ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟ SITE ΝΑ ΒΓΑΛΕΙ ΛΕΦΤΑ ΜΟΝΟ ΜΕ SEO;

Γεια σα? φ?λοι μου! Ε?μαι ο Γι?ννη? ο Διβρ?μη? και στο σημεριν? β?ντεο αυτο? του καναλιο? θα μιλ?σουμε για το αν μπορε? κ?ποιο site να βγ?λει λεφτ? μ?νο με SEO.

Τι θα πει αυτ?;

Μπορε? κ?ποιο site στο Internet σ?μερα να βγ?λει λεφτ? μ?νο με οργανικ? προ?θηση;

?χι πληρωμ?νε? διαφημ?σει?, ?χι Facebook Ads, ?χι Google Ads και γενικ? οτιδ?ποτε ?λλο που δεν ?χει ?μεση σχ?ση με το SEO και την Google.

Κ?ντε like, κ?ντε subscribe, αφ?στε το σχ?λιο σα?, βοηθ?στε μα? να φτ?σουμε μετ? απ? χρ?νια του? 10.00 συνδρομητ?? σε αυτ? το καν?λι.

Επ?ση?, γραφτε?τε στο newsletter, κ?θε 15 μ?ρε? στ?λνω ?να πολ?τιμο ?ρθρο για το SEO, το Internet Marketing, π?? να βγ?λετε λεφτ? απ? το Internet, το Amazon FBA, Affiliate Marketing και δεκ?δε? ?λλα θ?ματα γ?ρω απ? το SEO.

Σ?μερα ?χω την μπλο?ζα με την νεκροκεφαλ? που ε?ναι το σ?μα του Ιερο? Λ?χου, συμβολικ? σημ?δι και π?με κατευθε?αν στο ψητ?.

Οργανικ? και πληρωμ?να αποτελ?σματα στη Google

Εκτ?? απ? την οργανικ? προ?θηση στο SEO υπ?ρχουν πληρωμ?να αποτελ?σματα στην Google που ε?ναι τα Google Ads και καταλαμβ?νουν π?ρα πολ? χ?ρο π?νω και κ?τω απ? τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? που θα δο?με αν κ?νουμε μια αναζ?τηση στην Google.

Ε?ναι τα λεγ?μενα Google Ads που ?χουν να κ?νουν με πληρωμ?νη διαφ?μιση.

Εκτ?? απ? τα Google Ads, υπ?ρχουν τα Facebook Ads που ε?ναι οι διαφημ?σει? του Facebook που ε?ναι πληρωμ?νε? κοινοποι?σει? ? ?ρθρα διαφημ?σει? μ?σα απ? τι? διαφημ?σει? του Facebook, που γ?νονται οργανωμ?να για να πι?σουμε το κοιν? γ?ρω απ? το αντικε?μενο μα?.

?χω κ?νει και Google Ads και Facebook Ads στο παρελθ?ν και τα ?χω κ?ψει, γιατ? δεν αποφ?ρουν κ?τι ιδια?τερο σε μ?να στο SEO. ?μω? βλ?πω ?λλε? εταιρε?ε? που κ?νουν συν?χεια Google Ads και Facebook Ads και μπορε? να του? αποφ?ρει κ?τι.

Ωστ?σο, επειδ? και λ?γω χρ?νου και λ?γω οικονομ?α? δεν απ?φεραν τ?ποτα σε μ?να αποφ?σισα να ασχοληθ? μ?νο με το SEO και την οργανικ? προ?θηση.

Σε αυτ? το β?ντεο θα σα? πω το προσωπικ? μυστικ? για να πετ?χω στην Google και να βγ?λω λεφτ? μ?νο με οργανικ? προ?θηση και SEO.

?ρα η απ?ντηση στο αν μπορε? ?να site να πετ?χει στην Google και να βγ?λει λεφτ? μ?νο με SEO, ε?ναι ναι.

Αυτ? ε?ναι το site του www.richwerk.com και πολλ? ?λλα site πελατ?ν και ?λλων συναδ?λφων στο SEO που ?χω δει ?τι δεν ?χουν κ?νει κ?τι ?λλο π?ρα απ? οργανικ? προ?θηση στην Google.

Α? π?με να ρωτ?σουμε τ?ρα τι ε?ναι το SEO;

Τι ε?ναι το SEO;

lefta-mone-me-seo-paramarketing-lowΤο SEO ε?ναι ?λα αυτ? που χρει?ζεται να κ?νω για να βγει το site μου πρ?το στη Google στα οργανικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση? και κυρ?ω? χωρ?ζεται σε δυο βασικο?? παρ?γοντε?: στο περιεχ?μενο και στα backlinks.

Σε προηγο?μενο β?ντεο ε?χαμε μιλ?σει για το content velocity και link velocity που θα πει την ταχ?τητα παραγωγ?? περιεχομ?νου και την ταχ?τητα δημιουργ?α? backlinks και σε αυτ? το β?ντεο θα μιλ?σουμε γι αυτ? ακριβ??.

Εφ?σον δεν ?χουμε ?λλα μ?σα για να φ?ρουμε κ?σμο στο site μα? χρειαζ?μαστε π?ρα πολ? περιεχ?μενο, οπ?τε πρ?πει αν σπ?σουμε τα κατρ?ν μα?, να γρ?φουμε content κ?θε μ?ρα και να κ?νουμε backlink μ?χρι να σταματ?σει ο ?λιο?.

Το Paramarketing ε?ναι το πιο πετυχημ?νο case study με μ?νο οργανικ? επισκεψιμ?τητα

Θα σα? μεταφ?ρω εδ? την προσωπικ? μου εμπειρ?α.

Ξεκ?νησα το site μου, το www.richwerk.com το 2013. Τ?τε, δεν ?ταν ξεκ?θαρα μ?νο για το SEO, ?θελα να γρ?ψω για το blogging, το internet marketing και μετ? για το SEO. Επ?ταν το SEO γιατ? ?θελα να γρ?ψω για το blogging και να μπορ?σω να κερδ?σω τον ανταγωνισμ?.

Το θ?μα ?ταν π?σο χρει?ζεται να επενδ?σει κ?ποιο?? σε χρ?νο και σε χρ?μα για να φτι?ξει ?ρθρα ? β?ντεο, γιατ? το ?διο πρ?γμα γ?νεται και με τα β?ντεο σ?μερα.

Μπορ? να κ?νω β?ντεο αντ? για ?ρθρα, να β?ζουμε κ?ποιον να αποδελτι?σει τα ?ρθρα ? να τα γρ?ψουμε μ?νοι μα? και να ?χουμε καν?λι στο YouTube και ?να site για οργανικ? προ?θηση.

Το YouTube ε?ναι και Social Media, αλλ? ε?ναι η δε?τερη μηχαν? αναζ?τηση? στον κ?σμο μετ? την Google και μ?λιστα κερδ?ζει ?δαφο? κ?θε μ?ρα γιατ? ?λο και περισσ?τερο? κ?σμο? ψ?χνει συμβουλ?? στο YouTube παρ? στην Google γενικ?τερα.

Π?σο περιεχ?μενο χρει?ζεται να γρ?ψω για να γ?νω πρ?το? στα οργανικ? και να γ?νω βι?σιμο?;

Τ?ρα η ερ?τηση ε?ναι π?σο περιεχ?μενο χρει?ζεται να γρ?ψω για να γ?νω πρ?το? στα οργανικ? και να γ?νω βι?σιμο?.

Χρειαζ?μαστε 100 ?ρθρα σε 3 μ?νε?, δηλαδ? κ?θε μ?ρα να γρ?φουμε καινο?ργιο ?ρθρο ? να κ?νουμε καινο?ργιο ?ρθρο και β?ντεο μαζ?. Αυτ? χρει?ζεται οπωσδ?ποτε το πρ?το τρ?μηνο για να π?ρουμε την πρ?τη επαφ? με την Google, να ξεπερ?σουμε γρ?γορα το Google Sandbox Mode και να απογειωθε? το site μα?, να ?χει κ?ποιο traction.

Δηλαδ? να αρχ?σει να πα?ρνει κ?ποια επισκεψιμ?τητα προ? τα π?νω.

Γιατ? μ?λι? μπα?νει κ?ποιο? για πρ?τη φορ? στο site μα? βλ?πει ?τι ?χουμε 5 ?ρθρα.

?μα δεν β?λω κ?τι καινο?ργιο δεν θα ξαναμπε?, εξαντλ?θηκε δηλαδ? ?λο το περιεχ?μενο μα? σε μια αν?γνωση ? σε 2 μ?ρε?.

Το 80% αγορ?ζει κ?τι ? πα?ρνει τηλ?φωνο απ? την 7η ω? την 12η επ?σκεψη

Εμε?? ?μω? χρει?ζεται να ξανακ?νουμε αυτ?ν τον επισκ?πτη να ξαναμπε? για να καλ?σει στο τηλ?φωνο. ?χει παρατηρηθε? ?τι το 80% αγορ?ζει κ?τι ? πα?ρνει τηλ?φωνο απ? την 7η ω? την 12η επ?σκεψη.

?χει δει το site μα?, ? τη λ?στα των email ? μα? ?χει δει 12 φορ??.

Επειδ? δεν κ?νουμε Google Ads, δεν μπορε? να μα? δει 12 φορ?? στι? διαφημ?σει?, θα? μπει να μα? δει οργανικ?, οπ?τε χρειαζ?μαστε περισσ?τερα ?ρθρα. Χρειαζ?μαστε δηλαδ? ?να ?ρθρο κ?θε μ?ρα επ? 3 μ?νε? και χρει?ζεται στο 12μηνο να γρ?ψουμε ?σα περισσ?τερα ?ρθρα γ?νεται.

Αν μπορο?με σε 12 μ?νε? να γρ?ψουμε 300 ?ρθρα, θα αρχ?σουμε να πα?ρνουμε π?ρα πολ? κ?σμο.

Το ?διο ισχ?ει και για το Affiliate Marketing, αν ε?μαστε Affiliate Marketeers και για το SEO σε κ?ποια επιχε?ρηση.

Ε?τε ?χετε κ?ποιο site που ?χει περιοχ?? και λ?ξει? στι? σελ?δε? που πρ?πει να γρ?ψει? π?ρα πολ? περιεχ?μενο μ?σα στον πρ?το χρ?νο ε?τε κ?ποιο blog σαν το δικ? μου που ε?ναι market niche κ?ποιου συγκεκριμ?νου μ?ρου? τη? αγορ?? ? ενημερωτικ? blog που χρει?ζονται πολλ? ?ρθρα και μοναδικ?? ειδ?σει?.

Πρ?πει να ?χετε μοναδικ? περιεχ?μενο, δεν βοηθ?ει το copy paste και επ?ση? δεν βοηθ?ει να κ?νω αναδημοσ?ευση ?να παλι? ?ρθρο.

Π.χ. ?γραψα ?να ?ρθρο εδ?, αλλ?ζω λ?γο τι? λ?ξει? κι ?χω καινο?ργιο.

Δεν ε?ναι ζ?δια που μπορ? να φορτ?σω για τον Μ?ιο τον Δεκ?μβρη και δεν θα καταλ?βει καν?να? τ?ποτα κι αυτ? ε?ναι η αλ?θεια.

Γρ?ψτε μοναδικ? και χρ?σιμο περιεχ?μενο

Πρ?πει να ?χω μοναδικ? και χρ?σιμο περιεχ?μενο.

?ρα θα πρ?πει να μελετ?ω κι εγ? ο ?διο? για να μπορ?σω να παρ?γω περιεχ?μενο.

Πρ?πει να ε?μαστε μια παραγωγ? περιεχομ?νου γιατ? η Google ε?ναι αδηφ?γο τ?ρα? που τρ?ει το περιεχ?μενο που πρ?πει να βγ?ζουμε συνεχ??. ?ρα, πρ?πει να κ?νουμε αυτ? που ?καναν ?λοι οι μεγ?λοι ποιητ??, αυτ? που ?κανε ο Pablo Picasso που σε ?λο το φ?σμα τη? ζω?? του ζωγρ?φισε 5.000 π?νακε?.

Μερικ?? φορ?? ζωγρ?φιζε και 3 π?νακε? την ημ?ρα.

?μα θ?λετε να γ?νετε μεγ?λοι ζωγρ?φοι σαν τον Picasso, αυτ? ε?ναι το μυστικ?: 5.000 π?νακε?.

Αυτ? σα? χωρ?ζει απ? το να γ?νετε Πικ?σοι. Αν ε?στε τραγουδιστ??, τι σα? χωρ?ζει εσ?? απ? τον Γον?δη, που ?χετε βγ?λει 10 τραγο?δια. 990 τραγο?δια! Ο Γον?δη? ?χει γρ?ψει χιλι?δε? τραγο?δια φ?λοι μου, μεγ?λε? επιτυχ?ε?.

Εκτ?? απ? το ταλ?ντο, χρει?ζεται 99% σκληρ? δουλει?. Με 1 τραγο?δι και ?να δ?σκο μην περιμ?νετε να π?τε σε μια συναυλ?α και να τραγουδ?σει τα δικ? σα? τραγο?δια ο κ?σμο? και μην περιμ?νετε να γ?νετε γνωστο?.

Το ?διο συμβα?νει και με το blog που ε?ναι δημιουργικ? περιεχ?μενο.

Για μ?να ?να blog ?χει β?θο? αν ?χει φτ?σει στα 1.000 ?ρθρα. ?να καν?λι στο YouTube ?χει β?θο? αν ?χει φτ?σει στα 1.000 β?ντεο, μπορε? να ε?ναι και λιγ?τερα, αλλ? 1.000 β?ντεο θα κ?νουν την διαφορ? πιστ?ψτε με. Τα 100 ?ρθρα ε?ναι μ?νο το ξεκ?νημα, στ?χο? σα? ε?ναι ο μαγικ?? αριθμ?? 1.000 και μετ? τα 10.000 για να μπορ?σετε να γ?νετε ?να? expert, elite σειτζ??.

Δημιουργ?στε ποιοτικ? backlinks

Π?με μετ? στο θ?μα backlinks. Π?σα backlinks θ?λουμε.

Ε?ναι το θ?μα link velocity σε ?να καινο?ργιο site. Θα μου πει κ?ποιο?: μπορε? ?να ν?ο site απ? την αρχ? να ?χει 100 ? 1.000 backlink;

Ναι, β?βαια. Μπορε? να ε?ναι ?να παλι? site, αλλ?ξαμε domain, π?γαμε σε καινο?ργιο και ξεκιν?σαμε απ? το μηδ?ν ? ?χω το Paramarketing,gr και κ?νω κ?τι εντελ?? καινο?ργιο και το πλακ?νω σε backlinks.

Δεν υπ?ρχει ?ριο π?σα backlinks ?χω για να τιμωρηθ? απ? την Google. Υπ?ρχει θ?μα ?τι ?ταν ?χω πολ? καινο?ργιο περιεχ?μενο, μπορ? να ?χω και πολλ? backlinks. Δηλαδ? το content velocity με το link velocity π?ει παρ?λληλα.

?ρα, δεν φοβ?μαι τα 100 backlinks που χρει?ζομαι. Χρει?ζομαι 100 backlinks τον μ?να στον χρ?νο χρειαζ?μαστε 1.200 backlinks.

Ξεκιν?ω τα profile backlinks που ε?ναι πιο safe, μετ? να βρο?με ?λλου? να κ?νουμε ανταλλαγ?, ?χω σχετικ? β?ντεο για το π?? να βρε?τε καινο?ργια ε?δη backlinks και να κ?νετε backlinks.

Αντ? για ?ρθρα, μπορ? να κ?νω β?ντεο

Επ?ση?, θ?λω να μιλ?σω για το YouTube SEO και τα β?ντεο στο SEO.

Τα β?ντεο στο SEO αυξ?νουν το ποσοστ? μετατροπ?ν.

?μα χρει?ζομαι 100 ?ρθρα για να βρω ?ναν πελ?τη, ?ρα ?χω ποσοστ? μετατροπ?ν 1%, θεωρητικ? γιατ? αυτ? τη στιγμ? τα ?ρθρα με του? πελ?τε? ε?ναι εντελ?? ?σχετα.

Ε?μαστε στη Λ?ρισα και γ?νονται μετασεισμο? κ?θε μια ?ρα, αλλ? αυτ? δεν μα? πτοε? να γυρ?σουμε 6 β?ντεο, γιατ? αυτ? ε?ναι το 6ο β?ντεο που γυρν?ω αυτ? στη στιγμ? γιατ? ?θελα να φτι?ξω χρ?σιμο περιεχ?μενο για το site και ε?χα πρ?γματα να πω.

Την προηγο?μενη βδομ?δα δεν μπορο?σα να γυρ?σω β?ντεο γιατ? λ?γω των σεισμ?ν δεν μπορο?σα να μπω στο στο?ντιο. Ωστ?σο, ελπ?ζω να ε?στε ασφαλε?? και π?με παρακ?τω.

Το β?ντεο ?χει μεγαλ?τερο ποσοστ? μετατροπ?ν

Το YouTube SEO ?χει μεγαλ?τερο ποσοστ? μετατροπ?ν, ειδικ? τα β?ντεο. Θα πρ?πει να κ?νω και β?ντεο ? να κ?νω μ?νο β?ντεο και να τα β?λω στο site μου στο blog.

?μα π.χ. 100 επισκ?πτε? διαβ?ζουν το ?ρθρο μου και ?να? π?ρει τηλ?φωνο, το ποσοστ? μετατροπ?ν ε?ναι 1%, εν? απ? το β?ντεο 3,5,9,15%.

Με το β?ντεο ?χει καλ?τερη επαφ?, μα? βλ?πει τετ α τετ, ξ?ρει ποιοι ε?μαστε και μα? ?χει περισσ?τερη εμπιστοσ?νη και ε?ναι λ?γο καλ?τερο απ? το ?ρθρο που ε?ναι κ?πω? απρ?σωπο.

?μω?, πριν το β?ντεο, το πρ?το σε ποσοστ? μετατροπ?ν ε?ναι το email list.

?ρα, πρ?πει να ?χουμε ?να email list, ?να newsletter.

Προτε?νω την εταιρε?α Mailerlite, ?χει του? πρ?του? 1.000 συνδρομητ?? εντελ?? δωρε?ν, ?χει τα φθην?τερα πακ?τα, καλ?τερο απ? το ?Mailchimp, καλ?τερο απ? το AWeber, ?χω χρησιμοποι?σει π?νω απ? 20 εταιρε?ε? αυτ? τη στιγμ? και προτε?νω να ?χετε newsletter απ? την μ?ρα 1 που ξεκιν?τε το blog σα? ? το καν?λι σα? στο YouTube γιατ? αυτ? αυξ?νει το ποσοστ? μετατροπ?ν κατακ?ρυφα.

Νο?μερο 1 σε newsletter ε?ναι το newsletter, νο?μερο 2 ε?ναι το καν?λι στο YouTube και νο?μερο 3 ε?ναι το blog ? η αρθρογραφ?α σα? και το site σα?.

Στε?λτε ?να newslwtter την εβδομ?δα

Το νο?μερο 1 ε?ναι να στ?λνετε newsletters στο κοιν? σα?.

Ακ?μη και 10 συνδρομητ?? να ?χετε, πρ?πει να ξεκιν?σετε την υπηρεσ?α αυτ? και να μαζε?ετε κ?σμο.

Γιατ? ε?ναι σημαντικ? το newsletter αυτ? τη στιγμ?;

Πρ?τον, αυξ?νει την οργανικ? κατ?ταξη, γιατ? κ?θε φορ? που κ?ποιο? κ?νει click στο email και κατευθε?αν μετ? στο site σα?, αυτ? πι?νεται σαν direct hit στην Google ? referral link και ε?ναι αμ?σω? παρ?γοντα? κατ?ταξη? και ανεβα?νει το site σα? στην Google.

Επ?ση?, ?ταν κ?ποιο? μπα?νει για πρ?τη φορ? στο site σα?, διαβ?ζει κ?τι για το SEO την ?ρα που ε?ναι στο δρ?μο ? σε ?ρα που δεν ε?ναι κατ?λληλη εκε?νη την στιγμ? να σα? π?ρει τηλ?φωνο.

Αυτ?ν τον επισκ?πτη τον χ?σατε, αλλ? αν του δ?σετε κ?τι π.χ. π?ρε τον Οδηγ? SEO ?πω? ?χω κι εγ? στο site μου αυτ? τη στιγμ?.? Γραφτε?τε στο newsletter μου να π?ρετε τον Οδηγ? SEO για να βγε?τε στην Google κι ?χει κλασικ? περιεχ?μενο και πολ?τιμο.

Το email list και οι λ?στε? του email ε?ναι π?ρα πολ? σημαντικ?.

Πρ?πει να ξεκιν?σετε απ? την ημ?ρα 1, ?πω? σα? ε?πα και προηγουμ?νω? και πρ?πει να στ?λνετε απ? 1 email την εβδομ?δα ω? 1 email τον μ?να για να μην σα? ξεχ?σουν εντελ?? τι κ?νετε.

Κερδ?στε 50% ?κπτωση στο hosting με την εταιρε?α Myip

Και τ?ρα π?με στο σο?περ δ?ρο του χορηγο? τη? εκπομπ??, η εταιρε?α Myip που ε?ναι απ? τι? καλ?τερε? εταιρε?ε? hosting στην Ελλ?δα και παγκοσμ?ω?. Παρ?χει 50% στα πακ?τα hosting με τον κωδικ? PARAMARKETING50.

?χει servers στην Ελλ?δα και στο εξωτερικ?, ειδικ? για την ελληνικ? αγορ? προτιμ?στε ελληνικ? server, light speed servers με απ?στευτη ταχ?τητα που θα απογει?σει το site σα? στο SEO.

?μα θ?λετε να μει?σετε την ταχ?τητα φ?ρτωση? και να αυξ?σετε τα Web Core Vitals, ε?ναι καλ? να π?ρετε hosting απ? την εταιρε?α Myip με τον κωδικ? ?κπτωση? PARAMARKETING50.

Οι 5 πρ?τοι που θα γραφτο?ν θα κερδ?σουν 50% ?κπτωση εφ’ ?ρου ζω?? σε κ?ποιο πακ?το hosting.

Βοηθ?στε μα? να φτ?σουμε του? 10.000 συνδρομητ??

GRAFTEITE-KANALI-YOUTUBE-2

Μην ξεχ?σετε να γραφτε?τε στο newsletter μου, κ?θε 15 μ?ρε? ?χουμε ?να πολ?τιμο newsletter για το SEO. Μην ξεχ?σετε να κ?νετε like, subscribe και σχ?λιο στο YouTube, βοηθ?στε μα? να φτ?σουμε του? 10.000 επισκ?πτε?. Αυτ? για σ?μερα φ?λοι μου, θα τα πο?με στο επ?μενο β?ντεο. Μπορε?τε να δε?τε τ?ρα το επ?μενο β?ντεο. Δε?τε ?σα περισσ?τερα β?ντεο για το SEO αν ?ρχεστε πρ?τη φορ? στο καν?λι μου.

Θ?λετε να με?νετε σο?περ ενημερωμ?νοι με τι? τελευτα?ε? εξελ?ξει? στο SEO; Γραφτε?τε στο καν?λι μου στο YouTube και δε?τε πρ?τοι κ?θε Δευτ?ρα στι? 9 με την αυγο?λα το ν?ο μου β?ντεο για το SEO, την προ?θηση ιστοσελ?δων, το Amazon FBA και πολλ? ?λλα θ?ματα.

Ξ?ρω ?τι το θ?μα δεν ?χει εξαντληθε? και θα μπορο?σα να μιλ?ω για το SEO και τι? μηχαν?? αναζ?τηση? ?ρε?. Επειδ? θα πρ?πει να παραδ?σω και μερικ?? ιστοσελ?δε? που φτι?χνω παρ?λληλα, θα πρ?πει να σα? αφ?σω. Γραφτε?τε στο newletter και με?νετε συντονισμ?νοι στα επ?μενα εκπληκτικ? ?ρθρα για το SEO, τη Google και την κατασκευ? ιστοσελ?δων.

?χω και κ?ποιε? playlist, ?πω? η εντατικ? εκπα?δευση SEO, SEO ?λλων μην?ν και καλ? θα ?ταν να τα π?ρετε ?λα μονοκοπανι? για να αποκτ?σετε ?ποψη για το SEO και να βγε?τε πρ?τοι στην Google, μ?νο με οργανικ? SEO και να π?ρετε πελ?τε? με οργανικ? SEO. Γεια σα?!

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO και τη Google:

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看