ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Νο?μερο-?να-πηγ?-επισκεψιμ?τητα?-2014

Η νο?μερο ?να πηγ? επισκεψιμ?τητα? για το 2014

Η πιο πετυχημ?νη στρατηγικ? για απερι?ριστη δωρε?ν κ?νηση στη σελ?δα σα? για το 2014 ε?ναι το Facebook! Δε λ?ω, πολ? καλ? και η Google, πολ? καλ? και το διαφημιστικ? τη? πρ?γραμμα, το Adwords, αλλ? δυστυχ?? ?χει περι?λθει σε δε?τερη μο?ρα μετ? την εκτ?πισ? τη? απ? τα κοινωνικ? μ?σα δικτ?ωση? και συγκεκριμ?να το facebook!

Μετ? λοιπ?ν την μεγ?λη αλλαγ? του αλγορ?θμου τη? Google με το Hummingbird, που προσαρμ?στηκε με τα ν?α δεδομ?να τ?ρα ?χουμε και την μετατ?πιση του ενδιαφ?ροντο? του κ?σμου στα social media, μ?λλον γιατ? ε?ναι μοναδικ?, δωρε?ν και αναδραστικ?!

Διαφορ? SEO και Web Traffic

Π?ρα πολλο? ?χουν π?σει με τα μο?τρα στο SEO, σαν να ε?ναι το ?γιο δισκοπ?τηρο ? ο μοναδικ?? τρ?πο? για να αποκτ?σει κ?ποιο? κ?νηση στη σελ?δα του, ?μω? ?λοι π?φτουν στο λ?θο? ?τι το μυστικ? τη? επιτυχ?α? στο ?ντερνετ δεν ε?ναι το SEO, αλλ? η δημιουργ?α απ?στευτη? και ασταμ?τητη? κ?νηση? προ? τη σελ?δα σα?.

Πιστ?ψτε με η ιστοσελ?δα σα? ε?ναι καταδικασμ?νη να πεθ?νει ε?ν δεν αποκτ?σει τουλ?χιστον 100 μοναδικο??, ποιοτικο?? και στοχευμ?νου? επισκ?πτε? τη μ?ρα! Ε?ν η ιστοσελ?δα σα? ε?ναι τα μ?τια σα? στο ?ντερνετ, τ?τε η κ?νηση και οι επισκ?πτε? ε?ναι το α?μα που δ?νει ζω? στη σελ?δα σα? και ε?ναι ικαν? ?σο ?σχημη σελ?δα και να ?χετε να σα? δ?σει χρ?ματα!

Ακ?μα και ε?ν το ποσοστ? μετατροπ?? σα? να ε?ναι χαμηλ?τερο του 1%, π?λι θα καταφ?ρετε να βγ?λετε χρ?ματα απ? τη σελ?δα σα? ε?ν ?χετε πολ? μεγ?λη επισκεψιμ?τητα. Ε?ν δεν ?χετε, τ?τε φ?λοι μου, την καλ?τερη ιστοσελ?δα να φτι?ξετε δεν θα μπορ?σετε να βγ?λετε ποτ? λεφτ? απ? αυτ?ν και δεν θα μπορ?σετε να περ?σετε ποτ? το κατ?φλι τη? ευημερ?α? και τη? ευμ?ρεια? απ? το ?ντερνετ!

Α? μην ξεχν?με ?τι ?λλο ε?ναι το πετυχημ?νο SEO και ?λλο η δημιουργ?α κ?νηση? προ? τη σελ?δα μα?, το λεγ?μενο traffic στα ελληνικ?!

Στατιστικ? επισκεψιμ?τητα? για το Paramarketing Blog

Σ?μφωνα με το WordPress Statistics, βλ?πετε τα Google analytics δεν παρ?χουν πλ?ρη εικ?να για τα στατιστικ? στο ?ντερνετ, οι 25 πρ?τε? πηγ?? επισκεψιμ?τητα? απ? το ?ντερνετ απ? την πρ?τη στιγμ? λειτουργ?α? του site μου απ? τον Α?γουστο του 2013 σε σ?νολο σ?μερα 28 Δεκεμβρ?ου 2013, 31.256 επισκεπτ?ν ε?ναι:

?Πηγ? επισκεψιμ?τητα?:?Σ?νολο μη μοναδικ?ν επισκεπτ?ν:
?24669
?1715
?1654
?688
?484
?207
?133
8 – https://www.stumbleupon.com/
?115
?67
?57
?48
12 – https://plus.google.com/
?48
?44
14 – https://paramarketing.info/
?44
15 – https://www.greektuts.net/
?41
16 – https://www.nerokota.com/
?41
?38
?31
?30
?28
?26
?14
23 – https://www.placemarketing.gr/
?13
24 -https://www.contraseolous.gr/
?13
25 – news.google.com
?11

Πρ?πει επ?ση? να σημει?σουμε ?τι απ? τα παραπ?νω στατιστικ? κ?νηση?:

  1. Οι επισκ?πτε? δεν ε?ναι μοναδικο?, αλλ? ?χει να κ?νει με μη μοναδικο?? επισκ?πτε? και προβολ?? ιστοσελ?δων ? κλικ.
  2. Τα αποτελ?σματα που βλ?πετε δεν ε?ναι επεξεργασμ?να, ε?ναι ανεπεξ?ργαστα αλλ? παρ?λα αυτ? προκ?πτει ?τι η νο?μερο ?να πηγ? επισκεψιμ?τητα? ε?ναι πλ?ον με διαφορ? το facebook!

Συμπερ?σματα πηγ?ν επισκεψιμ?τητα?

Σα? παραθ?τω μερικ? συμπερ?σματα για κρυφ?? πηγ?? επισκεψιμ?τητα? που ?σω? σα? διαφε?γουν σ?μερα και α?ριο ?σω? να γ?νουν οι νο?μερο ?να πηγ?? επισκεψιμ?τητα? για σα? και για την σελ?δα σα?!

  1. Το Facebook mobile αποτελε? το 35% τη? συνολικ?? επισκεψιμ?τητα? στη σελ?δα μου, τ?ση η οπο?α θα αγγ?ξει το 50% το 2014! ?σω? θα πρ?πει να στοχε?σετε σε ?να κοιν? με μια σελ?δα που ε?ναι πιο ελαφρι? για κινητ? τηλ?φωνα!
  2. Το StumbleUpon ε?ναι μια ?γνωστη πηγ? επισκεψιμ?τητα? για του? περισσ?τερου? που ?μω? ε?ναι 8η στη σειρ? κατ?ταξη? για το 2013! Πολ? ε?κολα χρησιμοποι?ντα? τη μπ?ρα εργαλε?ων AddThis στον Firexox μπορε?τε να κοινοποι?σετε τη σελ?δα σα?, τα προ??ντα σα? στο e-shop ? τι? ν?ε? σα? δημοσιε?σει? με αστραπια?α ταχ?τητα σε περισσ?τερα απ? 100 μ?σα δικτ?ωση? ?πω? το Stumble Upon!
  3. To Youtube ε?ναι και αυτ? σημαντικ? πηγ? επισκεψιμ?τητα?, ε?ν δεν ?χετε ακ?μα Youtube καν?λι τ?τε δημιουργ?στε και μην ξεχ?σετε να εγγραφε?τε στο δικ? μου καν?λι. Το β?ντεο μ?ρκετινγκ θα αποτελ?σει δυνατ? πα?κτη επισκεψιμ?τητα? και μετατροπ?? των επισκεπτ?ν σα? σε πελ?τε? για το 2014!
  4. Το Koozai.com ε?ναι ?να αγγλ?φωνο site για το SEO, τα μ?σα δικτ?ωση? και την κατασκευ? ιστοσελ?δων, και ?να μ?νο σχ?λιο που ?κανα σε αυτο?? -μιλ?με για blog commenting– με απ?φερε 30 μοναδικο?? επισκ?πτε?, δυστυχ?? που δεν γνωρ?ζουν ελληνικ?! – ?ρα του? ?χασα απ? πελ?τε?-

Η παρατ?ρηση που θ?λω να κ?νω ε?ναι ?τι πρ?πει να ε?μαστε αρκετ? προσεκτικο? σχετικ? με τι? λ?ξει? κλειδι? και να αποφ?γουμε τι? ξ?νε? λ?ξει? κλειδι? για να μην στοχε?ουμε σε λ?θο? αγορ??!

Θα μπορο?σα να πω περισσ?τερα, αλλ? πιστε?ω πι?σατε το ν?ημα σχετικ? με την επισκεψιμ?τητα και το SEO.

Μπορε?τε να μ?θετε περισσ?τερα ε?ν επικοινων?σετε μαζ? μου στο 6972.364.387.

WordPress Κατασκευ? ιστοσελ?δων

Traffic και αρχ? του Pareto

Η αρχ? αυτ? βασ?ζεται στη θεωρ?α του Vilfredo Pareto, Ιταλο? οικονομολ?γου, κοινωνιολ?γου και φιλ?σοφου, ο οπο?ο? το 1897 παρατ?ρησε ?τι 80% του πλο?του στην Ιταλ?α αλλ? και σε κ?θε χ?ρα που μελ?τησε στη συν?χεια κατεχ?ταν απ? 20% του πληθυσμο?.

Η Αρχ? του Pareto, στο ευρ?τερο πλα?σι? τη?, υποστηρ?ζει ?τι 80% των αποτελεσμ?των προκ?πτουν απ? 20% των προσπαθει?ν. Με ?λλα λ?για, ο Καν?να? 80-20 σημα?νει ?τι, σε κ?θε κατ?σταση, λ?γοι παρ?γοντε? (20%) ε?ναι ζωτικο? και πολλο? (80%) ε?ναι δευτερε?ουσα? σημασ?α?.

Η αρχ? του Vilfredo Pareto βρ?σκει απ?χηση και στην κ?νηση προ? τη σελ?δα σα?. Παρατηρ?ντα? τι? πηγ?? επισκεψιμ?τητα?, θα πρ?πει να εστι?σουμε τι? προσπ?θειε? μα? και τι? δυν?μει? μα? για να αναπτ?ξουμε το 20% των κορυφα?ων πηγ?ν επισκεψιμ?τητα? και να εγκαταλε?ψουμε τελε?ω? το υπ?λοιπο 80%.

Ε?ν θ?λουμε να πλημμυρ?σουμε απ? επισκεψιμ?τητα, θα πρ?πει να εστιαστο?με στι? κορυφα?ε? πηγ?? επισκεψιμ?τητα?, μ?νο με την εστ?αση σε ?να πρ?γμα που δουλε?ει θα γ?νουμε καλο? σε αυτ? και θα πετ?χουμε τον στ?χο μα? για το 2014, ο οπο?ο? ε?ναι να διπλασι?σουμε ? να πολλαπλασι?σουμε την επισκεψιμ?τητα προ? τη σελ?δα μα?!

Κ?ντε Λ?ικ!

Για να μην ξεχνι?μαστε θα ?θελα να κ?νετε λ?ικ στη ?ρθρο αυτ? απ? την παν?μορφη μπ?ρα στα αριστερ?, να το στε?λετε στο Pinterest, στο twitter και στο Google Plus, ω? μια ελ?χιστη ανταμοιβ? ε?ν σα? ?ρεσε! ?τσι θα βοηθ?σετε και ?λλου? να αποκτ?σουν πρ?σβαση σε αυτ?? τι? πληροφορ?ε? που ε?ναι εντελ?? δωρε?ν!

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

registration-button

2 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看