ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

MONOSELIDA-ONE-PAGE-WEBSITES-SEO-1

Μονοσ?λιδα websites: γιατ? δεν ?χουν καλ? SEO

Και εν? οι γραφ?στε? και οι web designers εξιτ?ρονται με τα μονοσ?λιδα websites που εν? δε?χνουν καλ? στο μ?τι ?σω? να σα? προβληματ?σουν λ?γο απ? ?ποψη SEO, γιατ? ?χουν πολ? μικρ? ?χνο? στη Google, μ?λλον θα πρ?πει να ε?στε επιφυλακτικο? πριν π?ρετε αποφ?σει? για τον σχεδιασμ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, γιατ? ?τι λ?μπει δεν ε?ναι χρυσ??.

Τα μονοσ?λιδα websites ε?ναι καλ? στο μ?τι αλλ? ?χι τ?σο αποδοτικ? και αποτελεσματικ? στο SEO και ?χουν και τα αρνητικ? του?.

?μα ε?στε στην απ?φαση να σχεδι?σετε σ?μερα το πρ?το σα? website και δεν ξ?ρετε τι να προτιμ?σετε, τ?τε θα πρ?πει σ?γουρα να διαβ?σετε παρακ?τω.

Τι θετικ? ?χει ?να μονοσ?λιδο website;

?πω? και κ?θε πρ?γμα ?τσι και ?να one page website design ?χει εκτ?? απ? τα αρνητικ? του και τα θετικ? του σημε?α.

Μερικ? απ? τα θετικ? του one page website ε?ναι??τι:

  • ?λε? οι λ?ξει? κλειδι? που θα χρησιμοποιηθο?ν ε?ναι πιο ισχυρ?? απ? τι? εσωτερικ?? σελ?δε?
  • Περν?ει το επιχειρηματικ? σα? μ?νυμα γρ?γορα
  • Ε?ναι ιδανικ? για σελ?δα προορισμο?, σελ?δα πωλ?σεων ? εγγραφ?
  • Ε?ναι ε?κολο στην πλο?γηση

?λε? οι λ?ξει? κλειδι? που θα χρησιμοποιηθο?ν ε?ναι πιο ισχυρ?? απ? τι? εσωτερικ?? σελ?δε?

Η αρχικ? σελ?δα επειδ? ?χει υψηλ?τερο domain authority και περισσ?τερα backlinks, likes και shares απ? τι? εσωτερικ?? σελ?δε? τη? ιστοσελ?δα? σα? ε?ναι λογικ? να ?χει αρκετ? μεγαλ?τερη ισχ? και ορατ?τητα στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Οπ?τε, οι λ?ξει? κλειδι? που θα χρησιμοποι?σετε στην αρχικ? σα? σελ?δα, ε?ναι σχεδ?ν σ?γουρο ?τι θα κερδ?σουν τον ανταγωνισμ? ?λων των ανταγωνιστ?ν σχεδ?ν που ?χουν τι? ?διε? λ?ξει? κλειδι? μ?νο σε εσωτερικ?? σελ?δε? προορισμο? στο site του?.

Επιλ?ξτε τι? λ?ξει? κλειδι? που θα τοποθετ?σετε στρατηγικ? στην πρ?τη σα? σελ?δα προσεκτικ? και β?λτε τι? πιο προσοδοφ?ρε? και τι? πιο ανταγωνιστικ?? λ?ξει? κλειδι? στην αρχικ? σα?.

Περν?ει το επιχειρηματικ? σα? μ?νυμα γρ?γορα

?μα ε?στε μια επιχε?ρηση με ?να προ??ν ? μια μοναδικ? υπηρεσ?α ? ιδ?α, τ?τε η μια σελ?δα με το μ?νυμα σα? ? το β?ντεο σα? ? την ιστορ?α σα?, περν?ει το μ?νυμα σα? στον επισκ?πτη και τον τελικ? σα? πελ?τη ταχ?τερα και ευκολ?τερα απ? το να χρησιμοποιε?τε μια εσωτερικ? σελ?δα προφ?λ ? μια σελ?δα about us.

Επ?ση? το μ?νυμα σα? αν και δεν ?χει πολλ?? πληροφορ?ε?, ε?ναι το τελευτα?ο πρ?γμα που μ?νει στον χρ?στη πριν εγκαταλε?ψει την ιστοσελ?δα σα?.

Ε?ναι ιδανικ? για σελ?δα προορισμο?, σελ?δα πωλ?σεων ? σελ?δα εγγραφ??

Η μονοσ?λιδη ιστοσελ?δα ε?ναι ιδανικ? για σελ?δα προορισμο? ?ταν ?χετε να πουλ?σετε μ?νο ?να πρ?γμα ? μια υπηρεσ?α, μια συνδρομ? ? θ?λετε κ?ποιο? να εγγραφε? στην λ?στα με τα email σα?.

Ξ?ρετε πω? θα προσγειωθε? και θα δει την προσφορ? σα? σ?γουρα γιατ? μ?νο αυτ? θα υπ?ρχει και δεν θα μπερδευτε? απ? ?λλο περιεχ?μενο, ?λλε? σελ?δε? ? ?ρθρα απ? το blog σα?.

Ε?ναι ε?κολο στην πλο?γηση

Η πλο?γηση σε one page sites ?σο ?σχετοι και να ε?στε εσε?? ? οι υποψ?φιοι πελ?τε? σα? ε?ναι το πιο ε?κολο πρ?γμα, γιατ? δεν χρει?ζεται να πατ?σετε καν?να κουμπ?, καν?να μενο? παρ? μ?νο να κ?νετε scroll, να κιν?σετε την μπ?ρα κ?λιση? προ? τα κ?τω.

Γιατ? δεν ?χει καλ? SEO μια μονοσ?λιδη ιστοσελ?δα;

Π?με ?μω? και στα αρνητικ? τη? ιστοσελ?δα? που αποτελε?τε απ? μια μ?νο σελ?δα. Γιατ? δεν συν?σταται στο SEO;

Προσωπικ? και εγ? αλλ? και ?λλοι ειδικο? δεν προτιμ?νε τ?τοιε? ιστοσελ?δε? γιατ? ?χουν πολ? μικρ? αποτ?πωμα στη Google, (Google Visibility) και δεν ε?ναι ε?κολο να τοποθετ?σει? διαφορετικ?? ομ?δε? λ?ξεων κλειδι?ν σε μια μ?νο σελ?δα προορισμο?.

Εκτ?? απ? αυτ?, επειδ? οι εσωτερικ?? σελ?δε? προσφ?ρουν και αυτ?? backlinks στην αρχικ?, η ?παρξη του? ενισχ?ει ?λο το site και ανεβ?ζει κατακ?ρυφα το domain authority.

H φιλοσοφ?α του να ?χω πολλ?? σελ?δε? προορισμο? για διαφορετικ?? λ?ξει? κλειδι? ε?ναι η σωστ?τερη γιατ? γενικ?τερα ?ταν θ?λουμε να αυξ?σουμε τι? θ?σει? μια? ιστοσελ?δα? στη Google ? να ανεβ?σουμε την κατ?ταξη προσθ?τουμε ?ξτρα σελ?δε? με εσωτερικ? links που ενισχ?ουν ?λο το site αλλ? και τι? σελ?δε? προορισμο?.

Αυτ?? οι σελ?δε? λ?γονται και σελ?δε? τηγανιτ?? πατ?τε? στην ορολογ?α του SEO.

Το συμπ?ρασμα εδ? ε?ναι ?τι θα πρ?πει να αυξ?σουμε ?σο το δυνατ?ν τι? θ?σει? μα? στη Google αυξ?νοντα? το αποτ?πωμα μα? και τα ?χνη μα? και μεγαλ?νοντα? τα site μα?.

Καν?να site δεν ευδοκ?μησε με μια σελ?δα, καν?να eshop δεν π?τυχε με μια κατηγορ?α προ??ντων ? ?να προ??ν μ?νο και ο?τε καθεξ??.

Τι μπορ? να διορθ?σω στο μονοσ?λιδο website μου στο SEO;

Τ?ρα α? π?με σε ?λου? εσ?? που κ?νατε το τραγικ? λ?θο? να εγκλωβιστε?τε σε κατασκευ? μονοσ?λιδη? ιστοσελ?δα?. -Εντ?ξει δεν ε?ναι και τ?σο τραγικ? τα πρ?γματα- γιατ? μπορε?τε να κ?νετε μερικ?? βελτι?σει? στην υπ?ρχουσα ιστοσελ?δα σα?, αλλ? μην περιμ?νετε θα?ματα γιατ? οι οργανικ? σα? επισκεψιμ?τητα δεν προβλ?πεται να αν?βει θεαματικ? και γιατ? δεν μπορε?τε να πι?σετε πολλ?? διαφορετικ?? λ?ξει? κλειδι?.

MONOSELIDO-WEBSITE-1

Το καλ?τερο που ?χετε να κ?νετε ε?ναι να χωρ?σετε την ιστοσελ?δα σα? σε τ?σσερα τμ?ματα και να ιεραρχ?σετε τι? λ?ξει? κλειδι? ? τι? ομ?δε? λ?ξεων κλειδι?ν σε τμ?ματα αντ?στοιχα.

Σε κ?θε τμ?μα τη? ιστοσελ?δα? σα? θα χρησιμοποι?σετε τι? αντ?στοιχε? λ?ξει? κλειδι? και θα χρησιμοποι?σετε κεφαλ?δε? Η1 καθ?? και κεφαλ?δε? H2.

Για ?σου? ?χουν αντ?ρρηση για τι? πολλ?? κεφαλ?δε? H1, για το αν αυτ?? θα βλ?ψουν την κατ?ταξη σα? ? θα κ?νουν το site σα? να γ?νει στ?χο? επικε?μενη? τιμωρ?α? απ? τη Google, μ?λλον δεν πρ?πει να ανησυχε?τε γιατ? και εγ? χρησιμοποι? εδ? και πολλ? χρ?νια διπλ?? και τριπλ?? κεφαλ?δε? H1, ?χοντα? πολλ?? φορ?? εκπληκτικ? αποτελ?σματα.

Στην επ?μενη παρ?γραφο, μπορε?τε να δε?τε τι ?ποψη ?χει ο Matt Cutts, ο υπε?θυνο? ποι?τητα? τη? Google για το αν θα πρ?πει ? ?χι να χρησιμοποι?σετε περισσ?τερε? απ? μια H1 κεφαλ?δε?.

Αφο? λοιπ?ν χωρ?σετε την σελ?δα σα? σε τμ?ματα, αν?λογα με τι? λ?ξει? κλειδι? και τα θ?ματα, θα πρ?πει να γρ?ψετε και αν?λογο περιεχ?μενο περ?που 100 λ?ξει? τουλ?χιστον για κ?θε τμ?μα ?στε να ξεπερν?τε τι? 300 λ?ξει? για ?λη την σελ?δα.

Σε κ?θε τμ?μα καλ? θα ?ταν να ?χετε και μια μοναδικ? φωτογραφ?α με ?νομα αρχε?ου τη λ?ξη κλειδ? καθ?? και alt text τη λ?ξη κλειδ?.

Προσπαθ?στε να ε?στε περιεκτικο? και να φροντ?σετε ?στε η ταχ?τητα φ?ρτωση? τη? ιστοσελ?δα? σα? να μην ξεπερ?σει τα επιτρεπτ? ?ρια και να ε?ναι κ?τω των 2 δευτερολ?πτων ?μα γ?νεται.

Σχετικ? για την ταχ?τητα φ?ρτωση? μπορε?τε να δε?τε το ?ρθρο:

Πω? να φτι?ξετε ?να site που να φορτ?νει σε 1 δευτερ?λεπτο ? και λιγ?τερο!

Τ?λο? θα πρ?πει να τοποθετ?σετε και τι? λ?ξει? κλειδι? ? του? τ?τλου? στο div του κ?θε τμ?ματο?.

Π?σε? κεφαλ?δε? 1 (H1) μπορ? να χρησιμοποι?σω σε ?να μονοσ?λιδο Website;

Τ?ρα σχετικ? με την χρ?ση των H1 κεφαλ?δων και την επικε?μενη τιμωρ?α τη? Google. Η οπο?α Google σημειωτ?ον ?χει πολλ? ?λλα πρ?γματα να κ?νει και μ?λλον ε?ναι δ?σκολο να ασχοληθε? με την ιστοσελ?δα σα? και με το πω? θα τιμωρ?σει.

Και ?πω? λ?ει και ο ?διο? ο Matt Cutts οι κεφαλ?δε? H1 ε?ναι αναγκα?ε? κ?θε φορ? που ?χουμε αλλαγ? περιεχομ?νου ?πω? στην περ?πτωση του μονοσ?λιδου site. Η κατ?χρηση των κεφαλ?δων H1 ?σω? να ?χει ω? αποτ?λεσμα την επικε?μενη αλγοριθμικ? τιμωρ?α απ? τη Google.

Αλγοριθμικ? τιμωρ?α σημα?νει ?τι θα χ?σετε μερικ?? θ?σει? απ? την κατ?ταξη τη? Google, χωρ?? ποτ? να σα? ειδοποι?σει καν?να? για αυτ? ? να λ?βετε μ?νυμα στο Webmaster Tools απ? τη Google.

Στην περ?πτωση των μονοσ?λιδων ?μω? ιστοσελ?δων, η Google διαβ?ζει ?τι δεν ?χετε ?λλε? σελ?δε? και ?τι στοιβ?ζετε το περιεχ?μενο σε μια και μ?νο σελ?δα, ?τσι σα? επιτρ?πει να κ?νετε και κ?ποιε? παρατυπ?ε? σε εισαγωγικ?.

Κ?ποιο? ?σχετο? στο SEO ? ημιμαθ??, ? SEO wanabee θα σα? ?λεγε να αποφ?γετε τα πολλ? H1, κ?ποιο? ?μω? που το ?χει κ?νει και το ?χει εφαρμ?σει, μ?λλον θα σα? συμβουλ?ψει κατ? περ?πτωση.

?λα τα φ?ρμακα δεν κ?νουν για ?λε? τι? αρρ?στιε?, ?λε? οι αντιβι?σει? δεν ε?ναι ?διε?, ?τσι και κ?θε ιστοσελ?δα ε?ναι μοναδικ? και χρει?ζεται μοναδικ? αντιμετ?πιση στο SEO.

?μα και εσε?? θ?λετε να βελτιστοποι?σετε ? να κατασκευ?σετε μια ιστοσελ?δα μην ξεχ?σετε να ζητ?σετε μια προσφορ? απ? του? ειδικο??!

Δε?τε περισσ?τερα για το πω? να ανεβε?τε στη SEO:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看