ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

penguin-update-google-2016

Το ν?ο Google Penguin Update ε?ναι γεγον?? και σπ?ρνει πανικ?!

Δε?τε πω? θα επηρε?σει την ιστοσελ?δα σα? και τι? θ?σει? σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? το Google Penguin Update!

Καλησπ?ρα φ?λοι μου για ?λλη μια φορ? η μεγαλ?τερη μηχαν? αναζ?τηση? στον κ?σμο κ?νει μια μεγ?λη αναν?ωση στον πυρ?να του αλγορ?θμου τη? σπ?ρνοντα? ρ?γη πανικο? και ανησυχ?α? στου? αδα?? και φ?ρνοντα? το χαμ?γελο τη? ικανοπο?ηση? στου? κατ?λληλα προετοιμασμ?νου? για την επ?μενη μεγ?λη ανακατ?ταξη στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google που ονομ?ζεται: Google Penguin Update 4.0

Για να μ?θετε ?λε? τι? τελευτα?ε? συναρπαστικ?? εξελ?ξει? για αυτ?ν την αλλαγ? του αλγορ?θμου τη? Google, διαβ?στε παρακ?τω!

Η ανακο?νωση τη? Google στο Google Webmasters Tools

google_penguin_update_email

?λα ξεκ?νησαν 24 Σεπτεμβρ?ου 2016 ?ταν με το παραπ?νω λιτ? μα περιεκτικ? email η Google ενημ?ρωσε επ?σημα προ? γν?σιν και συμμ?ρφωσιν ?λου? του? webmasters σχετικ? με την ενσωμ?τωση του Penguin Update στον πυρ?να του αλγορ?θμου τη? Google.

?μω? στην ανακο?νωση τη? περιλαμβ?νει και μερικ?? ακ?μα πληροφορ?ε? που πολλο? θα π?ρασαν στα ψιλ? γρ?μματα. Μιλ?ει και στην αρχ? αλλ? και στο τ?λο? για τα 200 σ?ματα ποι?τητα? που προσμετρ? η Google για να κατατ?ξει την ιστοσελ?δα σα?.

Αυτο? οι 200 παρ?γοντε? κατ?ταξη? τη? Google για του? οπο?ου? ε?χα γρ?ψει σχετικ? ?ρθρο τον Απρ?λιο του 2014 και μπορε?τε να ακο?σετε και στο σχετικ? podcast Podcast: Google και οι 200 παρ?γοντε? SEO ?μα δεν θ?λετε ? δεν μπορε?τε να διαβ?σετε ?χουν να κ?νουν με δι?φορα σ?ματα που λαμβ?νει υπ?ψιν τη? η Google ?ταν κατατ?σσει μια ιστοσελ?δα στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη?.

Τ?τοια σ?ματα ε?ναι οι λ?ξει? κλειδι? που εμφαν?ζονται στην ιστοσελ?δα σα?, το φρ?σκο περιεχ?μενο, η περιοχ? που δραστηριοποιε?τε η επιχε?ρηση σα?, το τοπικ? SEO δηλαδ? και τ?λο? το PageRank.

Η τελευτα?α ν?ξη για το PageRank αφ?νει ?φωνου? πολλο?? στη βιομηχαν?α του SEO που π?στευαν ?τι η Google ε?χε καταργ?σει το PageRank ? τουλ?χιστον το ε?χε υποβαθμ?σει και τη θ?ση του ε?χε π?ρει το domain authority, ?μω? αυτ? μ?λλον δεν συν?βη ποτ?.

Απλ?? η Google συν?χιζε να ανανε?σει το PageRank που ακ?μα αποτελε? βασικ? συστατικ? του αλγορ?θμου τη? με τη μ?νη διαφορ? ?τι δεν δημοσιοπο?ησε τα στοιχε?α του PageRank και δεν προχ?ρησε σε δημοσ?ευση των σημεριν?ν PageRank των ιστοσελ?δων.

Αυτ? αποτελε? μια π?για τακτικ? τη? Google το να αποκρ?πτει σιγ? σιγ? στοιχε?α που ?χουν να κ?νουν με τον πυρ?να του αλγορ?θμου ? με τον πυρ?να των δραστηριοτ?των τη? ?πω? το Google Adwords.

Υπ?ρχει μαι αμυντικ? δηλαδ? στ?ση απ? τη Google πλ?ον στο να προσπαθ?σει να κρ?ψει τι? πατ?ντε? τη? και ?λα τα στοιχε?α τη? πνευματικ?? τη? ιδιοκτησ?α? ?πω? ε?ναι ο αλγ?ριθμο? αναζ?τηση? για να αποφ?γει την ε?κολη χειραγ?γηση του απ? του?? spammers, αυτο?? που δηλαδ? παλαι?τερα χειραγωγο?σαν τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google με τεχνικ?? Black Hat SEO.

Το κε?μενο τη? ανακο?νωση? τη? Google

Σα? το παραθ?τω αυτο?σιο.

Penguin is now part of our core algorithm

Posted: 23 Sep 2016 05:03 AM PDT

Google’s algorithms rely on more than 200 unique signals or “clues” that make it possible to surface what you might be looking for. These signals include things like the specific words that appear on websites, the freshness of content, your region and PageRank. One specific signal of the algorithms is called Penguin, which was first launched in 2012 and today has an update.

After a period of development and testing, we are now rolling out an update to the Penguin algorithm in all languages. Here are the key changes you’ll see, which were also among webmasters’ top requests to us:

 • Penguin is now real-time. Historically, the list of sites affected by Penguin was periodically refreshed at the same time. Once a webmaster considerably improved their site and its presence on the internet, many of Google’s algorithms would take that into consideration very fast, but others, like Penguin, needed to be refreshed. With this change, Penguin’s data is refreshed in real time, so changes will be visible much faster, typically taking effect shortly after we recrawl and reindex a page. It also means we’re not going to comment on future refreshes.
 • Penguin is now more granular. Penguin now devalues spam by adjusting ranking based on spam signals, rather than affecting ranking of the whole site.

The web has significantly changed over the years, but as we said in our original post, webmasters should be free to focus on creating amazing, compelling websites. It’s also important to remember that updates like Penguin are just one of more than 200 signals we use to determine rank.

As always, if you have feedback, you can reach us on our forums, Twitter and Google+.

Posted by Gary Illyes, Google Search Ranking Team

Τι προβλ?πεται να αλλ?ξει με το Penguin Update

Σ?μφωνα με τη Google δ?ο ε?ναι οι βασικ?? καινοτομ?ε? που διορθ?νει το ν?ο Penguin Update:

1 Το Penguin Update τρ?χει σε πραγματικ? χρ?νο

Πρ?γμα που σημα?νει ?τι και τα spam sites θα υποβαθμ?ζονται σε πραγματικ? χρ?νο χωρ?? να καταφ?ρνουν ποτ? να περ?σουν το κατ?φλι τη? πρ?τη? σελ?δα? τη? Google. -Πρ?γμα που στην πρ?ξη δεν συμβα?νει γιατ? ?χω δει πολλ? sites να εμφαν?ζονται σαν κομ?τε? στι? πρ?τε? θ?σει? τη? Google χωρ?? να το αξ?ζουν, ?χοντα? κ?νει black hat SEO, να μ?νουν 2 μ?νε? και ξαφνικ? να εξαφαν?ζονται στην ?βυσσο των αποτελεσμ?των αναζ?τηση? τη? Google.

2 Το penguin update θα τιμωρε? επιμ?ρου? σελ?δε? αντ? για ?λο το site

Η τιμωρ?α δεν θα ε?ναι χειροκ?νητη (manual penalty) αλλ? μια αυτ?ματη διαδικασ?α ?που θα υποβαθμ?ζονται ?λε? οι σελ?δε? προορισμο? οι οπο?ε? ?χουν αν?βει με μεθ?δου? spam στην Google.

?τσι κ?ποιε? σελ?δε? ?σω? υποβαθμιστο?ν εν? ?λλε? να αν?βουν ? να διατηρ?σουν τι? θ?σει? του? στη Google.

Τι θα αλλ?ξει στην πραγματικ?τητα με το Penguin Update;

Θα το πω με μ?α λ?ξη και ξ?ρω ?τι οι περισσ?τεροι απ? εσ?? δεν θα το πιστ?ψετε: Τ?ποτα!

Ναι δεν θα αλλ?ξει τ?ποτα γιατ? ?μα παρακολουθ?σετε την ανακο?νωση τη? Google, η Google δεν αναν?ωσε το Penguin Update αλλ? το προσ?θεσε ω? πυρηνικ? στοιχε?ο του αλγορ?θμου τη? μετ? απ? 4 χρ?νια δοκιμ?ν και αλλαγ?ν. Το ?διο πρ?γμα ?χει κ?νει και παλαι?τερα με το cafeine update και με το RankBrain και πολλ? ?λλα.

Οι λ?γοι που λ?ω ?τι δεν θα αλλ?ξει τ?ποτα και συνιστ? ψυχραιμ?α στην ν?α αλλαγ? του αλγορ?θμου τη? Google ε?ναι 2:

1.Το Penguin Update ε?χε ?δη ενσωματωθε? στον αλγ?ριθμο τη? Google ανεπ?σημα πολλο?? μ?νε? πριν την επ?σημη ανακο?νωση

Που σημα?νει ?τι ?λε? οι αλλαγ?? που ?τανε να συμβο?ν στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google ?χουν ?δη γ?νει και ?τσι τα site που ?ταν να π?σουν ?πεσαν και τα site που ?ταν να αν?βουν, αν?βηκαν.

Επ?ση?, π?ρα πολλ?? φορ?? ?χει εξαγγε?λει η Google δι?φορε? αλλαγ?? στον αλγ?ριθμο τη? χωρ?? ποτ? να ?χουμε δει τραγικ?? αλλαγ?? ?σω? γιατ? δεν επηρε?ζονται ?λα τα site και ?λε? οι σελ?δε? των αποτελεσμ?των αναζ?τηση?.

2. Υπ?ρχει διαφορετικ?? αλγ?ριθμο? για τα εθνικ? αποτελ?σματα

Αυτ? σημα?νει ?τι ?λλε? αλλαγ?? και σε διαφορετικ? χρ?νο γ?νονται στον βασικ? αλγ?ριθμο τη? μηχαν?? αναζ?τηση? τη? Google για την Αμερικ?νικη αγορ? που ε?ναι η Google.com και διαφορετικ?? αλλ? συγκλ?νουσε? αλλαγ?? στα εθνικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση? τα οπο?α επηρε?ζονται απ? την γλ?σσα, τα γεωγραφικ? αποτελ?σματα -τη γεωγραφικ? θ?ση μια ιστοσελ?δα?- και το timing τη? αναβ?θμιση? του αλγορ?θμου τη? εθνικ?? αγορ??.

?σω? τα εθνικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? χ?ρα? μα? να μην επηρεαστο?ν και ποτ? ? και ελ?χιστα μετ? απ? αυτ?ν την αλλαγ? ? να χρειαστο?με ?ω? και 6 με 12 μ?νε? για να επικαιροποιηθε? αυτ? η αλλαγ? στα εθνικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Τι προτε?νει να κ?νετε η Google για να αντιμετωπ?σετε το Penguin Update

Η ?δια η Google προτρ?πει ?λου? του? ιδιοκτ?τε? ιστοσελ?δων και webmasters, διαχειριστ?? ιστοσελ?δων δηλαδ? να κ?νουν στροφ? προ? την ποι?τητα. Επ?ση?, μα? παραπ?μπει ?λου? στου? καν?νε? ποι?τητα? τη? Google σε ?να παλι?τερο ?ρθρο με τ?τλο Another step to reward high-quality sites απ? το Webmaster Central Blog τη? Google.

Μινιμαλιστικ? σε γραφικ? αλλ? μεστ? σε ν?ημα και περιεχ?μενο μα? αναφ?ρει ?τι η βελτιστοπο?ηση μηχαν?ν αναζ?τηση? ? SEO θα πρ?πει να γ?νεται με γν?μονα τη δημιουργικ?τητα και τον ανθρωπιστικ? προσανατολισμ?. Posisitive and constructive SEO αναφ?ρει συγκεκριμ?να η Google.

H Google δεν κ?νει στροφ? στον ουμανισμ? στο ?ντερνετ, αλλ? θ?λει να τον?σει την αξ?α του περιεχομ?νου τη? ιστοσελ?δα? που ?χει φτιαχτε? για τον χρ?στη και ?χι για τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και επειδ? ε?ναι κορυφα?α σε ποι?τητα η ιστοσελ?δα αποτελε? σταθμ? για του? ?λλου? χρ?στε? οι οπο?οι πα?ρνουν μ?νοι του? την πρωτοβουλ?α να συνδεθο?ν μαζ? τη? και να την αναφ?ρουν δ?νοντα? ?τσι ?να φυσικ? backlink με white hat SEO τρ?πο!

Η αλ?θεια β?βαια ε?ναι πολ? ρομαντικ? για να ισχ?ει και στην πραγματικ?τητα, ?μω? ισχ?ει για ?να πολ? μικρ? ποσοστ? ιστοσελ?δων που ?χουν ξεχωρ?σει απ? το πλ?θο? και ?χουν κ?νει τη διαφορ?. Μιλ?με για ιστοσελ?δε? ?πω? το Facebook, Wikipedia, Skroutz, Ebay, Naftemporiki, Skai κτλ και ?πω? καταλ?βατε δεν ?χετε και πολλ?? ελπ?δε? να το πετ?χετε αυτ? γιατ? απλ?? δεν θα γ?νεται ο επ?μενο? Billy Gates και η Silicon Vallery απ?χει μ?λια μακρι?.

Ωστ?σο, μπορε?τε να κ?νετε αρκετ? πρ?γματα για να βελτι?σετε την ιστοσελ?δα σα? και να την κ?νετε καλ?τερη για τον τελικ? χρ?στη, να ?χει πιο πλο?σιο και ποιοτικ? περιεχ?μενο που ?ντω? κ?νει τον ?λλον να σα? κ?νει like και share!

Επ?ση? θα πρ?πει π?ση θυσ?α να χρησιμοποι?σετε ?σο το δυνατ?τερον white hat SEO μεθ?δου? και τεχνικ?? για μακροπρ?θεσμα αποτελ?σματα αλλ? και για ασφ?λεια ?τι θα διατηρ?σετε τα ?δη υπ?ρχοντα αποτελ?σματα σα? και δεν θα π?σετε στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ? δεν θα τιμωρηθε?τε στο μ?λλον.

Τι περιλαμβ?νουν οι τεχνικ?? white hat SEO:

Θα σα? απαριθμ?σω μερικ?? απ? τι? μεθ?δου? που μπορο?ν να σα? ανεβ?σουν στη Google με ορθ? και θετικ?, δημιουργικ? τρ?πο:

 • ?Κατοχυρ?στε το domain name για πολλ? χρ?νια
 • Αγορ?στε ταχ?τερο hosting
 • Δημιουργ?στε παρουσ?α σε ?λα τα social media
 • Γρ?ψτε κ?θε εβδομ?δα ποιοτικ? ?ρθρα 2.000 και πλ?ον λ?ξεων
 • Δημιουργ?στε μερικ? ενημερωτικ? β?ντεο ? εφαρμογ?? για την αγορ? σα?
 • Δημιουργ?στε ?να newsletter
 • Γρ?ψτε ?ναν οδηγ? how to ? ?ναν οδηγ? σταθμ? για την αγορ? σα?
 • Καταχωρηθε?τε σε ?λου? του? οδηγο?? στο ?ντερνετ
 • Γρ?ψτε σχ?λια σε κλαδικ? blog που ε?ναι σχετικ? με την αγορ? σα?

Η λ?στα των ενεργει?ν SEO που επικροτο?νται απ? τη Google ε?ναι τερ?στια και δεν ?χει τελειωμ?.

Για περισσ?τερε? πληροφορ?ε? ? ερωτ?σει? σχετικ? με το Google Penguin Update ? για να σα? βοηθ?σω να επανακτ?σετε τι? θ?σει? που χ?σατε με σωστ? και ορθ? SEO, μπορε?τε να επικοινων?σετε μαζ? μα?.

Δε?τε περισσ?τερα για τον αλγ?ριθμο τη? Google:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ιστοσελ?δα??? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για web design?? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看