ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

olistiko-seo

Ολιστικ? SEO 101!

Πω? να αυξ?σετε την επισκεψιμ?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα? κατ? 400% εστι?ζοντα? στι? αν?γκε? αναζ?τηση? του χρ?στη

Γεια σα? φ?λοι μου η αν?γκη για συνεχ?? προσαρμογ? στι? ν?ε? απαιτ?σει? τη? αγορ?? μα? εξ?θησε να λανσ?ρουμε ?να ν?ο ε?δο? SEO λ?γο διαφορετικ? απ? το παλι?, το λεγ?μενο Ολιστικ? SEO ? Holistic SEO.

Το ολιστικ? SEO ε?ναι πιο πελατοκεντρικ? απ? ποτ? και ε?ναι ικαν? να αυξ?σει την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? σα? ?ω? και 4 φορ?? ? και περισσ?τερο.

Για να μπορ?σετε να εκμεταλλευτε?τε ?λε? αυτ?? τι? ν?ε? υπ?ροχε? δυνατ?τητε? του SEO, διαβ?στε παρακ?τω.

Τι ε?ναι το ολιστικ? SEO;

Το ολιστικ? SEO ε?ναι η συνολικ? προσ?γγιση του SEO (Search Engine Optimization) ? τη? βελτιστοπο?ηση? ιστοσελ?δων με στ?χο την καλ?τερη εξυπηρ?τηση των αναγκ?ν αναζ?τηση? του τελικο? χρ?στη.

Σε αντ?θεση με το παραδοσιακ? SEO, το ολιστικ? SEO ?χει δανειστε? π?ρα πολλ? στοιχε?α απ? το επιστημονικ? μ?ρκετινγκ.

?να? πιο επ?σημο? ορισμ?? του ολιστικο? SEO ε?ναι ο παρακ?τω:

Το ολιστικ? SEO (holistic SEO) ?χει να κ?νει με τι? συνολικ?? εν?ργειε? προ?θηση? τη? ιστοσελ?δα? σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? πα?ρνοντα? ω? κριτ?ριο τι? αν?γκε? τη? αγορ?? στ?χου σα? και καλ?πτοντα? αυτ?? τι? αν?γκε? με τον καλ?τερο τρ?πο.

Για αυτ? το σκοπ? το ολιστικ? SEO δεν αφ?νει τ?ποτα στην τ?χη και ?πω? λ?ει και το ?νομα του ?χει να κ?νει με ?λα τα στοιχε?α που εμπλ?κονται στην εξε?ρεση αλλ? και την εξυπηρ?τηση του τελικο? πελ?τη ?πω? την κατασκευ? τη? ιστοσελ?δα?, το UX, το email marketing, το blogging καθ?? και το after sales service.

Σε ?να παλαι?τερο μου ?ρθρο για το SEO με την ονομασ?α το SEO ξεκιν?ει απ? το Design?αναφ?ρομαι για πρ?τη φορ? σε αυτ?ν την ιδ?α του ολιστικ?? προσ?γγιση? στην κατασκευ? ιστοσελ?δων απ? την πλευρ? του SEO.

Τα δ?ο βασικ? λ?θη που κ?νει κ?θε επιχειρηματ?α? μ?λι? ξεκιν?ει μια ιστοσελ?δα στο ?ντερνετ

Επ?ση? μου φα?νεται αδιαν?ητο κ?ποιο? επιχειρηματ?α? να ξεκιν?ει μια ιστοσελ?δα στο ?ντερνετ χωρ??:

 • Να ?χει κ?νει την απαρα?τητη ?ρευνα αγορ?? και
 • Χωρ?? σχεδιασμ?

?ταν λ?με σχεδιασμ?, εννοο?με το απαρα?τητο πλ?νο που χρει?ζεται να κ?νουμε για να μπορ?σουμε να εκτελ?σουμε την στρατηγικ? μ?ρκετινγκ που θα μα? φ?ρει του? πελ?τε? που θ?λουμε στην ιστοσελ?δα μα?.

Επ?ση?, ?μα πρ?κεται για μεγ?λη και σοβαρ? επιχε?ρηση, σ?γουρα θα πρ?πει να υπ?ρχει ?να πλ?νο μ?ρκετινγκ το οπο?ο μια δρ?ση ε?ναι και η ιστοσελ?δα? τη? επιχε?ρηση?.

Ακ?μα ?μω? και αν δεν ?χετε κ?ποια μεγ?λη επιχε?ρηση και θ?λετε να ξεκιν?σετε την ιστοσελ?δα σα? σ?μερα στο ?ντερνετ, θα πρ?πει να ?χετε σχεδι?σει απ? πριν τι ε?δου? ιστοσελ?δα θ?λετε, ποιο? ε?ναι ο στ?χο? πωλ?σεων τη? ιστοσελ?δα? σα?, και φυσικ? να ?χετε κ?νει την αν?λογη ?ρευνα αγορ?? για ποιο πρ?γραμμα κατασκευ?? ιστοσελ?δων θα χρησιμοποι?σετε.

?ταν λ?με αν?λογη ?ρευνα αγορ??, αυτ? η ?ρευνα περιλαμβ?νει τουλ?χιστον τρει? διαφορετικ?? προσφορ?? και τουλ?χιστον να ?χετε εξαντλ?σει τι? πιθαν?? πλατφ?ρμε? κατασκευ???ιστοσελ?δων, τα υπ?ρ και τα κατ? του? με β?ση του? στ?χου? μ?ρκετινγκ και του? στ?χου? του ολιστικο? SEO.

Το μοντ?λο Faster Better Cheaper (FBC) και το Ολιστικ? SEO

Το ολιστικ? SEO ?ρχεται για να κ?νει τη ζω? σα? ευκολ?τερη αφο? η προσ?γγιση του SEO τη? ιστοσελ?δα? σα? ξεκιν?ει σε μηδενικ? β?ση και υπακο?ει σε τρει? βασικ?? αρχ??:

 • Faster
 • Better
 • Cheaper

To Faster σημα?νει ?τι ?λα τα πρ?γματα και οι στ?χοι σα? θα πρ?πει να γ?νονται ταχ?τερα απ? πριν. Θα πρ?πει για παρ?δειγμα να αυξ?νεται?η οργανικ? κ?νηση τη? ιστοσελ?δα? σα? ταχ?τερα, να ταξινομο?νται οι σελ?δε? απ? το site σα? ταχ?τερα και τ?λο? να αυξ?νονται τα ?σοδα σα? ταχ?τερα.

Το Better σημα?νει ?τι τα π?ντα θα πρ?πει να γ?νονται καλ?τερα απ? πριν, να υπ?ρχει δηλαδ? πολ? καλ?τερη εμπειρ?α του χρ?στη (User Experience), καλ?τερη ορατ?τητα στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, καλ?τερη ταχ?τητα φ?ρτωση? κτλ.

Το Cheaper σημα?νει ?τι ?λα τα παραπ?νω θα πρ?πει να επιτυγχ?νονται με το χαμηλ?τερο δυνατ? κ?στο? ?στε να ε?ναι αποδοτικ?τερα απ? του? ανταγωνιστ?? μα? και να εξασφαλ?ζουν την βιωσιμ?τητα τη? επιχε?ρηση? μα? στο ?ντερνετ.

Δεν ε?ναι τυχα?ο ?τι το ?διο μοντ?λο Faster, Better, Cheaper χρησιμοποιε? και ? ?δια η NASA για την επ?μενη επανδρωμ?νη αποστολ? τη? στον ?ρη.

Δεν ε?ναι συναρπαστικ? να σκ?φτεστε ?πω? οι μεγ?λε? εταιρε?ε? και να χρησιμοποιε?τε τον ?διο τρ?πο σκ?ψη?;

?να π?ντω? ε?ναι σ?γουρο ?τι τ?ποτα δεν ε?ναι τυχα?ο και φυσικ? στο ολιστικ? SEO δεν αφ?νουμε τ?ποτα στην τ?χη και π?ντα λαμβ?νουμε υπ?ψιν μα? και του? 200 παρ?γοντε? SEO τη? Google.

Ολιστικ? SEO και WordPress

To WordPress, το δημοφιλ?στερο πρ?γραμμα κατασκευ?? ιστοσελ?δων παγκοσμ?ω? ε?ναι το καλ?τερο παρ?δειγμα εφαρμογ?? του μοντ?λου Faster, Better, Cheaper.

Συν?μα ε?ναι και το καλ?τερο παρ?δειγμα στην πρ?ξη του ολιστικο? SEO γιατ? το ?διο το WordPress ε?ναι το μ?νο CMS (σ?στημα διαχε?ριση? περιεχομ?νου) που ?χει τερ?στια επεκτασιμ?τητα χωρ?? να κ?νει εκπτ?σει? στο κορυφα?ο SEO που ?χει.

Δεν ε?ναι λ?γε? οι φορ?? που ?χω κακολογηθε? απ? ανταγωνιστικ?? εταιρε?ε? κατασκευ?? ιστοσελ?δων επειδ? ?κανα το αυτον?ητο: Να πω την αλ?θεια με στοιχε?α και δεδομ?να και ?χι να διαφημ?σω τι? υπηρεσ?ε? που παρ?χουμε ω? Web Design Agency.

Τα εργαλε?α για να εφαρμοστε? το ολιστικ? SEO περι?χονται μ?νο στο WordPress. Καν?να ?λλο πρ?γραμμα κατασκευ?? ιστοσελ?δων, ε?τε λ?γεται Joomla, Magento, Open cart ? custom CMS δεν μα? ?χει εεπιφ?ρει τα επιθυμητ? αποτελ?σματα.

Και πιστ?ψτε με ?χω αρκετο?? πελ?τε? με Joomla, Magento και Custom CMS του? οπο?ου? του? κ?νω SEO κ?θε μ?να και αντιμετωπ?ζουμε δεκ?δε? προβλ?ματα στο SEO που καλο?μαστε να λ?σουμε, δυστυχ?? ?μω? ?λε? οι αυτ?? οι λ?σει? δεν ε?ναι στο πνε?μα του Faster, Better, Cheaper (Ταχ?τερα, Καλ?τερα, Φθην?τερα).

Ε?ναι περισσ?τερο μεσοβ?ζικε? λ?σει? και φυσικ? π?ντα χ?νουμε πολ?τιμο χρ?νο και πολ?τιμου? π?ρου? για να μπορ?σουμε να πετ?χουμε καλ?τερη κατ?ταξη στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, συγκριτικ? με το αν ε?χαμε ?να site αποκλειστικ? σε WordPress.

Τι περιλαμβ?νει το ολιστικ? SEO;

Τ?ρα αοφ? καλ?ψαμε το θεωρητικ? κομμ?τι του ολιστικο? SEO, θα πρ?πει να π?με και στο πρακτικ? κομμ?τι του. Τι περιλαμβ?νει λοιπ?ν;

Παρακ?τω σα? δ?νω μια εκτεν?? λ?στα με ?λα τα πρ?γματα που θα πρ?πει να λ?βει υπ?ψιν του ?να? ειδικ?? στο SEO ? ?να SEO Agency.

 • Hosting ? φιλοξεν?α ιστοσελ?δων
 • Επιλογ? του κατ?λληλου CMS
 • Επιλογ? Domain Name
 • Ταχ?τητα φ?ρτωση?
 • Πρ?θεση του χρ?στη
 • Λ?ξει? κλειδι? με β?ση τι? αν?γκε? του χρ?στη
 • Καλλογραμμ?νο? κ?δικα?
 • Περιεχ?μενο που να καλ?πτει τι? αν?γκε? του χρ?στη
 • Ποιοτικ? backlinks
 • Στρατηγικ? μ?ρκετινγκ
 • Branding τη? εταιρε?α? σα?
 • Social media marketing
 • Email marketing
 • Κατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?
 • Καταχ?ρηση σε επαγγελματικο?? οδηγο??
 • Blogging
 • UX (Συνολικ? εμπειρ?α του χρ?στη)

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα για το τι περιλαμβ?νει το ολιστικ? SEO στο ?ρθρο:?Google και οι 200 παρ?γοντε? SEO.

Γενικ? θα πρ?πει να δοθε? ιδια?τερη ?μφαση στην συνολικ? διαχε?ριση, προβολ? και προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? σα? στην αγορ? στ?χο σα? και φυσικ? στην κ?λυψη των αναγκ?ν του τελικο? χρ?στη.

Αυτ? σημα?νει ?τι ?μα η πραγματικ? αν?γκη του πελ?τη σα? ε?ναι να βρει οικονομικ? παπο?τσια Nike, (εφ?σον ?χετε?eshop με παπο?τσια Nike, ? blog που προωθε?τε τα παπο?τσια Nike) θα πρ?πει να του δ?σετε την πληροφ?ρηση που χρει?ζεται ? το προ??ν που χρει?ζεται.

Αυτ? γ?νεται μ?νο με το να βγει η ιστοσελ?δα σα? πρ?τη στη Google ? στην πρ?τη σελ?δα τη? Google με τη λ?ξη κλειδ??οικονομικ? παπο?τσια Nike. Αυτ? σημα?νει ολιστικ? SEO.

Αλλι?? δεν γ?νεται και για να μπορ?σει να βγει η ιστοσελ?δα σα? πρ?τη στη Google με τη λ?ξη κλειδ? αυτ? θα πρ?πει φυσικ? να προσαρμ?σετε ?λη την στρατηγικ? μ?ρκετινγκ, ?λο το περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα? σα? γ?ρω απ? αυτ?ν, ?λα τα backlinks, εσωτερικ? και εξωτερικ?.

Αντ? επιλ?γου

Πιστε?ω ?τι σα? κ?λυψα σε ?ναν βαθμ? και να ?χετε καταλ?βει την αν?γκη ?τι το ολιστικ? SEO ?χει ?ρθει για να παντρ?ψει την πραγματικ? σα? αν?γκη στην κατασκευ? ιστοσελ?δων η οπο?α ε?ναι να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google παρ?χοντα? παρ?λληλα και αυτ? που ψ?χνουν σ?μερα ?λοι οι χρ?στε? στο ?ντερνετ.

Αν?μεσα σε αυτο?? του? χρ?στε? ε?μαστε εσε?? και εγ?. Το Ολιστικ? SEO λοιπ?ν ?ρθε για να καλ?ψει αυτ? το κεν? τη? αγορ?? και να κ?ψει τι? ρ?ζε? με το παλι? SEO που θεωρο?νταν αποκομ?νο απ? την αγορ? και ?ταν περισσ?τερο μια τεχνικ? διαδικασ?α. Μια διαδικασ?α που ?φτανε πολλ?? φορ?? στα ?ρια του spam.

Με το holistic SEO μπορε?τε να αυξ?σετε και 400% την συνολικ? επικσεψιμ?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα? ? και περισσ?τερο με το ?διο κ?στο? που δαπαν?τε για το παραδοσιακ? SEO.

Δε?τε περισσ?τερα για το holistic SEO:

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看