ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

LATINIKA-GREEKGLISH URL SEO-1

Να προτιμ?σω λατινικ? ? ελληνικ? URL – permalink;

Μ?θετε την αλ?θεια τη στιγμ? που η παραπληροφ?ρηση στο SEO σπ?ει κ?καλα!

?να απ? τα σημαντικ?τερα και φλ?γοντα θ?ματα στο SEO σ?μερα ε?ναι η γλ?σσα του url ? των permalink.

Ο λ?γο? που το permalink ε?ναι πολ? σημαντικ? για να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google με την λ?ξη κλειδ? που θ?λετε ε?ναι γιατ? θα πρ?πει σε αυτ? να συμπεριλ?βετε τη λ?ξη κλειδ? που επιθυμε?τε.

Keyword rich urls

Καλ? θα ?τανε να υπ?ρχουν εμπλουτισμ?να permalinks με τι? λ?ξει? κλειδι? ? τι? φρ?σει? κλειδι? με αποτ?λεσμα να πι?νουμε περισσ?τερε? απ? μ?α λ?ξει? κλειδι? για κ?θε ?ρθρο ? σελ?δα τη? ιστοσελ?δα? μα?.

Αυτ? η στρατηγικ? λ?γετε rich keyword urls και εφαρμ?ζεται σε ?λα τα μεγ?λα SEO blogs του εξωτερικο? ?πω? το MOZ.

Για παρ?δειγμα:

https://moz.com/blog/mobile-web-mobile-apps-invest-marketing-whiteboard-friday

Ο λ?γο? που γ?νεται αυτ? ε?ναι γιατ? το moz ?χει εξαντλ?σει ?λε? τι? βασικ?? λ?ξει? κλειδι? και πλ?ον στοχε?ει στι? long tail keywords που αποτελο?ν το 90% των συνολικ?ν οργανικ?ν αναζητ?σεων στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

?μα χρησιμοποι?σουμε ?μω? ελληνικο?? χαρακτ?ρε? σε μεγ?λε? φρ?σει? κλειδι? θα δο?με ?τι στα μ?σα κοινωνικ?? δικτ?ωση?, εμφαν?ζεται ?να τερ?στιο μακριν?ρι με ακαταλαβ?στικου? χαρακτ?ρε?.

Αν και π?ρα πολλο? ειδικο? στο SEO προτε?νουν π?ντα να ?χουμε τ?τλου? σελ?δα? και url κ?τω απ? 70 χαρακτ?ρε?, στην στρατηγικ? SEO?rich keyword urls, φα?νεται αυτ? η αρχ? να παραβι?ζεται με θετικ? αποτ?λεσμα.

Θα πρ?πει να επισημ?νουμε ?τι τα π?ντα στο SEO βασ?ζονται σε πειρ?ματα και σε δοκιμ?? και τ?ποτα δεν ε?ναι δεδομ?νο χωρ?? να δοκιμαστε? πρ?τα στην πρ?ξη.

SEO-PERMALINKS

Αυτ? το permalink εκτ?? απ? την πολ? ?σχημη του εμφ?νιση που αποτρ?πει τον επισκ?πτη να κ?νει κλικ και να αυξ?σετε την διαδραστικ?τητα τη? δημοσ?ευση?, ?χει και πολλ? προβλ?ματα στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Πολλο? ελληνικο? χαρακτ?ρε? δεν αναγνωρ?ζονται απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? ακ?μα ?πω? το τελικ? ? και οι χαρακτ?ρε? με τ?νου?.

Η εμπειρ?α μου ?χει δε?ξει ?τι οι σελ?δε? με λατινικ? permalinks πηγα?νουν καλ?τερα στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google σε σ?γκριση με τα Ελληνικ? permalinks.

Το πρ?βλημα με τα Ελληνικ? permalinks δεν σταματ?ει μ?νο εδ?, αλλ? ?χει και ?λλα παρ?ξενα πρ?γματα ?πω? ?τι δεν μπορε?τε να δημιουργ?σετε backlinks σε ξ?να sites γιατ? απλ?? τα Ελληνικ? permalinks δεν ε?ναι SEO friendly και δεν διαβ?ζονται απ? ?λε? τι? ιστοσελ?δε? του? εξωτερικο?.

?να ελληνικ? permalink ω? συν?πεια ε?ναι καταδικασμ?νο να πα?ρνει λιγ?τερα backlinks απ? ιστοσελ?δε? του εξωτερικο?.

ASCII CODE και SEO

Το πρ?βλημα τη? αναγν?ριση? των ελληνικ?ν permalink ε?ναι βαθ?τερο μια και προ?ρχεται απ? ασυμφων?α των χαρακτ?ρων τη? λατινικ?? γλ?σσα? με του? ελληνικο?? χαρακτ?ρε? στον κ?δικα ASCII.

?τσι θα πρ?πει κ?λλιστα να αντικαταστ?σετε του? Ελληνικο?? με του? Αγγλικο?? χαρακτ?ρε? στο URL.

ου, ο?, α, β, γ, δ, ε, ζ, η, θ, ι, κ, λ, μ, ν, ξ, ο, π, ρ, σ, τ, υ, φ,
χ, ψ, ω, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, Ου, Ο?, Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ,
Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ, Ω, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?

ou, ou, a, b, g, d, e, z, i, th, i, k, l, m, n, ks, o, p, r, s, t, i, f,
x, ps, o, a, e, i, i, o, i, o, ou, ou, a, b, g, d, e, z, i, th, i, k, l,
m, n, ks, o, p, r, s, t, i, f, x, ps, o, a, e, i, i, o, i, o, s, i, i

Και επειδ? δεν θα λυθε? ποτ? το πρ?βλημα του ASCII code ποτ? γιατ? δεν πρ?κειται να γ?νουν διορθ?σει? στα σ?μβολα και στη γλ?σσα μηχαν?? ποτ?, θα πρ?πει να φροντ?σουμε να ?χουμε φιλικ? urls στα λατινικ? απ? την αρχ? τη? κατασκευ?? τη? ιστοσελ?δα? μα?.

Λ?σει? που δεν συστ?νω στην μετατροπ? Ελληνικ?ν σε Λατινικ?ν URL

Δεν συστ?νω τη χρ?ση αυτοματοποιημ?νων plugin.

Το plugin greeklish permalink για το CMS WordPress, μετατρ?πει αυτ?ματα του? Ελληνικο?? χαρακτ?ρε? σε ?να ?ρθρο η μια σελ?δα σε Λατινικο?? (Greeklish).

Προσωπικ? δεν το συστ?νω και θα πρ?πει να αλλ?ζετε κ?θε φορ? τα permalinks με το χερ?κι σα?.

Αυτ?? ε?ναι και ο λ?γο? που σχεδ?ν τα περισσ?τερα site που λειτουργο?ν με αυτ?ματο περιεχ?μενο, που τραβ?νε περιεχ?μενο μ?σω RSS FEEDS αλλ? και ?λλων black hat SEO δεν λειτουργο?ν γιατ? σχεδ?ν π?ντα ?χουν λ?θο? δομ? των permalinks.

Δεν συστ?νω τη λ?ση των Url shorteners

Υπ?ρχουν πολλ? προγρ?μματα και ιστοσελ?δε? που υποστηρ?ζουν τα url shorteners:

  • goo.gl
  • bit.ly
  • is.gd
  • gg.gg
  • v.gd

Το goo.gl ε?ναι τη? ?δια? τη? Google και σα? βοηθ?ει να αποφ?γετε τι? μακρι?? διευθ?νσει? και του? μακριο?? μ?νιμου? συνδ?σμου?. Ειδικ? για δημοσιε?σει? στα social media ?πω? το twitter που ?χουν ?ριο του? 140 χαρακτ?ρε? ε?ναι ?να θ?μα τα τερ?στια σε ?κταση URL.

Τα URL shorteners δεν ε?ναι κατ? τη δικ? μου ?ποψη καθαρ? απ? ?ποψη μεταφορ?? pagerank στο site σα?. Πιστε?ω ?τι θα πρ?πει να τα αποφε?γετε.

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

Δε?τε περισσ?τερα για τα μυστικ? του SEO:

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看