ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Ο ν?μο? του 100: Π?σα ?ρθρα χρει?ζεστε για να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google

Γεια σα? φ?λοι μου! Ε?μαι ο Γι?ννη? ο Διβρ?μη?, ο διευθυντ?? ?του Paramarketing blog και σ?μερα θα μιλ?σουμε για τα 100 ?ρθρα. Π?σα ?ρθρα, π?σο περιεχ?μενο, π?σε? σελ?δε?, π?σα προ??ντα χρειαζ?μαστε για να θεωρ?σει η Google ?τι ε?μαστε authority site.

Βασικ? πριν ξεκιν?σουμε θα ?θελα να κ?νετε like στο καν?λι μου στο YouTube για να πα?ρνετε πριν τον ανταγωνισμ? ?λε? αυτ?? τι? χρ?σιμε? πληροφορ?ε? και μυστικ? που χρει?ζεστε για να νικ?σετε ?λου? του? ?λλου? που βρ?σκονται π?νω απ? εσ?? και να βγε?τε πρ?τοι στην Google.

Κ?θε Δευτ?ρα δημοσιε?ουμε ?να β?ντεο που ε?ναι π?ρα πολ? σημαντικ?, μπορε? να μην ?χουμε τα καλ?τερα μ?σα, την καλ?τερη κ?μερα, τον καλ?τερο ?χο, αλλ? ?χουμε το καλ?τερο περιεχ?μενο που υπ?ρχει στο SEO αυτ? τη στιγμ? και θα το καταλ?βετε.

Πριν απ? κ?ποια χρ?νια ε?χα ξεκιν?σει μαθ?ματα WordPress 24 ?ρε? και μαθ?ματα SEO και πολλο? γρ?φτηκαν στα μαθ?ματα μου, μπορε?τε και τ?ρα να τα π?ρετε, καθ?? και τον Οδηγ? SEO αν γραφτε?τε στο site μου το www.richwerk.com εντελ?? δωρε?ν.

Π?ρα πολλο? που γρ?φτηκαν στα μαθ?ματα μ?θανε μ?νοι του? WordPress, μ?θανε να φτι?χνουν site, μ?θανε πω? θα βγουν στην Google και ε?χαν πολ? καλ? αποτελ?σματα. Πολλο? απ? αυτο?? βγ?καν στην πρ?τη θ?ση, στην πρ?τη σελ?δα και α?ξησαν την οργανικ? του? επισκεψιμ?τητα και τα ?σοδα του? κατακ?ρυφα. Αυτ? θ?λω να σα? πω, εγγραφ?μενοι στο καν?λι θα δε?τε π?ρα πολλ? μυστικ? που ε?ναι πολ? εξειδικευμ?να, το SEO ε?ναι πολ? εξειδικευμ?νο? κλ?δο?, λ?γοι το κατ?χουν και λ?γοι ?χουν αυτ?? τι? πληροφορ?ε?.

Γιατ? χρειαζ?μαστε 100 ?ρθρα;

100-arthra-seo-paramarketing-1

Π?με τ?ρα στα 100 ?ρθρα. Γιατ? χρειαζ?μαστε 100 ?ρθρα; Υπ?ρχουν διιστ?μενε? απ?ψει? στο SEO. ?λλοι λ?νε ?τι χρειαζ?μαστε 10 ?ρθρα, μπορε? και να ναι σελ?δε?, γιατ? τα ?ρθρα ?χουν να κ?νουν αν ε?μαστε ενημερωτικ? blog ? κ?ποιο eshop και πρ?πει να γρ?ψουμε ?ρθρα.

Ακ?μη και eshop να ε?μαστε, πρ?πει να ?χουμε τουλ?χιστον 100 προ??ντα και για να μα? δεχτε? το skroutz, αλλ? και για να ?χει κ?ποιο ε?ρο? το κατ?στημα μα?. Δεν μπορο?με να κ?νουμε τζ?ρο με 3 προ??ντα, αλλ? και στην Google για να φανο?με ?τι ε?μαστε site περιοπ?? πρ?πει να ?χουμε ποσ?τητα.

Ακ?μη και σε eshop με 100 προ??ντα, πρ?πει να γρ?ψουμε ?ρθρα για να βελτι?σουμε το SEO μα?.

?μα ε?μαστε μια ιστοσελ?δα που βασ?ζεται στο τοπικ? SEO ? σε περιοχ??, για παρ?δειγμα ε?μαστε υδραυλικο? ? δικηγ?ροι ? ηλεκτρολ?γοι τ?τε θα πρ?πει να ?χουμε 100 περιοχ??, 1 σελ?δα για κ?θε περιοχ?, για να υπ?ρχει ε?ρο? αναζητ?σεων αλλ? και για να αναγνωρ?σει η Google ?τι ε?μαστε authority site.

Γιατ? υπ?ρχει ο μαγικ?? αριθμ?? 100 και το επαναλαμβ?νω συν?χεια;

Πρ?τον, γιατ? θα χρειαστο?με περ?που ?να χρ?νο να γρ?ψουμε τα 100 ?ρθρα. Μπορο?με να τα γρ?ψουμε και σε συντομ?τερο χρονικ? δι?στημα αλλ? χρειαζ?μαστε τουλ?χιστον ?ναν χρ?νο, γιατ? πρ?πει να ?χουν κ?ποια δι?ρκεια.

Το SEO και η Google επικροτο?ν τα site που ?χουν δι?ρκεια, δηλαδ? που δημοσιε?ουν περιεχ?μενο σε τακτ? χρονικ? διαστ?ματα.

Φρ?σκο περιεχ?μενο και Google Caffeine Update

Μετ? το caffeine update το 2012, η Google ?ρχισε να δ?νει π?ντο? σε ?λα τα site που ?χουν φρ?σκο περιεχ?μενο.

Β?βαια, μην το δ?νετε κ?μπο ?τι το caffeine update ε?ναι τ?σο ισχυρ? σ?μερα , γιατ? υπ?ρχουν site που δεν ?χουν φρ?σκο περιεχ?μενο αλλ? ?χουν κλασικ? περιεχ?μενο και βγα?νουν στην πρ?τη σελ?δα τη? Google. ?μω?, ?σε? ιστοσελ?δε? ?χουν φρ?σκο περιεχ?μενο ?χουν περισσ?τερε? πιθαν?τητε? να κερδ?σουν ?λλε? ιστοσελ?δε? που δεν ?χουν καθ?λου φρ?σκο περιεχ?μενο. Η δε δι?ρκεια που σα? ε?πα σημα?νει ?τι πρ?πει να δημοσιε?ετε ?ρθρα σε τακτ? χρονικ? διαστ?ματα.

Χρει?ζεστε ?να ημερολ?γιο τακτικ?ν δημοσιε?σεων

Πρ?πει να δημοσιε?ετε 2 ?ρθρα την εβδομ?δα, 8 με 10 ?ρθρα το μ?να περ?που, ?στε σε δι?στημα 12 μην?ν να ?χουμε δημοσιε?σει 100 ?ρθρα.

?μα π?με πιο αργ?, θα χρειαστο?με περισσ?τερο χρ?νο. ??μα π?με πιο αργ? δεν σημα?νει κ?τι, απλ? θα καθυστερ?σουμε λ?γο παραπ?νω το χρ?νο που η Google θα μα? θεωρ?σει authority site.

Στη συν?χεια, αφο? τελει?σουμε τα 100 ?ρθρα θα πρ?πει να κ?νουμε συντ?ρηση, γρ?φοντα? 1 ?ρθρο το μ?να ? αν θ?λουμε να συνεχ?σουμε με τον ?διο ρυθμ? 2 ?ρθρα την εβδομ?δα. ?μα θ?λουμε να π?με πιο αργ?, μπορο?με να γρ?φουμε και ?να ?ρθρο την εβδομ?δα.

Προσοχ? στον κανιβαλισμ? περιεχομ?νου

Τα δε ?ρθρα δεν πρ?πει να ε?ναι διπλ?.

?πω? και εδ? που ε?μαστε SEO site ?χω γρ?ψει 7 ?ρθρα για τι? λ?ξει? κλειδι?. Αυτ? ε?ναι το πρ?βλημα, αν πατ?σει κ?ποιο? τον ?ρο αναζ?τηση? λ?ξει? κλειδι?, δεν μπορε? να βγ?λει και τα 7 ?ρθρα τα δικ? μου, γιατ? βγα?νει ?να αποτ?λεσμα αν? site στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

Οπ?τε επειδ? ανταγων?ζονται εσωτερικ?, ε?ναι λ?γο δ?σκολο να βγω στην πρ?τη θ?ση και να παραμε?νω επειδ? μια βγα?νει 1 ?ρθρο για το π?? να βρε?τε τι? λ?ξει? κλειδι?, μια βγα?νει 1 ?ρθρο τι ε?ναι τα money keywords και που να τα βρε?τε και π?ει λ?γοντα?. Αυτ? δεν πρ?πει να συμβε? σε εμ??.

Πρ?πει να σχεδι?σουμε το περιεχ?μενο απ? την αρχ?, χρειαζ?μαστε 100 θ?ματα για το site μα?. Κ?θε θ?μα θα ε?ναι και ?να ?ρθρο, θα καλ?πτει μια λ?ξη κλειδ? ? ?ναν ?ρο αναζ?τηση?, ?να συν?νυμο ? ?να παρ?γωγο του.

Αλλ? πρ?πει να γρ?ψουμε για ?να θ?μα, π.χ. στη δικ? μου περ?πτωση ?να ?ρθρο θα ε?ναι για τι? λ?ξει? κλειδι?, ?να για τα backlinks, ?να για το τι ε?ναι το SEO, ?να για το π?? δουλε?ουν οι μηχαν?? αναζ?τηση? και ο?τω καθεξ??. Δεν πρ?πει να γρ?ψουμε 2 φορ?? για το ?διο θ?μα.

Γρ?ψτε επικ? ?ρθρα

?να σημε?ο που πρ?πει να προσ?ξω πολ? ε?ναι το μ?κο? και η ποι?τητα του περιεχομ?νου. Δε θα γρ?ψω ?ρθρα που να ναι τηλεγραφ?ματα, πρ?πει να γρ?ψω ?ρθρα που να ναι κατ’ ελ?χιστον 1.200 λ?ξει? και μ?γιστο 3.500, δεν υπ?ρχει ?ριο.

Τ?ρα ποιο? καθορ?ζει το μ?κο? του ?ρθρου;

Το μ?κο? του ?ρθρου καθορ?ζεται απ? τον ανταγωνισμ?. Πηγα?νω στην Google και κοιτ?ω με β?ση ποια ?λλα site υπ?ρχουν με τον ?ρο αναζ?τηση? που θ?λω κι εγ? να βγω στην πρ?τη σελ?δα τη? Google ? στην πρ?τη θ?ση τη? Google ? στην πρ?τη τρι?δα? τη? Google ? στην πρ?τη πεντ?δα τη? Google.

?μα υπ?ρχουν site που δεν ε?ναι τ?σο ποιοτικ?, τ?τε μπορ? να τα κερδ?σω με ?να απλ? ?ρθρο που μπορε? να ναι μια απ?ντηση σε ερ?τηση ? να απαντ?ει σε μερικ?? ερωτ?σει? εν π?ση περιπτ?σει και θα ?χει μ?κο? 1.200 με 1.350 λ?ξει?.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερο γι’ αυτ? σε ?να ?λλο ?ρθρο μου, π?? να γρ?ψετε ?να τ?λειο post για το blog σα?.

Η δε?τερη κατηγορ?α ε?ναι ο μεσα?ο? ανταγωνισμ?? και πρ?πει το ?ρθρο σα? να ναι απ? 2.000 ?ω? 2.500 λ?ξει?. Στο μ?σο ανταγωνισμ? ?χουμε κ?ποια authority sites, αλλ? δεν καλ?πτουν ?λη την πρ?τη σελ?δα και στον δυσκολ?τερο ανταγωνισμ?, στον οπο?ο δε σα? συνιστ? να γρ?ψετε κ?τι.

Θα πρ?πει να γρ?ψουμε επικ? ?ρθρα, επικ? περιεχ?μενο που να ?χει μ?σα β?ντεο, να ?χει υφογραφικ?, να ?χει αναλ?σει?, να ?χει π?νακε? τιμ?ν και να ?χει 3.500 λ?ξει? και π?νω.

?να επικ? ?ρθρο που μπορε?τε να βρε?τε στο site μου ε?ναι ο Οδηγ?? SEO, ?που θα τον βρε?τε στο www.richwerk.com/ SEO κι ?χει 9.500 λ?ξει? ? 34 σελ?δε? και υπ?ρχει και σε PDF. Μπορε?τε να γραφτε?τε στο site μου με το email σα? και να π?ρετε τον οδηγ?, καθ?? και να πα?ρνετε δυο φορ?? το μ?να το Newsletter μου που ε?ναι π?ρα πολ? σημαντικ?, ?χει ?λα τα μυστικ? που δεν θα τα βρε?τε στην αγορ? ε?κολα.

Τα μυστικ? ε?ναι εμπειρικ? πρ?γματα που ?χουμε εφαρμ?σει στο δικ? μα? site και σε site πελατ?ν και ?χουμε δει αποτελ?σματα. Το SEO ε?ναι εμπειρικ? και ?λα αυτ? που σα? λ?ω για τα 100 ?ρθρα βασ?ζονται σε ?σα ?χουμε κ?νει, τα λ?θη και στο τι δουλε?ει και τι δεν δουλε?ει σ?μερα στην Google.

Αυτ? για τα 100 ?ρθρα. Θα σα? πω κι ?να ?λλο παρ?δειγμα γιατ? ο αριθμ?? 100 ε?ναι αναγκα?ο? και σημαδιακ?? για να θεωρηθε? ?τι ?χουμε κ?ποιο ε?ρο? στην Google και γιατ? πρ?πει να ?χει οργανικ? επισκεψιμ?τητα. Η Google βλ?πει στο Google Analytics π?σοι χρ?στε? μπα?νουν και τι συμπεριφορ? ?χουν οι χρ?στε? μ?σα στο site.

Αυτ? λ?γεται User Experience.

Με β?ση το User Experience η Google μα? κατατ?σσει στι? αναζητ?σει? και στα οργανικ? αποτελ?σματα. ?μα μια σελ?δα ?χει πολ? φτωχ? User Experience ? πολ? κακ? User Experience, π?φτει στα οργανικ? αποτελ?σματα. Αν ?χει πολ? καλ? User Experience ανεβα?νει.

Αν μια ιστοσελ?δα δεν ?χει καθ?λου επισκεψιμ?τητα, ε?ναι πολ? δ?σκολο η Google να την κατατ?ξει. Πρ?πει να αποκτ?σει επισκεψιμ?τητα για να αν?βει ? να π?σει γρ?γορα. ?ρα ?μα η ιστοσελ?δα σα? ε?ναι φτιαγμ?νη σωστ? και το site SEO σα? ε?ναι σωστ?, τ?τε με πιο πολλ? επισκεψιμ?τητα, πιο πολλ? ?ρθρα και οργανικ? επισκεψιμ?τητα θα ανεβε?τε πιο γρ?γορα στην Google, αυτ? ε?ναι δεδομ?νο.

SEO και το πε?ραμα του εκατοστο? πιθ?κου

Θα σα? πω και μια ακ?μη τελευτα?α ιστορ?α για το νο?μερο 100. Ανθρωπολ?γοι τη δεκαετ?α του ’60 ε?χαν κ?νει πε?ραμα σε 3 τροπικ? νησι? ?που υπ?ρχαν π?θηκοι. Εισ?γαγαν μια ν?α τροφ?, αλλ? στο 1 νησ? εκπα?δευαν του? πιθ?κου? να τρ?νε αυτ? την τροφ?.

?ταν κ?ποιο φρο?το που οι π?θηκοι δεν ε?χαν στην διατροφ? του? . Στα ?λλα δυο νησι?, δεν εκπα?δευσαν του? πιθ?κου? καθ?λου να φ?νε αυτ? το φρο?το, ?ταν ?γνωστο κι ?τσι δεν το πλησ?ασε καν?να?, το βλ?πανε μπροστ? του? και δεν το πλησ?αζαν καθ?λου. Στο τρ?το νησ? ?μω?, αφο? ?ρχισαν οι ανθρωπολ?γοι να τρ?νε τα φρο?τα και να δε?χνουν στου? πιθ?κου? ?τι ε?ναι καλ?, ?ρχισαν και οι π?θηκοι να του? μιμο?νται, γιατ? τα ζ?α μιμο?νται του? ανθρ?που? και ?ρχισαν να τα τρ?νε.

Η ερ?τηση ε?ναι τ?ρα: ξ?ρετε π?τε ξεκ?νησαν στα ?λλα νησι? ?που δεν υπ?ρξε καμ?α εκπα?δευση και παρ?τρυνση να τρ?νε οι π?θηκοι φρο?τα μ?νοι του?; Η απ?ντηση ε?ναι μ?λι? ?φαγε ο 100ο? π?θηκο? στο νησ? που ε?χαν εκπαιδευτε? οι π?θηκοι να τρ?νε το συγκεκριμ?νο φρο?το.

Αυτ? λ?γεται το πε?ραμα του εκατοστο? πιθ?κου, γιατ? ?να πληθυσμ?? 100 πιθ?κων μυ?θηκε στο να τρ?ει το φρο?το, τ?τε μ?θανε και οι ?λλοι ω? δια μαγε?α? λ?γω συλλογικο? ασυνε?δητου να τρ?νε το ?διο φρο?το ταυτ?χρονα ?ρχισε να συμβα?νει αυτ? σε ?λο τον κ?σμο και να τρ?νε αυτ? το φρο?το ?λοι οι π?θηκοι.

Κ?πω? ?τσι συμβα?νει και στην ανθρωπ?τητα. Η φωτι? π.χ. δεν ανακαλ?φθηκε απ? ?ναν ?νθρωπο μεμονωμ?να. Μπορε? να ανακαλ?φθηκε απ? κ?ποιον μεμονωμ?να ? απ? μεμονωμ?νε? ομ?δε?, αλλ? μ?λι? ολοκληρ?θηκε ο χρ?νο? 100 ?γινε κοιν? κτ?μα τη? ανθρωπ?τητα? και υπ?ρχε στο συλλογικ? ασυνε?δητο και μπορο?σαμε να καταλ?βουμε ?μφυτα και να αν?βουμε φωτι? μ?νοι μα?. Δεν χρει?ζεται να μα? δε?ξει κ?ποιο? κ?τι.

Αυτ? για σ?μερα για τα 100 ?ρθρα. Θα ?θελα πριν κλε?σουμε, ?μα ?χετε κ?ποια ερ?τηση ? κ?ποιο θ?μα που θ?λετε να καλ?ψουμε, μπορε?τε να το πε?τε σε σχ?λιο στο β?ντεο ? σε σχ?λιο στο site. Διαβ?ζουμε ?λα τα σχ?λια, τα συλλ?γουμε, τα αξιολογο?με και κ?νουμε β?ντεο με β?ση τι? αν?γκε? σα?.

Πριν κλε?σουμε, θα ?θελα να πατ?σετε το καμπαν?κι για να πα?ρνετε τι? ενημερ?σει?, να γραφτε?τε στο site μου, να κ?νετε like, να γραφτε?τε και στο καν?λι μου και να μην ξεχν?τε κ?θε Δευτ?ρα ?χουμε ?να καινο?ργιο β?ντεο με χρ?σιμο περιεχ?μενο. Θα ε?μαστε μαζ? σα? κ?θε Δευτ?ρα. Thumbs up!

Κερδ?στε 50% ?κπτωση στο hosting με την Myip

Οι 5 πρ?τοι κερδ?ζουν? 50% ?κπτωση με τον κωδικ? paramarketing50.

Και τ?ρα το δ?ρο σα?. Για ?σου? με?νατε μ?χρι εδ? συγχαρητ?ρια! Σημα?νει ?τι ε?στε πολ? σοβαρο? για το site σα? και θ?λετε να κ?νετε κ?τι αυτ? τη στιγμ?. Το δ?ρο σα? ε?ναι, για του? 5 πρ?του? που θα γραφτο?ν και θα ανο?ξουν hosting στην εταιρε?α Myip, με τον κωδικ? paramarketing50 πα?ρνουν 50% ?κπτωση hosting σε ταχ?τατου? servers σε light speed.

Οι light speed servers ξεκιν?νε απ? 200 ευρ? τον χρ?νο, αλλ? εσε?? του? πα?ρνετε μ?νο με 100 ευρ? λ?γω του κωδικο? paramarketing50.

Οπ?τε σηκωθε?τε τ?ρα αμ?σω?, κ?ντε την αγορ? του πακ?του hosting σα? για να μεταφ?ρετε το site σα? σε ?ναν ταχ?τατο server, σε ?να ταχ?τατο πακ?το hosting για να αυξ?σετε και το Domain Authority.

Τ?λο?, θ?λω να πω ?τι και εμε?? σαν εταιρε?α SEO παρ?χουμε υπηρεσ?ε? SEO και πακ?τα α?ξηση? Domain Authority. Μπορε?τε να επικοινων?σετε μαζ? μα?, να ζητ?σετε μια προσφορ? για το site σα? και να αυξ?σετε δραματικ? το Domain Authority και να κερδ?σετε ν?ε? θ?σει? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Βοηθ?στε μα? να φτ?σουμε του? 10.000 συνδρομητ??

GRAFTEITE-KANALI-YOUTUBE-1

Θ?λετε να με?νετε σο?περ ενημερωμ?νοι με τι? τελευτα?ε? εξελ?ξει? στο SEO; Γραφτε?τε στο καν?λι μου στο YouTube και δε?τε πρ?τοι κ?θε Δευτ?ρα στι? 9 με την αυγο?λα το ν?ο μου β?ντεο για το SEO, την προ?θηση ιστοσελ?δων, το Amazon FBA και πολλ? ?λλα θ?ματα.

Ξ?ρω ?τι το θ?μα δεν ?χει εξαντληθε? και θα μπορο?σα να μιλ?ω για το SEO και τι? μηχαν?? αναζ?τηση? ?ρε?. Επειδ? θα πρ?πει να παραδ?σω και μερικ?? ιστοσελ?δε? που φτι?χνω παρ?λληλα, θα πρ?πει να σα? αφ?σω. Γραφτε?τε στο newletter και με?νετε συντονισμ?νοι στα επ?μενα εκπληκτικ? ?ρθρα για το SEO, τη Google και την κατασκευ? ιστοσελ?δων.

Σα? ευχαριστ? πολ?!

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO και την Google:

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看