ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

themeforest-wordpress-themes

Πω? να επιλ?ξετε ?να E-shop Theme σε Woocommerce

Περιεχ?μενα

Και να φτι?ξετε ?να e-shop που να βγ?ζει λεφτ? στον αυτ?ματο πιλ?το στο ?ντερνετ!

Γεια σα? φ?λοι μου, μετ? απ? πολλ?? αλλαγ?? και εκτεταμ?νη ?ρευνα στο χ?ρο των ηλεκτρονικ?ν καταστημ?των αποφ?σισα να μοιραστ? μαζ? σα? τα συμπερ?σματα που κατ?ληξα. Ξ?ρω ?τι π?ρα πολλο? απ? εσ?? ασχολε?στε με το εμπ?ριο και ?να ηλεκτρονικ? κατ?στημα αποτελε? για σα? το ?χημα για να ανακ?μψετε απ? την κρ?ση. Ειδικ? τ?ρα που η οικονομικ? κρ?ση π?ρασε, η ηλεκτρονικ? οικονομ?α θα αποτελ?σει την ?κπληξη και στην πατρ?δα μα?.

?ντω?, το ηλεκτρονικ? εμπ?ριο αναπτ?σσετε κ?θε χρ?νο με ρυθμ? 20% ανεξαρτ?του οικονομικ?? συγκυρ?α? και αποτελε? ?σω? τη μεγαλ?τερη αναδι?ρθρωση που ?χει υποστε? η ελληνικ? οικονομ?α.

Αν ε?στε στη φ?ση να δημιουργ?σετε ?να e-shop, τ?τε δεν θα πρ?πει να κ?νετε οτιδ?ποτε πριν διαβ?σετε το παρακ?τω ?ρθρο. Πιστε?ω ?τι θα απαντηθο?ν πολλ? ερωτ?ματα και θα σα? γλιτ?σω πολ? χρ?νο, κ?πο και χρ?ματα.

Παρακ?τω θα μ?θετε τα παρακ?τω πρ?γματα και θα απαντηθο?ν διεξοδικ? τα παρακ?τω ερωτ?ματα:

 • Ποια πλατφ?ρμα e-shop ε?ναι η καλ?τερη απ? ?λε?;
 • Π?? θα επιλ?ξω ?να e-shop theme σε Woocommerce;
 • Πω? θα παραμετροποι?σω το e-shop για να ε?ναι λειτουργικ? και να βγα?νει στη πρ?τη σελ?δα τη? Google;

Το Woocommerce και ο ανταγωνισμ??

Το WordPress ε?ναι ?να πρ?γραμμα διαχε?ριση? περιεχομ?νου που εκτ?? απ? blog μπορε? να μετατραπε? σε ?να πολ? ?μορφο ηλεκτρονικ? κατ?στημα. ?σω? πολλο? απ? εσ?? να γνωρ?ζεται ?δη απ? ηλεκτρονικ? καταστ?ματα και να ?χετε ?ρθει σε επαφ? με πολλ?? ?λλε? πλατφ?ρμε? ηλεκτρονικο? εμπορ?ου.

Η επικρατ?στερη πλατφ?ρμα ? πρ?σθετο στο WordPress που μετατρ?πει ?να απλ? site σε παν?σχυρο e-shop ε?ναι το Woocommerce και αυτ? τη στιγμ? αριθμε? το 20% των παγκ?σμιων εγκαταστ?σεων των ηλεκτρονικ?ν καταστημ?των. Ναι το Woocommerce ε?ναι η πιο δημοφιλ?? πλατφ?ρμα e-shop παγκοσμ?ω? και συνεχ?? θα κερδ?ζει ?δαφο?.

Απ?ναντι του το Woocommerce ?χει εκτ?? απ? τον εσωτερικ? ανταγωνισμ? των ?λλων πρ?σθετων σε WordPress E-shop τα οπο?α ε?ναι αν?ξια αναφορ??, τον εξωτερικ? ανταγωνισμ?. Τα ?λλα πρ?σθετα για e-shop του wordpress τα ?χω δοκιμ?σει ?λα ?να ?να και δεν υπ?ρχει κ?ποιο που να μου ?ρεσε.

Απλ?? τα αναφ?ρω:

WordPress Eshop Plugins

Δεν θ?λω να σχολι?σω την κ?θε εφαρμογ?, απλ? δεν τι? θεωρ? αρκετ? ανταγωνιστικ??. Ε?ναι πολ? καλ?? αλλ? εχθρ?? του καλο? ε?ναι το καλ?τερο. θα εστιαστο?με παρακ?τω στο WooCommerce και θα σα? δε?ξω πω? να επιλ?ξετε το καλ?τερο θ?μα για τι? αν?γκε? του ηλεκτρονικο? σα? καταστ?ματο?.

Εφαρμογ?? e-shop ανταγωνιστικ?? του Woocommerce

Α? ρ?ξουμε και μια ματι? στον ανταγωνισμ? ο οπο?ο? ε?ναι πραγματικ? δυνατ??.

Ο κυρι?τερο? λ?γο? που δεν συστ?νω τι? παραπ?νω εφαρμογ?? ε?ναι για λ?γου? SEO. Το SEO των ανταγωνιστικ?ν εφαρμογ?ν ηλεκτρονικο? εμπορ?ου ε?ναι κατ? πολ? υποδε?στερο σε σ?γκριση με το WordPress WooCommerce. Η συμβουλ? μου ε?ναι αν δεν ?χετε να χτ?σετε ?να τερ?στιο ηλεκτρονικ? κατ?στημα με πολ?πλοκε? απαιτ?σει? σε στυλ Skroutz ? E-shop, που θα χρειαστε? πολ? μεγ?λη παραμετροπο?ηση, να προτιμ?σετε το WooCommerce.

Δε?τε περισσ?τερα για το E-shop SEO:

 

Και αφο? λοιπ?ν σα? ?πεισα για να χρησιμοποι?σετε WooCommerce, π?με τ?ρα να δο?με με ποιο τρ?πο θα επιλ?ξουμε το κατ?λληλο θ?μα για το e-shop μα?.

Που θα βρε?τε το κατ?λληλο WooCommerce Theme;

Σε παλαι?τερα ?ρθρα μου σα? ε?χα προτε?νει να με?νετε μακρι? απ? το σο?περ μ?ρκετ θεμ?των Themeforest. ?μω? ?πω? βλ?πετε κανε?? δεν ε?ναι αλ?νθαστο? και ?λα εξελ?σσονται. ?τσι σ?μερα θα κ?νω την υπ?ρβαση και θα απομυθοποι?σω το ?γιο Δισκοπ?τηρο που ε?ναι η Themeforest.

Βλ?πεται το προηγο?μενο δι?στημα ε?χα χαθε? και π?ρασα αρκετ?? μ?ρε? κατεβ?ζοντα? και δοκιμ?ζοντα? δεκ?δε? WordPress Themes για WooCommerce.

Μ?χρι σ?μερα ?σω? να ?χω δοκιμ?σει π?νω απ? 1.000 WordPress θ?ματα, εν? τον τελευτα?ο μ?να πρ?πει να δοκ?μασα περ?που 30 WooCommerce Themes. Για αυτ? λοιπ?ν θα σα? δ?σω μερικ?? κατευθυντ?ριε? συμβουλ?? για το τι θ?ματα θα πρ?πει να αγορ?σετε και με ποια κριτ?ρια θα καταλ?βετε αν κ?νουν για τη δικ? σα? περ?πτωση.

Η προσωπικ? μου εμπειρ?α στη Themeforest

1. Το 90% των θεμ?των που αγ?ρασα ?τανε για π?ταμα.

Πρ?γμα που σημα?νει ?τι στα 10 θ?ματα που αγ?ρασα, το 1 μ?νο ?κανε. Αυτ? μεταφρ?ζεται σε λεφτ? ?τι στα 500€ που ξ?δεψα περ?που, αφο? το κ?θε θ?μα ?ρχεται με ?να μ?σο κ?στο? 50 περ?που ευρ?, ?χανα τα 450€. Αυτ? μου θυμ?ζει λ?γο δομημ?να ομ?λογα αλλ? ?τσι ε?ναι φ?λοι μου η πραγματικ?τητα. Προετοιμαστε?τε λοιπ?ν να κ?νετε λ?θη και δοκιμ??.

Η διαδικασ?α δοκιμ?ν και λαθ?ν ε?ναι αυτ? που θα σα? οδηγ?σει με μαθηματικ? ακρ?βεια στην επιτυχ?α.

2. Τα πιο designata θ?ματα δεν μπορο?σαν να παραμετροποιηθο?ν παρ? μ?νο απ? επαγγελματ?α γραφ?στα.

Τα πιο εκπληκτικ? θ?ματα δεν γιν?τανε να παραμετροποιηθο?ν εκτ?? και αν ?σασταν επαγγελματ?α? γραφ?στα? που να πα?ζετε το Photoshop και το Corel στα δ?χτυλα. ?λε? οι φωτογραφ?ε? ?τανε εντελ?? επαγγελματικ?? και επεξεργασμ?νε? με Photoshop ακ?μα και η πιο μικρ?. Αυτ? σημα?νει ?τι ?μα ?χετε 700 προ??ντα θα πρ?πει να β?λετε επαγγελματ?α φωτογρ?φο να τα φωτογραφ?σει και να τι? επεξεργαστε? για να ?χετε και σει? το ?διο αποτ?λεσμα με το Demo του WooCommerce.

3. Τα πιο designata θ?ματα ε?χανε αρχικ? σελ?δα 5MB!

?λλη μαγκι? που δυστυχ?? χαντακ?νει το SEO γιατ? ο χρ?νο? φ?ρτωση? ε?ναι σημαντικ?? παρ?γοντα? SEO. Φανταστε?τε ?να e-shop που ε?ναι τ?σο φορτωμ?νο με γραφικ? που χρει?ζεται 16 δευτερ?λεπτα να φορτ?σει. Πιστε?ετε να μπορ?σετε να πουλ?σετε ?στω και μια καραμ?λα απ? αυτ? το ηλεκτρονικ? μαγαζ?; Δε?τε ?να απλ? παρ?δειγμα: Face Art – WooCommerce Theme

4. H μετ?φραση του? στα Ελληνικ? ?τανε προβληματικ?.

Εκτ?? ?τι σπ?ζανε οι γραμματοσειρ?? και τα Ελληνικ? βγα?νανε μ?νο σε κεφαλα?α, δεν υπ?ρχε καν?να? τρ?πο? και καμ?α απ?ντηση απ? την τεχνικ? υποστ?ριξη για τι? ελληνικ?? γραμματοσειρ??. Πρ?γματα δηλαδ? πολ? απλ? και βασικ? ε?χανε αμεληθε? εντελ?? απ? τον δημιουργ? των θεμ?των. Αυτ? το αντιμετ?πισα κυρ?ω? με τα θ?ματα τη? Tesla.

5. Πολ? φτωχ?? επιλογ?? παραμετροπο?ηση?.

Σε π?ρα πολλ? θ?ματα εν? εξωτερικ? φαιν?τανε να ε?χα πι?σει τον παπ?, απ? μ?σα το κ?ντρο διαχε?ριση? του θ?ματο? ε?χε πολ? φτωχ?? επιλογ?? για την εμφ?νιση και την προβολ? των προ??ντων σε στ?λε?, εν? οι περισσ?τερε? λειτουργ?ε? του θ?ματο? βασιζ?ταν σε εξωτερικ? plugin αντ? για ενσωματωμ?νο καθαρ? κ?δικα. Ο καθαρ?? και απλ?? απ?ριττο? κ?δικα? ε?ναι και αυτ?? ?να? παρ?γοντα? SEO που πολλ?? φορ?? παραβλ?πεται απ? τον αρχ?ριο χρ?στη. Μπορε?τε να δε?τε ?μα το site σα? ε?ναι υγι?? απ? ?ποψη κ?δικα στο W3C.

Αν και η Google καταπ?νει τα περισσ?τερα λ?θη στον κ?δικα των ιστοσελ?δων και ε?ναι αρκετ? ανεκτικ? στην ταξιν?μηση τη? ιστοσελ?δα? σα? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?, θα πρ?πει να ξ?ρετε ?τι ο κ?δικα? πα?ζει πολ? μεγ?λο ρ?λο στο SEO.

6. Retina και Responsive design που δεν προσαρμ?ζονταν σε καμ?α συσκευ?.

Το πιο τραγικ? στον σχεδιασμ? των θεμ?των ε?ναι η τεχνολογ?α retina και responsive design. Με τα περισσ?τερα θ?ματα να προσαρμ?ζονται σε ?λε? τι? κινητ?? συσκευ??, υπ?ρχαν π?ντα και κ?ποιε? εξαιρ?σει? στον καν?να. Πολ? λειτουργικ? δ?θεν και δημοφιλ? θ?ματα να καλ?πτουν ?λο το ε?ρο? ακ?μα και των ευρυγ?νιων οθον?ν προκαλ?ντα? ?τσι μαι ασχ?μια στι? αναλογ?ε?. Στο Web design ο χρυσ?? καν?να? ? ο αριθμ?? Φ ε?ναι πολ? σημαντικ?? στο να ε?ναι ?μορφο και ελκυστικ? το ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα.

Κριτ?ρια επιλογ?? εν?? SEO WooCommerce Theme

Επειδ? ε?μαστε ?να SEO blog, τα π?ντα τα βλ?πουμε υπ? το πρ?σμα του SEO. Ε?μαι δηλαδ? προκατειλημμ?νο? με το SEO προσωπικ? για αυτ? και το μοναδικ? Web Design που υπ?ρχει για μ?να ε?ναι το SEO Web Design.

Το ερ?τημα τ?ρα που τ?θεται μετ? απ? ?ναν τ?σο πολ? μεγ?λο πρ?λογο ε?ναι με ποια κριτ?ρια να επιλ?ξω ?να SEO WooCommerce Theme. ?μα σα? φα?νεται δ?σκολο να αποφασ?σετε, τ?τε θα πρ?πει σ?γουρα να διαβ?σετε τα παρακ?τω κριτ?ρια επιλογ??.

1. Θα πρ?πει το θ?μα σα? να ε?ναι φτιαγμ?νο αποκλειστικ? για WooCommerce.

?χω δει πολλ? φανταστικ? multi purpose themes, θ?ματα δηλαδ? πολλαπλ?ν χρ?σεων τα οπο?α ε?ναι και e-commerce, και blog, και forum κτλ. Το πρ?βλημα ε?ναι ?τι δεν ε?ναι καλ? σε τ?ποτα. Αυτ? που χρει?ζεστε στο WooCommerce Theme ε?ναι να ε?ναι φτιαγμ?νο αποκλειστικ? για E-shop και να ?χει και ?να λειτουργικ? blog γιατ? θα το χρειαστε?τε.

2. Θα πρ?πει να υποστηρ?ζει ελληνικ?? γραμματοσειρ?? και ελληνικ? μετ?φραση.

Πλ?ον η μετ?φραση εν?? θ?ματο? ε?ναι επιτακτικ? και π?ρα πολλ? θ?ματα ? υποστηρ?ζουν ελληνικ? μετ?φραση ? ε?ναι translation ready δηλαδ? ?τοιμα προ? μετ?φραση. Προσ?ξτε γιατ? ?χω πετ?ξει πολλ? θ?ματα αφο? τα ?χω μεταφρ?σει πρ?τα με το poedit γιατ? παρουσ?αζαν τερ?στιε? ασυμβατ?τητε? με τη ελληνικ? και η παραμετροπο?ηση του? ?φτανε π?ντα στο ?τοπο.

3. Θα πρ?πει να ?χει ενσωματωμ?νο child theme αλλι?? θα πρ?πει να μπε?τε στην διαδικασ?α δημιουργ?α? εν?? πριν χρησιμοποι?σετε το θ?μα σα?.

Ο λ?γο? ?παρξη? εν?? child theme ε?ναι πολ? σημαντικ?? γιατ? κ?θε φορ? που θα βγα?νει ?να καινο?ριο update στο θ?μα σα? θα υπ?ρχει κ?νδυνο? να χ?σετε ?λη την προηγο?μενη παραμετροπο?ηση που κ?νατε στο ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα. Για αυτ? θα πρ?πει να ?χετε εγκαταστ?σει το child theme στο οπο?ο θα κ?νετε ?λη την παραμετροπο?ηση, εν? στο μητρικ? θ?μα θα λαμβ?νετε ?λε? τι? αναβαθμ?σει?.

4.Επιλ?ξτε μια εταιρε?α που ?χει περισσ?τερα απ? ?να θ?ματα σε WooCommerce

Αντ? να επιλ?ξετε ?να θ?μα που σα? αρ?σει απ? ?ναν μεμονωμ?νο γραφ?στα ? προγραμματιστ?, επιλ?ξτε κ?ποιο θ?μα απ? κ?ποια εταιρε?α με περισσ?τερα απ? ?να θ?ματα. θα μπορ?σετε να ?χετε διπλ? ?φελο? γιατ? πρ?τον αν δεν σα? αρ?σει το συγκεκριμ?νο θ?μα θα ?τανε πιο ε?κολη η μετ?βαση σε κ?ποιο ?λλο θ?μα λ?γω συμβατ?τητα? στην παραμετροπο?ηση. Θα χρειαστε? δηλαδ? λιγ?τερη και μικρ?τερη παραμετροπο?ηση.

Επ?ση? θα ?χετε καλ?τερη τεχνικ? υποστ?ριξη.?Ενα? freelancer ε?ναι πολ? δ?σκολο να σα? παρ?χει γρ?γορη τεχνικ? υποστ?ριξη ?μα ?χει πολ? δουλει? απ? μια μεγ?λη επιχε?ρηση θεμ?των με πολλο?? προγραμματιστ?? και τεχνικο??. Προσοχ? γιατ? πολλ?? μεγ?λε? εταιρε?ε? ?χουνε κατ’ επ?φαση μ?νο τεχνικ? υποστ?ριξη εν? στην πραγματικ?τητα ε?ναι ?να απ?ραντο κωλοχανε?ο που μ?νο ταλαιπωρ?α θα σα? προσφ?ρει. Τ?τοια παραδε?γματα ?χω αντιμετωπ?σει με την Wpmudev.org και την Enginethemes.

Αποφ?γετε τι? ?πω? ο δι?λο? το λιβ?νι!

Τι να αποφ?γετε στην επιλογ? εν?? SEO WooCommerce Theme

1. Αποφ?γετε μονοσ?λιδα parallax themes

Το Parallax desgin ε?ναι ?να σχεδιαστικ? ατ?πημα που καταστρ?φει το SEO. Αυτ? γ?νεται γιατ? μει?νει την ορατ?τητα και την ?κθεση τη? ιστοσελ?δα? σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?. Ε?ναι βλ?πετε καλ?τερα να ?χετε μια ιστοσελ?δα με πολλ?? σελ?δε? , urls και λ?ξει? κλειδι? στη Google, παρ? μ?νο μ?α που να κ?νει? ?πειρο scroll.

2. Αποφ?γετε θ?ματα που δεν ?χουν child themes

Πω? θα ξ?ρετε ?μα ?χει child theme το θ?μα που θα επιλ?ξετε; Απλ? ?μα δεν το γρ?φει στα χαρακτηριστικ? του, μπορε?τε να κ?νετε μια ερ?τηση πριν την αγορ? στην εξυπηρ?τηση πελατ?ν. Παρ?λληλα θα δοκιμ?σετε και την τεχνικ? υποστ?ριξη για να μην χ?σετε αργ?τερα τον ?πνο σα?.

3. Αποφ?γετε e-shop θ?ματα που δεν ?χουνε πολλ?? επιλογ?? παραμετροπο?ηση? ? που δεν παραμετροποιο?νται ε?κολα

Δε?τε τα demo και επικεντρωθε?τε στο π?σε? επιλογ?? σα? δ?νει το WooCommerce Theme. Π?σα ε?δη ηλεκτρονικ?ν καταστημ?των μπορε?τε να φτι?ξετε με αυτ?; Γ?νεται να φτι?ξετε κατ?στημα ρο?χων και κατ?στημα επ?πλων; ?χει πολλ? διαφορετικ? layouts και επιλογ??;

Ποια θ?ματα απ? την Themeforest σα? προτε?νω;

Για να μην σα? μπερδ?ψω περισσ?τερο, θα σα? προτε?νω μ?νο τρ?α WooCoomerce Themes απ? την Themeforest τα οπο?α σαφ?? και ?χω δοκιμ?σει στο παρελθ?ν. Τα ?χω δοκιμ?σει απ? ?ποψη SEO, Web Design, λειτουργικ?τητα? και εμφ?νιση? και ?ντω? ?τανε πολ? επαγγελματικ? και πραγματικ? μου ?ρεσαν.

1. Primashop

Απ? την Primathemes, ?τανε ?να σωτ?ριο θ?μα μετ? απ? 11 επ?λληλε? αποτυχημ?νε? απ?πειρε? με ?λλα Themeforest themes. Με ενσωματωμ?νο child theme και πολλ?? επιλογ?? παραμετροπο?ηση?, ε?ναι μια πολ? πετυχημ?νη επιλογ? για ηλεκτρονικ? κατ?στημα. Δε?τε μια εφαρμογ? του Primashop σε ηλεκτρονικ? κ?ταστημα με παπο?τσια.

2. Legenda

H 8Theme ε?ναι μια πραγματικ? εκπληκτικ? εταιρε?α θεμ?των σε WooCommerce και Magento με π?ρα πολλ? θ?ματα και ε?κολη αλλαγ? πρ?σοψη? ? layout.

3. Bazar

Το Bazar ε?ναι ?να ?ριμο θ?μα τη? yithemes.com, μια? εταιρε?α? θεμ?των που πουλ?ει αποκλειστικ? μ?σα απ? το Themeforest. Διαθ?τει ?λα τα χαρακτηριστικ? που πρ?πει να ?χει ?να SEO θ?μα καθ?? και ελληνικ? μετ?φραση που ενεργοποιε?τε με μια γραμμ? κ?δικα. Πιστε?ω πω? θα σα? αρ?σει και θα με?νετε ικανοποιημ?νοι.

Δε?τε περισσ?τερα για το Woocommerce:

Ξ?χασα κ?τι;

Σ?γουρα, μα για αυτ? χρει?ζομαι τη βο?θεια σα?, τη βο?θεια του κοινο? για να βελτιωθ? και να γ?νω καλ?τερο?. Μπορε?τε να στε?λετε την ?ποψη σα? κ?τω στα σχ?λια και ?μα σα? ?ρεσε το ?ρθρο να κ?νετε like, share, tweet, pin και Plus στο Google Plus! Σα? ευχαριστ? πολ?!

?μα ε?στε στη φ?ση τη? κατασκευ?? εν?? e-shop ? δεν ε?στε ικανοποιημ?νοι απ? την απ?δοση του παλιο? σα? e-shop, μπορε?τε να ζητ?σετε μαι προσφορ? για κατασκευ? εν?? ν?ου SEO e-shop σε WordPress. Μπορε?τε να επικοινων?σετε μαζ? μου στο 6972.364.387.

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

8 Σχ?λια. Leave new

 • Καλησπ?ρα σα?.Καταρχ?? θα ?θελα να σα? ευχαριστ?σω για τι? πολ? καλ?? συμβουλ?? που μα? δ?σατε για τη wordpress.Θ?λω τη γν?μη σα? για ?να theme που βρηκα το supermarket ecommerce τη? Luzuk.Ε?μαι μεταξ? αυτο? και του bazar shop που προτε?νατε.Επειδ? ?χω μια μικρ? γν?ση html και css και πειραματ?ζομαι για πρ?τη φορ? για τη δημιουργ?α εν?? eshop θα ?θελα να μου πε?τε (αν γνωρ?ζετε) αν μπορ? να πειρ?ξω τον κ?δικα στα 2 themes και αν συγκριτικ? κ?ποιο απ? τα 2 θα γιν?ταν επιλογη σα?

  ευχαριστ?

  Απ?ντηση
 • Καλησπ?ρα , ε?μαι αν?μεσα στο να μ?θω να χειρ?ζομαι το joomla και το woocommerce . Με ποιο μου προτε?νετε να ασχοληθ? ; και σε τι διαφ?ρουν ;

  Απ?ντηση
 • Γει? σα? το Legenda ?χει ελληνικ??

  Απ?ντηση
  • Θα πρ?πει να ανεβ?σετε την μετ?φραση με μεταφραστικ? πρ?γραμμα ?πω? το Poedit και μετ? να το περ?σετε με ftp με το σωστ? ?νομα αρχε?ου μ?σα στι? γλ?σσε? του θ?ματο? εκτ?? και ?μα ?χει ελληνικ? μετ?φραση η οπο?α πι?νεται μ?νη τη? αφο? ?χετε ενεργοπο?ησει την ελληνικ? εγκατ?σταση του WordPress.

   Απ?ντηση
 • ειμαι ετοιμο? και εχω μιλησει με καποιον για e-shop σε πολυ καλη τιμη με ανεση να τα βαζω εγω τα προιοντα και οτι χρειαζομαι διαβασα ολα αυτα αλλα αδυνατω να τα καταλαβω τι α? πουμε να κοιταξω να μην την πατησω τι ειναι το σεο σε πολυ απλα λογια …δεχομαι συμβουλε? ευχαριστω

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看