ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Το νο?μερο ?να πρ?γμα για να βγ?λετε λεφτ? απ? το site σα?

Γεια σα? φ?λοι μου!

Σ?μερα θα μιλ?σουμε για το ?να και μοναδικ? πρ?γμα που χρει?ζεται το site σα? για να μπορ?σει να αποδ?σει, να σα? βγ?λει λεφτ? και να ε?ναι κερδοφ?ρο. Το ε?πα σε 3 λ?ξει?, Μ?λλον σε τρει? φρ?σει?!

?πω? βλ?πετε στο β?ντεο μ?λι? ?χω γυρ?σει απ? 75 χιλι?μετρα ποδηλασ?α?, αλλ? εσε?? μη φ?γετε πρ?πει να δε?τε το β?ντεο μ?χρι το τ?λο?, γραφτε?τε στο καν?λι μου αν σα? αρ?σει το β?ντεο, κ?ντε like,αφ?στε σχ?λιο αν θ?λετε να κ?νουμε β?ντεο για κ?ποιο θ?μα που σα? καλ?πτει ? που σα? ενδιαφ?ρει.

Και μην ξεχν?τε το μυστικ?, το νο?μερο ?να πρ?γμα που πρ?πει να προσ?ξετε στο site σα? ε?ναι αυτ? που θα πω σε λ?γο. Μισ? λεπτ?κι να βγ?λω το κρ?νο?. Το μαλλ? μου ε?ναι τ?λειο ?πω? βλ?πετε, δεν ?χει πιτυρ?δα, ?πω? μια παλι? διαφ?μιση του Κο?ρκουλου, ?χι γιατ? ?χω δοκιμ?σει τα π?ντα ο?τε γιατ? λο?ζομαι με Ultrex, απλ? γιατ? ε?ναι τ?λειο το μαλλ? μου.

Ποιο ε?ναι το πρ?βλημα κ?θε καινο?ριου site;

Ε?μαι ο Γι?ννη? ο Διβρ?μη?, ε?μαι ειδικ?? στο SEO και τ?ρα θα σα? αποκαλ?ψω μπροστ? μπροστ? το νο?μερο 1 πρ?γμα που πρ?πει να ?χει το site σα?.

Δεν ε?ναι μυστικ? γιατ? ε?ναι π?ρα πολ? ευκολον?ητο, αλλ? φανταστε?τε φ?λοι μου ?τι ?χετε φτι?ξει ?να site αυτ? τη στιγμ? μ?λι? τ?ρα, ?χετε ξοδ?ψει ?να κ?ρο λεφτ? με τον designer, ?να καταπληκτικ? λογ?τυπο, μπορε? να μην ?χετε φτι?ξει ακ?μη λογ?τυπο γιατ? και στο δικ? μου το site για τα 3 πρ?τα χρ?νια δεν ε?χα καθ?λου λογ?τυπο για τον απλ? λ?γο ?τι δεν μπορο?σα να αποφασ?σω τα χρ?ματα, δεν μπορο?σα να καταλ?ξω σε λογ?τυπο, δεν το σκεφτ?μουν βασικ? το λογ?τυπο, δεν το χρειαζ?μουν επειδ? ?βρισκα π?ρα πολλο?? πελ?τε? να μου ζητ?νε να κ?νω πρ?γματα γι αυτο??, να του? κ?νω SEO, να του? κ?νω προ?θηση ιστοσελ?δων χωρ?? καν να ?χω λογ?τυπο.

?ταν το περιεχ?μενο που του? κ?ρδιζε περισσ?τερο, η προσωπικ? μου παρουσ?α, το personal branding και ?λα τα σχετικ?.

Ποιο ?μω? ε?ναι το πρ?γμα που θα σ?σει το site σα?; Π?ντω? ?χι το λογ?τυπο. Μετρ?ει και το λογ?τυπο. Δεν ε?ναι το design, μετρ?ει και το design. Δεν ε?ναι το Google AdWords, μετρ?ει κι αυτ? ?χι στον παρ?γοντα κατ?ταξη? αλλ? φ?ρνει λ?γο κ?σμο στην αρχ?.

Το νο?μερο ?να ε?ναι το traffic ? η επισκεψιμ?τητα

?μα ?χουμε ?λα τα ?λλα σταθερ? και αφαιρ?σουμε ?λα τα υπ?λοιπα συστατικ? μια? ιστοσελ?δα?, το νο?μερο 1 ε?ναι, πιστ?ψτε με, το traffic!

Η κ?νηση ? επισκεψιμ?τητα, ?λα τα site μ?λι? τα φτι?χνουμε δεν κατοικο?νται, αλλ? το ζητο?μενο ε?ναι π?τε θα κατοικηθο?ν.

Δεν γ?νεται να ερημ?σει ?να site ? δεν γ?νεται να γρ?φετε ?ρθρα αν ε?στε δημοσιογρ?φο? ? να ?χετε, συγγν?μη, ειδησεογραφικ? blog ? να ?χετε ?να site με οποιοδ?ποτε θ?μα μπορε? να χετε, ?να e-shop ακ?μα και προ??ντα που δεν τα βλ?πει καν?να? γιατ? δεν θα τα αγορ?σει καν?να?.

?μω?, αυτ? το στ?διο δεν κατοικο?μαι μ?χρι να κατοικηθ? ? να αποκτ?σω επισκεψιμ?τητα, λ?γεται συν?θω? Google Sandbox mode.

Το Sandbox ε?ναι να το πω ?τσι το μ?ρο? με τα κουβαδ?κια και το χ?μα που πα?ζουν τα παιδ?κια, το π?ρκο. Μα? β?ζει η Google, λοιπ?ν, στο π?ρκο, μα? στ?λνει δοκιμαστικ? traffic, αυτ? ε?ναι στην αρχ?.

9 στα 10 site δεν ?χουν καθ?λου επισκεψιμ?τητα

?μω? π?ρα πολλ? site δεν μπορο?ν να π?ρουν traffic καθ?λου και πιστ?ψτε με π?σα site ε?ναι αυτ?; 9 στα 10!

Το 90% των ιστοσελ?δων παγκοσμ?ω?, δηλαδ? και στην Ελλ?δα και στην Αμερικ? και στην Ινδ?α και στο Πακιστ?ν, στο Μπαγκλαντ?? και στι? ?λλε? 202 χ?ρε? που υπ?ρχουν στον ΟΗΕ, δεν κατοικο?νται, δεν ?χουν ο?τε 1 ? ?στω 100 επισκ?ψει? το μ?να, δηλαδ? 3 ?τομα τη μ?ρα. Μπ?κα εγ?, μπ?κε ο κουμπ?ρο? μου, μπ?κε η γυνα?κα μου να δει τι ?χω κ?νει και μετ? αφο? βγ?κε απ το site δεν ?βγαλε λεφτ? και μαλ?σαμε.

Ε?ναι κλασικ? παρ?δειγμα.

Το μυστικ? λοιπ?ν τη? επιτυχ?α? μια? ιστοσελ?δα? σ?μερα ε?ναι το traffic, ε?ναι η επισκεψιμ?τητα, ε?ναι η κ?νηση και γι αυτ? μιλ?με κ?θε Δευτ?ρα στι? 9 στο καν?λι μου.

Γιατ? να γραφτε?τε στο καν?λι μου;

Για να δε?τε αυτ? το β?ντεο που ε?ναι πολ? χρ?σιμο, θα μου πε?τε 1 πρ?γμα ε?πε? αλλ? θα αναλ?σω κι ?λλα πρ?γματα για το traffic. ?μα δεν γραφτε?τε και δεν το δε?τε μ?χρι το τ?λο? θα το δει ο ανταγωνιστ?? σα?, θα κ?νει αυτ? που λ?ω εγ? αυτ? τη στιγμ? και θα βγει μπροστ? απ? σα? οπ?τε το πρ?το θ?μα ε?ναι να μ?θουμε τι χρει?ζεται για να φ?ρουμε traffic.

Και μην ξεχ?σετε να κ?νετε εγγραφ? στο καν?λι μου καθ?? και like, ?μα σα? ?ρεσε κ?ποιο β?ντεο.

Αυξ?στε τα ?σοδα τη? ιστοσελ?δα? σα? με την Ezoic, δωρε?ν εγγραφ?:
https://ezoic.com/?tap_a=6182-5778c2&tap_s=820231-d9897b

Επ?ση?, μην ξεχ?σετε να γραφτε?τε στο Newsletter μου για να κατεβ?σετε τον οδηγ? SEO.

Το βασικ?τερο πρ?γμα για να φ?ρουμε traffic ε?ναι να φτι?ξουμε ?να site που θ?λει ο κ?σμο?. Μιλο?σα σ?μερα με κ?ποιον για το video editing γιατ? ακ?μη ψ?χνω να βρω editor μετ? απ? π?ρα πολλ?? επιπλοκ??, αλλαγ??, τρικλοποδι?? και μου ε?πε ?τι πρ?πει να δει? το προσωπικ? μου στυλ στα β?ντεο, να ταιρι?ζει με το δικ? σου.

Λ?ω δε με νοι?ζει ο?τε το προσωπικ? σου στυλ ο?τε το δικ? μου προσωπικ? στυλ γιατ? τα β?ντεο τα φτι?χνουμε για τον κ?σμο, δεν γυρν?ω το β?ντεο για να το δω εγ?, δεν με ενδιαφ?ρει καν.

Δεν υπ?ρχει λ?γο? να γυρ?σω β?ντεο να βλ?πω τον εαυτ? μου, ο?τε να φτι?ξω ?να ?ρθρο για να το διαβ?ζω εγ?. Δεν υπ?ρχει καν?να? λ?γο? μπορε? να κ?νω το καλ?τερο β?ντεο, το καλ?τερο ?ρθρο ? το χειρ?τερο β?ντεο και το χειρ?τερο ?ρθρο που να μην ?χει περιεχ?μενο, αλλ? αν δεν το δε?τε εσε?? δεν με νοι?ζει.

Οπ?τε ?λο το περιεχ?μενο και τα β?ντεο ε?ναι για σα?. Το πρ?το πρ?γμα ε?ναι να φτι?ξουμε ?να? site για τον κ?σμο, ?χι για μα?. Μη βλ?πετε τα site λε? και ε?στε γιατρ?? και θα το εξετ?σετε απ την αρχ? ω? το τ?λο?. ?μα θ?λετε να φτι?ξετε ?να site που να σα? αρ?σει το site που πρ?πει να αρ?σει στον κ?σμο, φτι?ξτε ?να site και κοιτ?ξτε το απ? το πρω? ω? το βρ?δυ, κ?ντε το και κορν?ζα γιατ? δεν θα πετ?χει το site σα?, απλ? θα ε?ναι για σα?. Χειροκροτ?στε το κι?λα?!

Κ?ντε search analysis για να βρε?τε τι? λ?ξει? κλειδι? αλλ? και τι ζητ?ει ο κ?σμο? σ?μερα

NOUMERO-ENA-PRAGMA-PARAMARKETING-1

Λοιπ?ν θ?λουμε να μ?θουμε τι θ?λει ο κ?σμο?,? ?ρα πρ?πει να κ?νουμε search analysis, δηλαδ? αν?λυση αναζητ?σεων.

Το πρ?το πρ?γμα που πρ?πει να κ?νουμε εφ?σον βρο?με την αγορ?? στ?χο? μα? ? ψ?χνουμε να βρο?με την αγορ? – στ?χο μα?, τι προ??ντα που θα πουλ?σουμε, σε ποια αγορ? θα απευθυνθο?με, εφ?σον δεν ε?μαστε επαγγελματ?ε? και ε?μαστε επιχειρηματ?ε? του internet και αυτ? πιστ?ψτε με το κ?νουν κ?θε μ?ρα χιλι?δε? ?τομα σαν κι εμ?να, σαν ?τομα που ε?ναι affiliate SEO ? affiliate marketers δηλαδ? ψ?χνουν να βρουν προ??ντα απ? την Amazon για να πουλ?σουν στο internet ? υπηρεσ?ε? απ? τρ?τα πρ?σωπα ?πω? web hosting, web design ? οτιδ?ποτε ?λλο μπορε? να υπ?ρχει στο internet και πωλο?νται σ?μερα τα π?ντα μ?σω internet.

?ταν λ?ω τα π?ντα, τα π?ντα μ?σω internet.

Οτιδ?ποτε υπ?ρχει, το μικρ?φωνο αυτ? πωλε?ται μ?σω internet και κ?ποιο? πα?ρνει προμ?θεια για να το προωθ?σει, ?ρα πρ?πει να γρ?ψω περιεχ?μενο γι αυτ? το μικρ?φωνο ?στε να βγει πρ?το στη Google και η Google θα εξετ?σει μαζ? με αυτ? το ?λα τα υπ?λοιπα για να δει ποιο αξ?ζει να βγει πρ?το δηλαδ? απ το να ψ?ξω να βρω το blue yeti το μικρ?φωνο, ξ?ρει η Google ?τι ε?ναι η πρ?τη τη? αγορ?? ?ρα θα βγ?λει την εταιρε?α σ?γουρα πρ?τη που πουλ?ει τα blue yeti ? την Amazon που πουλ?ει τα blue yeti ? το skroutz που πουλ?ει τα blue yeti αλλ? μπορε? να βγ?λει και χρ?σιμα ?ρθρα.

Για να π?ρετε μια μικρ? προμ?θεια δεν ξ?ρω π?σο απ? 3 μ?χρι 13%, θα πρ?πει να ?χετε γρ?ψει ?να ?ρθρο το οπο?ο θα καλ?πτει και την πρ?θεση αγορ?? του χρ?στη, θα αναλ?ει το μικρ?φωνο θα ?χει β?ντεο για το μικρ?φωνο, δοκιμαστικ? test, συγκριτικ? test με ?λλα μικρ?φωνα και θα ε?ναι ?ρθρο σταθμ?? που δε θα υπ?ρχει στο internet.

Δ?στε στου? επισκ?πτε? σα? ?ναν καλ? λ?γο για να μπο?νε στην ιστοσελ?δα σα?

Σκεφτε?τε αυτ? τη στιγμ? ?τι φτι?χνετε ?να site.

Για ποιο λ?γο να μπω στο site σα?; Γιατ? ε?στε ωρα?οι; Για να βγ?λετε εσε?? λεφτ?; Για να π?ρετε διαφημ?σει?, να π?ρετε click; ?χι!

Ακ?μη και τα ειδησεογραφικ? site που παρακολουθ? κ?θε μ?ρα δεν μπορο?ν να βγ?λουν λεφτ? γιατ? δεν ?χουν περιεχ?μενο. ?χουν τ?σο λεπτ? περιεχ?μενο μ?σα που ?να scroll να κ?νω ?χω φ?γει.

Μπα?νω να διαβ?σω ?να ?ρθρο και ε?ναι τ?σο, τι να διαβ?σω ρε παιδι?, ?χω κ?νει και speed reading και δι?βασα ολ?κληρη τη σελ?δα σε δευτερ?λεπτο. Δηλαδ? ?κανα ?να click, τ?λο?, ?φυγα! Ο?τε ?να scroll, ο?τε ?να page view.

Φτι?ξτε μια ιστοσελ?δα με μοναδικ? εκπληκτικ? περιεχ?μενο

Το ζητο?μενο ε?ναι το site σα? να ναι εκπληκτικ?, μοναδικ? και ?ταν μπα?νει ο ?λλο? μ?σα να παθα?νει πλ?κα απ? την ποι?τητα, απ? αυτ? που θα βρει.

Προσωπικ? μου ?χουν δ?σει πολλο? συγχαρητ?ρια, δεν θ?λω να το παιν?ψω αλλ? ?χω δουλ?ψει ατ?λειωτου? μ?νε? χρ?νια να φτι?χνω περιεχ?μενο, να βρ?σκω τι ε?ναι σωστ? τι ε?ναι λ?θο?, να δοκιμ?ζω π?νω απ? 50 hosting, π?νω απ? 20 email marketing services, μπορε? και 30 και αυτ? τη στιγμ? που μιλ?με σ?μερα ?χω π?νω απ? 55 εταιρε?ε? hosting τ?ρα ενεργ??. 55 εταιρε?ε? hosting και ?ρχεται κ?ποιο? και με ρωτ?ει, δεν θ?λω να αλλ?ξω hosting γιατ? ο κουμπ?ρο? μου που δουλε?ει στη Vodafone μου ε?πε.

Ε?ναι καλ? εταιρ?α και αυτ? αλλ? δεν ασχολε?ται με το hosting, ρε παιδι?. Ο οπο?ο? ο ξ?δερφο? του και ?να? θε?ο? του ?χει κ?νει 3 click σ’ ?λλη εταιρ?α, που ο ξ?δερφο? μου και πω? σε λ?νε.

Λοιπ?ν α? φτ?σουμε στο δια τα?τα, δεν γ?νεται να π?με στο φεγγ?ρι με τα μυαλ? που ?χουμε για να π?με στο περ?πτερο. Τα μυαλ? απ? το περ?πτερο δεν μπορο?ν να π?νε στο φεγγ?ρι.

Πρ?πει να εξετ?σουμε ξαν? απ την αρχ?.

Φτι?χνουμε ?να? site για να κερδ?σουμε το ενδιαφ?ρον και την εμπιστοσ?νη των χρηστ?ν για να πουν ?τι αυτ?? το site ε?ναι σταθμ??, ?τι δεν υπ?ρχουν τ?τοιε? πληροφορ?ε? αλλο? και πρ?πει να μπουν στο paramarketing για να τι? διαβ?σω για το SEO.

Αυτ? το β?ντεο δεν υπ?ρχει αλλο?, πρ?πει να το δε?τε μ?σα απ? το καν?λι μου, δεν γ?νεται να το δε?τε σε κ?ποιο ?λλο καν?λι. Δεν μπορε?? να πατ?σει? το κουμπ? στον ΑΝΤ1 και να δε?τε εμ?να. Πρ?πει δυστυχ?? ? ευτυχ?? να ρθε?τε εδ? π?ρα. Αυτο? οι λ?γοι οι 30, οι 100, οι 200 που θα δε?τε αυτ? το β?ντεο γιατ? η αγορ? του SEO στην Ελλ?δα ε?ναι καλτ, ε?ναι υποκουλτο?ρα.

?πω? ?ταν ο Schwarzenegger το 70 που ?κανε β?ρη και επιδε?ξει? στην παραλ?α, στη Venice Beach και ?ταν μια υποκουλτο?ρα να ε?σαι bodybuilder τ?τε ?τσι ε?ναι και το SEO στην Ελλ?δα αυτ? τη στιγμ?.

Ε?μαστε π?ρα πολ? λ?γοι, μετρι?μαστε στα δ?χτυλα και τα site που αξ?ζουν τον κ?πο να τα διαβ?σετε μετριο?νται και αυτ? στα δ?χτυλα, γιατ? η τεμπελι? μα? ?χει ωθ?σει στο δημ?σιο, στι? ε?κολε? λ?σει? και στο να μην παρ?γουμε πρ?γματα εμε??.

Να μου πει? αυτ? ε?ναι μ?νο, το ?τι μπορο?με να βγ?λουμε λεφτ? απ? το internet αντ? να στρ?σουμε τον κ?λο μα? κ?τω και να κ?νουμε πρ?γματα που δεν ?χουν γ?νει ποτ? στο internet. Τι δεν ?χει γ?νει ποτ? στο internet στην Ελλ?δα; Πολλ? πρ?γματα, πιστ?ψτε με. Θα βρε?τε απ?στευτα πρ?γματα, καινοτ?μα πρ?γματα και υπηρεσ?ε? που υπ?ρχουν παντο?. Οποιοσδ?ποτε μπορε? να το κ?νει.

Πεν?α τ?χνα? κατεργ?ζεται.

Δεν υπ?ρχουν οδηγο? για το π?? θα αγορ?σω το καλ?τερο ποδ?λατο. Μ?λι? γ?ρισα απ? 75 χιλι?μετρα ποδηλασ?α? με ?να ποδ?λατο που αντ?χει 35 χιλι?μετρα και ε?ναι επαγγελματικ?, δεν θ?λω να πω την εταιρε?α.

?χω δ?σει χιλι?δε? ευρ? και δεν κ?νει, δεν κ?νουν τα λ?στιχα, δεν κ?νουν οι αλυσ?δε?, δεν ε?ναι αντοχ??. Ξεπερ?στηκαν τα ?ρια του ποδηλ?του, πρ?πει να π?ρω ?λλο.

Και το επ?μενο που θα π?ρω π?λι δεν ?χει αντοχ? γιατ? φανταστε?τε να ξεκιν?σω να π?ω με το ποδ?λατο στη Θεσσαλον?κη και στο δρ?μο να π?θω 4 φορ?? λ?στιχο. Δεν θα π?ω πουθεν?, μου διαλ?θηκε σε μια ανηφ?ρα. Λοιπ?ν αυτ? θ?λω να πω, π?ντα ο εχθρ?? του καλο? ε?ναι το καλ?τερο, δεν υπ?ρχουν καλ?τερα πρ?γματα.

Γ?νετε εσε?? ο καλ?τερο?. Θ?λω να φτι?ξετε ?να site, αυτ? ε?ναι το πρ?το που σα? δ?νω, ?σοι ενδιαφ?ρεστε και κοιτ?τε αυτ? το β?ντεο, σηκωθε?τε απ? παντο?. Σηκωθε?τε απ? καρ?κλε?, απ τα ντιβ?νια, απ τα ποδ?λατα, απ τα μηχαν?κια, απ το κ?θισμα του αυτοκιν?του, απ το Lockdown που σα? ?χει πι?σει, σηκωθε?τε τ?λο?! Σηκωθε?τε απ? παντο? και π?τε και αναλ?βετε δρ?ση και φτι?ξτε ?να site με απ?στευτο περιεχ?μενο.

Μπορε? να ναι πολ? απλ?, μινιμαλιστικ?, αυτ? ε?ναι η τ?ση τ?ρα, αλλ? ψ?ξτε να βρε?τε τι ζητ?ει ο χρ?στη? να αγορ?σει.

?μα ε?στε ηλεκτρολ?γο?, γρ?ψτε ?να απ?στευτο ?ρθρο για τα ηλεκτρολογικ?. Ναι, οι 10 πιο συχν?? βλ?βε?, ποιε? ε?ναι; Π?σο κοστ?ζουν; Γιατ? να π?ρουν εσ?? ω? ηλεκτρολ?γο;

Μη πα?ρνετε μια εταιρε?α SEO και λ?τε θ?λω να με βγ?λετε πρ?το στα ηλεκτρολογικ?. Ντ?ξει, θα σα? βγ?λει. Μετ? μια εταιρε?α θα θ?λει να κ?νει κ?τι ?λλο κι αυτ?.

Το ζητο?μενο ε?ναι το site σα? να ναι απ?στευτο στα ηλεκτρολογικ? θ?ματα. Τ?ρα θ?λω εδ? να πω πρ?γματα που θα ακο?σουν ηλεκτρολ?γοι και θα π?ρουν ιδ?ε? γιατ? ξ?ρω πω? οι ηλεκτρολ?γοι δεν πρ?κειται να κ?νουν ποτ? σοβαρ? site, τουλ?χιστον οι πυροτ?χνε?.

Υπ?ρχουν ?μω? κ?ποιοι του πολυτεχνε?ου που μπορο?ν να κ?νουν σοβαρ? site γιατ? οι ?νθρωποι ?χουν σπουδ?σει το αντικε?μενο, ?χουν δει β?ντεο, ?χουν κ?νει μ?στερ. Υπ?ρχουν ν?α παιδι? ?ξω ηλεκτρολ?γοι που θ?λουν να μπουν στην αγορ? εργασ?α? αλλ? κοιμο?νται ?ρθιοι δυστυχ??.

?χω π?ρα πολλο?? φ?λου? που κοιμο?νται απ? το πρω? ω? το βρ?δυ, βγα?νουν ?ξω με τη γκ?μενα και κοιμο?νται απ? το πρω? ω? το βρ?δυ. Π?? θα βρει? δουλει?; Ποιο? θα σε π?ρει για δουλει?; Το ?διο πρ?βλημα ?χουμε αυτ? τη στιγμ? σε ?λα τα επαγγ?λματα. Γ?νετε εσε?? ο πυρ?να? τη? δουλει??, κ?νετε του? ?λλου? να σα? ζητ?σουν. Μη μιλ?τε ?λλο για δουλει?, γ?νετε εσε?? η δουλει?, δημιουργ?στε εσε?? τη δουλει? σα?.

Π?? θα προσελκ?σετε επισκεψιμ?τητα;

Π?με παρακ?τω. Π?? θα προσελκ?σετε επισκεψιμ?τητα; Το βασικ? πρ?γμα ε?ναι το branding. Πρ?πει να φτι?ξετε ?να brand, personal brand. Εγ? ε?μαι το paramarketing, ο Διβρ?μη?, ο ειδικ?? στο SEO, ε?μαι μια περσ?να, δεν φορ?ω ?λα τα χρ?ματα, ?χω τη στολ? ποδηλασ?α?, να σηκωθ? να τη δε?τε και καλ?τερα απ? κ?τω, λοιπ?ν.

Αλλ? ?να? ηλεκτρολ?γο? ?χει ?να προσωπικ? site, ?να? γιατρ?? ?να προσωπικ? site, ?να? υδραυλικ?? το ?διο, ?να? ηλεκτρικ?? το ?διο, ?να κατ?στημα με ρο?χα το ?διο. Γιατ? να αγορ?σει κ?ποιο? ρο?χα απ? σα?; ?ρα πρ?πει να μαζ?ψετε τον κ?σμο, γι αυτ? μπορο?με να το ρ?ξουμε λ?γο στο influencing, SEO influencers.

Φτι?ξτε ?να καν?λι στο YouTube και γ?νετε influencer

Κ?νουμε β?ντεο, φτι?χνουμε καν?λι στο YouTube και γυρν?με χρ?σιμα β?ντεο για το π?? φορ?με τα ρο?χα, ποιε? τ?σει? στη μ?δα ε?ναι τ?ρα, ποια χρ?ματα πηγα?νουν, ποια χρ?ματα πηγα?νουν για πιο ε?σωμε? γιατ? ο πληθυσμ?? παχα?νει σιγ?- σιγ?, οι γυνα?κε? παχα?νουν πιο πολ? ακ?μα.

Δυστυχ?? και οι ?ντρε? ακολουθο?ν.

Λοιπ?ν, new styles, υπ?ρχουν δεκ?δε? πρ?γματα που μπορε?τε να γρ?ψετε, δεκ?δε?, να κ?νετε φωτογραφ?σει?. Γ?νετε εσε?? το προ??ν, ο σταθμ?? που θα σα? βλ?πουν.

Το καν?λι σα? ανταγων?ζεται ?λα τα προγρ?μματα τη? τηλε?ραση?

Γιατ? ο ?λλο? να δει αυτ? τη στιγμ? το GNTM; Το καλ?τερο μοντ?λο στην Ελλ?δα, α? πο?με; Γιατ? να δει το Big Brother; ?χετε να ανταγωνιστε?τε το β?ντεο στο καν?λι σα? στο YouTube ? στο blog σα? ? στην εταιρε?α σα? γιατ? πολλο? που ?χουν εταιρε?ε? προσλαμβ?νουν SEO influencers για να κ?νουν τη δουλει? που δεν μπορο?ν να κ?νουν αυτο? σαν επιχειρηματ?ε? ? νομ?ζουν ?τι δεν μπορο?ν να την κ?νουν ? δεν θ?λουν να την κ?νουν και π?ει λ?γοντα? για να φ?ρουν traffic στον κ?σμο και πληρ?νουν π?ρα πολλ? λεφτ? γι αυτ?.

Ε?στε ανταγωνιστ?? σ?μερα το Big Brother, συναγωνιστ?? του MEGA,του ANT1, του Netflix, ανταγων?ζεστε στα ?σα το Netflix. Γιατ? αντ? να δω μια ταιν?α ? ?να ντοκιμαντ?ρ, μπορ?? να δω το YouTube Channel το δικ? μου που ?χω τα μαθ?ματα SEO.

?χω δεκ?δε? μαθ?ματα SEO, π?νω απ? 215 β?ντεο τ?ρα, κ?θε Δευτ?ρα στι? 9 βγ?ζουμε καινο?ργιο β?ντεο οπ?τε καλ? ε?ναι να το δε?τε για να μ?θετε πω? θα φ?ρετε καινο?ργιο traffic στο site σα? και μια ακ?μη συμβουλ?. Κ?νω μια αναζ?τηση πχ πω? να βρω καινο?ργιο αυτοκ?νητο, πω? να αγορ?σω καινο?ργιο αυτοκ?νητο.

Πιστ?ψτε με δεν υπ?ρχει οδηγ?? αγορ?? καινο?ργιου αυτοκιν?του στην Ελλ?δα σ?μερα, δεν υπ?ρχει. Θα διαβ?σουμε 5 πρ?γματα, εντ?ξει τα διαβ?σαμε. Και μετ? καλυφθ?καμε; ?χι! Π?ντα διαβ?ζω κ?τι και μ?νει ?να κεν?, ρε παιδι?, δεν υπ?ρχει, δεν ?χω ολοκληρωθε?, δεν μπορ? να το καταλ?βω.

Δηλαδ? τι πρ?πει να κ?νω για να π?ρω καινο?ργιο αυτοκ?νητο, π?? θα το βρω; Το ζητο?μενο ?ποιο? το γρ?ψει γιατ? το ?χει αναζητ?σει και μπορε? να το κ?νει ?ποιο? ?χει λογαριασμ? Google Ads, ανο?ξτε τ?ρα να δε?τε π?σε? αναζητ?σει? ?χετε.

Π?σε? αναζητ?σει? ?χετε το μ?να, ?μα καλ?ψετε αυτ? το θ?μα κ?πω?, π??; Π?? θα π?ρω καινο?ργιο αυτοκ?νητο; Τι αυτοκ?νητο να π?ρω; Μ?χρι χθε? κι εγ? π?στευα ?τι ?μα π?ρω αυτοκ?νητο Diesel 2.000 κυβικ? θα πληρ?νω 600 ευρ? τ?λη κυκλοφορ?α? γιατ? ε?ναι 2.000 κυβικ?.

?χι, ?χει αλλ?ξει ο ν?μο? και ε?ναι με τα μικρογραμμ?ρια, α? πο?με, συγγν?μη τ?ρα, τα καυσα?ρια, με τα μικρογραμμ?ρια καυσαερ?ων.

Οπ?τε για να το βρω αυτ? ?μω?, πρ?πει να βρω κ?ποιον, θα πρ?πει να ακολουθ?σω κ?ποιον, γιατ? μπα?νουμε στο site των εταιρι?ν και λ?ει τ?ρα: εταιρε?α να π?ρω τ?ρα τη ν?α φ?ρμα τη? Mercedes –δεν τη λ?ω ?λη- αποκτ?στε το τ?ρα με 180 ευρ? το μ?να. Και λ?ω 180 ευρ? τον μ?να; 10% χρηματοδ?τηση και δυο δ?σει? 15.000 προκαταβολ? και 15.000 στο τ?λο?? την πληρ?νει? ρε παιδι?. Αυτ? δεν ε?ναι πληροφορ?α.

Ποιο? θα μου πει σ?μερα ποιο αυτοκ?νητο ε?ναι ιδανικ? για μ?να;

Καν?να?!

Πρ?πει να το ψ?ξω μ?νο? μου και δεν υπ?ρχει, δεν υπ?ρχει καν?να? στην αγορ?, υπ?ρχει τερ?στια ?γνοια και καν?να? δεν ?χει το μαγικ? κουμπ?. Πρ?πει να δημιουργηθε? σ?μερα.

Βρε?τε ν?ε? ευκαιρ?ε? δημιουργ?α? περιεχομ?νου

Οι ευκαιρ?ε? ε?ναι τερ?στιε?, να φα?νεται τερ?στια κ?νηση στο site σα? και να βγ?λετε λεφτ?. Μπε?τε στην αγορ? στ?χο?, αν?λυση, ?ρευνα τι λε?πει σ?μερα.

Πιστ?ψτε με, σ?μερα στην Ελλ?δα λε?πουν πολλ? πρ?γματα ε?ναι πολ? π?σω, ε?ναι μικρ? η αγορ? αλλ? δεν ?χει τον ?διο ανταγωνισμ? και φτι?ξτε ?να site περι οπ??.

Να μπα?νει ο ?λλο? και να λ?ει: ?πα! Τι ε?ναι αυτ?; ?χω π?θει πλ?κα. ?π ?ταν ξεκ?νησα με ?χουν π?ρει τηλ?φωνο δεκ?δε? και μου ?χουν π?θει συγχαρητ?ρια, μπρ?βο, ?χουμε π?θει πλ?κα με την ποι?τητα του περιεχομ?νου.

Και πο? τα γρ?φει? ?λα αυτ? και πω? τα ?κανε?, σε διαβ?ζουμε μ?ρε?, ?ρε?. Αυτ? ?θελα απ? την αρχ? να κ?νω στην προσπ?θεια να βγ?λω ?να μεροκ?ματο απ τη δουλει? μου. ?ταν ?μουν ακ?μη στρατ?, στην Α’ Στρατι? Λ?ρισα.

Τ?ρα ε?μαστε Λ?ρισα, στο στο?ντιο του paramarketing, μην μπο?με παρ? δ?πλα ε?ναι οι υπολογιστ??. ?θελα να φτι?ξω κ?τι διαφορετικ?, να προσφ?ρω στον κ?σμο κ?τι που δεν υπ?ρχει.

Συγγν?μη που το λ?ω, συγκιν?θηκα και το ?κανα. Το ?διο πρ?πει να κ?νετε κι εσε??. ?χετε ?να ?νειρο να βγ?λετε λεφτ? απ? το internet; Πρ?πει να στοχε?σετε στην αγορ? σα?, να σηκ?σετε τα μαν?κια? και να το κ?νετε.

Θα κ?θομαι κ?θε μ?ρα και θα γρ?φω 1 ?ρθρο, θα γυρν?ω 1 β?ντεο κ?θε μ?ρα. Μ?χρι π?τε; Μ?χρι να βγ?λετε λεφτ? ρε παιδι?. Μ?χρι να βγ?λετε 2.000 ευρ? απ? διαφημ?σει?, απ? Ad Sense,στο AdWords. Κ?τω υπ?ρχει ?να link απ? την Ezoic, η οπο?α ε?ναι η μοναδικ? εταιρε?α που δ?νει παραπ?νω απ ?τι δ?νει το AdSense. To AdSense δ?νει 0,20 λεπτ?, εν? το Ezoic 2 ευρ? το μ?να τη χιλι?δα προβολ?ν, 10 φορ?? π?νω.

Θα δε?τε αυτ? αργ?τερα, μπορε?τε να γραφτε?τε και να μπε?τε αργ?τερα. Μπορε?τε να γραφτε?τε και να βγ?λετε π?ρα πολλ? χρ?ματα μετ? κ?θε μ?να. Περ?που 10.000 page views το μ?να ε?ναι 20 ευρ?, οπ?τε αν ?χετε 100.000 το μ?να ε?ναι 100 ευρ?, αν ?χετε 200.000, 200 ευρ?.

Αυτ?, χ?ρηκα που τα ε?παμε, θα σα? δω την ?λλη Δευτ?ρα, γραφτε?τε στο καν?λι μου, κ?ντε like, αφ?στε τι? ερωτ?σει? σα? και ει? το επανιδε?ν!

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO και την προ?θηση ιστοσελ?δων:

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看