?νετε εσε??.

8 Το περιεχ?μενο ?χει γραφτε? για να εξυπηρετ?σει τον χρ?στη επακριβ?? ? ?χει γραφτε? στο π?δι;

Επ?ση?, το περιεχ?μενο ?χει γραφτε? για να εξυπηρετ?σει τον χρ?στη επακριβ?? ? ?χει γραφτε? στο π?δι;

Η αν?λυση που κ?νουμε τ?ρα για το Google EAT ε?ναι αναλυτικ? και σε β?θο?;

?χει γραφτε? για να εξυπηρετ?σει εσ?? πραγματικ? ? ?χει γραφτε? απ? κ?ποιον τυχοδι?κτη που προσπαθε? να μαντ?ψει για το SEO;

Αυτ? ε?ναι για το quality updates.

9 Περν?ει το site σα? το Google Quality Score;

Επ?ση?, η Google ?χει το Google Quality Score. ?χω αναφ?ρει σε ?λλο ?ρθρο για το Google Quality Score ?τι ?χει ?να PDF με 150 σελ?δε?, ε?ναι εξαιρετικ? βαρετ? γιατ? ?χει μια ομ?δα απ? 20.000 ?τομα στην Ινδ?α που μελετ?νε τα site.

Τι μελετ?νε;

Περν?νε τα site και τα σκαν?ρουν για το Your Money, Your Life, ?μα ε?ναι ποιοτικ?. Αυτ? ε?ναι πριν το manual action, πριν την χειροκ?νητη ποιν? τη? Google.

Μπορε? να ρ?ξει στο δικ? σα? site, γιατ? ?ντω? το site σα? αν?κει στην κατηγορ?α Your Money, Your Life που ε?πα παραπ?νω και δεν ?χει αυτ? τα χαρακτηριστικ?.

?σω? να το περ?σει κ?ποιο? υπ?λληλο? τη? Google με β?ση το Quality Score και να σα? ρ?ξει ? να σα? ανεβ?σει στη Google.

Γενικ?, το νο?μερο 9 ε?ναι αν το site σα? μπορε? να περ?σει το Google Quality Score ?τσι ?πω? ε?ναι αυτ? τη στιγμ?, δηλαδ? αν αν?κει στο Your Money, Your Life, αν ?χει γ?νει το Google EAT και ?μα το περιεχ?μενο περν?ει απ? κ?ποιο Quality Control τη? Google.

Τι θα πει αυτ?;

?τι βλ?πω το site σα? και ε?ναι ?ντω? site μια? επιχε?ρηση?, μπορε? να ε?ναι site υδραυλικο?, μπορε? να ε?ναι ειδησεογραφικ? site, ποιο? γρ?φει, αν ?χει προφ?λ, αν ?χει Facebook, αν ?χει φ?ρμα επικοινων?α? ? e-mail, ?λα αυτ? ε?ναι standards.

Αυτ? λοιπ?ν για το θ?μα.

Επ?ση?, μου ?χουν κ?νει παρατ?ρηση για τα β?ντεο μου ?τι ε?ναι βαρετ?, δεν ε?ναι, οπ?τε θα το σπ?σω με μερικ?? διαφημ?σει? και μια διαφ?μιση ε?ναι η CRUNCH. Αυτ? ε?ναι απ? ?λλο β?ντεο, αλλ? θα σα? δε?ξω τι θα κ?νουμε. ?ρα για δι?λλειμα, φ?τε μια? CRUNCH.

Αυτ? για σ?μερα, θα βοηθο?σε π?ρα πολ? αν κ?νατε εγγραφ? στο καν?λι μου, ?μα αφ?νατε κ?ποιο σχ?λιο, αν προτε?νατε το β?ντεο σε φ?λου? σα?, τα σχ?λια και τα like μα? ανεβ?ζουν στο YouTube, γιατ? ε?ναι παρ?γοντα? κατ?ταξη? του αλγορ?θμου του YouTube, μα? βοηθ? να αποκτ?σουμε visibility και να μα? δουν πολλο? ?νθρωποι και στην Google και να π?ρουν αυτ?? τι? πληροφορ?ε?.

Επ?ση?, ?χουμε το SEO Newsletter κ?θε 15 μ?ρε? στ?λνουμε ?να δωρε?ν ενημερωτικ? δελτ?ο για το SEO, το Amazon SEO και το π?? να βγ?λετε λεφτ? απ? το internet. Επ?ση?, χορηγ?? του καναλιο? και του β?ντεο ε?ναι η Ezoic.

Η Ezoic ε?ναι μια πλατφ?ρμα τεχνητ?? νοημοσ?νη? που κ?νει βελτιστοπο?ηση εσ?δων απ? το AdSense. Η AdSense ε?ναι η νο?μερο 1 διαφημιστικ? πλατφ?ρμα για να αυξ?σετε τα ?σοδα του ενημερωτικο? σα? site.

Το Google AdSense υστερε? στην πληρωμ? σε σχ?ση με την Ezoic που με την τεχνητ? νοημοσ?νη μπορε? να σα? βοηθ?σει να αυξ?σετε τα ?σοδα σα?, γιατ? κ?νει βελτιστοπο?ηση θ?σεων, βελτιστοπο?ηση κοινο? και αυξ?νει την ταχ?τητα του site σα?.

μπορε?τε να γραφτε?τε στην Ezoic, ?χω Link απ? κ?τω.

https://ezoic.com/?tap_a=6182-5778c2&tap_s=820231-d9897b

Αυτ? για σ?μερα, θα χαρ? να τα ξαναπο?με την ?λλη Δευτ?ρα στι? 9 ? και νωρ?τερα. Γεια σα?!

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO και την προ?θηση ιστοσελ?δων:

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看