ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Negative SEO: Πω? να προστατ?ψετε το site σα?

Περιεχ?μενα

Γεια σα? φ?λοι μου, ε?μαι ο Γι?ννη? ο Διβρ?μη?, ειδικ?? στο SEO, ιδιοκτ?τη? του Paramarketing SEO Agency στην Ελλ?δα και το εξωτερικ? και σ?μερα θα μιλ?σουμε για το π?? να προστατε?σετε το site σα? απ? το αρνητικ? SEO.

Πριν προχωρ?σουμε κ?ντε like, κ?ντε subscribe στο καν?λι μου στο YouTube, μπορε?τε να γραφτε?τε στο newsletter μου με περιεχ?μενο για το SEO και αν δε?τε το β?ντεο που ε?ναι πολ? σημαντικ? για το site σα? θα καταλ?βετε την αξ?α του. Π?με κατευθε?αν στο θ?μα, διαβ?στε παρακ?τω.

Αρνητικ? SEO ? negative SEO, τι ε?ναι;

Π?ρα πολλ? site που ε?ναι ιδια?τερα ανταγωνιστικ? δ?χονται καθημεριν? επιθ?σει? απ? δι?φορου? hackers, απ? δι?φορου? spammers, απ? δι?φορου? γενικ? επιτ?δειου? που κ?νουν τα π?ντα για να ρ?ξουν το site αυτ? στην οργανικ? κατ?ταξη τη? Google.

Τι εννο? με την οργανικ? κατ?ταξη;

Πατ?ω π.χ. SEO στην Αθ?να και βγα?νω εγ?, δηλαδ? η ιστοσελ?δα μου.

Αυτ? μπορε? να μην ε?ναι τ?σο ωρα?ο για του? ανταγωνιστ?? και να θ?λουν να με ρ?ξουν στην κατ?ταξη τη? Google, προσπαθ?ντα? να μου β?λουν spam links.

?πω? ξ?ρετε για να βγει στην κατ?ταξη τη? Google πρ?πει να ?χει backlinks και ?σο πιο ποιοτικ? και σχετικ? ε?ναι αυτ? με το site τ?σο αυτ? τα π?ει καλ?τερα στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και στην Google.

Αν το site σα? δεχτε? επ?θεση απ? spammers σημα?νει ?τι π?ρα πολλ? backlinks θα μπουν σε σ?ντομο χρονικ? δι?στημα και αυτ? ε?ναι αφ?σικο και ?σω? πυροδοτ?σει τον μηχανισμ? τη? Google, ε?ναι και αυτ?ματο? μηχανισμ??, αλλ? και χειροκ?νητο?, να σα? ρ?ξει μια ποιν?, ?να πεναλτ?κι, ?να Google penalty λοιπ?ν.

Αυτ? μπορε?τε να το μ?θετε αν συνδεθε?τε στο Webmaster Tools (Τ?ρα ?χει γ?νει Google Search Central και ?σω? ξανα?λλαξει και ?νομα στο μ?λλον)? που σημα?νει ?τι αν ?χετε ?δη site πρ?πει να συνδεθε?τε ε?τε εσε?? ε?τε ο webmaster σα? – εγ? ε?μαι ο web μ?στορα? σα?, χαχα- ε?τε ο ειδικ?? SEO ε?τε το γραφε?ο που διαχειρ?ζεται το site σα? να συνδεθε?, να κοιτ?ξει τα μην?ματα να δει μ?πω? ?χετε επιθ?σει? απ? hackers, απ? spammers ? οτιδ?ποτε ?λλο πρ?βλημα ?χει το site σα?.

Λοιπ?ν, το Negative SEO ε?ναι τεχνικ?? Black Hat SEO, ε?ναι απαρχαιωμ?νε?, πλ?ον δεν χρησιμοποιο?νται, μπορε? να ναι πολλ? backlinks, πολλ? χιλι?δε? σχ?λια απ? ανταγωνιστ?? σα?, porn sites, τσ?ντε?, πολλ? κιν?ζικα sites γιατ? υπ?ρχουν Ρ?σοι hackers και Κιν?ζοι hackers που επιτ?θενται σε ευρωπα?κ? sites για πολλο?? λ?γου?.

Γιατ? να μου πε?τε να επιτεθε? ?να? hacker το site ? κ?ποιο? ?σχετο?;

Υπ?ρχουν 3 βασικο? λ?γοι:

  • Πρ?τα, για διασκ?δαση, για πλ?κα.
  • Δε?τερον, για ζ?λια οι ανταγωνιστ?? σα? θ?λουν να π?ρουν τη θ?ση σα? ? τα λεφτ? που βγ?ζετε λ?γω τη? κατ?ταξη? σα? και
  • Τρ?το για προσωπικ? γ?ητρο ?τι κατ?φερα να χαλ?σω ? να ρ?ξω ?να ?λλο site.

Αυτ? κ?νουν κ?ποιοι hackers των Anonymous που ρ?χνουν κ?ποια site υπουργε?ων, ρ?χνουν κ?ποια site εταιρει?ν που φημ?ζονται ?τι δ?θεν ε?ναι ασφαλ? και π?ει λ?γοντα?.

Α? προχωρ?σουμε παρακ?τω.

Ποια ε?δη negative SEO? ? αρνητικο? SEO υπ?ρχουν;

Υπ?ρχουν 5 βασικο? τρ?ποι ? τεχνικ?? negative SEO, γενικ?τερα υπ?ρχουν πολλ?? τεχνικ?? αλλ? αυτ?? οι π?ντε ε?ναι οι πιο διαδεδομ?νε? και ε?ναι συνοπτικ? οι παρακ?τω:

  1. Site hacking
  2. Spam backlinks
  3. Copycating ? αντιγραφ? τη? ιστοσελ?δα? σα?
  4. Αρνητικ? φ?μη-reputation management
  5. Υποκλοπ? backlinks

Το πρ?το να γ?νει hacking του site σα?, δηλαδ? να το κατεβ?σει ? να μπει στο Admin, στο κ?ντρο διαχε?ριση? και να β?λει ?λλο περιεχ?μενο, να το αλλ?ξει, να κ?νει οτιδ?ποτε μ?σα σ’ αυτ?.

Το δε?τερο ε?ναι να στε?λει δι?φορα backlinks αφ?σικα στο site σα? με σκοπ? να σα? ρ?ξει στη Google.

Το τρ?το ε?ναι να αντιγρ?ψει το περιεχ?μενο σα?, οι λεγ?μενοι copycats που αντιγρ?φουν ?λο το site ? μ?ρο? του περιεχομ?νου ?στε να σα? ρ?ξουν στην Google ? να δημιουργ?σουν δικ? του? site και να ?χουν κι αυτ? traffic και να πουλ?ω προ??ντα στου? affiliate ? να φτι?ξω ?να e-shop και επειδ? δεν ?χω περιεχ?μενο να κλ?ψω το δικ? σου για να φα?νεται στη Google και καλ?τερο στου? χρ?στε? και π?ει λ?γοντα?.

Επ?ση?, να δημιουργ?σω ψε?τικα προφ?λ στα social media γενικ? για να ρ?ξω το reputation, τη φ?μη τη? επιχε?ρηση? σα?, να την καταρρακ?σω. Αυτ? λ?γεται reputation management στα αγγλικ? και ειδικ? στι? μεγ?λε? εταιρε?ε? γ?νεται π?ρα πολ? συχν?, να γρ?φουν αρνητικ? σχ?λια κ.λπ.

Το τελευτα?ο πρ?γμα ?λων και το πιο τολμηρ? και δ?σκολο ε?ναι να κλ?ψουν τα backlink απ? το site σα?.

Παρ?δειγμα, αν ?χετε ?να πολ? δυνατ? backlink απ? ενημερωτικ? site να στε?λω ?να email που να μοι?ζει με το δικ? σα?, τα δικ? σα? στοιχε?α και να πω δε θ?λουμε πια αυτ? το backlink, βγ?λτε το και να σα? βγ?λει ο webmaster. Μπορε? να ε?ναι το newsbeast, μπορε? να ε?ναι κ?ποιο μεγ?λο site, ο χρυσ?? οδηγ??, να στε?λουν email εκ μ?ρου? σα? στον χρυσ? οδηγ? και να πουν βγ?λτε μα? το backlink και να π?σει το site σα?.

Αυτ? ε?ναι αστε?ο αλλ? ?λα αυτ? τα 5 πρ?γματα που σα? ε?πα, οι 5 τρ?ποι negative SEO που υπ?ρχουν ?χουν συμβε? και ?χουν καταγραφε?. ?σοι δεν του? γνωρ?ζετε δεν ?χετε κ?νει πολ? μεγ?λη ?ρευνα αγορ?? ? δεν ?χετε μεγ?λη εμπειρ?α στον χ?ρο, οπ?τε ?σο το site σα? μεγαλ?νει πρ?πει να το προστατ?ψετε για κ?θε ?ναν απ? του? 5 τρ?που? αρνητικο? SEO.

Ε?ναι πραγματικ? απειλ? για την ιστοσελ?δα σα? το Negative SEO;

paramarketing-negative-seo-low

Λοιπ?ν π?με να δο?με αν ε?ναι μια πραγματικ? απειλ? το negative SEO ? μια ιδεοληψ?α ?τι θα μα? ρ?ξουν μια πυρηνικ? β?μβα η Ν?τια Κορ?α και στ?χο? ε?ναι η Αθ?να για παρ?δειγμα που ε?ναι σεν?ριο επιστημονικ?? φαντασ?α? ? θα μα? επιτεθο?ν οι τζιχαντιστ?? που δεν ?χουμε συμμετ?σχει σε καν?ναν π?λεμο;

?χουμε συμμετ?σχει ω? χ?ρα σε ειρηνευτικ?? αποστολ??, αλλ? δεν αποτελο?με απειλ? για του? τζιχαντιστ?? να το πω ?τσι. Αντ?θετα, εμε?? περισσ?τερο του? βοηθ?με και λιγ?τερο κ?νουμε κακ? σε κ?ποιον.

Ε?ναι το negative SEO απειλ? για το site σα?;

Δηλαδ? θα μπορο?σε κ?ποιο? να επιτεθε? σε ?να τοπικ? site για ηλεκτρολ?γο στο Περιστ?ρι για παρ?δειγμα;

Ακο?γεται τρελ?, κι ?μω? φ?λοι μου ?μα κ?νετε μια μικρ? αναζ?τηση στο fiverr για το negative SEO θα δε?τε ?τι υπ?ρχουν δεκ?δε? Πακιστανο?, Ινδο?, Μπαγκλαντεσιανο? και ?λλε? τριτοκοσμικ?? εθνικ?τητε? και οντ?τητε? κρυμμ?νε? και συγκαλυμμ?νε? που πουλ?νε για 5$ υπηρεσ?ε? negative SEO.

Θα μου πε?τε μπορε? κ?ποιο? να μου ρ?ξει 5.000.000 backlinks με Viagra, τσ?ντε? και πορν? ? κιν?ζικα και να με ρ?ξει η Google στην κατ?ταξη;

Θα σα? πω, κατ? κ?ριο λ?γο η Google αναγνωρ?ζει τα spams και τα καταπ?νει οπ?τε ε?ναι σ?γουρο καθ?? τα sites τη? Google και η ?δια η Google δ?χεται επιθ?σει? καθημεριν?, ξ?ρει ποιοι ε?ναι, του? αναγνωρ?ζει και δεν χρει?ζεται να κ?νετε τ?ποτα γι αυτ? τα spam links.

Πω? μπορε?τε να προστατ?ψετε το site σα? απ? το αρνητικ? SEO;

Ωστ?σο, κ?ποια ?χουν δυνατ?τητε? να σα? χτυπ?σουν, για να προστατευτε?τε δε?τε παρακ?τω στο β?ντεο, μπορε? να 20 λεπτ? πολ?τιμα απ? το χρ?νο σα?, αλλ? θα σα? αποζημι?σει κατακ?ρυφα στο μ?λλον που θα μεγαλ?σει το site σα?, να καταλ?βετε τι συμβα?νει με τι? επιθ?σει?, π?τε πρ?πει πραγματικ? να φοβ?στε και π?τε δεν πρ?πει.

1 Γραφτε?τε στο ahrefs

Το αρνητικ? με τη Google ε?ναι ?τι μπορε? να δεχτε?τε επ?θεση σ?μερα, να το δε?τε στo ahrefs που ε?ναι ?να εργαλε?ο που βλ?πετε τα backlinks π?? ανεβα?νουν, πω? κατεβα?νουν και πω? διακυμα?νονται αλλ? η Google επειδ? ε?ναι πολ? βαρ? πυροβολικ? μπορε? να κ?νει 3-4 εβδομ?δε?, ω? και ?να μ?να για να καταλ?βει ?τι δεχτ?κατε επ?θεση και να τα καταγρ?ψει, να κ?νει indexing κ.λπ.

2 Ορ?στε ?να Google Alert

Οπ?τε, ε?ναι καλ? να ?χετε λ?βει τα μ?τρα σα? τη στιγμ? που γ?νεται η επ?θεση και να την προλ?βετε. ?ρα, το πρ?το πρ?γμα για να αντιμετωπ?σετε το negative SEO ε?ναι να γραφτε?τε στο Webmaster Tools και να β?λετε τα alert.

Τα alert σημα?νει ?ταν το site σα? δ?χεται επιθ?σει? απ? malware, ?ταν οι σελ?δε? σα? δεν γ?νονται indexed ? να το κοιτ?τε καθημεριν? ? μια φορ? την εβδομ?δα, γιατ? αν το κοιτ?τε καθημεριν? και ?χετε πολλ? site, θα τρελαθε?τε.

3 Βρε?τε ?να ασφαλ?? Hosting για το site σα?

?μα ?χετε πρ?βλημα στη συνδεσιμ?τητα γιατ? π?ρα πολλο? Negative SEO και Black Hat Seo κ?νουν επ?θεση στον server για να μη γ?νεται indexed το site.

Β?βαια, αυτ? ε?ναι πλ?ον σε επ?πεδο ασφαλε?α? του server και φτα?ει το hosting ?μα δεν μπορ?σει να λ?σει αυτ? την επ?θεση. Ευτυχ?? ?χουμε π?ρα πολ? καλ? ομ?δα hosting με την εταιρε?α με την οπο?α συνεργαζ?μαστε.

Δεν ε?ναι δικι? μου αλλ? η εταιρε?α που συνεργ?ζομαι στο hosting ε?ναι π?ρα πολ? καλ?, ?χουν μεγ?λη εμπειρ?α και με ?χουν αποτρ?ψει πολλ?? φορ?? απ? επιθ?σει? hacker.

Δεν το λ?ω αυτ? για να κοκορευτ? και να επιτεθε?τε στο site μου να δε?τε αν θα π?σει.

Μ’ αυτ? χ?νετε το χρ?νο και τα χρ?ματα σα?, μπορε?τε να βγ?λετε αλλι?? χρ?ματα στο internet και ?χι να φ?τε τα μ?τια του αλλουνο?.

?μω? πρ?πει να προσ?χετε το hosting να κ?βει αυτ?? τι? επιθ?σει?, οπ?τε πρ?πει να ?χετε καλ? hosting, κ?ποια εταιρε?α hosting περιοπ??, δεν την κατονομ?ζω αλλ? ?χω π?ρα πολλ? link απ? web hosting εταιρε?ε? που συνεργασ?ε? που συνεργαζ?μαστε κι εμε??.

4 Μετρ?στε το συνολικ? backlink profile

Λοιπ?ν, ο επ?μενο? τρ?πο? ε?ναι ?τι πρ?πει να κρατ?με το backlink profile, ?τι πρ?πει να βλ?πουμε αν? π?σα στιγμ? π?σα links χ?σαμε, π?σα links κερδ?σαμε και να κρατ?με και ?να θετικ? ισοζ?γιο ?στε το link profile μα? να ε?ναι καθαρ?,

Να ε?ναι White Hat, να φα?νεται καθαρ? στην Google γιατ? ?πω? λ?ει και το ρητ?, η γυνα?κα του Κα?σαρα δεν πρ?πει μ?νο να ε?ναι τ?μια, αλλ? και να φα?νεται τ?μια. ?ρα, το site σα? πρ?πει να ε?ναι ποιοτικ? αλλ? και να φα?νεται ποιοτικ? στην? Google.

Ο καλ?τερο? τρ?πο? για να κρατ?σουμε τον ?λεγχο του profile μα? ε?ναι να π?με στο AHREFs, ξ?ρω ?τι η συνδρομ? κοστ?ζει εκε? απ?στευτα για τα ελληνικ? δεδομ?να, δηλαδ? ξεκιν?ει απ? 90 ευρ? το μ?να, αλλ? αν ε?στε σοβαρ?? webmaster πρ?πει να συνδ?σετε το site σα? εκε? π?ρα.

Μπορε?τε να συνδ?σετε 2-3 site ? να πε?τε σε κ?ποιον φ?λο σα? να το αγορ?σετε μισ? μισ? ? να π?τε σε κ?ποια εταιρε?α που το ?χει αγορασμ?νο ?πω? εμε?? και να μπα?νουμε να ελ?γχουμε καθημεριν? τι γ?νεται.

Ελ?γχοντα? το backlink profile – υπ?ρχουν κι ?λλα εργαλε?α αλλ? δεν τα χρησιμοποι? οπ?τε αναφ?ρω αυτ? που χρησιμοποι? εγ?-? θα βλ?πετε τι επιθ?σει? δ?χεστε κ?θε μ?να απ? hackers, ποιε? δεν δ?χεστε, τι συμβα?νει στο site σα? γενικ?τερα.

5 Προστατε?στε τα καλ?τερα σα? backlink

Πρ?πει να προστατε?σετε τα καλ?τερα σα? backlink.

Παρ?δειγμα, πρ?πει ?,τι backlink ?χετε φτι?ξει εσε?? να τα βλ?πετε στο Αhrefs και να επικοινωνε?τε με τον webmaster γιατ? ?πεσε το site αυτ?.

Μερικ?? φορ?? π?φτουν τα site ? αλλ?ζουν οι ιδιοκτ?τε? των site ? δι?φοροι ανεγκ?φαλοι webmasters (webmastores) σβ?νουν περιεχ?μενο γιατ? νομ?ζουν ?τι δεν χρει?ζεται.

Αυτ? ε?ναι μεγ?λη βλακε?α, πρ?πει να βελτι?νετε το περιεχ?μενο και ?χι να το διαγρ?ψετε, αυτ? θα σα? ρ?ξει στην Google, χ?νετε και εσε?? backlink, χ?νουν και ?λλα site backlink που ?σω? θα μπορο?σατε να ανταλλ?ξετε backlink, να του? δ?σετε και να σα? δ?σουν. Λ?ω κι ?λλα μυστικ? στο SEO οπ?τε ε?ναι καλ? να βλ?πετε τα β?ντεο μ?χρι το τ?λο?.

6 Aσφαλ?σετε το site σα? απ? malware, απ? κακ?βουλε? επιθ?σει? hacker

Aσφαλ?σετε το site σα? απ? malware, απ? κακ?βουλε? επιθ?σει? hacker.

Τ?ρα, αν ε?στε server administrator και δεν τα ξ?ρετε ?λα αυτ?, για να μη σα? ειρωνευτ? να κ?νετε κ?τι τ?ρα. Να βρε?τε ?ναν τεχνικ? ασφαλε?α? ? μια εταιρε?α hosting και να μεταφ?ρετε ?λο το υλικ? εκε? για να το παρακολουθε?.

Δεν ε?ναι λ?γε? οι φορ?? που ?χω κληθε? να φτι?ξω site ? να κ?νω site design, να διορθ?σω το SEO.

Μ?λι? διορθωθε? το SEO, το site ?χει πολ? μεγ?λο visibility, εκτ?θεται σε δεκ?δε? hackers, γι αυτ? ?σο πιο πολ? SEO κ?νετε, τ?σο πιο πολλ?? επιθ?σει? δ?χεστε. Το site σα? ε?ναι σαν τη μα?μο?.

?σο πιο ψηλ? ανεβα?νει η μα?μο?, τ?σο πιο πολ? φα?νεται ο κ?λο? τη? και δ?χεται επιθ?σει? απ? παντο?.

Οπ?τε μου ?χει τ?χει μερικο? που ε?χαν δικο?? του? servers, που τ?χα ξ?ρανε να κολλ?σει το site του? malware και να φτα?με μετ? εμε?? που δεν ?ξεραν να κ?νουν τη δουλει? του?.

Οπ?τε, hosting. Αποφ?γετε τα popular hosting, δεκ?δε? πληθωρισμ?να hosting που δεν απαντ?νε. Π?ρτε την εταιρε?α hosting σα?, απαντ?νε; ?μα δεν απαντ?νε στο τηλ?φωνο, απαντ?νε στο email αμ?σω?, στο chat γρ?γορα.

Δεν πληρ?νουμε τον server, αλλ? το support κι αυτ? μετρ?ει πολ? για να ?χουμε την ασφ?λεια του? site σα?.

7 Ελ?γξτε για διπλ? περιεχ?μενο

Λοιπ?ν, η Π?μπτη συμβουλ?- τελικ? αυτ? ε?ναι η ?βδομη, γιατ? κ?ναμε λ?θο? στο β?ντεο- ε?ναι να ελ?γχουμε π?ντα για διπλ? περιεχ?μενο.

Ελ?γχουμε για διπλ? περιεχ?μενο με το Siteliner, το οπο?ο ελ?γχει το διπλ? περιεχ?μενο εντ?? του site μα? και με το Copyscape που ε?ναι η ?δια εταιρε?α να ελ?γξουμε, υπ?ρχει free και πληρωμ?νη ?κδοση, για να δο?με αν υπ?ρχει διπλ? περιεχ?μενο.

Το χρησιμοποι? συν?χεια, ?χουν αντιγρ?ψει δεκ?δε? φορ?? το site μου, υπ?ρχουν π?ρα πολλο? που νομ?ζουν ?τι θα β?λουν ?να ?ρθρο δικ? μου και θα φανο?ν καλ?τεροι ? μεγαλ?τεροι, δεν μπορο?ν να γρ?ψουν οι ?νθρωποι, δεν του? κατηγορ? και ?λου?.

Σ?βομαι ?τι κ?ποιο? ?χει αδυναμ?α να γρ?ψει ? ?χει αν?γκη να φανε? στη Google, β?βαια ε?ναι λ?θο? η αντιγραφ? και δεν βοηθ?ει καν?ναν.

Η Google ξ?ρει το site μου π?ρα πολ? καλ?, τα ?ρθρα μου ε?ναι πολ? προσωπικ? και ε?ναι δ?σκολο να αντιγραφο?ν, ?πω? το ?ρθρο που διαβ?ζετε τ?ρα ? το β?ντεο που βλ?πετε τ?ρα.

Το ?χω και σε απομαγνητοφ?νηση και μπορε?τε να μπε?τε να το διαβ?σετε -το διαβ?ζετε τ?ρα- σα? ?χω το link στην περιγραφ? απ? κ?τω ? να κρατ?σετε σημει?σει?.

Ε?ναι π?ρα πολ? δ?σκολο να αντιγραφε? ε?ναι π?ρα πολ? προσωπικ?, φα?νεται ?τι ε?μαι εγ? ο Γι?ννη? Διβρ?μη?, ιδιοκτ?τη? του paramarketing που το ?χω φτι?ξει. Το ?κτο β?μα ε?ναι να ελ?γξουμε τη φ?μη μα?, το reputation μα? στα social media.

Αν ε?μαστε μικρ? εταιρε?α, α? μην πω τη λ?ξη επειδ? ε?μαστε σε β?ντεο, χεστ?καμε, σ?ρρυ κι?λα? αλλ? δεν μα? νοι?ζει τ?σο πολ?.

Αν ε?μαστε μεγ?λη εταιρε?α, α? πο?με ?τι ε?μαστε η BMW, κ?ποιο? π?ρε μια BMW και χαλ?σει το αμ?ξι, αμ?ξι ε?ναι σ?γουρα θα χαλ?σει, ?λα χαλ?νε και ?ταν ?χουμε χιλι?δε? πελ?τε?, σ?γουρα κ?τι δεν θα π?γε καλ? κ?ποια στιγμ?, κ?ποιο? υπ?λληλο? θα αντιμ?λησε οπ?τε πρ?πει να προσ?χουμε τι λ?νε οι ?λλοι για εμ??.

8 Διαφυλ?ξτε και προστατ?ξτε το brand name σα? -reputation management

?να π?ρα πολ? καλ? εργαλε?ο ε?ναι τα Google Alerts που ε?ναι εντελ?? δωρε?ν, μπα?νετε και β?ζετε alarm για οτιδ?ποτε λ?γεται για το brand name σα?, για εσ??, για το ?νομα σα? και θα σα? ?ρθει ειδοπο?ηση στο email.

Επ?ση?, υπ?ρχει ?να ?λλο εργαλε?ο το mention.net το οπο?ο σα? βοηθ?ει να κρατ?σετε alert που σα? ?ρχονται στο email σχετικ? με το brand name σα?, το site σα? και ?λλε? υπηρεσ?ε? που σα? ενδιαφ?ρουν.

9 Παρακολουθ?στε την ταχ?τητα φ?ρτωση?

Το ?λλο που πρ?πει να παρακολουθ?σετε στεν? ?σο μπορε?τε και σε επ?πεδο hosting μπορο?ν να σα? ειδοποιο?ν π?σο αργ? π?ει το site σα?, το website speed, η ταχ?τητα φ?ρτωση? τη? ιστοσελ?δα? σα?.

?να καλ? εργαλε?ο για να μετρ?σετε την ταχ?τητα ε?ναι το Pingdom που ε?ναι εντελ?? δωρε?ν, το Google Pagespeed insite που δεν μετρ?ει ?μω? την απ?λυτη ταχ?τητα, μετρ?ει την σχετικ? ταχ?τητα σε ποσοστημ?ρια δηλαδ? σε εκατοστημ?ρια και σα? β?ζει σε τι ποσοστημ?ριο ε?στε.

Φροντ?στε να ε?στε π?νω απ? 80.

Oπ?τε το Pingdom μετρ?ει την απ?λυτη ταχ?τητα απ? δι?φορε? τοποθεσ?ε? τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Τι συμβα?νει αν ε?χατε γρ?γορο site και ξαφνικ? αρχ?ζει να π?ει αργ?;

Μπορε? να υπ?ρχει κ?ποιο malware μ?σα στο site που το καθυστερε?, μπορε? να δ?χεται επιθ?σει? ddos απ? hackers ? απ? επιτ?δειου? που θ?λουν να ρ?ξουν το site σα?, την αιχμ? σα? ? οτιδ?ποτε ?λλο και να ρ?ξουν την ταχ?τητα σα? ?στε να σα? ρ?ξουν στη Google.

?ρα, πρ?πει να το κοιτ?τε π?ρα πολ? συχν?.

10 Μην αγορ?ζετε εσε?? backlinks και υπηρεσ?ε? SEO απ? μη διαφανε?? πηγ??

Επ?ση?, το επ?μενο που ε?ναι πολ? σημαντικ? και πρ?πει να το προσ?ξετε 100% ε?ναι να μην αγορ?ζετε εσε?? backlinks και υπηρεσ?ε? SEO απ? μη διαφανε?? πηγ??.

Ξεκ?θαρα, ξεχ?στε το fiverr, ξεχ?στε το PBN, ξεχ?στε το SAPE links. To SAPE links ?ταν ρ?σικη εταιρε?α, α? το πω συνδικ?το backlinks, που πουλο?σε backlinks παλι?τερα, τιμωρ?θηκε απ? την Google.

Ανακ?λυψε η Google τα PBN του? και τα site του? και τα τιμ?ρησε ? μηδ?νισε την αξ?α του?, οπ?τε τα SAPE links δεν ?χουν πλ?ον καμ?α αξ?α.

Και γενικ? προσ?ξτε γιατ? κι εμ?να μου ?ρχονται καθημεριν? email, ?χω 5 site να σου β?λω link; Καν?να ν?ημα.

Και επειδ? το backlink profile μου ε?ναι τερ?στιο δηλαδ? ?χω δεκ?δε? link απ? παντο?, social media, παρουσ?ασα 300 social media, τ?σα πολλ?, δεν κ?νουν κ?τι να μου β?λουν 3 και 5 link, κ?θε μ?ρα κερδ?ζω link, κ?θε μ?ρα χ?νω link.

Οπ?τε ε?ναι δ?σκολο να γ?νει επ?θεση negative SEO γιατ? ?χω δεχθε? δεκ?δε? επιθ?σει? μ?χρι στιγμ??, χωρ?? να αλλ?ξει κ?τι στο site μου λ?γω περιεχομ?νου λ?γω branding λ?γω πολλ?ν ετ?ν στο branding κ.λπ.

11 Μην πουλ?τε backlinks

?μω? γενικ? κι? εμε?? δεν πρ?πει να πουλ?με backlinks απ? το site μα? ? να αγορ?ζουμε για το site μα?.

?μα θ?λουμε να μπο?με σε κ?ποια εφημερ?δα ? περιοδικ?, ?πω? το Newsbeast, μου ?ρχεται συν?χεια στο μυαλ? αλλ? δεν ε?μαι συνεργ?τη? του?, αλλ? μπορε?τε να β?λετε backlinks απ? εκε? ? απ? τη Naftemporiki, ?λε? αυτ?? οι εταιρε?ε? ?χουν πολ? καλ? προφ?λ στην Google και σ?γουρα θα σα? ανεβ?σει ?να blacklink απ? αυτο??.

Kαλ? θα ?ταν να αποφ?γουμε και να κ?νουμε backlinks σε γνωστ?? σελ?δε? ? υπηρεσ?ε? που ?ντω? ?χουν αποτ?λεσμα στη Google και ξ?ρουμε ?τι δεν ε?ναι black hat και ε?ναι white hat, ?πω? η Wikipedia.

Τ?ρα θα μου πε?τε ?τι δεν πουλ?ει η Wikipedia ναι αλλ? μπορο?με να βρο?με ?λλα backlinks απ? το New York Times, στο Mega, το Ant1 και ?λλα καν?λια που βρ?σκονται στο internet.

12 Μην δημιουργε?τε εχθρο?? στο ?ντερνετ

Πρ?πει να προσ?ξετε κι εσε?? να μην ε?στε αγενε??, αυθ?δει? και κ?νετε εχθρο?? στο internet, ηλεκτρονικ?.

Ξ?ρω ?τι υπ?ρχουν trolls κι εμ?να με τρολλ?ρουν συχν?, πω? ε?μαι ?τσι, π?? δεν ε?μαι, ε?μαι ?μορφο?, ε?μαι ?σχημο?, δεν του? αρ?σει το καν?λι μου, τα β?ντεο μου, το site μου, αυτ? που λ?ω.

Δεν υπ?ρχει λ?γο? να ανησυχε?τε γιατ? ε?ναι αδ?νατο να αρ?σουμε σε ?λου?, βιολογικ? αδ?νατο, τα ετερ?νυμα ?λκονται, αν αρ?σαμε σε ?λου?, θα μπορο?σαμε να κ?νουμε απογ?νου? με ?λου? κ?τι που δεν γ?νεται σ?μερα.

Θα ερωτευ?μασταν ο ?να? τον ?λλον με το που θα βγα?ναμε απ? το σπ?τι κ.λπ.

Ο καλ?? θεο?λη? μα? ?δωσε τη βιολογ?α, τον Δαρβ?νο με την εξ?λιξη των διασταυρ?σεων.

Ε?ναι θε?κ?? ο Δαρβ?νο?, παιδ? του Θεο? οπ?τε μην ακο?τε πω? η θεωρ?α με του? πιθ?κου? ε?ναι εν?ντια στην ορθ?δοξη θεολογ?α γιατ? η ?δια θεολογ?α δημιο?ργησε τον Δαρβ?νο –?σχετο-…

Θ?λω να πω ?τι δεν χρει?ζεται να λ?με online χαζομ?ρε?, να κρ?νουμε, πιστ?ψτε με κι εγ? μπορ? να κρ?νω οποιονδ?ποτε γιατ? κι εγ? πιστε?ω ?τι κ?ποιοι χρ?ζουν κριτικ??. Αλλ?, δεν με νοι?ζει. Δεν με αφορ?.

Ασχοληθε?τε με το δικ? σα? site. Τον χρ?νο που ξοδε?ετε για να σχολι?σω τι κ?νει η ?λλη, τι φ?ρεσε η ?λλη, τι κ?νουν οι ?λλοι, τι κ?νει ο ?λλο? αν τον αφιερ?σετε στο site σα? θα π?ρετε επισκεψιμ?τητα, θα γρ?ψετε ?ρθρα, θα φτι?ξετε περιεχ?μενο, θα φ?ρετε ν?α προ??ντα, θα ε?στε πολ? πιο ωρα?οι αν ασχοληθε?τε με τον εαυτ? σα?.

Αυτ? ε?ναι τα 12 βασικ? αν και η μ?χη με το SEO δεν σταματ?ει ποτ?.

13 Μην κ?νετε disavow για ψ?λλου π?δημα

?να 13ο που θ?λω να πω, πολλο? τρ?μουν να κ?νουν disavow. Αυτ? ε?ναι ?να εργαλε?ο που ε?χε δημιουργ?σει η Google πριν απ? μερικ? χρ?νια, το ε?χε προτε?νει και ο τ?τε υπε?θυνο? ποι?τητα? στην Google.

Σ?μερα,? δεν υπ?ρχει εκε?, ?χει π?ει σε ?λλη εταιρε?α και ?χει π?ρει ?να πακ?το αποδοχ?ν 35.000.000 ευρ?, ψιλ? γρ?μματα και π?ρα πολλο? π?σανε με τα μο?τρα να κ?νουν disavow αυτ? το link, μου ?ρθε ?να περ?εργο Link που γρ?φει? agstbtb, το φοβ?μαι κ?νω disavow.

Αυτ? ε?ναι λ?θο? κατ? 99% λ?γο? να κ?νετε disavow, μην το πι?νετε στα χ?ρια σα? αν δεν ξ?ρετε απ? αυτ?. ?μα ε?στε καινο?ργιοι στον χ?ρο, πρ?πει πρ?τα να αφιερ?σετε ?να χρ?νο να μ?θετε κ?ποια πρ?γματα και μετ? να κ?νετε disavow.

Προσωπικ? δεν ?κανα ποτ? disavow παρ?τι ?χω δεχτε? spam links, επιθ?σει?, δεν υπ?ρχει λ?γο? γιατ? η Google τα ?μασ?ει? ?λα αυτ?.

Π?ρα πολλο? λ?νε ?τι πρ?πει να βγ?λουμε τα κακ? backlinks απ? το site μα?.

Συν?θω? το δικ? σου site δεν ?χει καθ?λου backlinks, αυτ? ε?ναι το 90% των site, δεν ?χουν backlinks, το 90% των site δεν ?χει traffic στο internet, αλλ? α? υποθ?σουμε ?τι ?χετε ?να καινο?ργιο site, ?να affiliate site που πουλ?ει προ??ντα στην Amazon.

Να θ?σω αυτ? ω? παρ?δειγμα, κ?ποιοι κοιτ?νε τα backlinks και λ?νε: ?χω 10 backlinks, τα 5 δεν ε?ναι καλ?.

Γιατ?; Το ?να ε?ναι nofollow απ? μ?να το paramarketing, το nofollow χρει?ζεται.

Πρ?πει να ?χω 85% dofollow –και 70% δεν πειρ?ζει- και 15% nofollow, η Google τα προσμετρ?.

Αυτ? υπ?ρχει και σε ?λλο β?ντεο και σε ?λλο ?ρθρο στο site μου. Οπ?τε ε?ναι ε?κολο να βγ?ζουμε μ?νοι μα? τα μ?τια μα?, υπ?ρχει τ?τοιο SEO αλλ? δεν πρ?πει να μπα?νουμε σε κυν?γι μαγισσ?ν, ?πω? κ?νανε το ’49 με τον κομμουνισμ? που του? στ?λνανε στη Μακρ?νησο και β?ζανε ψυχολ?γου? για να του? βγ?λουν τον κομμουνισμ?.

Ο κομμουνισμ?? υπ?ρχει αλλ? ε?ναι μια ελε?θερη ?κφραση ανθρ?πων, δεν πρ?πει να τη βγ?λουμε, ?τσι ακριβ?? και τα κακ? backlink, υπ?ρχουν αλλ? δεν σημα?νει πω? θα μα? επηρε?σουν, απλ? υπ?ρχουν.

Δημιουργ?στε 2 καλ? backlinks για κ?θε ?να κακ?

Δεν μα? επηρε?ζουν γιατ? υπ?ρχουν και τα καλ?, μετρ?ει το backlink profile στο τ?λο?. Σαν 10 ? 11, -μ?λλον ?χω χαθε? λ?γο- θωρακ?στε το site σα? με καλ? backlink; ?ρχεται ?να κακ? backlink;

Μη το βγ?λετε, φτι?ξτε δυο καλ? backlink.

Π?? να τα φτι?ξετε;

Πρ?τον, περιεχ?μενο, δε?τερον βρε?τε ?να αρθρογραφικ? site που μπορε?τε να γρ?ψετε π?ρα πολ? καλ? ?ρθρα γι αυτο??, ε?ναι β?βαια τα guest sponsored που τα καταπολεμε? η Google, ψιλ? γρ?μματα.

Μπορε?τε να βοηθ?σετε ?ναν δημοσιογρ?φο και να του δ?σετε ?να ?ρθρο για τον τομ?α σα? ? για το SEO ? για το web design ? για το photoshop, για την παραγωγ? β?ντεο, για του? κινητ?ρε?, για το αν ?να αυτοκ?νητο ε?ναι καλ? ? ?χι.

?λα αυτ? μπορε?τε να το δ?σετε σε ?να δημοσιογρ?φο ? blogger και να κερδ?σετε ?να καλ? backlink. Κοιτ?ξτε το γενικ? backlink profile να ε?ναι καλ? και να μην βγ?ζετε τα μ?τια σα? με πειρ?ματα γιατ? τα κακ? backlink δεν τα ξ?ρετε και ε?ναι πε?ραμα που ?μα το χ?σετε ε?ναι δ?σκολο να το ξανακερδ?σετε γιατ? θα ?χει εξαφανιστε?.

?τσι και με το disavow, ?παξ και το κ?νετε δεν μπορε?τε να επαναφ?ρετε το site σα? και ποιο? θα μα? πει σ?μερα ποιο ε?ναι καλ? backlink και ποιο δεν ε?ναι. Δεν μπορε?τε να το ξ?ρετε, δεν ε?στε η Google.

Ακ?μη και η Google δεν γνωρ?ζει ?λα τα backlink, γνωρ?ζει κ?ποια γιατ? τα εξετ?ζει αλγοριθμικ?, δεν ε?ναι ?να? που τα εξετ?ζει ?λα ?πω? ο Θε??, ε?ναι ?να μηχ?νημα που ε?ναι ?σπρο-μα?ρο.

Γραφτε?τε στο καν?λι μου στο YouTube!

Αυτ? για σ?μερα, ευχαριστ? που ε?δατε το β?ντεο μ?χρι τ?λου?, ε?μαι ο Γι?ννη? ο Διβρ?μη?, ιδιοκτ?τη? του paramarketing blog και στο YouTube, πατ?στε like, κ?ντε subscribe, κ?θε Δευτ?ρα στι? 9 καινο?ργιο β?ντεο.

Μπορε?τε να γραφτε?τε στο newsletter μου και κ?θε 15 ημ?ρε? θα ?χετε ?να πολ?τιμο ?ρθρο για το SEO, το internet marketing, π?? να βγ?λετε λεφτ? απ? το internet που σχετ?ζονται μεταξ? του? θα ε?ναι κοντ? σα?. Γεια σα?!

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO και την προ?θηση ιστοσελ?δων:

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看