ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

SEO TRENDS 2017

Οι τ?σει? στο SEO και στο digital marketing το 2017

Περιεχ?μενα

Καλησπ?ρα φ?λοι μου, καλ? χρονι? να ?χουμε και φυσικ? θα πρ?πει ?πω? κ?θε χρονι? να κ?νουμε ανασκ?πηση τη? βιομηχαν?α? μα? που ε?ναι το SEO, η κατασκευ? ιστοσελ?δων και το ηλεκτρονικ? μ?ρκετινγκ για να μπορ?σουμε να θ?σουμε ν?ου? στ?χου? και ν?ε? κατευθ?νσει? το 2017.

?τι και να συν?βη τι? προηγο?μενε? χρονι??, το 2017 φα?νεται να κρ?βει πολλ?? εκπλ?ξει? και να ε?ναι εντελ?? απρ?βλεπτο -για ?σου? ε?ναι απροετο?μαστοι- σε πολλ? πρ?γματα.

Αν και για εμ?να και την εταιρε?α μου δεν ?τανε και πολ? απρ?βλεπτε? οι αλλαγ??, θα ?λεγα περισσ?τερο αναμεν?μενε? μια και παρακολουθ? στεν? την αγορ? μου.

Για εσ?? ?μω? που ε?τε θ?λετε να αυξ?σετε τι? αναζητ?σει? απ? τη Google, να αυξ?σετε τι? πωλ?σει? σα? απ? το ?ντερνετ ? να κ?ψετε την σπατ?λη του Adwords και των διαφημ?σεων στο Facebook, ε?ναι πολ? σημαντικ? να δε?τε ποιε? ε?ναι οι σημαντικ?τερε? τ?σει? στη Google και στι? μηχαν?? αναζ?τηση? για το 2017.

Οι βασικ?τερε? προβλ?ψει? στο SEO για το 2017

Η εταιρε?α βαρ?μετρο στον χ?ρο μα? ο οπο?ο? ε?ναι η βελτιστοπο?ηση μηχαν?ν αναζ?τηση? ε?ναι η Google και για αυτ? για να προβλ?ψουμε ? να μαντ?ψουμε επ? του ασφαλο?? ?μα αυτ? ε?ναι εφικτ? για το τι θα γ?νει το 2017, θα πρ?πει να παρακολουθ?σουμε τι? εξελ?ξει? του 2016 στη Google.

Θα πρ?πει να ακολουθ?σουμε δηλαδ? τη Google στο τι ?κανε την χρονι? που π?ρασε για να βγ?λουμε μερικ? συμπερ?σματα για το που θα κινηθε? στα επ?μενα χρ?νια απ? ?ποψη? στρατηγικ?? αλλ? και μελλοντικ?ν αλλαγ?ν στον αλγ?ριθμο αναζ?τηση? τη?.

Θα πρ?πει να σημει?σουμε ?τι η Google ε?ναι θυγατρικ? του ομ?λου Alphabet ο οπο?ο? το τελευτα?ο ?το? ?χει προβε? σε δεκ?δε? εξαγορ?? και συγχωνε?σει? εταιρει?ν στον χ?ρο τη? τεχνολογ?α? ? σε αντικειμ?νων που αναμ?νεται να κινηθε? η Google στα επ?μενα χρ?νια.

GOOGLE ALGORITHM CHANGES 2016-2

Ο παραπ?νω π?νακα? ε?ναι η ολ?κληρη η σ?νοψη των τελευτα?ων κιν?σεων και αλλαγ?ν στη Google και τον αλγ?ριθμο τη? απ? τον Μ?ρτιο του 2016 και μετ? ?ω? και τον Δεκ?μβριο του 2016.

Με τα αν?λογα χρ?ματα ε?ναι και δι?φορα γεγον?τα:

Μπλε: Επ?σημε? αναβαθμ?σει? του αλγορ?θμου τη? Google
Κ?κκινο: Εταιρε?ε? που εξαγ?ρασε ο ?μιλο? τη? Google
Πρ?σινο: Κ?ριε? δημοσιε?σει? στο Google Webmaster Central Blog
Μωβ: Ν?ε? πατ?ντε? τη? Google
Καφ?: Ν?α προ??ντα που ?χει λανσ?ρει η Google στην αγορ?

Ποιε? ε?ναι οι 6 τ?σει? που προβλ?πεται να κυριαρχ?σουν το 2017;

Το θ?μα ε?ναι ποια συμπερ?σματα εξ?γουμε απ? τον παραπ?νω π?νακα επιγραμματικ?.

1 Θα ταξινομο?νται πρ?τα τα site που ε?ναι φτιαγμ?να για κινητ? (Mobile first indexing)

2 Τα backlinks ε?ναι ακ?μα ο βασικ?τερο? παρ?γοντα? κατ?ταξη? μια? ιστοσελ?δα?

3 Η Google θα προωθ?σει την φωνητικ? αναζ?τηση

4 Ο αλγ?ριθμο? αναζ?τηση? θα εξελ?σσεται με β?ση το machine learning

5 Το local search θα κυριαρχ?σει στι? κινητ?? συσκευ??

6 Η χρ?ση β?ντεο και εικ?νων θα ευνο?σει τα sites στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?

Α? δο?με τ?ρα τι σημα?νουν ?λε? οι παραπ?νω τ?σει? αναλυτικ?.

1 Mobile first indexing

Με την επ?σημη δημοσ?ευση τη? 4η? Νοεμβρ?ου 2016 στο Webmaster blog τη? Google για το Mobile-first Indexing τ?λειωσε η εποχ? των desktop και περ?σαμε στην εποχ? των smartphones, tablets, και γενικ? κινητ?ν συσκευ?ν που ?χουν ?ντερνετ και συγκεκριμ?να λειτουργο?ν με android.

Αυτ? σημα?νει ?τι και στον χ?ρο του web design μεταπηδ?με απ? το mobile friendly design στο mobile first web design και ευνοημ?νε? βγα?νουν ?λε? οι ιστοσελ?δε? που ε?ναι ελαφρι?? στη φ?ρτωση για να φορτ?νουν πολ? γρ?γορα στα κινητ? και ?σε? ?χουν κατασκευαστε? με στ?χο να πα?ζουν στα κινητ?.

Ξ?ρω πω? ?σω? να ακο?γομαι βαρετ?? αλλ? αναμ?ναμε μια τ?τοια κ?νηση και ?τσι εδ? και ?ναν χρ?νο ?λε? οι ιστοσελ?δε? και τα eshop που σχεδι?ζουμε ε?ναι ειδικ? σχεδιασμ?νε? πρ?τα για κινητ? και μετ? για σταθερο?? υπολογιστ??.

Προτιμ?στε ?να web design το οπο?ο θα ε?ναι σχεδιασμ?νο πρ?τα για κινητ?? συσκευ??.

Για πρ?τη φορ? το 2016 στι? Ηνωμ?νε? Πολιτε?ε? η αναζ?τηση απ? σταθερο?? υπολογιστ?? σημε?ωσε πτ?ση. Σ?μφωνα με το site?Consumer Barometer with Google?βλ?πουμε το εξ?? παρ?δοξο:

DESKTOP SEARCH AMERICA -1

Η ?δια τ?ση αναμ?νεται να επικρατ?σει και σε ?λον τον κ?σμο και στην χ?ρα μα?, με την αναζ?τηση μ?σω των κινητ?ν συσκευ?ν να ξεπερν?ει σιγ? σιγ? την αναζ?τηση των σταθερ?ν υπολογιστ?ν και των laptop.

Δε?τε περισσ?τερα:

2 Τα backlinks ε?ναι ακ?μα ο βασικ?τερο? παρ?γοντα? κατ?ταξη? μια? ιστοσελ?δα?

Αν και η Google ?χει στρ?ψει ?λη την εστ?αση και την ?ρευνα τη? στο να αντικαταστ?σει την βαρ?τητα των backlinks ω? παρ?γοντα κατ?ταξη? μια? ιστοσελ?δα? αυτ? δεν ?χει επιτευχθε? μ?χρι σ?μερα.

Παρ?λα αυτ? ?χει καταφ?ρει να κ?νει την αναζ?τηση με το Penguin 4.0 πιο προσωπικ? και περισσ?τερο κομμ?νη στα μ?τρα του χρ?στη προσπαθ?ντα? να μαντ?ψει την πρ?θεση του για το τ? θ?λει ακριβ?? να αναζητ?σει.

Μην ξεγελι?στε λοιπ?ν με τι? δι?φορε? εξαγγελ?ε?, μπορε? το περιεχ?μενο να ε?ναι βασιλι??, αλλ? χωρ?? backlinks δεν γ?νεται τ?ποτα και καν?να? δεν θα ανακαλ?ψει το σο?περ περιεχ?μενο σα?.

3 Η εισαγωγ? τη? φωνητικ?? αναζ?τηση? ?χει ξεκιν?σει

Η ?ρα που θα αρχ?σουμε να μιλ?με με τον υπολογιστ? μα? και να του δ?νουμε φωνητικ?? εντολ?? αντ? να ε?μαστε αναγκασμ?νοι να του εισ?γουμε με το πληκτρολ?γιο και το ποντ?κι εντολ?? ?χει ?ρθει.

Μπορε? αυτ? η κατ?σταση να μοι?ζει σαν πρ?ιμο star trek αλλ? οι τ?σει? και τα σημε?α των καιρ?ν αυτ? δε?χνουν. Ο λ?γο? που η Google ?χει π?ρει αυτ?ν την κατε?θυνση ε?ναι για να προλ?βει τον μεγαλ?τερο τη? ανταγωνιστ? στον χ?ρο, την Bing που ?σω? εξελιχθε? σε πραγματικ? απειλ? για την ?δια ε?ν δεν καλ?ψει την αγορ? τη? φωνητικ?? αναζ?τηση?.

4 Η τεχνητ? νοημοσ?νη θα βοηθ?ει στην εξ?λιξη του αλγορ?θμου τη? Google

Με τον διορισμ? του John Giannandrea ω? Αντιπρο?δρου Αναζ?τηση? στη Google, το machine learning και το deep learning ?ρχισε να χρησιμοποιε?τε σε κ?θε προ??ν ? υπηρεσ?α που παρ?χεται απ? την Google ?πω? στην εξ?λιξη του αλγορ?θμου αναζ?τηση?, στην αναζ?τηση? στο Youtube, στο Google predictive search, στο Google Autocomplete κτλ.

Η εισαγωγ? του machine learning ε?χε γ?νει με το Hummingbird Update αρκετ? νωρ?? σε μια προσπ?θεια να μαντ?ψει η Google την σημασ?α των ?ρων αναζ?τηση? και να ξεμπερδ?ψει βασικο?? ?ρου? αναζ?τηση? ?πω?: Κ?ριο? (Ιησο?? Χριστ??), Κ?ριο? (κ?ποιο? κ?ριο?) και κ?ριο? ( ο σημαντικ??).

5 Η σχετικ?τητα των τοπικ?ν αναζητ?σεων θα αυξηθε? στον κ?σμο των κινητ?ν συσκευ?ν

Στον κ?σμο των κινητ?ν συσκευ?ν και των smartphone (Mobile only world), μετρ?ει π?ρα πολ? η σχετικ?τητα μια? αναζ?τηση?. Μετ? το Possum Google Update?που συν?βη ακριβ?? την 1η Σεπτεμβρ?ου του 2016, η Google προσπ?θησε να συνδυ?σει τι? τοπικ?? αναζητ?σει? με την γεωγραφικ? θ?ση του χρ?στη τη? κινητ?? συσκευ??.

Για παρ?δειγμα αν πατ?σουμε στο κινητ? μα? στη Google Delivery Αθ?να, και ε?μαστε στο Παγκρ?τι, τ?τε η Google θα προσπαθ?σει να μα? επιστρ?ψει στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? ιστοσελ?δε? που ?χουν Delivery στο Παγκρ?τι πρ?τα και στην Αθ?να μετ? γιατ? υπολογ?ζει ?τι ψ?χνουμε κ?ποιο fast food που κ?νει delivery στο Παγκρ?τι επειδ? ε?μαστε και εμε?? εκε?.

Παρ?λληλα, μετ? την εξαγορ? μια? εταιρε?α? ?πω? τη??Urban Engines,?που ασχολο?νταν με την αν?λυση του ?ντερνετ των κινητ?ν πραγμ?των (Internet of Moving Things), ε?μαστε πια σ?γουροι ?τι αυτ? η τ?ση θα συνεχιστε? και οι επ?μενε? αναζητ?σει? απ? κινητ? θα ε?ναι πιο ε?στοχε? αλλ? και πιο ακριβε??.

6 Η Google θα προωθ?σει στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? εικ?νε? και β?ντεο

Ο π?λεμο? μεταξ? YouTube και Facebook κορυφ?νεται μετ? την εισαγωγ? των β?ντεο στο Facebook και ειδικ? του Facebook live (?ταν το εργαλε?ο που χρησιμοπο?ησε ο Ερντογ?ν για να καλ?σει το λα? να βγει στου? δρ?μου? και να ανακ?ψει το πραξικ?πημα).

Η Google για να αποκτ?σει και π?λι τεχνολογ?α αιχμ?? ?ναντι του Facebook, εξαγ?ρασε μ?σα στην προηγο?μενη χρονι? 4 εταιρε?ε? τεχνολογ?α? που ?χουν ω? αντικε?μενο την επεξεργασ?α εικ?νων, β?ντεο, image marketing και β?ντεο marketing.

Η κιν?σει? αυτ?? ?γιναν για να μεγιστοποι?σει τα ?σοδα του το YouTube μ?σω τη? καλ?τερη? προ?θηση? των διαφημ?σεων στα β?ντεο και στα καν?λια των συνεργατ?ν του. (YouTube Channels)

Με την προ?θηση περισσ?τερων β?ντεο στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?, θα υπ?ρξει και σημαντικ? α?ξηση των διαφημιστικ?ν εσ?δων απ? τα διαφημιστικ? μην?ματα λ?γω α?ξηση? του διαφημιστικο? χρ?νου.

Επειδ? ?μω? θα γ?νει με σοφιστικ? τρ?πο, λ?γοι θα ε?ναι αυτο? που θα καταλ?βουν τη διαφορ?, χωρ?? β?βαια αυτ? να σημα?νει ?τι ?ποιο β?ντεο πα?ζει διαφημ?σει? τη? Google θα ανεβα?νει και θ?σει? αφο? το YouTube ?χει το δικ? του SEO.

?χει δηλαδ? του? δικο?? του ξεχωριστο?? παρ?γοντε? SEO που μοι?ζουν με αυτο?? των 200 παραγ?ντων αναζ?τηση? τη? Google.

Τι θα πρ?πει να κ?νετε για να ανεβε?τε στη Google και το 2017

SEO TRENDS 2017-2

Το ερ?τημα τ?ρα ε?ναι θα βγο?νε ?λε? αυτ?? οι προβλ?ψει?;

Η απ?ντηση ε?ναι ?χι αλλ? το μεγαλ?τερο μ?ρο? του? θα γ?νει ιδια?τερα αισθητ? σχετικ? με την κατε?θυνση που ?χουμε π?ρει για στον τομ?α του μ?ρκετινγκ των μηχαν?ν αναζ?τηση? (SEM και SEO μαζ?).

Για αυτ? θα πρ?πει να προετοιμαστε?τε αν?λογα για την κυριαρχ?α των κινητ?ν συσκευ?ν (Mobile Only World).

Παρακ?τω σα? δ?νω μερικ? απλ?, αλλ? βασικ? β?ματα.

1 Αναμορφ?στε το site σα? για mobile first indexing

?μα η σχεδιαστικ? φιλοσοφ?α που ?χει η ιστοσελ?δα σα? ε?ναι ιδανικ? για κινητ?, τ?τε ?λα καλ?. Αν ?χι τ?τε θα πρ?πει να δημιουργ?σετε ? μια ειδικ? ?κδοση για κινητ? ? να ξαναφτι?ξετε το site σα? απ? την αρχ? για να πα?ζει στα κινητ?.

Καλ? θα ?ταν να προσ?ξετε τον χρ?νο φ?ρτωση? τη? ιστοσελ?δα? σα? αλλ? και να την ελαφρ?νετε με ?τι δεν χρει?ζεται ? αποσπ? τον χρ?στη απ? τον σκοπ? τη? ιστοσελ?δα? σα?.

2 Δημιουργ?στε περισσ?τερα backlinks

?ταν λ?με να δημιουργ?σετε περισσ?τερα backlinks η ερ?τηση ε?ναι π?σα; Τ?σα ?σα θα σα? φ?ρουν στην πρ?τη σελ?δα τη? Google. Μπορε? να ε?ναι και 10 μπορε? και 10.000 το μ?να. Το ζητο?μενο ε?ναι να βρε?τε ?ναν τρ?πο που να μπορε?τε κ?θε μ?να να κερδ?ζετε περισσ?τερα backlink απ? ?σα χ?νετε για να ?χετε ανοδικ? πορε?α.

Τα backlinks ε?ναι ο ουσιαστικ?τερο? τρ?πο? για να ανεβε?τε σ?μερα στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και δεν πρ?πει να τα παραμελε?τε ο?τε να ξεχν?τε την αξ?α του?.

3 Αξιοποι?στε το τοπικ? SEO

Το τοπικ? SEO ε?ναι ?να ολ?κληρο κεφ?λαιο απ? μ?νο του και ?χει π?ρει μεγ?λε? διαστ?σει? στι? ημ?ρε? μα?. Δ?ο πρ?γματα που μπορε?τε να κ?νετε αμ?σω? ε?ναι να καταχωρηθε?τε σε ?λου? του? τοπικο?? οδηγο??, στου? οδηγο?? π?λεω? κτλ και να δημιουργ?σετε σελ?δε? προορισμο? (landing pages) ? σελ?δε? εισ?δου? για κ?θε μια περιοχ? που σα? ενδιαφ?ρει.

4 Αξιοποι?στε το machine learning στο SEO

Το machine learning αν και ε?ναι λ?γο ακαταν?ητο για τον πολ? κ?σμο και ειδικ? για αυτο?? που δεν ?χουν σχ?ση με του? υπολογιστ?? και την πληροφορικ? ?μω? ε?ναι μια τ?ση που θα μπει στη ζω? μα?.

?ξυπνε? συσκευ?? και ?ξυπνα προγρ?μματα θα μαθα?νουν με β?ση το σωστ? και το λ?θο? το τι θ?λει ο χρ?στη? και ?τσι θα μαντε?ουν το τι ψ?χνει κ?ποιο? να βρει στο ?ντερνετ και θα του σερβ?ρουν τι? αν?λογε? σελ?δε?.

Αυτ?? που θα καταφ?ρει να μιμηθε? ? να μαντ?ψει το πω? σκ?φτονται αυτ?? οι ?ξυπνε? μηχαν?? (η τεχνητ? νοημοσ?νη δηλαδ?) θα ε?ναι και αυτ?? που θα σχεδι?σει καλ?τερα την στρατηγικ? SEO, θα χτ?σει ?να site με β?ση τι? πιο κατ?λληλε? λ?ξει? κλειδι? και φυσικ? θα βρει και τι? πιο κατ?λληλε? λ?ξει? κλειδι?.

Σ?γουρα θα χρειαστε?τε τι? υπηρεσ?ε? εν?? επαγγελματ?α στο SEO που θα σα? βοηθ?σει να σχεδι?σετε μια επαγγελματικ? καμπ?νια προ?θηση? τη? ιστοσελ?δα? σα? που θα αυξ?σει τι? θ?σει? σα? στην Google.

5 Β?λτε μερικ? β?ντεο μ?σα στο site σα?

Ανεβ?στε μερικ? δικ? σα? β?ντεο στο YouTube και μετ? ενσωματ?στε τα μ?σα στι? σελ?δε? προορισμο?, στα προ??ντα σα? ? οπουδ?ποτε μπορε?τε. Η δ?ναμη του β?ντεο θα αυξ?σει σ?γουρα την παραμον? του χρ?στη στο site σα? αλλ? θα σα? δ?σει και μια ?θηση στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO και το digital marketing το 2017:

2 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看