ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

podcast-3-seo-ektos-selidas
Podcast 3: SEO – Εκτ?? Σελ?δα? βελτιστοπο?ηση

Περιεχ?μενα

Για ?λου? εσ?? που σα? κουρ?ζει το δι?βασμα, o οδηγ?? SEO Google Πρ?τη Σελ?δα τ?ρα και σε podcast! Απλ?? πατ?στε το play και χαλαρ?στε! Πολ?τιμο υλικ? για το πω? να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google θα αρχ?σει υποσυνε?δητα να κυλ?ει στι? φλ?βε? σα?. Ακο?στε σ?μερα και αξιοποι?σετε αργ?τερα.

Σειρ? SEO Google Podcasts

Σκοπ?? του podcast SEO Google Πρ?τη Σελ?δα

Αυτ?? ο οδηγ?? ε?ναι το σημε?ο εκκ?νηση? για ?να ταξ?δι στον ηλεκτρονικ? επιχειρηματικ? κ?σμο και θα σα? εφοδι?σει με πρακτικ?? γν?σει? SEO.

Ε?ναι ?να? λεπτομερ?? οδηγ?? για να βγε?τε πρ?τοι στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, να πλημμυρ?σετε απ? επισκ?ψει?, να βρε?τε ν?ου? πελ?τε? και ν?ε? αγορ?? και να αυξ?στε κατακ?ρυφα τι? πωλ?σει? σα?!

Αν θ?λετε να κατακτ?σετε την κορυφ? τη? Google και των ?λλων μεγ?λων μηχαν?ν αναζ?τηση?, θα χρειαστε?τε περισσ?τερο απ? τ?χη. θα πρ?πει να ?χετε η ακριβ?? τον οδικ? χ?ρτη που χρησιμοπο?ησαν εκε?νοι που ?χουν ?δη επιτ?χει κορυφα?ε? θ?σει? για την ιστοσελ?δα του?. Αυτ?? ε?ναι ο ?λλωστε και ο σκοπ?? αυτο? του οδηγο? SEO. Να σα? παρ?χει ?ναν β?μα β?μα οδηγ? για να κατακτ?σετε τι? πρ?τε? θ?σει? των μηχαν?ν αναζ?τηση? για τη σελ?δα ? blog σα? σ?μερα και για π?ντα.

Κατεβ?στε τον οδηγ? SEO Google Πρ?τη Σελ?δα

Μ?θημα 2: Βελτιστοπο?ηση Εκτ?? Σελ?δα? (Off-Page Optimization)

 • Εκτιμ?μενο? Χρ?νο?: 1-6 Μ?νε?
 • Αποτελ?σματα: Σταδιακ? αναρρ?χηση στην πρ?τη σελ?δα τη? Google
 • Επ?νδυση:
  • Απ? 0€ ?ω? 1.000€/μ?να, εξαρτ?ται απ? τι υπηρεσ?ε? θα επιλ?ξετε

Περ?ληψη:

Στο δε?τερο μ?θημα εστιαζ?μαστε στου? εξωτερικο?? παρ?γοντε? που επηρε?ζουν την κατ?ταξη τη? σελ?δα? σα? στην Google. Θα μιλ?σουμε δηλαδ? για την Βελτιστοπο?ηση Εκτ?? Σελ?δα?.

Οι τεχνικ?? βελτιστοπο?ηση? εκτ?? σελ?δα? ε?ναι παν?σχυρε? και θα δε?τε πω? θα βελτι?σετε την δημοτικ?τητα τη? σελ?δα? μ?ρα με τη μ?ρα. Η δημοτικ?τητα ε?ναι ?να? παρ?γοντα? Off Page SEO που επηρε?ζει την κατ?ταξη σα? στην Google.

Οι τεχνικ?? αυτ?? σε συνδυασμ? με τι? τεχνικ?? του πρ?του μαθ?ματο? για την εντ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση?, θα εκτιν?ξουν την ιστοσελ?δα στην κορυφ? των αποτελεσμ?των τη? Google.

Ε?ναι σημαντικ? να ?χουμε ολοκληρ?σει την εντ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση πριν προχωρ?σουμε στην εκτ?? σελ?δα?. Πρ?πει να γνωρ?ζετε ?τι η εντ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση ε?ναι προαπαιτο?μενη για να μπορ?σει η ιστοσελ?δα σα? να βγει πρ?τη στην Google. (Αυτ? δεν ε?ναι απ?λυτο, αλλ? θα χρειαστε?τε πολ? περισσ?τερο κ?πο και χρ?νο)

Η εκτ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση ε?ναι πραγματικ? πιο ισχυρ? απ? την εντ?? σελ?δα?. Το 85% των αποτελεσμ?των σα? εξαρτ?ται απ? την εκτ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση?, εν? για το υπ?λοιπο 15% ευθ?νεται η εντ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση.

Στην πραγματικ?τητα, μετ? απ? χρ?νια εμπειρ?α? στην κατασκευ? ιστοσελ?δων ?χει αποδειχθε? ?τι μπορε?τε να πετ?χετε θετικ? αποτελ?σματα και να βελτι?σετε δραματικ? τι? θ?σει? σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? μ?νο με εκτ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση. Ωστ?σο, σα? προτε?νω να ?χετε ξεκιν?σει με τα βασικ? γιατ? η αρχ? ε?ναι το ?μισυ του παντ??.

Τι Ε?ναι Η Εκτ?? Σελ?δα? Βελτιστοπο?ηση; (Off-Page Optimization)

Με την πιο απλ? τη? μορφ?, η εκτ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση ε?ναι να αυξ?σουμε τη δημοτικ?τητα μια? σελ?δα?. Η δημοτικ?τητα μια? σελ?δα? ορ?ζεται απ? των αριθμ? και των τ?πο των ιστοσελ?δων που συνδ?ονται στη συγκεκριμ?νη σελ?δα. Επ?ση? ?χει να κ?νει με το τι μπορε?τε να κ?νετε εκτ?? σελ?δα? για να βελτι?σετε τα αποτελ?σματα των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Η πιο βασικ? στρατηγικ? εκτ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση? ε?ναι να χτ?σετε ποιοτικο?? συνδ?σμου? (backlinks) στην σελ?δα σα?. Ο πιο σ?γουρο? τρ?πο? για να βγε?τε πρ?τοι στην Google ε?ναι αυτ??.

?ταν λ?με ποιοτικο? σ?νδεσμοι εννοο?με σ?νδεσμοι απ? σελ?δε? με:

 1. ?χουν ?σο ? μεγαλ?τερο Google PageRank απ? τη σελ?δα? σα?
 2. ?χουν παρ?μοιο περιεχ?μενο με την δικ? σα? σελ?δα
 3. ?χουν σχετικ?? μετα-ετικ?τε?
 4. Προ?ρχονται απ? διαφορετικ?? πηγ??
 5. ?χουνε ?δη πολλ? ποιοτικ? ιστολ?για να συνδ?ονται π?σω σε αυτ?!

Ακ?μα σημαντικ?τερο δεν ε?ναι μ?νο ποια ιστολ?για συνδ?ονται με σα?, αλλ? πω?. Πω? συνδ?ονται αυτ? τα sites σε σα? ε?ναι το κλειδ? τη? επιτυχ?α?.
Το κλειδ? τη? επιτυχ?α? για να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google ε?ναι ποια και με ποιο τρ?πο οι ιστοσελ?δε? συνδ?ονται π?σω με σα?.

Η διασ?νδεση μ?σω λ?ξεων κλειδι?ν που δε?χνουν π?σω στην ιστοσελ?δα σα? ε?ναι το μυστικ? τη? επιτυχ?α?. Αυτ?? οι λ?ξει? κλειδι? θα πρ?πει να ε?ναι αυτ?? για τι? οπο?ε? θα θ?λετε να βγα?νετε πρ?τοι στην Google.

Για παρ?δειγμα:

Μπορ? να συνδεθ? με τη σελ?δα http://www.richwerk.com με 3 τρ?που?:

 1. http://www.richwerk.com
 2. ParaMarketing Blog
 3. Web Design

?πω? καταλ?βατε, ο καλ?τερο? τρ?πο? σ?νδεση? ε?ναι ο τρ?το? γιατ? εμπερι?χει τι? λ?ξει? κλειδι? σε σ?νδεσμο περιεχομ?νου (contextual backlink).

Ο σ?νδεσμο? περιεχομ?νου δεν ε?ναι μ?νο? ο σ?νδεσμο? που να περι?χει τι? λ?ξει? κλειδι?, αλλ? ε?ναι και ο σ?νδεσμο? ο οπο?ο? εμπερι?χεται μ?σα στον κορμ? του κειμ?νου τη? ιστοσελ?δα? και ?χι στο υποσ?λιδο ? στα widgets.

Ε?δη Συνδ?σμων

Υπ?ρχουν τρει? βασικο? τ?ποι συνδ?σμων που πρ?πει να γνωρ?ζετε: μον?δρομοι σ?νδεσμοι, αμφ?δρομοι σ?νδεσμοι και τριγωνικο? σ?νδεσμοι.

1. Μον?δρομοι Σ?νδεσμοι

Ε?ναι αυτο? που παρ?χονται απ? μια ιστοσελ?δα σε ?λλη μ?α. Η Google αξιολογε? αυτο?? του? συνδ?σμου? περισσ?τερο και? υπερ?νω ?λων.

2. Αμφ?δρομοι Σ?νδεσμοι

?ταν ανταλλ?σετε αμοιβα?α με ?λλα ιστολ?για. Και αυτο? οι αμοιβα?οι σ?νδεσμοι ε?ναι πολ?τιμοι αλλ? ?χι ?πω? οι μον?δρομοι.

3. Τριγωνικο? Σ?νδεσμοι

Η Α ιστοσελ?δα συνδ?εται με τη Β, η Β με τη Γ και η Γ π?σω με την Α. Αυτ? ε?ναι και το ιδανικ? ε?δο? συνδ?σμων.

Ποιε? Σελ?δε? Ε?ναι Κατ?λληλε? Για Να Αποκτ?σετε Συνδ?σμου?;

Τ?ρα που γνωρ?ζετε την σημαντικ?τητα των συνδ?σμων, η πρ?τη ερ?τηση ε?ναι απ? πο? θα πρ?πει να αποκτ?σουμε συνδ?σμου?;

Η απ?ντηση ε?ναι ?τι υπ?ρχουν πολλ?? θεωρ?ε? για αυτ?. Το πιθαν?τερο ε?ναι να αποκτ?σετε συνδ?σμου? παρ?μοιου? με αυτο?? που ?χουν οι ανταγωνιστ?? σα?.

Οι ανταγωνιστ?? σα? ε?ναι ?σε? σελ?δε? σα? κερδ?ζουν σε θ?σει? για την ?δια λ?ξη κλειδ? στην Google. Ακο?γετε πολ? απλ? που παραλε?πετε πολλ?? φορ??. θα πρ?πει ?μω? να εξετ?σετε πω? διασυνδ?ονται και με ποιου? οι ανταγωνιστ?? σα? και να κ?νετε και σει? το ?διο. Να αποκτ?σετε δηλαδ? συνδ?σμου? απ? τι? ?διε? σελ?δε? που ?χουν και αυτο?.

SEO Πρ?τη Σελ?δα: Δημιουργ?ντα? ?πειρα Βacklinks

Μ?θετε περισσ?τερα στο σχετικ? ?ρθρο:

 

M?θημα 2Β: Απλ?? Τεχνικ?? Εκτ?? Σελ?δα? Βελτιστοπο?ηση? (Off-Page SEO Techniques)

 • Εκτιμ?μενο? Χρ?νο?: 1-6 Μ?νε? ? και συν?χεια
 • Αποτελ?σματα: Πρ?τη σελ?δα στην Google και παραμον? σε αυτ?ν
 • Επ?νδυση:
  • Απ? 0€ ?ω? 1.000€/μ?να, εξαρτ?ται απ? τι υπηρεσ?ε? θα επιλ?ξετε

Περ?ληψη:

Σε αυτ? το μ?θημα θα ασχοληθο?με αποκλειστικ? με τεχνικ?? δημιουργ?α? συνδ?σμων προ? τη σελ?δα μα? (backlinking), την πιο πετυχημ?νη στρατηγικ? για να βελτι?σουμε τη θ?ση μα? στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των τη? Google. Μερικ?? απ? αυτ?? τι? τεχνικ?? ε?ναι η ανταλλαγ? συνδ?σμων, η υποβολ? σε οδηγο??, το αρθρογραφικ? μ?ρκετινγκ, το blogging, οι δημοσιε?σει? τ?που, τα κοινωνικ? δ?κτυα, τα Φ?ρουμ?, και τα RSS Feeds.

Αρθρογραφικ? Μ?ρκετινγκ (Article Marketing)

?να? σταθερ?? μα αργ?? τρ?πο? για να δημιουργ?σετε ?μορφου? συνδ?σμου? στη σελ?δα σα?, αλλ? και να αποκτ?σετε κ?ποιο κ?ρο? και αναγνωρισιμ?τητα ε?ναι το Αρθρογραφικ? Μ?ρκετινγκ.

Το αρθρογραφικ? μ?ρκετινγκ ε?ναι να γρ?ψετε μερικ? ?ρθρα σχετικ? με το αντικε?μενο σα? ? ?να αντικε?μενο που σα? ενδιαφ?ρει και ε?ναι σχετικ? με το θ?μα τη? ιστοσελ?δα? σα? και να τα υποβ?λλεται σε μερικ? μεγ?λα αρθρογραφικ? ιστολ?για. Ω? αντ?λλαγμα, αυτ? τα αναγνωρισμ?να ιστολ?για θα σα? επιστρ?ψουν? ?ναν με δ?ο συνδ?σμου? στη σελ?δα σα?.

θα πρ?πει να ε?στε ιδια?τερα προσεκτικο? για το περιεχ?μενο των ?ρθρων. Αυτ? θα πρ?πει να ε?ναι μοναδικ?, να μην τα ?χετε υποκλ?ψει, να ε?ναι μεταξ? 700 ?ω? 1200 λ?ξεων σε μ?κο? και τ?λο? να ε?ναι χρ?σιμα για τον τελικ? χρ?στη.

Παρ?λληλα θα πρ?πει να τα εμπλουτ?σετε με τι? λ?ξει? κλειδι? που σα? ενδιαφ?ρουν και ο σκοπ?? του? ε?ναι να ελκ?σετε αναγν?στε? στην ιστοσελ?δα σα?.

Μερικ? δι?σημα αρθρογραφικ? ιστολ?για ε?ναι τα παρακ?τω:

 1. Ezinearticles
 2. Goarticles

Διαβ?στε περισσ?τερα για το αρθρογραφικ? μ?ρκετινγκ:

Ανταλλαγ? Συνδ?σμων

Η ανταλλαγ? συνδ?σμων ?χει να κ?νει με την αμοιβα?α διασ?νδεση δ?ο ιστοσελ?δων. Τα τελευτα?α χρ?νια αυτ? η τεχνικ? ?χει ατον?σει κυρ?ω? γιατ? ?χουν δημιουργηθε? καινο?ριοι τρ?ποι πιο ε?κολοι και πιο γρ?γοροι απ? αυτ?ν.

?μω? ε?ν επιμ?νετε και θ?λετε να δοκιμ?σετε, τ?τε δεν ?χετε παρ? να βρε?τε ?να φ?λιο ιστολ?γι0 και να ανταλλ?ξετε συνδ?σμου? ? να ενταχθε?τε σε μια μεγαλ?τερη κοιν?τητα ανταλλαγ?? συνδ?σμων.

Μερικ?? τ?τοιε? κοιν?τητε? ανταλλαγ?? συνδ?σμων ε?ναι οι παρακ?τω:

1. http://www.linkalizer.com/

 1. http://www.linkmarket.net/

?να απ? τα μειονεκτ?ματα αυτ?? τη? μεθ?δου ε?ναι ?τι ε?ναι ιδια?τερα ?μμεση, χρονοβ?ρα και καν?να? δεν σα? διασφαλ?ζει π?ντα ?τι η σελ?δα σα? θα ε?ναι για π?ντα αμοιβα?α διασυνδεδεμ?νη. Παρ?λληλα πρ?πει π?ντα να ?χετε το νου σα? σχετικ? με το PageRank και τη σχετικ?τητα των συνδ?σμων που θα αποκτ?σετε κ?θε φορ?.

Υποβολ? Σε Οδηγο??

Μ?α μ?θοδο απ?κτηση? συνδ?σμων στη σελ?δα σα? ε?ναι η εγγραφ? του σε ηλεκτρονικο?? οδηγο?? (Directories). H εγγραφ? σε ηλεκτρονικο?? οδηγο?? δημιουργε? μον?δρομου? συνδ?σμων απ? σελ?δε? με υψηλ? PR.

Υπ?ρχουν οδηγο? επ? πληρωμ? και οδηγο? δωρε?ν. Ο πιο μεγ?λο? οδηγ?? επ? πληρωμ? ε?ναι πλ?ον ο Yahoo που σταμ?τησε να ε?ναι μηχαν? αναζ?τηση?.

?να? μειον?κτημα τη? καταχ?ριση? σε οδηγο?? επ? πληρωμ? ε?ναι ?τι η Google τιμωρε? αυτο?? του? πληρωμ?νου? συνδ?σμου?. ?τσι θα πρ?πει να ε?στε ιδια?τερα προσεχτικο? στην καταχ?ριση τη? σελ?δα? σα? επ? πληρωμ?.

Π?ρα πολλο? οδηγο? απαιτο?ν την αμοιβα?α τοποθ?τηση συνδ?σμων για να σα? εντ?ξουν, πρ?γμα που δεν σα? το συνιστ? μια και θα μετατρ?ψετε την σελ?δα σα? σε link farm. Σε φ?ρμα δηλαδ? που θα εκτρ?φετε συνδ?σμου? και θα θεωρηθε?τε spammer απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Μια ?λλη θεωρ?α που δεν ισχ?ει ιδια?τερα ε?ναι ?τι πρ?πει να αποκτ?τε συνδ?σμου? που να ε?ναι dofollow (να επιτρ?πουν δηλαδ? τα ρομπ?τ να τι? ακολουθ?σουν απ? σελ?δε? με υψηλ?τερο PR απ? το δικ? σα?), δεδομ?νου ?τι σελ?δε? με χαμηλ?τερο PR δεν θα σα? ωφελ?σουν ιδια?τερα. Σχετικ? με το dofollow, συμφων?, αλλ? κ?θε συνδ?σμων, ανεξ?ρτητα απ? που προ?ρχεται ?χει αξ?α. Μεγαλ?τερη αξ?α ?χουν οι σ?νδεσμοι απ? σελ?δε? με υψηλ? PR και χαμηλ?τερη μα ?χι αμελητ?α οι σ?νδεσμοι απ? σελ?δε? με χαμηλ?τερο PR.

?να? οδηγ?? με ελε?θερη καταχ?ριση ε?ναι και o SNN.gr

Blogging

Το blogging ε?ναι ?να? απ? του? βασικ?τερου? τρ?που? για να αναρριχηθε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google. Σ?γουρα οι περισσ?τεροι απ? εσ?? ?χουνε κ?ποια σχ?ση με τα blog ? και ?χουνε ?δη το δικ? του? blog εταιρικ? ? προσωπικ?.

Η διαδικασ?α κατασκευ?? του blog ε?ναι π?ρα πολ? απλ?. Θα προτιμ?σετε το δικ? σα? αυτ?νομο blog στο WordPress και θα αποφ?γετε κ?θε μεσοβ?ζικη λ?ση.

Π?? ξεκιν?τε ?να blog:

 1. Βρε?τε τ? ακριβ?? αν?γκε? ? κεν? ?χει η αγορ? σ?μερα και μ?θετε τ? ψ?χνουν οι υποψ?φιοι αγοραστ?? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? για να καλ?ψουν αυτ?ν την αν?γκη.
 2. Φτι?ξτε μια ιστοσελ?δα που ε?ναι γεμ?τη με σχετικ? περιεχ?μενο που βοηθ?ει του? ανθρ?που? να καλ?ψουν αυτ?ν την αν?γκη.
 3. Οδηγ?στε επισκ?πτε? στη σελ?δα σα? και μετατρ?ψτε του? σε συνδρομητ?? στα ηλεκτρονικ? σα? ν?α ? στα Ηλεκτρονικ? Ταχυδρομε?ο σα?.
 4. Ξεκιν?στε να βγ?ζετε χρ?ματα απ? το κοιν? σα? χρησιμοποι?ντα? τη διαφ?μιση, το ?ντερνετ μ?ρκετινγκ, το δικτυακ? μ?ρκετινγκ ? και ακ?μα πουλ?ντα? τα δικ? σα? προ??ντα και υπηρεσ?ε?.
 5. Βελτιστοποι?στε και αυτοματοποι?στε την ?λη διαδικασ?α μ?ρκετινγκ, ο?τω? ?στε να μην χρει?ζεται να εργ?ζεστε ολημερ?? για να κρατ?τε την επιχε?ρησ? σα? ανοικτ?.

 

Σελ?δε? Κοινωνικ?? Δικτ?ωση? (Συμπεριλαμβανομ?νου και του Β?ντεο) – Social Media

Μιλ?ντα? για σελ?δε? κοινωνικ?? δικτ?ωση?, εννοο?με ?λε? εκε?νε? τι? σελ?δε? των κοινωνικ?ν μ?σων, του social bookmarking, καθ?? και τα β?ντεο ιστολ?για ?πω? το YouTube. Ο στ?χο? τη? κοινωνικ?? δικτ?ωση? ε?ναι πολλαπλ??. Κυρ?ω? απ? ?ποψη SEO μα? ενδιαφ?ρουν τα παρακ?τω:

 1. Να ανεβ?σουμε την δημοτικ?τητα τη? σελ?δα? μα?
 2. Να αποκτ?σουμε dofollow και nofollow συνδ?σμου? απ? δι?φορε? σελ?δε? κοινωνικ?? δικτ?ωση? προ? τη σελ?δα μα?
 3. Να ευρετηρι?σουμε τι? σελ?δε? μα? ταχ?τερα απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? (?λλη μια χρ?ση του twitter)
 4. Να δημιουργ?σουμε κορυφα?ο περιεχ?μενο που μπορε? να διασυνδεθε? και να διαμοιραστε? στα κοινωνικ? μ?σα (viral content)

Επιπλ?ον Πηγ??:

Δημοσιε?σει? Τ?που (Press Releases)

Οι δημοσιε?σει? τ?που ε?ναι ?να? σ?ντομο? και γρ?γορο? τρ?πο? να προωθ?σετε το περιεχ?μενο τη? σελ?δα? σα? μ?σα σε μια ν?χτα! Επ?ση? πολλ?? φορ?? παρ?χεται και δωρε?ν!

Η Δημοσ?ευση Τ?που δεν ε?ναι ?λλο παρ? ?να ?ρθρο 300 με 700 λ?ξεων περ?που που περιλαμβ?νει μια μοναδικ? υπηρεσ?α ? προ??ν που παρ?χει η σελ?δα σα? και θ?λετε να το γνωστοποι?σετε στον ηλεκτρονικ? τ?πο.

Μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε τα καν?λια διανομ?? που θα το κ?νουν αυτ? αυτ?ματα και ηλεκτρονικ? σε εκατοντ?δε? ηλεκτρονικ? μ?σα, κ?ποια ε?ναι δωρε?ν και κ?ποια ?λλα ε?ναι επ? πληρωμ?.

Στη Δημοσ?ευση Τ?που θα πρ?πει να προωθ?σετε τη σελ?δα σα? και την μοναδικ? σα? υπηρεσ?α καθ?? και ?ναν σ?νδεσμο στην σελ?δα στ?χο (landing page) που θ?λετε να επισκεφτο?ν οι αναγν?στε?.

Η σελ?δα στ?χο? μπορε? να ε?ναι η αρχικ? ? κ?ποια ?λλη σελ?δα εντ?? του ιστολογ?ου σα? που να εμπερι?χει συν?θω? μια παρουσ?αση με β?ντεο ? κε?μενο και μια φ?ρμα εγγραφ??. (opt-in form) Φροντ?στε η σελ?δα στ?χο? να διασυνδ?εται με τι? λ?ξει? κλειδι? που επιθυμε?τε.

Υπηρεσ?ε? δημοσ?ευση? τ?που επ? πληρωμ?:

 1. PRWeb

Δωρε?ν υπηρεσ?ε? δημοσ?ευση? τ?που:

 1. Free Press Release
 2. PR-Inside

RSS Feeds

Το RSS ε?ναι το ακρων?μιο του Really Simple Syndication και ?χει να κ?νει με την προ?θηση του ενημερ?σεων του ιστολογ?ου σα? μ?σω email ? εν?? προγρ?μματο? που διαβ?ζει αυτ?? τι? ανανε?σει?.

Τα περισσ?τερα WordPress blogs σ?μερα ?χουν αυτ?ν την επιλογ? αυτ?ματα και ?χουν συμπεριλ?βει και αυτ?ματα κουμπι? εγγραφ?? ?πω? αυτ? εδ? το ιστολ?γιο.

Τα RSS θεωρο?νται πλ?ον ξεπερασμ?να και πολλ?? εταιρε?ε? ?χουν αρχ?σει να τα εγκαταλε?πουν στρεφ?μενα στο email marketing και στα κοινωνικ? δ?κτυα.

Μ?ρκετινγκ στα Φ?ρουμ – (Forum Marketing)

Το ?ντερνετ ε?ναι ?να εκπληκτικ? μ?ρο?! οτιδ?ποτε και να σα? απασχολε? υπ?ρχει η απ?ντηση στο ?ντερνετ! Κ?ντε μια δοκιμ? να ρωτ?σετε ? αναζητ?σετε κ?τι στην Google. Αν?μεσα στα αποτελ?σματα θα φιγουρ?ρουν στι? πρ?τε? θ?σει?
?ρθρα και απαντ?σει? απ? blog και απ? forums.

Τα Φ?ρουμ? ε?ναι μεγ?λε? κοιν?τητε? χρηστ?ν ?που ?νθρωποι απ? ?λο τον κ?σμο μοιρ?ζονται ιδ?ε?, απ?ψει? , υποβ?λουν ερωτ?σει? και κ?νουν κριτικ?. Τα φ?ρουμ? υπ?ρχουν εδ? και χρ?νια, εν? μερικ? ονομαστ? φ?ρουμ? ε?ναι:

 1. www.forums.gr
 2. www.warriorforum.com

Το σημαντικ?τερο με το φ?ρουμ μ?ρκετινγκ ε?ναι ?τι δεν χρει?ζεται να ?χετε ?να για να επωφεληθε?τε απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?. Αρκε? να συμμετ?χετε σε μερικ? και θα δε?τε τη σελ?δα σα? να κερδ?ζει ?δαφο? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Π?ρα πολλ? Φ?ρουμ? ?χουνε υψηλ? PageRank και μεγ?λη επισκεψιμ?τητα και κ?θε διασ?νδεση με τη σελ?δα σα?, ?χει ?μεσο θετικ? αντ?κτυπο στην Google.

Το μ?νο που θα πρ?πει να κ?νετε ε?ναι να δημιουργ?σετε συνδ?σμου? απ? τα φ?ρουμ που να δε?χνουν π?σω στη σελ?δα σα?. Αυτ? που θα πρ?πει να προσ?ξετε στην επιλογ? των φ?ρουμ ?που θα σχολι?σετε ? θα δραστηριοποιηθε?τε ε?ναι:

 1. Να ?χουν σχ?ση με την αγορ? στ?χο σα?
 2. Να ε?ναι εγκαθιδρυμ?να και να ?χουν μια δι?ρκεια ζω??, ?σο πιο παλι?, τ?σο πιο καλ?
 3. Να ?χουν υψηλ? PR
 4. Να ε?ναι ενεργ? και να ?χει πολλ? ενεργ? μ?λη
 5. Να επιτρ?πει την εισαγωγ? τη? ψηφιακ?? υπογραφ?? σα? καθ?? και αν επιτρ?πει τα dofollow links

Μ?λι? λοιπ?ν βρε?τε τα αν?λογα φ?ρουμ, μπορε?τε να ξεκιν?σετε να δημιουργε?τε αποστολ?? και ?ρθρα γ?ρω απ? ?να θ?μα ? να απαντ?τε σε ?δη υπ?ρχοντα θ?ματα, αφ?νοντα? π?ντα την υπογραφ? και του? συνδ?σμου? σα? με τη μορφ? λ?ξεων κλειδι?ν. καλ? ε?ναι να προτιμ?σετε μερικ? φ?ρουμ για να δοκιμ?σετε την τ?χη σα?. Ο καν?να? εδ? ε?ναι ?να ?σον καν?να!

Αποκτ?στε Συνδ?σμου? Απ? Σελ?δε? Αυθεντ?α? (Authority Pages)

Σελ?δε? Υψηλο? Προφ?λ (High Authority Pages) ? σελ?δε? αυθεντ?α? ε?ναι οι σελ?δε? απ? ιστοσελ?δε? που ?χουν υψηλ? PR και ε?ναι του τ?που wiki, social media, πανεπιστ?μια ? διεθν?? οργανισμο? ? κυβερνητικ?? υπηρεσ?ε? και ?χουν καταλ?ξει? ον?ματο? τ?που edu, gov, org ? com.

Τ?τοιου ε?δου? ιστοσελ?δε? ε?ναι τα λεγ?μενα Wikis.

Wiki ε?ναι ?να? τ?πο? ιστοτ?που που επιτρ?πει σε οποιονδ?ποτε να δημιουργ?σει και να επεξεργαστε? τι? σελ?δε? του. Σε ?να wiki, δι?φορα ?τομα μπορο?ν να γρ?φουν μαζ? (?χι ταυτοχρ?νω?). ?τσι, διευκολ?νεται η συνεργασ?α πολλ?ν ατ?μων για τη συγγραφ? εν?? ?ργου. Αν ?να ?τομο κ?νει κ?ποιο λ?θο?, το επ?μενο μπορε? να το διορθ?σει.

Μπορε? επ?ση? να προσθ?σει κ?τι ν?ο στην σελ?δα, πρ?γμα που επιτρ?πει την συνεχ? βελτ?ωση και ενημ?ρωση. Επ?ση? στα wiki μπορε? να γ?νεται συζ?τηση. Σε ορισμ?να wiki ?πω? η Βικιπα?δεια, μ?λλον το διασημ?τερο wiki, υπ?ρχουν οι σελ?δε? συζ?τηση? γι’ αυτ?, αλλ? σε ?λλα wiki, συζ?τηση μπορε? να γ?νεται σε ?λε? τι? σελ?δε?.

Μια καταπληκτικ? ιδ?α για να αποκτ?σετε συνδ?σμου? ε?ναι να γρ?ψετε το πρ?το σα? λ?μμα στην Wikipedia. Αν και το θεωρ? πολ? δ?σκολο να το κ?νετε και πολ? χρονοβ?ρο, ε?ν τα καταφ?ρετε θα ?χετε το ανταγωνιστικ? πλεον?κτημα!

Google MyBusiness (Πρ?ην Google Local και πρ?ην Google Places)

Μια επιλογ? αναζ?τηση? τη? Google ε?ναι το Google My Business. Αυτ? που ?χετε απλ?? να κ?νετε ε?ναι να συμπεριλ?βετε την επιχε?ρησ? σα? στον κατ?λογο των τοπικ?ν επιχειρ?σεων τη? Google και στου? Google Maps. ?τσι θα κερδ?σετε μερικ?? ?ξτρα θ?σει? παραπ?νω στα αποτ?λεσμα αναζ?τηση? τη? Google.

Το πρ?το πρ?γμα που χρει?ζεται να κ?νετε ε?ναι να δημιουργ?σετε ?ναν Λογαριασμ? Google My Business. Συμπληρ?στε στο προφ?λ σα? ?σε? περισσ?τερε? πληροφορ?ε?, διευθ?νσει?, χ?ρτε?, φωτογραφ?ε?, ιστοσελ?δε? κτλ.

Παρ?λληλα μπορε?τε να δημιουργ?σετε προωθητικ?? εν?ργειε? προ? τη σελ?δα σα? με κουπ?νια δ?ρου και να γρ?ψετε κριτικ?? και αξιολογ?σει? για τι? υπηρεσ?ε? σα?.

Δ?στε Στου? Ανθρ?που? ?ναν Λ?γο Να Συνδεθο?ν Στην Ιστοσελ?δα Σα?

Ο καλ?τερο? τρ?πο? για να αποκτ?σετε συνδ?σμου? στην σελ?δα σα? ε?ναι να ?χετε καταπληκτικ?, μοναδικ?, συναρπαστικ? περιεχ?μενο που? οι ?λλοι θ?λουν να προτε?νουν σε τρ?του?. ?ρα η στρατηγικ? σα? εδ? ε?ναι να προσφ?ρετε μια μοναδικ? υπηρεσ?α ? ?να προ??ν που να να ελκ?σει του? επισκ?πτε? και κατ? συν?πεια την δημιουργ?α συνδ?σμων προ? εσ??.

Π?λι θα πρ?πει ν δημιουργ?σετε κ?τι μεγ?λη? αξ?α? που να το παρ?χετε δωρε?ν, αυτ? μπορε? να ε?ναι ?να ηλεκτρονικ? βιβλ?ο, μια σειρ? μαθημ?των, μια σειρ? β?ντεο ? μια αναφορ? ?που ε?ναι αναμφισβ?τητα ελκυστικ?. ?τσι ?λλε? ιστοσελ?δε? θα αρχ?σουν να συνδ?ονται με σα? και θα δημιουργ?σουν εκτ?? απ? κ?νηση και βελτ?ωση τη? θ?ση? σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Μπορε?τε κ?λλιστα να προτε?νετε την διασ?νδεση τη? σελ?δα? σε τρ?τα ιστολ?για και να του? αφ?σετε να χρησιμοποι?σουν το περιεχ?μεν? σα? σε αντ?λλαγμα ?ναν σ?νδεσμο.

Για παρ?δειγμα μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε τον δωρε?ν οδηγ? SEO Google Πρ?τη Σελ?δα στη σελ?δα σα?, και να ενθαρρ?νετε του? επισκ?πτε? να τον κατεβ?σουν δωρε?ν.

Παρ?δειγμα προτειν?μενου συνδ?σμου:

Συνδεθε?τε μαζ? μα?: <ahref=“http://www.richwerk.com/seo/” title=“SEO Google Πρ?τη Σελ?δα” rel=“dofollow”>Δωρε?ν Οδηγ??: SEO Google Πρ?τη Σελ?δα</a>

Αυτ? η μ?θοδο? παραγωγ?? μοναδικο?, απ?στευτου περιεχομ?νου αν και χρονοβ?ρα, σε β?θο? χρ?νου θα ?χει ορατ? και διαχρονικ? αποτελ?σματα. Οπ?τε θα χρειαστε?τε αρκετ? χρ?νο, συν?θω? μ?νε? για να αρχ?σετε να δρ?πετε καρπο??.

Αποφυγ? Βασικ?ν SEO Λαθ?ν

Π?ρα πολλο? νεοσ?λλεκτοι στην προσπ?θει? του?? να χαλιναγωγ?σουν τι? μηχαν?? αναζ?τηση? π?φτουν σε λ?θη και σε ατοπ?ματα. Αυτ? ε?ναι λογικ? αφο? ?λη η διαδικασ?α SEO βασ?ζεται στην δοκιμ? και στο λ?θο?. ?λλωστε, η εξ?σκηση κ?νει τον μ?στορα.

Για εσ?? του? νεοσ?λλεκτου?, θα ?θελα να σα? υποδε?ξω ?τι το SEO ?πω? και κ?θε επιχε?ρηση ε?ναι μαραθ?νιο? και ?χι δρ?μο? ταχ?τητα?. Π?ρα πολλο? λοιπ?ν ?σχετοι με το SEO επιδι?κουν ?μεσα αποτελ?σματα εν? ακ?μα δεν καταλαβα?νουν καλ? καλ? τι? βασικ?? αρχ?? του SEO.

Οι μηχαν?? ?ντω? λειτουργο?ν ?μεσα, απλ? ο ανταγωνισμ?? απ? ?λλε? σελ?δε? δεν νικ?τε ?μεσα! Ε?ν θ?λετε αποτελ?σματα σε τρει? ?ρε?, ναι μπορ? να σα? βγ?λω στην πρ?τη σελ?δα τη? Google σε τρει? ?ρε? ? και λιγ?τερο. ?μω? ρισκ?ρουμε την πρωτι? μα? γιατ? με τον ?διο τρ?πο μπορε? να εκτοπιστο?με σε κατ?τερε? θ?σει? απ? τον ανταγωνισμ?! Ε?ναι και ?λλοι ?ξυπνοι, ?χι μ?νο εσε??!

Ο στ?χο? του SEO ε?ναι να δημιουργ?σει μακροπρ?θεσμα αποτελ?σματα σε ?να ανταγωνιστικ? περιβ?λλον.

?να απ? τα βασικ? λ?θη των αρχαρ?ων ε?ναι η ταχε?α δημιουργ?α συνδ?σμων με αποτ?λεσμα να τιμωρηθο?ν απ? την Google με αποκλεισμ? για κ?ποιο χρονικ? δι?στημα. Στο επ?μενο μ?θημα, το μ?θημα 3, θα σα? δε?ξω ακριβ?? τ? χρει?ζεται να κ?νετε για να δημιουργ?σετε συνδ?σμου? με σταθερ? ρυθμ?, μεθοδικ? και μεθοδευμ?να και να πω? να αποφ?γετε τα λ?θη του παρελθ?ντο?.

Μερικ?? συμβουλ?? για ασφαλ?? και αειφ?ρο χτ?σιμο συνδ?σμων:

 1. Χτ?στε μακροπρ?θεσμου? ? μακροχρ?νιου? συνδ?σμου?. Μην στοχε?ετε στο προσωριν? αλλ? στο μ?νιμο, αλλι?? κουβαλ?τε νερ?.
 2. Αποφ?γετε το Google Dance, δηλαδ? το π?γαινε ?λα στη οθ?νη των αποτελεσμ?των για να δο?με ε?ν κερδ?σαμε καμι? θ?ση. Κατ? τη δι?ρκεια τη? καμπ?νια? θα δε?τε πολλ?? φορ?? στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των τη σελ?δα σα? να χορε?ει π?νω κ?τω σε δι?φορε? θ?σει?. Αυτ? ε?ναι στην πραγματικ?τητα ?να καλ? σημ?δι.

Σημα?νει ?τι η Goοgle εντ?πισε την δραστηρι?τητα γ?ρω απ? το χτ?σιμο συνδ?σμων και προσπαθε? να ταξινομ?σει τη σελ?δα σα? στην κατ?λληλη θ?ση. Επ?ση? πρ?πει να καταλ?βετε ?τι ε?ναι κοιν?? τ?πο? να βλ?πετε αυτ? το φαιν?μενο κατ? τη δι?ρκεια των πρ?των εβδομ?δων ? και μην?ν τη? δραστηρι?τητα? σα? γ?ρω απ? το χτ?σιμο συνδ?σμων. Παραμε?νετε σταθερο? στην πορε?α σα? και μην παρεκκλ?νετε.

 1. Συνεχ?στε την διαδικασ?α χτισ?ματο? συνδ?σμων σταθερ? κατ? τη δι?ρκεια τη? καμπ?νια? σα?. Για παρ?δειγμα ορ?στε μ?α ημ?ρα τη? εβδομ?δα? που θα ασχολε?στε μ?νο με αυτ?, ? μερικ?? ?ρε? τη? ημ?ρα? για μ?νε?.

4. Δοκιμ?στε ?να με?γμα τεχνικ?ν δ?μηση? συνδ?σμων και ?χι μ?νο μ?α. Με την π?ροδο του χρ?νου θα δε?τε σε τι ε?στε καλ?? και σε τι ?χι. Για παρ?δειγμα μπορε? να σα? αρ?σει να γρ?φετε σχ?λια σε blogs και να μην προτιμ?τε τα κοινωνικ? δ?κτυα ? τα φ?ρουμ. ?μω? το σωστ? ε?ναι να ?χετε συνδ?σμου? απ? ?λα τα μ?κη και πλ?τη των μεθ?δων. Διαφοροποι?στε την στρατηγικ? σα? και μην β?ζετε ?λα τα αυγ? σε ?να καλ?θι. Σε περ?πτωση που η Google θα κ?νει μια μικρ? αλλαγ? στον αλγ?ριθμ? τη?, τ?τε θα ?χετε μεγ?λε? απ?λειε? ? μεγ?λα κ?ρδη. Μην πα?ζετε Τζ?κερ.

 1. Προσ?ξτε τα εργαλε?α και τα λογισμικ? αυτοματοποιημ?νου SEO. Εννι? στι? δ?κα φορ?? θα βλ?ψουν τι? επιδ?σει? τη? σελ?δα? σα?. Μην π?φτετε θ?ματα των εταιρει?ν λογισμικο? που υπ?σχονται θα?ματα. Κανε?? δεν ?χει το μαγικ? ραβδ?. ?να αξι?πιστο εργαλε?ο αυτοματοπο?ηση? που χρησιμοποι? ε?ναι το Google Alerts. Τα ?λλα θα σα? τα αποκαλ?ψω αργ?τερα.
 2. Αποκτ?στε επαφ? με την SEO κοιν?τητα, ?τσι θα μ?θετε πολλ? πρ?γματα γρ?γορα και θα γνωρ?σετε πολλο?? ενδιαφ?ροντε? ανθρ?που?.

 

Εργαλε?α που χρησιμοποι?θηκαν στο podcast

Τα εργαλε?α που χρησιμοπο?ησα για αυτ? το πρ?το ηχητικ? βιβλ?ο ε?ναι τα παρακ?τω:

1. Soundcloud

?να πολ?τιμο εργαλε?ο για live streaming και μεταφ?ρτωση των αγαπημ?νων σα? podcasts. Επ?ση? μπορε?τε να δημιουργ?σετε την αγαπημ?νη σα? playlist.

Δυστυχ?? η δωρε?ν χωρητικ?τητα τελε?ωσε στο τρ?το podcast και ξαφνικ? το soundcloud αποφ?σισε να με κ?ψει το πρ?το podcast! Μ?γα σφ?λμα, οπ?τε αναγκ?στηκα να αποχαιρετ?σω το soundcloud, μια και τα 100€ το χρ?νο που θ?λουν για το Pro Account δεν συν?δουν με αυτ? που παρ?χουν. Ο?τω? ? ?λλω? υπ?ρχει και το YouΤube και το vimeo που ε?ναι εντελ?? δωρε?ν!

Οπ?τε δεν σα? συστ?νω πλ?ον το Soundcloud για τα podcasts σα? μια και μπορε?τε να τα μετατρ?ψετε σε β?ντεο, να προσθ?σετε εικ?νε? και να ανεβ?σετε στο Youtube αν?ξοδα.

2. YouTube

Το προσωπικ? μου καν?λι στο Youtube με πολλ? ανανεωμ?να εργαλε?α και απερι?ριστη χωρητικ?τητα.

3. Vimeo

Το back up καν?λι β?ντεο σε περ?πτωση που το Youtube τα κ?νει μαντ?ρα.

4. Camtasia

?σω? το καλ?τερο πρ?γραμμα για δημιουργ?α και επεξεργασ?α β?ντεο.

5. Free Audio Recorder

?να δωρε?ν πρ?γραμμα για επεξεργασ?α και καταγραφ? ?χου απ? την acmeware.

6. WordPress

7. Μικρ?φωνο με ακουστικ? απ? το Πλα?σιο με 5€!

Ακ?μη δεν ?χω π?ρει επαγγελματικ? μικρ?φωνο, το ?χω ?μω? στα ?μεσα σχ?δι? μου.

 

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

2 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看