ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Google-Panda-4.1-update

Ν?ο Panda 4.1 Update και πω? να προστατ?ψετε το site σα?

απ? τι? ανανε?σει? του αλγορ?θμου τη? Google και ?λα τα ?λλα ?γρια θηρ?α!

Γεια σα? φ?λοι μου, περ?που στα τ?λη Σεπτεμβρ?ου η Google ανακο?νωσε μια ακ?μα αναν?ωση του αλγορ?θμου τη?, την οπο?α ον?μασε Panda 4.1 Update. Ε?ναι η 27η αναν?ωση του περιβ?ητου αλγορ?θμου τη? Google και ?πω? καταλαβα?νετε, η Google ?χει βαλθε? να συνεχ?σει τι? ανανε?σει? τη? με στ?χο την καλ?τερη ποι?τητα των αποτελεσμ?των αναζ?τηση?.

Ο ν?ο? αλγ?ριθμο? αναμ?νεται να επηρε?σει το 3% με 5% των αναζητ?σεων.

Αν δε?τε λοιπ?ν την οργανικ? κ?νηση απ? την ιστοσελ?δα σα? να π?φτει κατακ?κορυφα ? να ανεβα?νει απ?τομα, μην τρομ?ξετε, ε?ναι λ?γω τη? ν?α? αναν?ωση? του αλγορ?θμου και θα ε?ναι μ?α απ? τι? πολλ??.

Αν αισθ?νεστε ?τι η ιστοσελ?δα σα? ε?ναι πολ? ρηχ? και μοι?ζει απροστ?τευτη στι? ?ποιε? αλλαγ?? και ορ?ξει? του αλγορ?θμου τη? Google, τ?τε θα πρ?πει να διαβ?σετε προσεκτικ? το παρακ?τω ?ρθρο.

Που στοχε?ει το Panda 4.1 Update;

Το Panda 4.1 update στοχε?ει κατ? κ?ριο λ?γο στο να αφαιρ?σει απ? τον δε?κτη τη? (Google Index) τα χαμηλ?? ποι?τητα? sites που θεωρο?νται spam. Β?βαια στην προσπ?θεια τη? αυτ? μαζ? με τα χλωρ? κα?γονται και τα ξερ?.

Στην αρχ? η αναβ?θμιση θα ξεκιν?σει απ? την αμερικ?νικη αγορ? και σταδιακ? θα χτυπ?σει? και τι? π?λε? τι? ελληνικ?? αγορ??.

Ιστορικ? Αλλαγ?ν Αλγορ?θμου Panda

Για να δε?τε π?σε? αλλαγ?? ?χει κ?νει μ?χρι σ?μερα η Google μ?νο στο Panda, παρακ?τω ε?ναι μ?α λ?στα με ?λε? τι? αλλαγ?? του Panda και τα λεγ?μενα Panda Updates.

?πω? βλ?πετε, η Google εργ?ζεται σαν μ?λισσα για να μα? δ?σει τα καλ?τερα και ποιο ποιοτικ? αποτελ?σματα και να καταπολεμ?σει το spam. Α? μην ξεχν?με ?τι η Google εξετ?ζει την σημαντικ?τητα και την σχετικ?τητα κ?θε ιστοσελ?δα? και την κατατ?σσει αν?λογα.

 1. Panda Update 1, AKA?Panda 1.0,?Feb. 24, 2011 (11.8% of queries; announced; English in US only)
 2. Panda Update 2, AKA?Panda 2.0, April 11, 2011 (2% of queries; announced; rolled out in English internationally)
 3. Panda Update 3, May 10, 2011 (no change given; confirmed, not announced)
 4. Panda Update 4, June 16, 2011 (no change given; confirmed, not announced)
 5. Panda Update 5, July 23, 2011 (no change given; confirmed, not announced)
 6. Panda Update 6, Aug. 12, 2011 (6-9% of queries in many non-English languages; announced)
 7. Panda Update 7, Sept. 28, 2011 (no change given; confirmed, not announced)
 8. Panda Update 8?AKA?Panda 3.0,?Oct. 19, 2011 (about 2% of queries; belatedly confirmed)
 9. Panda Update 9, Nov. 18, 2011: (less than 1% of queries; announced)
 10. Panda Update 10, Jan. 18, 2012 (no change given; confirmed, not announced)
 11. Panda Update 11, Feb. 27, 2012 (no change given; announced)
 12. Panda Update 12, March 23, 2012 (about 1.6% of queries impacted; announced)
 13. Panda Update 13, April 19, 2012 (no change given; belatedly revealed)
 14. Panda Update 14, April 27, 2012: (no change given; confirmed; first update within days of another)
 15. Panda Update 15, June 9, 2012: (1% of queries; belatedly announced)
 16. Panda Update 16, June 25, 2012: (about 1% of queries; announced)
 17. Panda Update 17, July 24, 2012:(about 1% of queries; announced)
 18. Panda Update 18, Aug. 20, 2012: (about 1% of queries; belatedly announced)
 19. Panda Update 19, Sept. 18, 2012: (less than 0.7% of queries; announced)
 20. Panda Update 20?, Sept. 27, 2012 (2.4% English queries, impacted, belatedly announced
 21. Panda Update 21, Nov. 5, 2012 (1.1% of English-language queries in US; 0.4% worldwide; confirmed, not announced)
 22. Panda Update 22, Nov. 21, 2012 (0.8% of English queries were affected; confirmed, not announced)
 23. Panda Update 23, Dec. 21, 2012 (1.3% of English queries were affected; confirmed, announced)
 24. Panda Update 24, Jan. 22, 2013 (1.2% of English queries were affected; confirmed, announced)
 25. Panda Update 25, March 15, 2013 (confirmed as coming; not confirmed as having happened)
 26. Panda Update 26?AKA?Panda 4.0, May 20, 2014 (7.5% of English queries were affected; confirmed, announced)
 27. Panda Update 27?AKA?Panda 4.1, Sept. 25, 2014 (3-5% of queries were affected; confirmed, announced)

Οι μεγ?λοι χαμ?νοι και οι μεγ?λοι κερδισμ?νοι του Google Panda 4.1

Τα στοιχε?α που ?χω μ?χρι στιγμ?? ε?ναι απ? την αμερικ?νικη αγορ?. Για να βρε?τε αναλογ?α με τα ελληνικ? δεδομ?να θα πρ?πει να παρατηρ?σετε ποια ε?δου? site ?χουνε επηρεαστε? και να βρε?τε ποια αν?λογα sites θα επηρεαστο?ν και στην ελληνικ? αγορ?.

Google.com – Panda 4.1 Οι μεγ?λοι χαμ?νοι στην Αμερικανικ? Αγορ?

Οι μεγ?λοι κερδισμ?νοι ε?ναι κυρ?ω? ιστοσελ?δε? με ν?α, με περιεχ?μενο και τα λεγ?μενα Download Portals. Γενικ? ?λα τα sites με μοναδικ? περιεχ?μενο βγα?νουν κερδισμ?να απ? την εφαρμογ? του ν?ου αλγορ?θμου.

Παρακ?τω βλ?πετε την μεταβολ? στην ορατ?τητα απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?? (SEO Visibility) αν? ποσοστ?:

??? Domain – Loser??? Before??? After? Change in %
yellow.com163833413-79%
similarsites.com11877125197-79%
free-coloring-pages.com12268296-76%
dwyer-inst.com132253229-76%
issitedownrightnow.com6935418376-74%
updatestar.com132323788-71%
office365.com293658781-70%
findthebest.com3084893937-70%
homewyse.com14161441-69%
adelaide.edu.au203516537-68%
pearltrees.com167695503-67%
ok.co.uk182265995-67%
socialcomments.org274769058-67%
mybillcom.com122584136-66%
tgiblackfriday.com10037342-66%
discountsstory.net209077337-65%
indyweek.com133734826-64%
zabasearch.com4267915697-63%
exacttarget.com148495729-61%
okc.gov125474907-61%
no1reviews.com184037235-61%
mademan.com230069779-57%
studymode.com107564611-57%
thefair.com140676277-55%
appappeal.com112655149-54%
chronicle.com172448208-52%
lyricstranslations.com169448077-52%
onhealth.com11801756735-52%
cherrybam.com201789736-52%
nerve.com172649016-48%
emedtv.com3073916266-47%
hubpages.com30493163548-46%
brothersoft.com2535713969-45%
collider.com4773326383-45%
337.com2117212141-43%
hypestat.com1804710553-42%
telecomfile.com1765210448-41%
discountednewspapers.com1947211624-40%
bugmenot.com2533915152-40%
medterms.com286956172836-40%
translationcloud.com432952674-38%
archive.today4860330085-38%
game-oldies.com472792932-38%
kxan.com2662216609-38%
thinkbabynames.com2276214246-37%
amtrakcalifornia.com189651192-37%
theepochtimes.com3438521638-37%
addresses.com3304221012-36%
hrblock.com2459915775-36%
areacode.org3341221799-35%
buzzle.com7627950134-34%
militarycac.com300141977-34%
howstuffworks.com1251213827093-34%
eprize.com4256528358-33%
travelandleisure.com11081874347-33%
webutations.info190251127762-33%
appbrain.com5923540254-32%
enjoygram.com2833519322-32%
dailypuppy.com247751701-31%
oxforddictionaries.com383172265208-31%
offers.com5603639082-30%
guardianlv.com3426824045-30%
thinkexist.com13843597364-30%
hallmark.com610874381-28%
ehow.com10192873157-28%
laws.com2620818839-28%
greenwichmeantime.com4562932906-28%
miamiherald.com9991272274-28%
dubbed-scene.com265021926-27%
bobdylan.com2730719881-27%
cardhub.com4950836101-27%
mommysavesbig.com4611833913-26%
healthcentral.com4779935173-26%
appcrawlr.com2908821595-26%

Google.com – Panda 4.1 Οι μεγ?λοι κερδισμ?νοι στην Αμερικανικ? Αγορ?

Στου? μεγ?λου? κερδισμ?νου? περιλαμβ?νονται ιστοσελ?δε? με παιχν?δια, τραγο?δια και ιατρικ? sites τα οπο?α υστερο?σαν απ? ?ποψη μοναδικο?? περιεχομ?νου.

Παρακ?τω βλ?πετε την μεταβολ? στην ορατ?τητα απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?? (SEO Visibility) αν? ποσοστ?:

??? Domain – Winner??? Before??? After??Change in %
comdotgame.com2632382311353%
hongkiat.com13568372406%
babble.com896342916379%
rd.com1720971434315%
mediamass.net683927876308%
hotelguides.com856332957285%
yourtango.com30624109148256%
moreofit.com643122864256%
celebrity-gossip.net1072738068255%
spoonful.com281389573218%
ivillage.com1181837065214%
800-numbers.net1180934631193%
thepiratebay.se257167457162%
aceshowbiz.com2167955059154%
dummies.com42806104764145%
geekwire.com1160628319144%
ispot.tv1224228062129%
womansday.com1186827195129%
bncollege.com3673876969110%
afterdawn.com1851938775109%
allwomenstalk.com1983641088107%
livescience.com79499164323107%
savings.com2587452886104%
fastcodesign.com253035032699%
mystore411.com242624748296%
health.com12073321282776%
unblocksit.es235594089774%
newseum.org362015920564%
netdoctor.co.uk259734124659%
celebdirtylaundry.com345115381756%
digitaltrends.com1372572107654%
quickanddirtytips.com282884328453%
tvtropes.org10571516015251%
simplyrecipes.com10068414901748%
glamour.com539077793345%
astrologyzone.com451856523744%
chow.com11793316893143%
arstechnica.com12174217170841%
parenting.com499367018541%
realsimple.com18055325292240%
webopedia.com15351221375839%
healthgrades.com703869710338%
laptopmag.com532217324938%
dispatch.com446146041235%
dealcatcher.com9575712888735%
businessdictionary.com10460614021334%
vice.com15769320849632%
smithsonianmag.com1806923873332%
thefreedictionary.com2124356277464731%
internetslang.com505786509329%

Πω? να προστατ?ψετε το site σα? απ? τη Google

Google-Panda-4.1-update

Αν αισθ?νεστε ?τι η ιστοσελ?δα σα? ε?ναι πολ? ρηχ? και μοι?ζει απροστ?τευτη στι? ?ποιε? αλλαγ?? και ορ?ξει? του αλγορ?θμου τη? Google, τ?τε θα πρ?πει να διαβ?σετε προσεκτικ? τι? παρακ?τω συμβουλ??. Το ?ρθρο αυτ? γρ?φτηκε ειδικ? για εσ??!

?λα ξεκινο?ν απ? το SEO και την παραγωγ? μοναδικο? περιεχομ?νου. Με τη δημιουργ?α μοναδικο?, ποιοτικο? περιεχομ?νου θα εξασφαλ?σετε ?τι η ιστοσελ?δα σα? θα αποκτ?σει επισκεψιμ?τητα και θα ευδοκιμ?σει, εν? παρ?λληλα θα αντ?ξει απ? ?ποιε? αλλαγ?? του αλγορ?θμου τη? Google.

Η καλ?τερη στρατηγικ? SEO ε?ναι η παραγωγ? μοναδικο? περιεχομ?νου και το λ?ω σε πολλ? απ? τα προηγο?μενα ?ρθρα και β?ντεο μου. Εδ? θα βρε?τε μερικ?:

?σω? ?να απ? τα σημαντικ?τερα πρ?γματα σε μια ιστοσελ?δα να ε?ναι το περιεχ?μενο. Φανταστε?τε ?τι μ?λι? ?χετε ανο?ξει την τηλε?ρασ? και το πρ?το καν?λι να μην ?χει τ?ποτα να δε?τε. Τι θα κ?νατε ; Θα αλλ?ζατε καν?λι.

?τσι κ?πω? λειτουργε? και το ?ντερνετ. Αν οι? ιστοσελ?δε? που επισκ?πτεστε ε?ναι κεν?? ? δεν ?χουν καλ?? ποι?τητα? περιεχ?μενο, τ?τε μ?λλον θα εγκαταλε?πατε τι? ιστοσελ?δε? αυτ?? και θα ψ?χνατε να βρε?τε κ?ποιε? που να ?χουν ενδιαφ?ρον για σα? περιεχ?μενο. Απ? αυτ?ν την ?ποψη, το περιεχ?μενο τη? σελ?δα? σα? ε?ναι ο βασιλι?? του παιχνιδιο? και κερδ?ζει ?τι και να κ?νετε!

Ακ?μα και σ?μερα με προκαλε? εντ?πωση που π?ρα πολ?? κ?σμο? δεν χρησιμοποιε? το blog του ? αδιαφορε? για την δημιουργ?α περιεχομ?νου στο SEO. Αντ? για αυτ? ασχολε?ται με ?λλα δευτερε?οντα πρ?γματα τα οπο?α τον φ?ρνουν στα ?ρια του spam.

Αποφ?γετε το Spam

Αυτ? ε?ναι η δημιουργ?α backlinks και το ποστ?ρισμα σελ?δων χωρ?? περιεχ?μενο του τ?που δε?τε πω? χασμουρ?θηκε ο παπο??, ? δε?τε τι ε?πε η Μενεγ?κη στο Λ?τσιο κτλ.

Πολλ?? β?βαια φορ?? τ?τοιου ε?δου? ιστοσελ?δε? λειτουργο?ν σαν doorway pages. Δηλαδ? σαν σελ?δε? που οδηγο?ν σε ?λλε? σελ?δε?.

Θα μπορο?σε να σα? γρ?ψω αρκετ?? συμβουλ??, ?μω? θα ?θελα να εστιαστε?τε σε μ?νο μ?α απ? αυτ?? και να την β?λετε καλ? στο μυαλ? σα?, ?πω? και επ?ση? θα ?θελα να την εφαρμ?σετε και σ?μερα κι?λα?.

Αυτ? η συμβουλ? ε?ναι να δημιουργ?σετε μοναδικ? περιεχ?μενο για την ιστοσελ?δα σα?.

Δημιουργ?στε Μοναδικ? Κλασικ? Περιεχ?μενο για να γλιτ?σετε απ? τη Google

Η δημιουργ?α περιεχομ?νου ε?ναι μον?δρομο?. Π?ρτε το απ?φαση. θα πρ?πει να γρ?ψετε τουλ?χιστον 100 ποιοτικ? ?ρθρα 2.500 λ?ξεων και π?νω για να μπορ?σει η Google να ταξινομ?σει ταχ?τερα την ιστοσελ?δα σα?. Θα πρ?πει να γρ?φετε ?να ?ρθρο την ημ?ρα για τι? επ?μενε? 100 ημ?ρε?. Δε?τε περισσ?τερα: Blogging Marathon: Τι ?μαθα μετ? απ? 100 μ?ρε? blogging

Ο μ?νο? εγγυημ?νο? τρ?πο? για να βγα?νετε πρ?το? στη Google εκτ?? απ? την βελτιστοπο?ηση τη? ιστοσελ?δα? σα? ε?ναι το Blogging. To blogging βοηθ?ει εκτ?? απ? το SEO και το να βγε?τε πρ?τοι στη Google, στο να δημιουργ?σετε μια σχ?ση με το κοιν? σα? και να γ?νεται γνωστο?.

Προσωπικ?, κ?θε πρω? που ξυπν?ει π?νω το καφεδ?κι μου και γρ?φω συν?θω? κ?ποιο ?ρθρο για το site μου ? για κ?ποιον ?λλο πελ?τη. Ε?ναι μια συν?θεια που την κ?νω κ?θε μ?ρα το πρω? γιατ? ε?μαι πρωιν?? τ?πο?. Μπορε? εσε?? να ε?στε βραδινο? τ?ποι ? να μην μπορε?τε τα πρωιν? γιατ? κ?νετε κ?ποια ?λλη δουλει?.

?μω? ?μα δεν μπε?τε σε αυτ?ν την διαδικασ?α και δεν εστιαστε?τε στο περιεχ?μενο, δεν θα δε?τε ποτ? το αληθιν? φω? τη? επιτυχ?α? στην ιστοσελ?δα σα?.

Δεν θα σα? φτα?ει το Panda 4.1 Update, αλλ? η τεμπελι? σα? ? η αδιαφορ?α σα? στο να τα καταφ?ρετε να κ?νετε ?να βι?σιμο site και κατ? επ?κταση μια βι?σιμη ηλεκτρονικ? επιχε?ρηση.

Το κλασικ? περιεχ?μενο ε?ναι αυτ? που θα κρατ?σει για χρ?νια, ?σω? για την επ?μενη δεκαετ?α και ε?ναι αυτ? που θα φ?ρει χιλι?δε? ν?ου? επισκ?πτε? μ?σα στην ιστοσελ?δα σα? οι οπο?οι θα ζητ?νε διψασμ?νοι για περισσ?τερο.

Για περισσ?τερο περιεχ?μενο, περισσ?τερα β?ντεο, περισσ?τερα podcasts.

Γρ?ψτε σ?μερα το πρ?το σα? ?ρθρο

Θα μπορο?σα να καθ?σω και να γρ?ψω ολ?κληρο βιβλ?ο για την αξ?α του διαχρονικο? περιεχομ?νου για την ιστοσελ?δα σα?, το e-shop σα? και πω? να το θωρακ?σετε απ? το Panda 4.1 Update. Επειδ? ?μω? καν?να? μα? δεν ?χει χρ?νο για χ?σιμο θα σα? σ?στηνα να ξεκιν?σετε απ? σ?μερα κι?λα? στη δημιουργ?α του πρ?του σα? ?ρθρου. ?μα δεν ξ?ρετε πω? να το κ?νετε, δε?τε τα παρακ?τω β?ντεο:

Ξ?χασα κ?τι;

Μην το κρατ?τε μυστικ?, η γν?μη σα? μετρ?ει για μ?να και ε?ναι πολ? σημαντικ?. ?μα σα? ?ρεσε το ?ρθρο, θα σα? παρακαλο?σα να αφ?σετε ?να σχ?λιο απ? κ?τω. ?μα θα θ?λατε να ρωτ?σετε κ?τι μπορε?τε να το κ?νετε τ?ρα επ?ση? στα σχ?λια.

Δε?τε περισσ?τερα για το Panda 4.1 Update:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

2 Σχ?λια. Leave new

 • γιαννη καλη η θεωρια σου μαζι με τι? αποδειξει? που παρεχει?…..αλλα ολα αυτα περι μοναδικου περιεχομενου,ειναι δευτερευοντε? παραγοντε?.
  επειδη εχω καταλογο ιστοσελιδων κοσμου https://BLOGS-SITES.COM και εχουνε δει πολλα παραξενα σαιτ τα ματια μου ,πιστεψε με, πρωτιστη σημασια εχουνε τα backlinks,τα κοινωνικα δυκτια,και το τελευταιο pr που σου εχει αποδωσει η google.με λιγα λογια εχω δει σαιτ με μοναδικα περιεχομενο να τα πηγαινουνε χαλια εω? μετρια,και σαιτ με ελαχιστο η και καθολου περιεχομενο σε πολλε? αναρτησει? να πηγαινουνε με χιλια,απλα και μονο επειδη ειναι pr6 pr7,η επειδη εχουνε ενα σκασμο backlinks….
  οπω? λεει και η γνωστη διαφημιση…….ολα τα αλλα ειναι παραμυθια…..

  Απ?ντηση
  • Γεια σου Βασ?λη, ναι ?ντω? ?τσι ε?ναι. Πρ?σεξε ακριβ?? τι θ?λω να πω. ?ταν αλλ?ζει ο αλγ?ριθμο? τη? Google τα site που πλ?ττονται πρ?τα ε?ναι αυτ? που δεν ?χουν περιεχ?μενο και ?χι αυτ? που δεν ?χουν backlinks.

   ?τσι θα πρ?πει να υπ?ρχει μια ισορροπ?α και στα δ?ο. Να ?χουμε και μοναδικ? και πολ? περιεχ?μενο και πολλ? backlinks για να επιβι?σει η ιστοσελ?δα μα? σε β?θο? χρ?νου.

   Το περιεχ?μενο ?μα θε? ε?ναι τα φρ?να μα? που θα μα? κρατ?σουν στα δ?σκολα εν? τα backlinks ε?ναι το γκ?ζι μα?.

   Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看