ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

κατασκευ? ιστοσελ?δα? ταυτ?τητα π?λη?

Ν?α ιστοσελ?δα tautotitapolis.gr!

Η ν?α ιστοσελ?δα του υποψ?φιου συνδυασμο? Ταυτ?τητα Π?λη? για το Δ?μο Λ?ρισα? ε?ναι στον α?ρα και περιμ?νει να την επισκεφτε?τε!

Η Ταυτ?τητα Π?λη? ε?ναι μια ανεξ?ρτητη πολιτικ? κ?νηση που κατεβα?νει για την εκλογικ? αναμ?τρηση στο Δ?μο Λ?ρισα?. Ε?ναι στελεχωμ?νη με ?τομα υπε?θυνα και απλ?, απεξαρτημ?να απ? ταμπ?λε? και κομματικ? Σαντζ?κια. Επικεφαλ?? αυτ?? τη? ανεξ?ρτητη? δημοτικ?? κ?νηση? ε?ναι ο δικηγ?ρο? και οικονομολ?γο? Γι?ργο? Μπαρτζ?κη?.

 

Ποιο? Ε?ναι Ο Γι?ργο? Μπαρτζ?κη?

Σπο?δασε οικονομικ? επιστ?μη στο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, στη συν?χεια π?ρασε με κατατακτ?ριε? εξετ?σει? δε?τερο? στη ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ?που αποφο?τησε το 1996, σπο?δασε Αμερικ?νικο Πολιτισμ? στο Northeastern University στη Βοστ?νη.

 • Υπ?ρξε? ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ τη? Παγκ?σμια? μη κυβερνητικ?? Οργ?νωση? ?ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ? με ?δρα την Αθ?να, που ασχολε?ται με θ?ματα διεθν?ν σχ?σεων και πολιτιστικ?ν πολιτικ?ν.
 • Ω? Πρ?εδρο? του Ιστορικο? Κ?ντρου Λ?ρισα? ε?χε ?ντονη δραστηρι?τητ? του στο σ?λλογο που ?δωσε μ?α Ταυτ?τητα στην π?λη μα?, κιν?θηκε με πολ? προσοχ? και με τη βο?θεια μεγ?λου φ?σματο? κοινωνικ?ν δυν?μεων για να περ?σει στη κοινων?α κ?ποιε? ουσιαστικ?? θ?σει? καλ?τερη? διαβ?ωση?.
 • Ε?ναι Πρ?εδρο? τη? Κ?νηση? Πολιτ?ν Δανειοληπτ?ν με δραστηρι?τητα στην προστασ?α των ατ?μων με που ?χουν η θ?λουν να δανειοδοτηθο?ν.
 • Ε?ναι Δημοτικ?? Σ?μβουλο? Λ?ρισα? και εκλεγμ?νο? Γραμματ?α? Δημοτικο? Συμβουλ?ου
 • Ε?ναι δικηγ?ρο? με ιδια?τερη κινητικ?τητα σε ?λη την Ελλ?δα και ειδικε?εται στο ΔΙΚΑΙΟ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ, Υπερχρεωμ?να Νοικοκυρι? – ?ξοδα Φακ?λου.
Ο?Γι?ργο? Μπαρτζ?κη?, δικηγ?ρο? που εδρε?ει στο κ?ντρο τη? π?λη? και διαθ?τει δικηγορικ? γραφε?ο εξελ?γη?? Πρ?εδρο? τη? Πανελλ?νια? Κ?νηση? Δανειοληπτ?ν? που σε συνεργασ?α με τη μεγαλ?τερη καταναλωτικ? οργ?νωση τη? Ελλ?δα? το ΙΝΚΑ μετ? απ? τι? μεγ?λε? δικαστικ?? ν?κε? που π?τυχε ?ναντι των τραπεζ?ν , την υποχρ?ωση των τελευτα?ων να επιστρ?ψουν χρ?ματα στου? δανειολ?πτε? και ?παιξε πρωταγωνιστικ? ρ?λο στην διαμ?ρφωση του νομοσχεδ?ου για τα υπερχρεωμ?να νοικοκυρι?.

Οικογενειακ? Κατ?σταση

Ε?ναι παντρεμ?νο? με την Αναστασ?α Τ?νανα απ? τη Αγι? Λ?ρισα? και ?χει δ?ο παιδι? την ?λγα 11 ετ?ν και τον Θ?νο 8 ετ?ν o πατ?ρα? του για περ?που 50 χρ?νια ε?χε εμπορικ? κατ?στημα στα Καζαντζ?δικα στη Λ?ρισα , ?που πωλο?σε ενδ?ματα-υποδ?ματα σε πελ?τε? απ? ?λη την επαρχ?α τη? ευρ?τερη? περιοχ??.

Συγγραφ? βιβλ?ων

Συν?γραψε το Λε?κωμα Κωστ?να? τον τ?πο καταγωγ?? του πατ?ρα του και τ?ρα ε?ναι υπ? ?κδοση το δε?τερο βιβλ?ο του που θα αναφ?ρεται στου? Ηπειρ?τε? τη? περιοχ?? Λ?ρισα? και στο ?μεσο μ?λλον θα εκδ?σει μ?α πλ?ρη αναλυτικ? συγγραφ? για το ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ.

Μοναδικ? Χαρακτηριστικ? τη? Ιστοσελ?δα?

 1. H ιστοσελ?δα ε?ναι πλ?ρω? δυναμικ? και δ?χεται καθημεριν?? αλλαγ?? ?πω? και τα μεγαλ?τερα δημοσιογραφικ? blog. Ε?ναι κατασκευασμ?νη σε τεχνολογ?α WordPress.
 2. Ε?ναι διαδραστικ? και μπορε?τε να υποβ?λετε τα σχ?λια σα? ε?τε μ?σω facebook, ε?τε απευθε?α? στην ιστοσελ?δα, στο πεδ?ο σχολ?ων κ?τω απ? το ?ρθρο που σα? ενδιαφ?ρει. Επ?ση? μπορε?τε να ψηφ?σετε στην ψηφοφορ?α και να δε?τε τα σημαντικ?τερα β?ντεο απ? το καν?λι μα? στο Youtube. Επ?ση? υπ?ρχει σ?νδεση με twitter, google plus και soundcloud το καν?λι μα? για τα ηχητικ? μα? μυν?ματα.
 3. ?χει ολοκλ?ρωση με ?λα τα βασικ? μ?σα κοινωνικ?? δικτ?ωση?, ?πω? αναφ?ραμε παραπ?νω και μπορε?τε να κ?νετε like και στην σελ?δα στο Facebook.
 4. Τ?λο? μπορε?τε να επικοινων?στε με τον επικεφαλ?? του συνδυασμο? Γι?ργο Μπαρτζ?κη και να αφ?στε το ηλεκτρονικ? σα? μ?νυμα.

 

Μ?πω? Χρει?ζεστε Ιστοσελ?δα;

?λη η ιστοσελ?δα τη? Ταυτ?τητα? Π?λη? κατασκευ?στηκε σε τεχνολογ?α WordPress.

Το WordPress ε?ναι το πιο διαδεδομ?νο και πιο εξελιγμ?νο Σ?στημα Διαχε?ριση? Περιεχομ?νου παγκοσμ?ω? με π?νω απ? εικοσιπ?ντε εκατομμ?ρια εγκαταστ?σει?. Χρησιμοποιε?ται κυρ?ω? για κατασκευ? blog και σελ?δων βασισμ?νε? στο περιεχ?μενο. Το περιεχ?μενο περιλαμβ?νει β?ντεο, κε?μενα, εικ?να και ?χο.

Παρακ?τω ε?ναι μερικ? απ? τα βασικ? πλεονεκτ?ματα του WordPress:

 1. Ε?ναι δυναμικ?. Δημιουργε? ?πειρε? δυναμικ?? σελ?δε?, ?ρθρα και προ??ντα για τα ηλεκτρονικ? καταστ?ματα μ?σα σε λ?γα λεπτ?.
 2. Ε?ναι δωρε?ν. Οι λ?γοι που ?καναν το WordPress τ?σο δημοφιλ?? ?ταν η ευκολ?α στη χρ?ση του, η ελε?θερη ?δεια χωρ?? περιορισμο?? και τ?λο? η πολ? μεγ?λη κοιν?τητα ανοιχτο? λογισμικο? το οπο?ο το υποστηρ?ζει. Υπ?ρχουν χιλι?δε? θ?ματα και πρ?σθετα για το WordPress Blog.
 3. ?χει ?πειρη επεκτασιμ?τητα. Χιλι?δε? εφαρμογ?? και πρ?σθετα τρ?χουν σε WordPress, εν? η μεγαλ?τερη κοιν?τητα ελε?θερου λογισμικο? και προγραμματιστ?ν το υποστηρ?ζει κ?θε χρ?νο.
 4. Ε?ναι πρωταθλητ?? απ? ?ποψη SEO. Η Google αγαπ?ει τα blog γιατ? ?χουν φρ?σκο και ποιοτικ? περιεχ?μενο. Τα blog συνδυ?ζουν ?λα αυτ? τα χαρακτηριστικ? εν?? εταιρικο? site, εν?? e-shop και ?χουν ?δη βελτιστοποιηθε? για τι? μηχαν?? αναζ?τηση? απ? την αρχιτεκτονικ? του?.
 5. Ε?ναι ε?κολο και απλ?. Η εγκατ?στασ? του γ?νεται μ?νο με ?να κλικ, εν? η παραμετροπο?ησ? του ε?ναι αστε?ρευτη. Πραγματικ? δεν χρει?ζεστε γν?σει? προγραμματισμο? για να ξεκιν?σετε μια σελ?δα στο WordPress, εν? αυτ? δημιουργε? μ?νο του δυναμικ??, φιλικ?? προ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και τον χρ?στη σελ?δε? και αποστολ??.
 6. Χαμηλ? κοστολ?γιο κατασκευ?? και συντ?ρηση?. Μπορε?τε να το συντηρ?σετε μ?νοι σα? ? απλ?? να επιλ?ξτε ?να πακ?το συντ?ρηση? και αναν?ωση? καλ?ντα? στο 6972.364.387.

Β?βαια δεν σημα?νει ?τι τα ?λλα Συστ?ματα Διαχε?ριση? Περιεχομ?νου δεν ε?ναι καλ?, απλ? το WordPress ε?ναι το ιδανικ? εργαλε?ο για να ξεκιν?σει κ?ποιο? το blog του και καλ?πτει ταυτ?χρονα τι? αν?γκε? εν?? προσωπικο? blog ?ω? και τα τερ?στια εταιρικ? portals με χιλι?δε? σελ?δε? και χρ?στε?.

Α? μην ξεχν?με ?τι και οι New York Times προτ?μησαν για την κατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? του? το WordPress.

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

registration-button

 

5 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看