ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

GOOGLE-WEBMASTER-TOOLS-ODIGOI-1

?λοι οι οδηγο? τη? Google για του? webmasters

Π?ντα για να μ?θει? κ?τι θα πρ?πει να γυρν?? π?σω στην πηγ? και η πηγ? για τον χ?ρο τη? βελτιστοπο?ηση? ιστοσελ?δων ε?ναι η ?δια η Google και φυσικ? το blog τη? για του? Webmasters, το Official Google Webmaster Tools Blog Central.

Το κεντρικ? blog τη? Google που ε?ναι φτιαγμ?νο σε απλ? blogger και εντελ?? μινιμαλιστικ? design, ε?ναι ?μω? γεμ?το με πλο?σιο περιεχ?μενο που δεν μπορε? να βρει κανε?? ε?κολα στα δεκ?δε? ?λλα site που μιλ?νε για τη Google.

Π?σω απ? του? οδηγο?? κρ?βεται ?λη η φιλοσοφ?α τη? Google, του αλγ?ριθμου αναζ?τηση? τη? και των ανθρ?πων που τον διαχειρ?ζονται και τον βελτι?νουν καθημεριν?.

Μπορε?τε να διαβ?σετε του? οδηγο?? για να βελτι?σετε τι? ιστοσελ?δε? σα? και να αντλ?σετε ιδ?ε? για το πω? θα πρ?πει να στ?σετε τα sites σα? ?στε αυτ? να φα?νονται καλ?τερα στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Στ?χο? μα? ε?ναι να σα? δ?σουμε στο σ?ντομο μ?λλον μια απεικ?νιση με σ?ντομη ερμηνε?α ?λων των οδηγ?ν τη? Google για του? διαχειριστ?? ιστοσελ?δων στα ελληνικ?. Οπ?τε μην ξεχ?σετε να γραφτε?τε στι? ενημερ?σει? μα?. Περισσ?τερα

Α/ΑΟδηγ?ε? τη? Google (Google Guidelines)Πηγ?:
1
Guidance on building high-quality websites (Οδηγ?ε? στο να χτ?σετε υψηλ?? ποι?τητα? ιστοσελ?δε?)Περισσ?τερα
2
Main webmaster guidelines (Κ?ριε? οδηγ?ε? για webmasters)Περισσ?τερα
3
Quality Rater’s Guide March 14, 2017 (and previous years!) Ο οδηγ?? κατ?ταξη? ποι?τητα? 14, Μαρτ?ου, 2017 (και προηγο?μενων ετ?ν!)Περισσ?τερα
4
Link Schemes Warning (Προειδοπο?ηση χειραγ?γηση? συνδ?σμων)Περισσ?τερα
5
Disavow Backlinks Warning (Προειδοπο?ηση για disavow backlinks)Περισσ?τερα
6
Auto-Generated Content Warning (Προειδοπο?ηση για δημιουργ?α αυτ?ματου περιεχομ?νου)Περισσ?τερα
7
Affiliate Programs Advice (Συμβουλ?? για Affiliates Programs)Περισσ?τερα
8
Report spam, paid links, or malware (Αναφορ? για spam, πληρωμ?νοι σ?νδεσμοι ? κακ?βουλο λογισμικ?)Περισσ?τερα
9
Reconsideration requests ( Α?τημα για επανεξ?ταση)Περισσ?τερα
10
List of common manual actions (Λ?στα με τι? πιο συχν?? χειρ?νακτε? ποιν?? τη? Google)Περισσ?τερα
11
Use rel=”nofollow” for specific links (Η χρ?ση του rel=”nofollow” για συγκεκριμ?νου? συνδ?σμου?)Περισσ?τερα
12
Adding A Site To Google (Προσθ?κη μια? ιστοσελ?δα? στη Google)Περισσ?τερα
13
Browser Compatibility Advice (Συμβουλ?? συμβατ?τητα? για του? περιηγητ?? ιστοσελ?δων)Περισσ?τερα
14
URL Structure Advice (Συμβουλ?? δομ?? των URL)Περισσ?τερα
15
Learn about sitemaps ( Μ?θετε για τα sitemaps-χ?ρτε? ιστοσελ?δων)Περισσ?τερα
16
Duplicate Content (Διπλ? περιεχ?μενο)Περισσ?τερα
17
Use canonical URLS (Χρ?ση κανονικ?ν ? κανονικοποιημ?νων URL)Περισσ?τερα
18
Indicate paginated content (Δε?ξτε το σελιδοποιημ?νο περιεχ?μενο)Περισσ?τερα
19
Change page URLs with 301 redirects (Αλλ?ξτε τα URL των σελ?δων με ανακατευθ?νσει? 301)Περισσ?τερα
20
How Google Deals With AJAX (Πω? η Google αντιμετωπ?ζει το AJAX, Asynchronous JavaScript And XML)Περισσ?τερα
21
Review your page titles and snippets (Επανεξετ?στε του? τ?τλου? σελ?δων και τα snippets σα?)Περισσ?τερα
22
Meta tags that Google understands (Meta tags που καταλαβα?νει η Google)Περισσ?τερα
23
Image Publishing Guidelines (Οδηγ?ε? για την δημοσ?ευση φωτογραφι?ν)Περισσ?τερα
24
Video best practices (Οι καλ?τερε? πρακτικ?? για β?ντεο)Περισσ?τερα
25
Flash and other rich media files (Φλα? και ?λλα αρχε?α rich media)Περισσ?τερα
26
Learn about robots.txt files (Μ?θετε για τα αρχε?α robots.txt)Περισσ?τερα
27
Create useful 404 pages (Δημιουργ?στε χρ?σιμε? σελ?δε? 404)Περισσ?τερα
28
Introduction to Structured Data (Εισαγωγ? στα δομημ?να δεδομ?να)Περισσ?τερα
29
Mark Up Your Content Items (Σηματοδοτ?στε τα ε?δη του περιεχομ?νου)Περισσ?τερα
30
Schema Guidlines (Οδηγ?ε? για το schema mark up)Περισσ?τερα
31
Keyword Stuffing Warnings (Προειδοποι?σει? για το παραγ?μισμα με τι? λ?ξει? κλειδι?)Περισσ?τερα
32
Cloaking Warning (Προειδοπο?ηση για απ?κρυψη των αληθιν?ν URL)Περισσ?τερα
33
Sneaky Redirects Warning (Προειδοπο?ηση για τα ?ποπτα redirects)Περισσ?τερα
34
Hidden Text & Links Warnings (Προειδοποι?σει? για κρυφ? κε?μενο και κρυφο?? συνδ?σμου?)Περισσ?τερα
35
Doorway Pages Warnings (Προειδοπο?ηση για σελ?δε? που οδηγο?ν σε ?λλα sites)Περισσ?τερα
36
Scraped Content Warnings (Προειδοποι?σει? για υποκλοπ? και επεξεργασ?α αντεγραμμ?νου περιεχομ?νου)Περισσ?τερα
37
Malicious Behaviour Warnings (Προειδοποι?σει? κακ?βουλη? συμπεριφορ??)Περισσ?τερα
38
Hacking Warnings (Προειδοποι?σει? χακαρ?σματο?)Περισσ?τερα
39
Switching to Https (Αλλαγ? σε Htpps)Περισσ?τερα
40
User Generated Spam Warnings (Προειδοποι?σει? για spam που δημιουργε?τε απ? τον χρ?στη)Περισσ?τερα
41
Social Engineering (Κοινωνικ? χ?κινγκ)Περισσ?τερα
42
Malware and unwanted software (Κακ?βουλο και ανεπιθ?μητο λογισμικ?)Περισσ?τερα
43
Developing Mobile Sites (Αν?πτυξη ιστοσελ?δων για κινητ?? συσκευ??)Περισσ?τερα
44
Sneaky mobile redirects (?ποπτε? ανακατευθ?νσει? στα κινητ?)Περισσ?τερα
45
Developing mobile-friendly pages (Αν?πτυξη ιστοσελ?δων φιλικ?? στι? κινητ?? συσκευ??)Περισσ?τερα
46
Use HTTP “Accept” header for mobile ( Η χρ?ση τη? HTTP “Accept” κεφαλ?δα? για κινητ?) καταργ?θηκεΠερισσ?τερα
47
Feature phone sitemaps (Sitemaps για κινητ?) καταργ?θηκεΠερισσ?τερα
48
Multi-regional and multilingual sites (Ιστοσελ?δε? με πολλ?? περιοχ?? και πολλ?? γλ?σσε?)Περισσ?τερα
49
Use hreflang for language and regional URLs (Χρ?ση των hreflang για URLs σε ?λλε? γλ?σσε? και περιοχ??)Περισσ?τερα
50
Use a sitemap to indicate alternate language (Χρ?ση του sitemap για εναλλακτικ?? ξ?νε? γλ?σσε?)Περισσ?τερα
51
Locale-aware crawling by Googlebot (Χρ?ση του τοπικο? crawling για το Googlebot)Περισσ?τερα
52
Remove information from Google (Αφα?ρεση πληροφορι?ν απ? τη Google)Περισσ?τερα
53
Move your site (no URL changes) (Μεταφορ? site χωρ?? αλλαγ? των URL)Περισσ?τερα
54
Move your site (URL changes) (Μεταφορ? site με αλλαγ? των URL)Περισσ?τερα
55
How Google crawls, and serves results (Πω? η Google εντοπ?ζει και αποδ?δει τα αποτελ?σματα αναζ?τηση?)Περισσ?τερα
56
Ranking In Google (Κατ?ταξη στη Google)Περισσ?τερα
57
Search Engine Optimisation (Βελτιστοπο?ηση μηχαν?ν αναζ?τηση?)Περισσ?τερα
58
Steps to a Google-friendly site (Β?ματα για μια φιλικ? προ? την Google ιστοσελ?δα)Περισσ?τερα
59
Webmaster FAQ (Συχν?? ερωτ?σει? για διαχειριστ?? ιστοσελ?δων)Περισσ?τερα
60
Check your site’s search performance (Ελ?γξτε την απ?δοση τη? ιστοσελ?δα? σα? στη Google-οργανικ? αποτελ?σματα)Περισσ?τερα

Ξ?χασα κ?τι;

Απλ?? ενημερ?στε με με ?να email στη φ?ρμα επικοινων?α?.

Επειδ? ?πω? καταλαβα?νετε το περιεχ?μενο των οδηγ?ν τη? Google ε?ναι μνημι?δε?, ε?ναι αρκετ? δ?σκολη η ε?ρεση, η αναν?ωση και η συντ?ρηση ?λου αυτο? του περιεχομ?νου. Οπ?τε λογικ? ε?ναι κ?ποιο οδηγο? να ?χουν αποσυρθε? απ? τη Google, εν? κ?ποιοι ?λλοι οδηγο? για διαχειριστ?? ιστοσελ?δων να ?χουν δημιουργηθε?.

Αποστολ? μα? ε?ναι να συνεχ?σουμε να βαδ?ζουμε σ?μφωνα με τη Google και να βελτι?νουμε τι? ιστοσελ?δε? μα? κ?θε μ?ρα ?λο και περισσ?τερο.

Δε?τε περισσ?τερα για του? Οδηγο?? για webmasters τη? Google:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看