ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

google-algorithm-update

Πω? να ανακ?μψετε μετ? απ? ?να Google Update;

?πεσε το site σα? στην κατ?ταξη χωρ?? λ?γο; Δε?τε τι θα πρ?πει να κ?νετε

Στι? 12 Μαρτ?ου του 2019, μα? υπενθ?μισε η Google την ?παρξη τη? με τον πιο ?ντονο τρ?πο, με το λεγ?μενο Google Florida 2 Update.

Μετ? αυτ?ν την σημαντικ? αναβ?θμιση του αλγορ?θμου ε?δαμε αρκετ?? ιστοσελ?δε? με διακυμ?νσει? για τι? επ?μενε? μ?ρε?, εν? αρκετ?? π?λι ιστοσελ?δε? ?χασαν τι? πρ?τε? θ?σει? του? και πολ? σημαντικ? μ?ρο? τη? οργανικ?? του? επισκεψιμ?τητα? εν μ?α νυκτ?.

?μω? επειδ? το SEO ε?ναι μια ευ?λικτη επιχε?ρηση και κ?θε καλ?? ειδικ?? στο SEO, μπορε? ε?κολα να προσαρμ?σει την στρατηγικ? και την τεχνικ? του στα ν?α δεδομ?να του αλγορ?θμου τη? Google.

?μα τ?ρα ε?στε και εσε?? ?να? απ? αυτο?? που ε?δαν την ιστοσελ?δα του? να π?φτει δραματικ? μετ? και το τελευτα?ο μεγ?λο Google Update, τ?τε θα πρ?πει να διαβ?σετε το παρακ?τω ?ρθρο.

7 Συμβουλ?? για να να ανακ?μψετε μετ? το Google Update

Αρχικ? θα πρ?πει να ξεκαθαρ?σω ?τι οι 7 συμβουλ?? που σα? παραθ?τω παρακ?τω ε?ναι απλ?? ?να? μπο?σουλα? για να μπορ?σετε να ξεκιν?σετε την διαδικασ?α αν?καμψη?.

Ε?ν τα βρε?τε σκο?ρα ? δεν καταλαβα?νετε τι θα πρ?πει να κ?νετε τ?τε θα πρ?πει να επικοινων?σετε με κ?ποιον ειδικ? στο SEO ? με μια εταιρε?α SEO.

1 Διορθ?στε το εντ?? σελ?δα? SEO

Το πρ?το πρ?γμα που θα πρ?πει να κ?νετε ε?ναι να διορθ?σετε το εντ?? σελ?δα? SEO απ? το site σα? πριν προχωρ?σετε στο εκτ?? σελ?δα? ΣΕΟ.

Σα? παραθ?τω μια λ?στα απ? εν?ργειε? που θα πρ?πει να κ?νετε:

 • Μει?στε την ταχ?τητα φ?ρτωση?, ξεφορτωθε?τε ?τι δεν χρει?ζεστε, ?τι πρ?σθετα υπ?ρχουν στο site σα? και ε?ναι ?χρηστα.
 • Αφαιρ?στε ?λα τα broken links, ?σοι σ?νδεσμοι εσωτερικο? ? εξωτερικο? ?χουν π?ψει να υπ?ρχουν θα πρ?πει να αφαιρεθο?ν αναγκαστικ?.
 • ?λε? οι σελ?δε? σα? που ε?ναι κ?τω απ? 300 λ?ξει? ? ?χουν πολ? λεπτ? περιεχ?μενο θα πρ?πει να καταργηθο?ν ? να προσθ?σετε χρ?σιμα κε?μενα
 • Εντοπ?στε ?λε? τι? ορφαν?? σελ?δε? στο site σα? και δ?στε τι? συνδ?σμου? απ? ?λλε? σελ?δε?
 • Φροντ?στε ?λε? οι εικ?νε? σα? να ?χουν στο εναλλακτικ? κε?μενο (alt text) τη λ?ξη κλειδ?
 • Συμπληρ?στε σε ?λε? τι? σελ?δε?, ?ρθρα, προ??ντα κτλ την σωστ? μ?τα περιγραφ?
 • Οι τ?τλοι τη? κ?θε σελ?δα? προορισμο? θα πρ?πει να ε?ναι κ?τω των 70 χαρακτ?ρων
 • Οι συνολικο? σ?νδεσμοι κ?θε σελ?δα? εισερχ?μενοι και εξερχ?μενοι θα πρ?πει να ε?ναι κ?τω των 100. Β?βαια αυτ?? ε?ναι ο καν?να? στον οπο?ο π?ντα υπ?ρχουν και οι εξαιρ?σει? φ?ρει πειν η Wikipedia η οπο?α ?χει περισσ?τερου? συνδ?σμου? σχεδ?ν σε κ?θε λ?μμα τη? χωρ?? να την θεωρε? η Google ?τι κ?νει spam.
 • Θα πρ?πει να ?χετε οπωσδ?ποτε μια σωστ? σελ?δα 404 και να μην την ?χετε καταργ?σει
 • Αφαιρ?στε τι? σελ?δε? που κανιβαλ?ζουν ?λλε? βασικ?? σελ?δε? προορισμο?
 • Διορθ?στε το διπλ? περιεχ?μενο
 • Προσοχ? στην πυκν?τητα των λ?ξεων κλειδι?ν, που δεν θα πρ?πει να ξεπερν?ει το 2% με β?λτιστο το 1%. Σε μια σελ?δα με 1000 λ?ξει?, η λ?ξη κλειδ? θα πρ?πει να επαναλαμβ?νεται το πολ? 10 φορ??.
 • Προσοχ? στι? εκο?σιε? λ?ξει? κλειδι?, ισχ?ει το ?διο με την πυκν?τητα των στοχευμ?νων λ?ξεων κλειδι?ν.

Το ν?ημα του εντ?? σελ?δα? SEO ε?ναι ?τι ?ταν δ?ο site ε?ναι εφ?μιλλα στο εντ?? σελ?δα? SEO ? στο on site SEO, τ?τε κερδ?ζει το site με τα περισσ?τερα και ποιοτικ?τερα backlinks, ceteris paribus.

ΣΕΟ ΜΑΓΚΑΙΒΕΡ

‘Επεσε το site σα? στη Google; Καλ?στε τον Μαγκ?ιβερ!

?να πρ?γραμμα που σ?γουρα θα σα? βοηθ?σει να κ?νετε ?λα τα παραπ?νω και να ελ?γχεται και στην συν?χεια την πορε?α σα? χωρ?? να χρειαστε? να κ?νετε τον Μαγκ?ιβερ στο SEO ε?ναι το θρυλικ? SEO POWERSUITE και συγκεκριμ?να το Website Auditor.

Το Website Auditor ε?ναι το πληρ?στερο πρ?γραμμα που σα? παρ?χει συνολικ? κ?λυψη στο τεχνικ? SEO και στην δι?ρθωση τη? ιστοσελ?δα? σα? και κ?νει για κ?θε ιστοσελ?δα ε?τε αυτ? ε?ναι φτιαγμ?νη με κ?δικα, με WordPress ? με κ?ποιο ?λλο CMS.

2 Ακολουθ?στε τον καν?να ceteris paribus σε ?λο το on site SEO

SEO-FITNESS

Κρατ?στε το site σα? fit κ?θε μ?ρα!

Δεν αρκε? μ?νο να ?χετε ?λο το site σα? σωστ? διαμορφωμ?νο με β?ση το τι ζητ?ει η Google και οι προδιαγραφ?? που επιτ?σσουν οι αλλαγ?? του βασικο? τη? αλγορ?θμου, θα πρ?πει να και να το διατηρε?τε ?τσι.

Εδ? ?ρχεται ο καν?να? του ceteris paribus που σημα?νει τα ?λλα σταθερ? ? τα π?ντα σταθερ?.

Προσοχ? λοιπ?ν πριν σα? ?ρθει η τρελ? ιδ?α να αλλ?ξετε κ?τι στο site σα? και να β?λετε αυτ? το καταπληκτικ? pop up banner που δι?χνει του? επισκ?πτε? ? αυτ? τη ν?α σελ?δα που δεν φορτ?νει ποτ? απ? κινητ? ? ?τι σα? ?ρθει στο κεφ?λι, να συμβουλευτε?τε τον SEO expert σα?.

Και ?ταν λ?ω SEO expert δεν σημα?νει ?τι αυτ?? θα πρ?πει να ε?ναι ντε και καλ? κ?ποιο? σαν και μ?να, ?να? Παπ?? δεν μπορε? να βαφτ?σει ?λα τα παιδι?, αλλ? αυτ?? που ?χετε γενικ? για να σα? κ?νει τι? αλλαγ?? στο site, ο προγραμματιστ?? σα? ? ?ποια εταιρε?α SEO ?χετε αυτ? τη στιγμ?.

?μα δεν ?χετε κ?ποια και κοιμ?στε μ?σα στα χαμομ?λια περιμ?νοντα? το θα?μα, μ?λλον δεν θα σα? κ?τσει και φ?το? το τζ?κερ.

Ο καν?να? ε?ναι ?τι κ?θε αλλαγ? που κ?νετε στο site σα? ?χει αντ?κτυπο στην Google ε?τε θετικ? ε?τε αρνητικ?.

Θα πρ?πει να δοκιμ?ζετε τι? μεγ?λε? αλλαγ?? πριν τι? κ?νετε μ?σω του split testing και μ?σω μια? πλατφ?ρμα? δοκιμ?ν πριν τι? βγ?λετε στον α?ρα.

3 Ακολουθ?στε το τρ?πτυχο EAT τη? Google

Το ακρων?μιο EAT κατ? τη Google σημα?νει Expertise, Authoritativeness, and Trustworthiness. Στα ελληνικ? σημα?νει εξειδ?κευση σε ?ναν τομ?α, τεχνογνωσ?α δηλαδ?, Ποι?τητα και Εμπιστοσ?νη.

Θα πρ?πει η ιστοσελ?δα σα? να εξυπηρετε? τα τρ?α παρακ?τω ερωτ?ματα:

 • Ε?ναι η πλ?ον ειδικ? στον χ?ρο σα? για να αντλ?σει κ?ποιο? πληροφορ?ε? ? δεν παρ?χει καμ?α πληροφ?ρηση;
 • ?χει ποι?τητα και θεωρε?τε σαν ιστοσελ?δα που ?χει κ?ποια επιρρο? και σημασ?α σε αυτ? που λ?ει ? ?λα ε?ναι Fakenews;
 • Και τ?λο?, μπορε? κ?ποιο? να εμπιστευτε? την ιστοσελ?δα? σα?;

Απαντ?ντα? και αυτ? τα τρ?α παραπ?νω ερωτ?ματα, ?χουμε μια ιστοσελ?δα που δεν ε?ναι μ?νο σωστ? και ποιοτικ? αλλ? φα?νεται και ?τσι στα μ?τια τη? Google.

Μερικ? πρ?γματα που μπορε?τε να κ?νετε ?μεσα ε?ναι να δημιουργ?σετε για κ?θε ?ρθρο το προφ?λ του συντ?κτη ?μα δεν το ?χετε, να εγγραφε?τε στο Google My Business και τ?λο? να γρ?φετε εκτεν? τεχνικ? ?ρθρα για το αντικε?μενο σα?.

4 Αυξ?στε σταθερ? τα backlinks τη? ιστοσελ?δα? σα?

google-algorithm-update-2

Τ?ρα π?με στον τομ?α backlinks. Θα πρ?πει κ?θε μ?να να ?χετε σταθερ? ?νοδο των backlinks σα? κερδ?ζοντα? σωστ? backlinks απ? τρ?τα site με ?σο το δυνατ?ν σχετικ?τερο περιεχ?μενο με το δικ? σα? και με κ?ποιο domain authority.

Με αυτ? που λ?ω δεν θα πρ?πει να σα? αποτρ?πω να κερδ?σετε links και απ? ιστοσελ?δε? κατ?τερη? ποι?τητα? που ?μω? μπορε? να ε?ναι καλ?? και να μην ?χουν καμ?α σχ?ση με το spam, απλ? ε?ναι καινο?ριε? και δεν ?χουν αρκετ? domain authority ? page rank.

?λα τα backlinks μετρ?νε, απλ? μετρ?νε περισσ?τερο τα ποιοτικ?τερα και τα σχετικ?τερα για τον τομ?α σα?.

Θα πρ?πει να διατηρ?σετε ?ναν σταθερ? ρυθμ? α?ξηση? των backlinks και να μην κ?νετε μ?νο ?να ξ?σπασμα μια? εβδομ?δα? και μετ? να τα παρατ?σετε επειδ? ?χετε πι?σει μια κατ?ταξη.

Κ?ποια απ? τα backlinks που ?χετε δημιουργ?σει ε?ναι σ?γουρο ?τι θα χαθο?ν στην πορε?α και για αυτ? θα πρ?πει να δημιουργε?τε κ?θε εβδομ?δα ? κ?θε μ?να μερικ? καινο?ρια.

5 Διατηρ?στε ?να ισορροπημ?νο link profile

Δεν μετρ?ει μ?νο η σταθερ? δημιουργ?α backlinks γενικ?.

Καλ? θα ?ταν να ?χετε ?να σωστ? link profile με shares και likes στο Facebook, με tweets στο Twitter και φυσικ? θα πρ?πει να ?χετε και nofollow αλλ? και dofollow links.

Τα χρει?ζεστε και τα δ?ο.

?πω? χρει?ζεστε και backlinks απ? εφημερ?δε?, forums, ?λλα site του χ?ρου σα?, απ? wiki sites κτλ.

Η Google δεν κοιτ?ει ?μα ?χετε ?να αρνητικ? backlink αλλ? το συνολικ? link profile μια? ιστοσελ?δα?, το περιεχ?μενο και ?λλου? παρ?γοντε? κατ?ταξη? που ξεπερν?νε του? 200.

Θα πρ?πει να καταστρ?σετε με τον σ?μβουλο σα? στο SEO ?να ετ?σιο πλ?νο για την τοποθ?τηση backlinks σε δι?φορα sites για να ?χετε σταθερ? αποτελ?σματα.

6 Γρ?ψτε ?να επικ? ?ρθρο τουλ?χιστον το μ?να

Το ελ?χιστο που θα πρ?πει να κ?νετε κ?θε μ?να για την ιστοσελ?δα σα? ε?ναι να γρ?ψετε ?να μοναδικ?, πρωτ?τυπο και τεχνικ? ?ρθρο για τον τομ?α σα? που θα κ?νει τη διαφορ? και θα κ?νει τη Google και τι? μηχαν?? αναζ?τηση? να παραμιλ?νε.

Αφιερ?στε ?σο χρ?νο χρει?ζεται. Θυμηθε?τε ?τι το ?ρθρο σα? θα πρ?πει να ε?ναι τουλ?χιστον 2.000 λ?ξει? και να ε?ναι αυτ? που ψ?χνει ο μ?σο? χρ?στη? να βρει σ?μερα στη Google.

Το φρ?σκο και ποιοτικ? περιεχ?μενο σα? βοηθ?ει να ανεβε?τε στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και αποτελε? και το φρ?νο στι? επερχ?μενε? κατρακ?λε? απ? τι? αλλαγ?? του αλγορ?θμου τη? Google.

7 Ασχοληθε?τε με το personal branding ? το branding τη? ιστοσελ?δα? σα?

google-branding

Τ?λο? θα πρ?πει να γνωρ?ζετε ?τι η Google ευνοε? τα brands γενικ?τερα, τα μεγ?λα και τα μικρ? brands και του? συγγραφε?? που προσθ?τουν περιεχ?μενο και ?χουν ταυτ?τητα στο ?ντερνετ.

Μην φοβ?στε να εκτεθε?τε και να προβ?λετε τον ευατ? σα? και την επιχε?ρηση σα? στο ?ντερνετ σε κ?θε ευκαιρ?α. Βγ?λτε προσωπικ?? φωτογραφ?ε? απ? εσ?? και την επιχε?ρηση σα?, μην ε?στε απρ?σωποι και δ?στε στον τελικ? χρ?στη να καταλ?βει ?τι ε?στε κ?ποια ιστοσελ?δα που αποτελε?ται απ? υπαρκτ? πρ?σωπα ?πω? εσε??.

Το personal branding θα σα? βοηθ?σει εκτ?? απ? το να σα? θεωρε? η Google ?τι ε?στε ποιοτικ? site, να βρε?τε ν?ου? πελ?τε? και ν?ου? συνεργ?τε?.

Σα? ευχαριστ? και σα? ε?χομαι καλ? αν?καμψη απ? το τελευτα?ο Google Update.

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

2 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看