ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Πω? Δουλε?ει η Google

Περιεχ?μενα

Μετ? απ? αρκετο?? μ?νε? αποφ?σισα να σα? διαφωτ?σω στον τρ?πο λειτουργ?α? τη? Google και πω? δουλε?ει η δημοκρατ?α στο ?ντερνετ. ?τσι θα σα? αποκαλ?ψω βασικ?? ?ννοιε? απ? μια παρουσ?αση τη? Google την οπο?α μετ?φρασα στα ελληνικ? που τελε?ω? τυχα?α ανακ?λυψα στο Google Drive μου σ?μερα!

Καθ?? ξεσκ?νιζα το Google Drive, τον online δ?σκο τη? Google για αποθ?κευση δεδομ?νων και δημιουργ?α αντιγρ?φων ασφαλε?α?, ?πεσα π?νω σε μια παρουσ?αση για τον τρ?πο λειτουργ?α? τη? Google. Π?ρα πολλ? πρ?γματα που θα δε?τε, σ?γουρα οι περισσ?τεροι απ? σα? δεν ?χετε ξαναδε? και ε?μαι σ?γουρο? ?τι θα ανακαλ?ψετε ?ναν καινο?ριο κ?σμο, αποστειρωμ?νο απ? την πραγματικ?τητα σε ?να βαθμ?, αλλ? τερ?στιο, τον κ?σμο τη? Google και του Webmaster Central Blog.

POS-DOULEVEI-GOOGLE-SEO

Περιεχ?μενα του β?ντεο

Τα περισσ?τερα πρ?γματα απευθ?νονται γ?ρω απ? το SEO και τον τρ?πο λειτουργ?α? τη? Google γενικ?. Π?ρα πολλο? απ? εσ?? ?δη γνωρ?ζουν για το SEO αρκετ? πρ?γματα, οπ?τε το β?ντεο θα του? βοηθ?σει να π?νε ?να β?μα παρακ?τω.

Τ?σσερα στ?δια λειτουργ?α? τη? google:

1.Ανακαλ?πτω Discovering

2. Σκαν?ρω Crawling

3. Αρχειοθετ? Indexing

4. Ταξινομ? και Εξυπηρετ?-Ranking and Serving

Το Περιεχ?μενο σα? και η Google

Πω? να β?λετε και πω? να βγ?λετε τι? σελ?δε? σα? απ? την Google

Κ?ντε τη σελ?δα σα? προσβ?σιμη στην αναζ?τηση!

Πω? η Google βρ?σκει την ιστοσελ?δα σα?

Οργανικο? Σ?νδεσμοι

Εργαλε?ο προσθ?κη? ν?α? URL: https://www.google.com/addurl/

Sitemaps

Discoverability – Sitemaps

 • XML Sitemaps

 • Χρ?σιμα για:
  Δυναμικ? Περιεχ?μενο

  • Ιστοσελ?δε? χωρ?? εισερχ?μενα links

  • Αρχειακ? Υλικ?

 • Παρ?χει πληροφορ?ε? στη Google:
  Π?τε ?γινε η τελευτα?α ενημ?ρωση

  • Π?σο συχν? ενημερ?νεται

  • Οι σηματικ?τερε? σελ?δε? του site σα? -?ρθρα πυλ?νε?-

Πω? να μην β?λετε σελ?δε? στη Google

Θα θ?λατε να απαγορε?σετε την προσπ?λαση των μηχαν?ν:

  • Ιδιωτικ?ν Πληροφορι?ν

  • Σελ?δε? υπ? κατασκευ?

  • 2 Επιλογ?? μπλοκαρ?σματο?:

  • Robots.txt

  • Meta tags
   Σημε?ωση: Μην τα χρησιμοποιε?τε ταυτ?χρονα.

Καταλαβα?νοντα? τα μ?σα πρ?σβαση? στο ?ντερνετ

Η προσβασιμ?τητα ε?ναι ?να κρ?σιμο στοιχε?ο επιτυχ?α? στο ?ντερνετ:

 • Επιτυχημ?νη προσπ?λαση απ? τι? μηχαν?? και το Googlebot

 • Κινητ?? συσκευ??

 • ?τομα με ειδικ?? αν?γκε?

Προσβασιμ?τητα και Googlebot

Το Googlebot διαβ?ζει κε?μενο:

 • HTML

 • PDFs, docs, txts, κτλ

Δ?σκολα διαβ?ζει το Googlebot:

 • Images and movies

 • Dynamic and rich content: Flash, JavaScript, frames, or dynamically generated URLs

Συμβουλ?: Δε?τε τη σελ?δα σα? πω? φ?ινεται στι? μηχαν?? σε ?να text-only browser

Κ?νοντα? τι? εικ?νε? σα? προσβ?σιμε?

pos-douleuei-i-google

 • Περιγρ?ψτε τι? λ?ψει? κλειδι? τη? εικ?να? με κε?μενο

 • Χρησιμοποιε?στε alt-text

 • Λ?ξει? κλειδι? και ον?ματα αρχε?ου

Δε?τε περισσ?τερα στο Seo tip 6: Πω? να εμφαν?ζονται οι φωτογραφ?ε? σα? πρ?τε? στη google

Δυναμικ? και περιεχ?μενο σε rich media

Σχεδιασμ?? για Προσβασιμ?τητα:

  • Εστιαστε?τε στου? Χρ?στε?

  • Διαφορετικο?? browsers

   • Κινητ?? συσκευ??

Σχεδιασμ?? με πολλαπλ? προσβασιμ?τητα:

  • Πλο?γηση σε HTML πρ?τα, μετ? προσθ?στε το rich media

  • Παρ?δειγμα: YouTube

Για καλ?τερη χρ?ση Flash:
https://googlewebmastercentral.blogspot.com/2007/07/best-uses-of-flash.html

Για καλ?τερη χρ?ση Ajax:
https://googlewebmastercentral.blogspot.com/2007/11/spiders-view-of-web-20.html

Τ?τλοι και περιγραφ??

Δε?τε περισσ?τερα για τ?τλου? και περιγραφ?? στο Podcast-2-SEO- Εντ?? Σελ?δα? βελτιστοπο?ηση

Διπλ? Περιεχ?μενο

Τι ε?ναι το διπλ? περιεχ?μενο;

  • Παρ?δειγμα: ?κδοση για εκτ?πωση

Προτειν?μενε? πρακτικ??:

  • 301s

  • Προτειν?μενα domain names

  • Robots.txt file

 

Αποτελ?σματα Αναζ?τηση? – Σχετικ?τητα και σημαντικ?τητα

 • Η κατ?ταξη των ιστοσελ?δων αρχειοθετε?τε αλγοριθμικ? με β?ση τη:

 • Σχετικ?τητα

  • Ταιρι?ζει η σελιδα στα κριτ?ρια αναζ?τηση?

  • Γεωγραφικ? θ?ση

  • Προσωποποιημ?να αποτελ?σματα-ιστορικ?

 • Σημαντικ?τητα π.χ. PR

Τι ε?ναι το PageRank

 • Ε?ναι ?να? απ? του? διακ?σιου? παρ?γοντε? κατ?ταξη? του αλγορ?θμου τη? Google

 • Βασ?ζεται π?νω στην ποι?τητα, πα?ρα στην ποσ?τητα των εισερχ?μενων φυσικ?ν συνδ?σμων

  • Η αγοροπωλησ?α συνδ?σμων για να αυξ?σουμε το PageRank ε?ναι εν?ντια στου? κανονισμο?? τη? Google’s

 • Οι καλ?τεροι τρ?ποι για να αυξ?σετε το PageRank:

Οι κατατ?ξει? στο PageRank και γενικ? στην κατ?ταξη, ?χουν τζ?γο!

 • Η κατ?ταξη ρει! ?-Τα Π?ντα Ρει-

 • (Εκατοντ?δε? απ? σημε?α κατ?ταξη?, με πανω απ? 450 αλλαγ?? στο 2013 μ?νο):

  • Αναβαθμ?σει? στον Αλγ?ριθμο

  • Αλλαγ?? στο περιεχ?μενο τη? σελ?δα? σα?

  • Αλλαγ?? στο περιεχ?μενο ?λλων σελ?δων

  • Παραβι?σει? των κανονισμ?ν τη? Google

?

Κρατ?στε την ιστοσελ?δα σα? ακλ?νητη: Κανονισμ?? τη? Google

 • Β?λτε τον εαυτ? σα? στη θ?ση των πελατ?ν σα?

 • Συμπεριφερθε?τε στο Googlebot ?πω? συμπεριφ?ρεστε στου? επισκ?πτε? σα? (μην κ?νετε cloaking!)

 • Βεβαιωθε?τε ?τι τα εξερχ?μενα links δε?χνουν σε σχετικ?? ιστοσελ?δε? με σα?

 • Διαβ?στε περαιτ?ρω τον Κανονισμ? τη? Google για Webmaster:
  https://www.google.com/webmasters/

Το Webmaster Central Blog

 • Εργαλε?α

 • Υποβ?λετε το περιεχ?μενο τη? σελ?δα σα? στη Google

 • Blog

 • Το Κ?ντρο βοηθε?α?Help Center Documentation

 • Η ομ?δα συζ?τηση?

Το Webmaster Central blog στοχε?ει στο να μα? εκπαιδε?σει σχετικ? με τα ποιοτικ? sites και τη Google.

Εργαλε?α για Webmasters

Τα εργαλε?α τη? Google για Webmaster βοηθ?νε να βελτι?σετε τη σελ?δα σα?.

 • ε?τε πω? βλ?πει τη σελ?δα σα? η Google και διαγν?στε πιθαν? προβλ?ματα

 • Δε?τε τι? επιδ?σει? τη? σελ?δα? σα?

 • Προσθ?στε ?να χ?ρτη τη? ιστοσελ?δα? σα? ? sitemap.

Εργαλε?α για Webmasters– Αφ?στε τη Google να σα? βοηθ?σει

 • Επικοινων?στε με τηGoogle

 • Προσαρμ?στε το ρυθμ? προσπ?λαση?

 • Διαγρ?ψτε παλι?? σελ?δε?

 • Αναφ?ρετε το spam και πληρωμ?να links

 • Ζητ?στε Αναθε?ρηση

Εργαλε?α για Webmasters – Μ?θετε περισσ?τερα

Μ?θετε πω? να χρησιμοποι?σετε τα εργαλε?α σε β?θο?:

https://www.google.com/webmasters/

?

Google Webmaster Κεντρικ? Blog

 • Επ?σημε? οδηγ?ε? για του? Webmasters

  • Ανακοιν?σει?

  • Ν?α Χαρακτηριστικ?

  • Πληροφορ?ε? και οδηγ?ε? για κατ?ταξη

  • και ενημ?ρωση

Αγγλικ?: https://googlewebmastercentral.blogspot.com/

Διε?θυνση Google Webmaster

www.google.com/webmasters

Δημιουργ?στε και διαμοιρ?στε επικ? περιεχ?μενο

Google Analytics- Το στατιστικ? πακ?το τη? Google:

 • Google Analytics
  https://www.google.com/analytics/
  Μ?θετε τι? κ?ριε? πηγ?? επισκεψιμ?τητα? τη? σελ?δα? σα?

 • Website Optimizer
  https://www.google.com/websiteoptimizer/

  • Κ?ντε δι?φορα τεστ στο περιεχ?μεν? σα?

  • Αυξ?στε τα ποσοστ? μετατροπ?? και τη? ικανοπο?ηση? των πελατ?ν σα?

 

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

 

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

registration-button

 

2 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看