ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Πω? να αποφ?γετε την σκρουτζοπο?ηση και τον π?λεμο τιμ?ν;

Ο π?λεμο? τιμ?ν ε?ναι μια πολ? παλι? και γνωστ? πρακτικ? ? στρατηγικ? μ?ρκετινγκ στην αγορ? που δυστυχ?? δεν ευνοε? καν?ναν παρ? μ?νον τον τελικ? καταναλωτ? και αυτ?ν μ?νο βραχυπρ?θεσμα.

Μακροπρ?θεσμα, τα αποτελ?σματα του π?λεμου τιμ?ν ε?ναι καταστροφικ? για την οικονομ?α και τι? επιχειρ?σει?, αφο? οι περισσ?τεροι ανταγωνιστ?? βγα?νουν εκτ?? ανταγωνισμο?, δημιουργ?ντα? χρ?η και στ?λνοντα? δεκ?δε? ανθρ?που? στο κατ?φλι τη? ανεργ?α?.

Αυτ? η αντιοικονομ?α κλ?μακο? ? φα?λο? κ?κλο? λ?γεται π?λεμο? τιμ?ν ? σκρουτζοπο?ηση στο ?ντερνετ και ?μα ?χετε π?σει και εσε?? ?να θ?μα αυτ?? τη? κατ?σταση? που ?θελα ? ηθελημ?να ?χετε τραβηχτε? σε αυτ?ν, διαβ?στε παρακ?τω.

Αν και ε?μαστε SEO blog ? μ?λλον εταιρε?α SEO, δεν ξεχν?με σε κ?θε ευκαιρ?α να παρουσι?ζουμε και τι? γν?σει? μα? στα οικονομικ? και στι? επιχειρ?σει?, γιατ? ?χω σπουδ?σει Χρηματοοικονομικ? και Λογιστικ? παλι?τερα σε Αν?τατο Εκπαιδευτικ? ?δρυμα του εξωτερικο?.

Πριν σα? προτε?νω μερικ?? λ?σει?, θα ?θελα να σα? επισημ?νω ?μα δεν ?χετε ?δη μπει στην διαδικασ?α πολ?μου τιμ?ν, να μην το κ?νετε γιατ? μ?νο θα χ?σετε απ? αυτ?ν.

Αυτ? δεν σημα?νει ?τι ?χω κ?τι αρνητικ? με τον Skroutz ? με τα ?λλα sites σ?γκριση? τιμ?ν ?πω? το Bestprice, αντ?θετα σε κ?θε ?ναν σα? που ?χει ηλεκτρονικ? κατ?στημα προτε?νω ανεπιφ?λακτα να συνδεθε?τε με το Skroutz και το Bestprice γιατ? προφαν?? ?χουν αρκετ? μεγ?λη κ?νηση και επισκεψιμ?τητα που θα σα? ωφελ?σει και θα κ?νει το brand name σα? γνωστ?.

Ωστ?σο, θα πρ?πει να μην συρθε?τε στον π?λεμο τιμ?ν και να βασιστε?τε μ?νο στι? εξαιρετικ? χαμηλ?? τιμ?? σα? για να κερδ?σετε κ?σμο και να κ?νετε πωλ?σει?.

1. Ακολουθ?στε Στρατηγικ? Διαφοροπο?ηση?

Το διαφορετικ? ε?ναι π?ντα καλ?τερο απ? το καλ?τερο. Η στρατηγικ? διαφοροπο?ηση? απ? τον ανταγωνισμ? ε?ναι η χρυσ? τομ? για να μπορ?σετε να βγε?τε απ? τον φα?λο κ?κλο.

Αυτ? σημα?νει ?τι αντ? να πουλ?τε τα ?δια πρ?γματα που πουλ?νε ?λοι, καλ? θα ?ταν να προσθ?σετε χαρακτηριστικ? στα προ??ντα και στι? υπηρεσ?ε? σα? τα οπο?α? τα καθιστο?ν διαφορετικ? και κατ? συν?πεια μοναδικ?.

Αυτ? θα μου πε?τε δεν ε?ναι μ?σα στο τι ζητ?ει ο Skroutz και τα ?λλα sites ισοπ?δωση? τιμ?ν, ?μω? το σωστ? ε?ναι να μην γ?νετε ακ?μα ?να eshop με ακ?μα τα ?δια προ??ντα και ?διε? υπηρεσ?ε? με ?λα τα ?λλα ηλεκτρονικ? καταστ?ματα.

?μω? ο μοναδικ?? τρ?πο? να ξεχωρ?σετε απ? το πλ?θο? και να διατηρ?σετε το επ?πεδο τιμ?ν που θ?λετε για τα προ??ντα και τι? υπηρεσ?ε? σα? ε?ναι μ?νο με το να ?χετε υπηρεσ?ε? και προ??ντα τα οπο?α ε?ναι εντελ?? διαφορετικ? απ? αυτ? των ανταγωνιστ?ν σα? και ?τσι δεν θα ε?στε ακ?μα ?να? μεταπωλητ??.

2. Αυξ?στε τα περιθ?ρια κ?ρδου?

Τα περιθ?ρια κ?ρδου? ε?ναι ουσι?δη ?ταν ?χουμε να κ?νουμε με π?λεμο τιμ?ν και θα σα? αιτιολογ?σω το γιατ?.

Συν?θω? το μοντ?λο που χρησιμοποιε?ται για την διανομ? εν?? αγαθο? ε?ναι εργοστ?σιο-εισαγωγ?α? ? χονδρ?μπορα?-λιαν?μπορα?.

Απ? την στιγμ? που το εργοστ?σιο δεν πουλ?ει απευθε?α?, τ?τε ?γκειται στον εισαγωγ?α και στον λιαν?μπορα να ρυθμ?σουν τα περιθ?ρια κ?ρδου?.

Για να π?σει το κ?στο? παραγωγ??, τα περισσ?τερα εργοστ?σια, παγκοσμ?ω? ?χουν μετακιν?σει την παραγωγ? του? σε χ?ρε? με μικρ?τερα κ?στη ?πω? η Κ?να, Τα?β?ν, Βιετν?μ κτλ.

Απ? εκε? ?να? εισαγωγ?α? φ?ρνει τα εμπορε?ματα σε κ?θε χ?ρα. Για παρ?δειγμα τα αθλητικ? παπο?τσια Nike κατασκευ?ζονται στο Βιετν?μ, ?χουν κ?στο? κατασκευ?? 2€ αν? ζευγ?ρι και η μητρικ? εταιρε?α Nike τα πουλ?ει απ? 40€ ?ω? και 100€ περ?που στον εισαγωγ?α. Ο εισαγωγ?α? με ?να περιθ?ριο κ?ρδου? απ? 3 ?ω? και 30% τα διαθ?τει στα σημε?α π?ληση? λιανικ??, στον λιαν?μπορα.

Ο λιαν?μπορα? προσθ?τει ?να ακ?μα 10-50% στι? τιμ?? για να φτ?σει ?να ζευγ?ρι παπο?τσια Nike στην τιμ? των 150€ και 200€ στον τελικ? καταναλωτ?.

Και απ? κει ο λιαν?μπορα? λιαν?ζεται ο ?διο? για να λιαν?σει και ?λλο τι? τιμ??.

Το παραδοσιακ? αυτ? μοντ?λο λιανικ?? εργοστ?σιο-εισαγωγ?α? ? χονδρ?μπορα?-λιαν?μπορα? δ?χεται πολλ?? επιθ?σει? απ? λιαν?μπορε? που κ?νουν κ?θετη ολοκλ?ρωση και προσπαθο?ν να φ?ρουν ?να container απευθε?α? απ? το Βιετν?μ ? την Κ?να με χιλι?δε? παπο?τσια Nike τα οπο?α κατακλ?ζουν την αγορ? και συμπι?ζουν και ?λλο τι? τιμ??.

?τσι συμβα?νει το εξ?? παρ?δοξο, ο κλασικ?? λιαν?μπορα? πουλ?ει τα παπο?τσια 90€, εν? ο επ?δοξο? μικροεισαγωγ?α? τα πουλ?ει 69€, και μετ? ?πω? καταλαβα?νεται ξεκιν?ει η μ?χη του πολ?μου τιμ?ν ?που τα περιθ?ρια κ?ρδου? μηδεν?ζονται ? γ?νονται αρνητικ?.

Για να αυξ?σετε λοιπ?ν τα περιθ?ρια κ?ρδου? θα πρ?πει να βγε?τε απ? την παραδοσιακ? αλυσ?δα εμπορ?ου και θα πρ?πει να βρε?τε ?λλου? τρ?που? για να μπορ?σετε να επιβι?σετε.

Θα πρ?πει να εισ?γεται ν?α προ??ντα αν?τερη? ποι?τητα? που ?χουν σαφ?στατα αν?τερα περιθ?ρια κ?ρδου?, να ε?ναι τουλ?χιστον 400%, αυτ? που γ?νεται σ?μερα με το Alibaba και τι? εισαγωγ?? απ? Κ?να ? να βρε?τε διαφορετικ? προ??ντα ? καινοτ?μα προ??ντα που πραγματικ? θα ?χουν τερ?στια περιθ?ρια κ?ρδου?, θα τα αγορ?ζετε 1€ για παρ?δειγμα και θα μπορε?τε να τα πουλ?τε 6€.

3. Γ?νετε εσε?? ο παραγωγ?? ? κατασκευαστ??

SKROUTZOPOIISI-POLEMOS-TIMON-ESHOP-LOW

?μα δεν μπορε?τε να βρε?τε τ?τοιου ε?δου? προ??ντα ? αγαθ?, τ?τε ?λλη μια καλ? λ?ση ε?ναι να γ?νετε εσε?? ο παραγωγ?? ? ο κατασκευαστ?? αυτ?ν. Θα πρ?πει να βγ?λετε το δικ? σα? brand, την δικ? σα? επωνυμ?α και να την υποστηρ?ξετε ? να βγ?λετε no name σειρ?? που θα υπερφαλαγγ?σουν τον ανταγωνισμ? λ?γω ποι?τητα? και περιθωρ?ων κ?ρδου?.

Το ηλεκτρονικ? εμπ?ριο ευνοε? εξαιρετικ? του? παραγωγο?? και κατασκευαστ?? προ??ντων και για αυτ? ?λλωστε ?ταν βγ?κε για πρ?τη φορ? το ecommerce στην ελληνικ? αγορ? πριν πολλ? χρ?νια, το ?νειρο ?ταν να καταπολεμ?σει του? χονδρ?μπορε? και να καταφ?ρει να διαθ?σει ο παραγωγ?? απευθε?α? τα προ??ντα του στο κοιν?.

Φτι?ξτε το δικ? σα? microbrand

Tο να φτι?ξετε το δικ? σα? microbrand σ?μερα ε?ναι μια καλ? λ?ση για να μπορ?σετε να διαχωρ?σετε την ιστοσελ?δα σα? απ? τον ανταγωνισμ?, τα προ??ντα σα? απ? τον ανταγωνισμ? και να χτ?σετε μια απευθε?α? σχ?ση με την αγορ? σα?.

Αξιοποι?στε το YouTube και το email marketing για να διεισδ?σετε σε ν?ε? αγορ?? και να χτ?σετε την πελατειακ? σα? β?ση.

Το microbrand σα? μπορε? να στηριχτε? στο personal branding και να δ?σετε μια πιο προσωπικ? χροι? στα προ??ντα και στι? υπηρεσ?ε? σα?.

4. Ξεκιν?στε με το FBA ( Fulfilled by Amazon)

Το FBA ? Fulfilled by Amazon, στα ελληνικ? σημα?νει ολοκλ?ρωση απ? την Amazon ε?ναι μια καλ? λ?ση για να ξεφ?γετε απ? την ασφυκτικ? κλειστ? και με μικρ? περιθ?ρια αν?πτυξη? ελληνικ? αγορ?.

Τα πλεονεκτ?ματα του FBA ε?ναι π?ρα πολλ? γιατ? γλιτ?νετε απ? τερ?στια κ?στη αποθ?κευση? και διαχε?ριση? στοκ τα οπο?α τα αναλαμβ?νει η μεγαλ?τερη εταιρε?α ηλεκτρονικο? εμπορ?ου παγκοσμ?ω?, η Amazon.

Η Amazon εκτ?? απ? το μεγαλ?τερο ecommerce site στο οπο?ο περν?ει το 50% του ηλεκτρονικο? τζ?ρου τη? Αμερικ?νικη? αγορ??, εκτ?? απ? eshop ε?ναι και μηχαν? αναζ?τηση? προ??ντων και μ?λιστα η μεγαλ?τερη παγκοσμ?ω?.

Που σημα?νει ?τι υπ?ρχει ?να? αλγ?ριθμο? παρ?μοιο? με αυτ?ν του Facebook και τη? Google ο οπο?ο? αποφασ?ζει ποιο προ??ν θα βγει πρ?το στι? αναζητ?σει?, ποιο δε?τερο κτλ.

Ο αλγ?ριθμο? αναζ?τηση? τη? Amazon

Ο αλγ?ριθμο? αναζ?τηση? τη? Amazon επηρε?ζεται απ? πολλο?? παρ?γοντε? ?πω?:

  • Αξιολογ?σει?,
  • Δημοτικ?τητα,
  • Τιμ?,
  • Παλαι?τητα εμπ?ρου κτλ,

Αυτ? σημα?νει ?τι μπορε?τε να β?λετε τα προ??ντα σα? στην Amazon και να βγε?τε σε καλ? κατ?ταξη στι? αναζητ?σει? και ω? εκ το?του να π?ρετε δεκ?δε? πωλ?σει?. Να γ?νει δηλαδ? το προ??ν σα? viral.

Ο τρ?πο? λειτουργ?α? του FBA ε?ναι με τριγωνικ? συναλλαγ?. Αγορ?ζετε τα προ??ντα σα? απ? την Κ?να, τα στ?λνετε απευθε?α? σε ?να κ?ντρο Αποθ?κευση? ( Logistics) τη? Amazon και αυτο? αναλαμβ?νουν ?λα τα υπ?λοιπα.

Πριν ξεκιν?σετε θα πρ?πει να μ?θετε περισσ?τερα για το πω? λειτουργε? η Amazon και το FBΑ και καλ? θα ?ταν να γραφτε?τε στα δι?φορα μαθ?ματα που υπ?ρχουν στο YouTube και στο ?ντερνετ.

Απαρα?τητη ε?ναι η γν?ση αγγλικ?ν. Μερικ? απ? τα δημοφιλ?στερα μαθ?ματα θα τα βρε?τε στο YouTube ?νευ κ?στου?:

Εν? υπ?ρχουν δεκ?δε? ?λλα επ? πληρωμ? απ? 20€ ?ω? και 2.000€.

Θα πρ?τεινα να ξεκιν?σετε με τα δωρε?ν μαθ?ματα και μετ? να επενδ?σετε στη γν?ση για να μπορ?σετε να αισθανθε?τε ασφ?λεια και οικει?τητα με ?λε? τι? ν?ε? ?ννοιε? και τρ?που? λειτουργ?α? που θα μ?θετε.

Θυμηθε?τε ?τι η εφαρμοσμ?νη γν?ση ε?ναι δ?ναμη.

Και μην ξεχ?σετε να κ?νετε εγγραφ? στο καν?λι μου καθ?? και like, ?μα σα? ?ρεσε κ?ποιο β?ντεο.

Αυξ?στε τα ?σοδα τη? ιστοσελ?δα? σα? με την Ezoic, δωρε?ν εγγραφ?:
https://ezoic.com/?tap_a=6182-5778c2&tap_s=820231-d9897b

Επ?ση?, μην ξεχ?σετε να γραφτε?τε στο Newsletter μου για να κατεβ?σετε τον οδηγ? SEO.
http://www.richwerk.com/seo-newsletter/

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Δε?τε περισσ?τερα για το ?ντερνετ μ?ρκετινγκ:

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看