ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

BROKEN LINKS XENU-

Πω? να διορθ?σετε τα broken links στο site σα? με το XENU

Μ?θετε πω? να ανεβε?τε στι? μηχαν?? αναζ?τηση? απλ?? και μ?νο αφαιρ?ντα? τα νεκρ? links απ? την ιστοσελ?δα σα?

Οι ιστοσελ?δε? δεν ε?ναι τ?ποτε ?λλο απ? ζωντανο?? οργανισμο?? που αυξ?νονται και πληθ?νονται και κ?ποια στιγμ? ?πω? και οι ?νθρωποι πεθα?νουν. Ε?ναι πολ? σημαντικ? να καταλ?βουμε ?τι ?λε? οι ιστοσελ?δε? δεν παραμ?νουν στατικ??, αλλ? συνεχ?? αλλ?ζουν.

Ν?ε? σελ?δε? και urls προστ?θενται καθημεριν? εν? ?λλε? αφαιρο?νται ? απενεργοποιο?νται. Επ?ση?, π?ρα πολλ?? ιστοσελ?δε?, τα domains του? δηλαδ?? λ?γουν και δεν ανανε?νονται ποτ? ? συγχωνε?ονται ?πω? το squidoo με το hubpages.

Αποτ?λεσμα αυτ?ν των αλλαγ?ν ε?ναι η δημιουργ?α χιλι?δων ?χρηστων backlinks τα οπο?α ε?ναι νεκρ? και δεν οδηγο?ν πουθεν?. Αυτ? τα links λ?γονται και broken links.

Για να μ?θετε για τι? καταστροφικ?? συν?πειε? των broken links απλ?? διαβ?στε παρακ?τω. Θα εκπλαγε?τε με το τι μπορε?τε να π?θετε ?μα ξεχ?σετε να τα διορθ?σετε.

Τα broken links προκαλο?ν αρνητικ? SEO

Οι αρ?χνε? των μηχαν?ν αναζ?τηση? για να ανακαλ?ψουν ν?ο περιεχ?μενο και ν?α ?ρθρα και σελ?δε?, διατρ?χουν τα links που τι? συνδ?ουν, ?τσι ταξινομο?ν τι? ν?ε? σελ?δε? και τα ν?α site.

?μα θα θ?λατε δηλαδ? να ταξινομ?σετε γρ?γορα το ν?ο σα? site θα πρ?πει να δημιουργ?σετε backlinks απ? ?λλε? ιστοσελ?δε? καθ?? και απ? δι?φορα social media που να δε?χνουν π?σω στην σελ?δα που θ?λετε να ταξινομ?σετε ? στο site που θα θ?λατε να συμπεριλ?βει η Google στον δε?κτη τη?.

?ταν υπ?ρχει ?να broken link που δεν δε?χνει πουθεν? ? παραπ?μπει σε μια σελ?δα 404 τ?τε υπ?ρχει πρ?βλημα.

Τα bots και οι αρ?χνε? των μηχαν?ν αναζ?τηση? κ?βονται και δεν μπορο?ν να συνεχ?σουν απρ?σκοπτα το ?ργο του?.

Αν και η ?δια η σελ?δα 404 ταξινομε?ται απ? τη Google, δεν ε?ναι ?μορφο και για τον χρ?στη να μην βρ?σκει αυτ? που ψ?χνει μ?σα στο site σα?.

Κατ? συν?πεια, οι μηχαν?? αναζ?τηση? ?ρχισαν να τιμωρο?ν τι? ιστοσελ?δε? που ?χουν πολλ? σπασμ?να links που δεν οδηγο?ν πουθεν?.

Θεωρο?ν ?τι τα broken links ε?ναι δε?γματα εγκατ?λειψη? τη? ιστοσελ?δα? απ? τον ιδιοκτ?τη και δε?γμα ?τι η ιστοσελ?δα αυτ? δεν ε?ναι ποιοτικ? και ?τσι λαμβ?νει χαμηλ?τερη αξιολ?γηση (Domain Authority).

Υπ?ρχουν δ?ο κατηγορ?ε? broken links:

  • τα εσωτερικ? broken links
  • και τα εξωτερικ? broken links

Εσωτερικ? broken links

Τα εσωτερικ? νεκρ? links δεν ε?ναι ?λλα απ? αυτ? που ?χετε δημιουργ?σει διασυνδ?οντα? τα ?ρθρα ? τι? σελ?δε? απ? την ιστοσελ?δα σα? μεταξ? του? και στη συν?χεια, διαγρ?ψατε κ?ποιε? σελ?δε? ? αλλ?ξατε το url, τη διε?θυνση του? με αποτ?λεσμα τα εσωτερικ? links να δε?χνουν σε σελ?δε? που δεν υπ?ρχουν.

Αυτ? ε?ναι πολ? μεγ?λο πρ?βλημα γιατ? ?μα διορθ?σετε ? διαγρ?ψετε κ?ποιε? εσωτερικ?? σελ?δε?, θα δε?τε ?τι π?ρα απ? το να χ?σετε κ?ποιε? κεκτημ?νε? θ?σει? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, θα δημιουργ?σετε πολλ? error requests που θα καταλ?γουν στην 404 σελ?δα.

Το χειρ?τερο ?λων ε?ναι να ?χετε τη σελ?δα 404 ω? την πιο δημοφιλ? σελ?δα απ? το site σα?.

Οι αλλαγ?? των url μπορε? να μοι?ζουν αναπ?φευκτε? ?ταν ?χουμε να κ?νουμε με κ?ποιο eshop που δεν ?χει σταθερ? προ??ντα και ?χει εποχιακ? ε?δη ? ε?δη που τελει?νουν.

?μω? η διαχε?ριση των χαμ?νων urls, τα 301 redirections και γενικ? τα σπασμ?να links ε?ναι πολ? σημαντικ? θ?μα στο SEO.

Εξωτερικ? broken links

Τα εξωτερικ? broken links χωρ?ζονται σε δ?ο κατηγορ?ε?:

  • Εισερχ?μενα broken links και
  • Εξερχ?μενα broken links

Τα εισερχ?μενα broken links ε?ναι τα backlinks που ?χετε κερδ?σει απ? τρ?τα sites, φ?ρουμ? και μ?σα κοινωνικ?? δικτ?ωση? που ?μω? παραπ?μπουν σε σελ?δε? που δεν υπ?ρχουν αυτ? τη στιγμ? μ?σα στο site σα?.

Τα δε εξερχ?μενα broken links ε?ναι backlinks που δε?χνουν απ? την ιστοσελ?δα σα? σε ?λλα sites τα οπο?α ? ?παψαν να λειτουργο?ν ? δι?γραψαν τι? σελ?δε? με τι? οπο?ε? συνδε?σασταν.

Και τα δ?ο γεγον?τα ε?ναι εξ?σου σοβαρ? και προκαλο?ν και τα δ?ο εξ?σου σημαντικ? αρνητικ? SEO (negative SEO). Δηλαδ? για κ?θε σπασμ?νο link που ?χετε προ? ?λλο site χ?νετε κ?ποιου? π?ντου? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Αυτ? ε?ναι πολ? κακ? ειδικ? ?μα ?χετε συνηθ?σει να κ?νετε επιθετικ? πολιτικ? στο SEO δημιουργ?ντα? συνεχ?? ν?α backlink επιθετικ? χωρ?? ποτ? να βρε?τε τον χρ?νο να αλλ?ξετε τα παλι? που ?χουν καταργηθε? ? δεν λειτουργο?ν.

Πω? θα εντοπ?σετε και πω? θα αλλ?ξετε ? διαγρ?ψετε τα broken links με το xenu

XENU

 

Το Xenu ε?ναι ?να πολ? χρ?σιμο δωρε?ν προγραμματ?κι για να εντοπ?σετε ?λα τα εσωτερικ? και εξωτερικ? σπασμ?να link στην ιστοσελ?δα σα?. Ελπ?ζω να μην αλλ?ξει το url του μ?χρι να το κατεβ?σετε! Εδ? γελ?με.

Σε ?ναν γρ?γορο και πρ?χειρο ?λεγχο που ?κανα με το Xenu, στι? 28 Νοεμβρ?ου εντ?πισα μ?νο 2882 broken links στο site μου, www.richwerk.com!

XENU

Θα πρ?πει να σημει?σω ?τι το Xenu δεν ε?ναι και πολ? αξι?πιστο πρ?γραμμα γιατ? στην ουσ?α κ?νει crawling ?λη την ιστοσελ?δα σα? σαν να ?τανε spider απ? μηχαν? αναζ?τηση? με 30 threads ταυτ?χρονα.

Πολλ?? φορ?? το crawling διακ?πτεται ? δεν ολοκληρ?νεται επιτυχ?? ? δεν πι?νει ?λα τα σπασμ?να links. Θα πρ?πει λοιπ?ν να επιμε?νετε και να αποθηκε?σετε μερικ? αρχε?α αποτελεσμ?των και να αρχ?σετε να δουλε?ετε με το πληρ?στερο και ακριβ?στερο απ? αυτ?.

Θα πρ?πει στη συν?χεια να διορθ?σετε ?σα περισσ?τερα broken links μπορε?τε και να ξαναεπαναλ?βετε τη διαδικασ?α εξε?ρεση? των μην ενεργ?ν συνδ?σμων ξαν? και ξαν? μ?χρι να φτ?σετε στο απ?λυτο μηδ?ν, ?μα γ?νεται.

Η διαδικασ?α αυτ? τη? εξε?ρεση? των broken links ε?ναι πολ? χρονοβ?ρα ειδικ? ?μα το site σα? αποτελε?ται απ? χιλι?δε? σελ?δε? και κ?θε σελ?δα ?χει δεκ?δε? links.

Για το δικ? μου site των 500 σελ?δων και εκατοντ?δων χιλι?δων link χρει?στηκε περ?που μισ? ?ρα χρ?νο? με διακοπ?? για να βγ?λει το xenu ?να ολοκληρωμ?νο αποτ?λεσμα.

Βρε?τε κρυμμ?να backlinks και κακ?βουλο λογισμικ? στο site σα?

XENU

Το θετικ? με το xenu ε?ναι ?τι εντοπ?ζει ακ?μα και κακ?βουλα τοποθετημ?να links μ?σα στο site σα? ακ?μα και σε επ?πεδο hosting, που ?σω? τα ?χει τοποθετ?σει εκε? κ?ποιο? spammer, hacker ? ακ?μη και η ?δια εταιρε?α hosting (!) εδ? γελ?με π?λι και που δυστυχ?? ε?ναι ενεργ? και κλ?βουν page rank απ? εσ??!

Το καλ? μου εργαλε?ο xenu εντ?πισε κ?ποιον κρυφ? κ?δικα που κατ? λ?θο? παλι?τερα με ?να επιπ?λαιο copy paste τοποθ?τησα ?θελα μου σε ?να ?ρθρο στο site μου.

Αυτ? η τεχνικ? ε?ναι παρ?μοια με το code injection που επιχειρο?ν πολλ? κακ?βουλα λογισμικ? να κ?νουν στην ιστοσελ?δα σα?.

Το code injection ?χει να κ?νει με το backlink injetion που ε?ναι κ?τι παρ?μοιο με το MySQL injection των κλασσικ?ν hacker.

Επειδ? ?μω? το θ?μα των τεχνητ? φυτευμ?νων backlink τ?σο σε επ?πεδο hosting αλλ? και σε επ?πεδο κ?δικα τη? ιστοσελ?δα? ε?ναι πολ? τεχνικ? θ?μα που ?σω? οι περισσ?τεροι απ? εσ?? δεν μπορε?τε να παρακολουθ?σετε, θα ?θελα να με?νουμε στα βασικ? για να μην χ?σουμε το ν?ημα αυτο? του ?ρθρου.

Το τελικ? αποτ?λεσμα ε?ναι ?τι ?χω ξοδ?ψει π?νω απ? 5 ημ?ρε? με περισσ?τερο απ? 40 εργατο?ρε? για να αφαιρ?σω και να διορθ?σω ?λα αυτ? τα broken links χωρ?? ακ?μα να ?χω τελει?σει ο?τε το μισ? τη? δουλει?? που πρ?πει να γ?νει στο SEO τη? ιστοσελ?δα? μου!

Δηλαδ? χρει?ζομαι ακ?μα μια εβδομ?δα σκληρ?? και επ?πονη? εργασ?α?, διαπερν?ντα? κ?θε link με το χ?ρι και αλλ?ζοντα? το για να ε?μαι σ?γουρο? ?τι ?ντω? δεν υπ?ρχει πρ?βλημα.

Π?ρα το μ?θημα μου και επειδ? δεν θα ?θελα να βρεθε?τε στην ?δια δειν? θ?ση και εσε??, καλ? ε?ναι να διαβ?σετε τα συμπερ?σματα τη? διαδικασ?α? δι?ρθωση? των broken links.

Τι ?μαθα μετ? την δι?ρθωση των broken link

Τα συμπερ?σματα που εξ?γαγα μετ? την ?λη δι?ρθωση ε?ναι πολλ? και αν?μεικτα. ?να ?μω? κατ?λαβα ?τι ?μα δεν π?θει? δεν θα μ?θει?. Δεν γ?νεται δηλαδ? να ε?σαι ?ψητο? στο SEO και να νομ?ζει? ?τι ξ?ρει?.

Αφο? φα? τα μο?τρα σου, τ?τε θα πρ?πει να αποφασ?σει? συνειδητ? να κ?νει? ?λε? τι? αλλαγ?? που χρει?ζεται να κ?νει? για να φτ?σει? στην κορυφ? των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

?μω? αυτ? που κατ?λαβα ?τανε να περιορ?σω τα backlinks τ?σο εσωτερικ? ?σο και τα εξωτερικ? στα τελε?ω? απαρα?τητα.

Στην αρχ? θε?ρησα ?τι θα πρ?πει να ακολουθ?σω το παρ?δειγμα τη? Wikipedia με το θ?μα τη? εσωτερικ?? και εξωτερικ?? διασ?νδεση?, παραθ?τοντα? πηγ?? και παραπομπ??, εσωτερικ? call to action, συνδ?σμου? προ? το επικ? περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα? μου κτλ.

Μετ? κατ?λαβα ?τι τα μισ? site με τα οπο?α συνδε?μουν σε αυτ? τα 3 χρ?νια κλε?σανε ? αλλ?ξανε ιδιοκτ?τε? γιατ? ?τανε εμπορικ?? επιχειρ?σει? και ?χι στατικ?? σελ?δε? στο ?ντερνετ.

Ακ?μα και τα σχ?λια που ?χω ελε?θερα ε?χανε γεμ?σει με τυχοδιωκτικ? backlinks απ? ιστοσελ?δε? τη? μια? βραδι?? που δεν κρατ?σανε και δεν ?ντεξαν τον ανταγωνισμ?.

?τσι σταμ?τησα να ε?μαι η Wikipedia που σ?γουρα ?χει χιλι?δε? broken links, ?χει ?μω? και ?λλου? τ?σου? διορθωτ?? και ?λλα εκατομμ?ρια backlinks να δε?χνουν προ? αυτ?ν τα οπο?α ισοφαρ?ζουν τη ζημι? κατ? πολ?.

Σκ?φτηκα λοιπ?ν να ε?μαι φειδωλ?? προ? τη δημιουργ?α ν?ων εξερχ?μενων backlink απ? το site μου, αλλ? και με τα εσωτερικ? backlink.

Επ?ση? αποφ?σισα να περιορ?σω τα ?ρθρα που γρ?φω σε ?να την εβδομ?δα γιατ? ?σο πιο πολλ? ?ρθρα ?γραφα, π?ρα απ? το γεγον?? ?τι χαμ?λωνε η ποι?τητα των ?ρθρων, ε?χα και πολ? περισσ?τερα ?χρηστα links ? links που θα αχρηστε?ονταν μετ?.

Προτιμ? λοιπ?ν την ποι?τητα ?ναντι τη? ποσ?τητα? περιεχομ?νου και ?ρθρων.

Τ?λο? αποφ?σισα να ασχοληθ? μ?νο με την αναν?ωση και συντ?ρηση του εν?? οδηγο? απ? του? τρει? που ε?χα δημιουργ?σει στο παρελθ?ν. Δεν γ?νεται απ? ?ποψη χρ?νου να συνεχ?σω να ανανε?νω του? ?λλου? δυο ειδικ? τ?ρα που ε?μαι στην δι?ρθωση και τη δημοσ?ευση τη? δε?τερη? ?κδοση? του οδηγο? SEO για το 2016.

Επειδ? ο οδηγ?? απ? μ?νο? του ε?ναι 40 σελ?δε? περ?που και δ?νεται δωρε?ν καταλαβα?νετε ?τι ?χω να επιμεληθ? τερ?στιο φ?ρτο εργασ?α?.

?τσι επειδ? δεν γ?νεται διαφορετικ?, θα πρ?πει να ασχοληθ? μ?νο με το SEO και την κατασκευ? ιστοσελ?δων που βγα?νουν στην πρ?τη σελ?δα τη? Google και να αφ?σω ?λα τα ?λλα.

Τελει?νοντα? θα ?θελα να σα? δ?σω μερικ?? συμβουλ?? για το πω? θα πρ?πει να συνδ?εστε με ?λλα site και τι να προσ?χετε ?ταν αλλ?ζετε ? σβ?νετε σελ?δε? απ? το site σα?.

3 Συμβουλ?? για να μην δημιουργ?σετε broken link?

Θα πρ?πει να μην σβ?νετε παλι?? σελ?δε? ? προ??ντα που ?χουν λ?ξει απ? την ιστοσελ?δα σα?

Προσπαθ?στε να τα κρατ?σετε μεταθ?τοντα? τα σε ?λλε? κατηγορ?ε? διατηρ?ντα? ωστ?σο το links του? (url) για μην χ?σετε τι? θ?σει? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και για να μην δημιουργ?σετε και ν?α broken links που θα θ?λουν δι?ρθωση.

Θα πρ?πει να περιορ?σετε τα εξερχ?μενα backlink απ? τη σελ?δα σα?

Παλι?τερα οι ειδικο? στο SEO οριοθετο?σαν των αριθμ? 100 ω? τον αριθμ? των εξερχ?μενων links που θα πρ?πει το να ?χουν ω? μ?γιστο κ?θε σελ?δα απ? το site σα?.

?μα το site σα? ?χει 100 σελ?δε? και πολλαπλασι?σετε αυτ?ν τον αριθμ? με το 100, θα ?χετε δημιουργ?σει σε σ?ντομο χρονικ? δι?στημα 10.000 εξερχ?μενα backlinks. Μετ? απ? ?να χρ?νο κ?ποια απ? αυτ? τα bakclinks δεν θα ισχ?ουν. Θα πρ?πει λοιπ?ν να τα διορθ?σετε για να αποφ?γετε το αρνητικ? SEO που θα ?χουν αυτ? τα τοξικ? backlinks στην ιστοσελ?δα σα?.

?μα ?χετε το κουρ?γιο, κ?ντε το, ?μω? καλ? θα ?ταν να συνδ?εστε μ?νο με ιστοσελ?δε? που ε?ναι περ? οπ?? και ?χουν σχεδιαστε? για να με?νουν, ?χουν δηλαδ? κλασικ? περιεχ?μενο.

Δεν λ?ω να π?τε στο αντ?θετο ?κρο και να μην δημιουργε?τε καν?να εξερχ?μενο σ?νδεσμο, αλλ? να υπολογ?σετε ?τι κ?ποια μ?ρα ?σω? θα χρειαστε? να επιστρ?ψετε σε αυτ? το ?ρθρο ? σελ?δα για να διορθ?σετε το σ?νδεσμο αυτ?.

Δημιουργ?στε κλασικ? περιεχ?μενο

?τσι δεν θα χρειαστε? να αλλ?ξετε το περιεχ?μενο των σελ?δων σα? συχν? και δεν θα αναγκαστε?τε να το διαγρ?ψετε ? να διορθ?σετε τα broken links. Το κλασικ? περιεχ?μενο αποτελε?τε απ? το ?ρθρο πυλ?να και κ?ποια δευτερε?οντα ?λλα ?ρθρα που δε?χνουν σε αυτ?.

Αυτ? για σ?μερα, συγγν?μη που ?σω? να απογοητε?ω πολλο?? απ? εσ?? με τα ?ρθρα μου αλλ? μου αρ?σει η αλ?θεια και την προτιμ? απ? το spamming και το trolling που πολλο? πιστε?ουν ?τι με αυτ? θα με κ?νουν κακ? επειδ? του? γκρεμ?ζω τον ψε?τικο κ?σμο του?.

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

3 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看