ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

google-poiotiko-site

Τι θεωρε? η Google ω? ποιοτικ? site;

Μ?θετε τα κριτ?ρια ποι?τητα? εν?? site σ?μφωνα με τη Google απευθε?α? απ? το Official Webmaster Blog τη? Google.

Γεια σα? φ?λοι μου, μετ? απ? μ?α απ?στευτη εβδομ?δα απ? επαγγελματικ?? ?ποψη?, κατ?φερα να ξαναγρ?ψω αυτ? το ?ρθρο σ?μερα ειδικ? για εσ?? που κ?θε μ?ρα αναζητ?τε λ?σει? σχετικ? με το SEO.

Γνωρ?ζω ?τι πολλο? απ? εσ?? αντιμετωπ?ζετε προβλ?ματα στο SEO που προ?ρχονται κυρ?ω? απ? την παραπληροφ?ρηση και απ? την ζω?δη ?γνοια. Για να σα? βοηθ?σω ?λου? εσ?? να ξεπερ?σετε του? φ?βου? σα? στο SEO, σα? παραθ?τω ?να ?ρθρο σχετικ? με τι θεωρε? η Google ποιοτικ? site. Αν?τρεξα απευθε?α? στην πηγ?, στη Google δηλαδ? και στο blog τη? το Google Webmaster Central που αποτελε? χρυσωρυχε?ο πληροφορι?ν.

?μα αισθ?νεστε ?τι π?ντα κ?τι σα? λε?πει και δεν μπορε?τε να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google ?σο και αν προσπαθε?τε, τ?τε θα πρ?πει να διαβ?σετε το παρακ?τω ?ρθρο.

Τα 23 κριτ?ρια ποι?τητα? τη? Google

 1. Θα εμπιστευ?σασταν τι? πληροφορ?ε? που παρουσι?ζονται στα ?ρθρα του site;
 2. Ε?ναι αυτ? το ?ρθρο γραμμ?νο απ? κ?ποιον ειδικ? ? θιασ?τη του θ?ματο? που γνωρ?ζει καλ? το θ?μα ? απ? κ?ποιον που δεν ξ?ρει για τι γρ?φει; ?πω? καταλαβα?νετε το 80% των blog σ?μερα αποτελο?ν αναδημοσιε?σει? και κανε?? δεν ξ?ρει πραγματικ? για το περιεχ?μενο και για το θ?μα.
 3. ?χει η ιστοσελ?δα, διπλ? ? ?χρηστο περιεχ?μενο ? παρ?μοιε? σελ?δε? με ?μοιε? λ?ξει? κλειδι?;
 4. Θα αισθαν?σασταν ?νετα με το να δ?νατε την πιστωτικ? σα? κ?ρτα σε αυτ? το site;
 5. Ε?ναι τα ?ρθρα καλογραμμ?να ? ?χουν ορθογραφικ?, συντακτικ? ? στιλιστικ? λ?θη;
 6. Ε?ναι η θεματολογ?α βασισμ?νη στι? πραγματικ?? αν?γκε? του χρ?στη, ? ?χουν απλ?? γραφτε? μηχανικ? για να προσελκ?σουν κ?σμο απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?;
 7. Παρ?χει το ?ρθρο μοναδικ? και πρωτ?τυπο περιεχ?μενο; ?χει πρωτ?τυπη ?ρευνα ? πρωτ?τυπη αν?λυση;
 8. Προσφ?ρει η σελ?δα κ?ποια μεγαλ?τερη αξ?α συγκριτικ? με τι? ?λλε? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?;
 9. Π?σο? ?λεγχο? ποι?τητα? ?χει γ?νει στο περιεχ?μενο; Φυσικ? ?μα υπ?ρχει και ?λεγχο? ποι?τητα?.
 10. Περιγρ?φει το ?ρθρο και τι? δ?ο πλευρ?? τη? ιστορ?α?;
 11. Ε?ναι το site αναγνωρισμ?νο σαν authority site σε αυτ? το θ?μα;
 12. Ε?ναι το περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα? προ??ν μαζικ?? παραγωγ?? ?στε οι σελ?δε? μεμονωμ?να δεν ?χουν επιμεληθε? αρκετ?;
 13. ?χει το ?ρθρο επεξεργαστε? σωστ? ? φα?νεται ?τι ?γινε βιαστικ? σε λ?γα λεπτ? και απρ?σεκτα;
 14. Αν πρ?κειται για ιστοσελ?δα με θ?ματα υγε?α?, θα την εμπιστευ?σασταν ποτ?;
 15. Θα αναγνωρ?ζατε το site σαν αξι?πιστη πηγ? πληροφ?ρηση? και ω? brand αν σα? το λ?γανε μ?νο με το ?νομα του;
 16. Παρ?χει το ?ρθρο τη? ιστοσελ?δα? μια αναλυτικ? και σε β?θο? περιγραφ? του θ?ματο?;
 17. Παρ?χει το ?ρθρο κ?ποια αν?λυση σε β?θο? ? ενδιαφ?ροντε? πληροφορ?ε? που ε?ναι παραπ?νω απ? προφαν??;
 18. ?χει το site το ε?δο? των σελ?δων που θα μοιραζ?σασταν με ?να φ?λο ? που θα συστ?νατε σε τρ?του?;
 19. ?χει το ?ρθρο υπερβολικ? πολ? μεγ?λο ?γκο διαφημ?σεων που σα? αποσπ?νε την προσοχ? απ? το κυρ?ω? περιεχ?μενο; Μ?πω? οι διαφημ?σει? παρεμβ?λουν με το κε?μενο;
 20. Θα περιμ?νατε να δε?τε αυτ? το ?ρθρο σε μεγ?λα περιοδικ?, βιβλ?α ? εγκυκλοπα?δειε?;
 21. Ε?ναι τα ?ρθρα μικρ?, ανο?σια ? δεν ?χουνε καμ?α χρησιμ?τητα;
 22. ?χουνε δημιουργηθε? οι σελ?δε? με ?μφαση στην λεπτομ?ρεια ? ?χουνε γ?νει στο π?δι;
 23. Θα κ?νανε παρ?πονα οι χρ?στε? και οι επισκ?πτε? για την ποι?τητα των σελ?δων του site σα?;

Αυτ?? οι 23 ερωτ?σει? ε?ναι ο πυλ?να? των ποιοτικ?ν ιστοσελ?δων σ?μφωνα με τη Google.

Πω? αξιολογε? και κατατ?σσει η Google μια ιστοσελ?δα

H Google αξιολογε? και κατατ?σσει μια ιστοσελ?δα με β?ση δ?ο μεγ?λα κριτ?ρια:

 • την ποι?τητα ? σημαντικ?τητα μια? ιστοσελ?δα? και
 • τη σχετικ?τητα με αυτ? που αναζητ? ο χρ?στη?.

Η ποι?τητα ? σημαντικ?τητα χωρ?ζεται σε ?λλε? δ?ο μεγ?λε? κατηγορ?ε?. Την εντ?? σελ?δα? ποι?τητα? και την εκτ?? σελ?δα? ποι?τητα. Αν?λογα χωρ?ζεται και το SEO, σε εντ?? σελ?δα? SEO και εκτ?? σελ?δα? SEO.

Τα παραπ?νω 23 σημε?α αποτελο?ν τον κορμ? για να προβληματιστε?τε και για να χτ?σετε την εντ?? σελ?δα? ποι?τητα του site σα?. ?μα το site σα? μοι?ζει ποιο πολ? με μπακαλοδε?τερο παρ? με μια ιστοσελ?δα που ?λοι θ?λουν να επισκεφτο?ν και να συστ?σουν, τ?τε φ?λοι μου λυπ?μαι αλλ? δεν ?χετε ?να ποιοτικ? site και δεν θα μακροημερε?σει.

Μην παραπον?σετε και μην ψ?χνετε να βρε?τε ?μα σα? τιμ?ρησε η Google. Η Google ?χει και ?λλε? δουλει?? να κ?νει απ? το να ασχολε?ται με ασ?μαντα και μικρ? blog απ? τα χιλι?δε? που υπ?ρχουν.

Αν δεν ε?στε ικανοποιημ?νοι με την απ?δοση τη? ιστοσελ?δα? σα? τ?τε θα πρ?πει να ρ?ξετε τι? ευθ?νε? αλλο? και να β?λετε τα δυνατ? σα? για να βελτι?σετε την ιστοσελ?δα ? το ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα ?σο πιο γρ?γορα γ?νεται.

?μα δεν γνωρ?ζετε τι ε?ναι ?να ποιοτικ? site, μπορε?τε να δε?τε κ?ποια απ? τα ποιοτικ? SEO site που ?χω φτι?ξει για του? πελ?τε? μου. Ναι η δουλει? μου για ?σου? δεν το ξ?ρετε ε?ναι η κατασκευ? ιστοσελ?δων και η κατασκευ? ηλεκτρονικ?ν καταστημ?των με γν?μονα το SEO.

?μω? κ?θε επαγγελματ?α? θα πρ?πει να ?χει τα κατ?λληλα επαγγελματικ? εργαλε?α για να αντιμετωπ?σει ?λε? τι? προκλ?σει? τι? ψηφιακ?? εποχ??.

Αγορ?στε ?ναν SEO Υπολογιστ?

Βασικ? αυτ? η παρ?γραφο? ε?ναι παρ?μβαση στο ?ρθρο, αλλ? ?θελα να σα? πω ?τι για να κ?νετε ?να ποιοτικ? site χρειαζ?σαστε και τα κατ?λληλα εργαλε?α. ?μα θα θ?λετε να ?χετε ?να SEO site ? e-shop, θα πρ?πει να ?χετε και ?να αρκετ? γρ?γορο υπολογιστ? για να μπορ?σετε να δημιουργ?σετε το περιεχ?μενο. Ο λ?γο? που καθυστ?ρησα 10 μ?ρε? περ?που για να γρ?ψω αυτ? το ?ρθρο που διαβ?ζετε τ?ρα ε?ναι γιατ? μ?λι? αγ?ρασα το ν?ο μου SEO PC!

Ναι καλ? ακο?σατε, υπ?ρχει και SEO PC. Το π?ρα απ? το e-shop σε τιμ? ευκαιρ?α? για να μπορ?σω να αξιοποι?σω τη δ?ναμη του β?ντεο production, των podcasts αλλ? και για να μ?θω Photoshop. Ναι ?χω πολλ? ν?α πρ?γματα να φτι?ξω και να μ?θω και ?σο ανεβα?νει η δουλει? αυξ?νονται και κατακ?ρυφα οι απατ?σει? και οι προκλ?σει?.

Ξ?χασα κ?τι; Απλ?? αφ?στε ?να μ?νυμα στα σχ?λια!

Ξ?χασα κ?τι; Σ?γουρα, ?μα ?χετε κ?τι να ρωτ?σετε, απλ?? αφ?στε ?να μ?νυμα στα σχ?λια ? επικοινων?στε μαζ? μου. Αν σα? ?ρεσε το ?ρθρο, μπορε?τε να κ?νετε share, like και tweet ? να καλ?σετε και του? φ?λου? σα? να το διαβ?σουν. Σα? ευχαριστ? πολ?.

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO και τα ποιοτικ? sites:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

3 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看