ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Money Keywords: Ποιε? λ?ξει? κλειδι? φ?ρνουν τα λεφτ?

Π?ρα πολλο? απ? εσ?? ?χουν ακο?σει σ?γουρα για τι? κατ?λληλε? λ?ξει? κλειδι? και την σωστ? στ?χευση στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Ειδικ? ?σοι απ? εσ?? ?χουν ασχοληθε? με κ?ποια διαφημιστικ? καμπ?νια στο Google Adwords, σ?γουρα θα ?χετε επαφ? με την στ?χευση (focus keywords), τι? λ?ξει? κλειδι?, τα ποσοστ? μετατροπ?ν.

Η λ?θο? στ?χευση στι? λ?ξει? κλειδι? μπορε? να ?χει ?σχημε? συν?πειε? στο πορτοφ?λι σα?, αφο? πιθαν?τατα δεν θα φ?ρει μετατροπ?? και μ?λλον δεν θα φ?ρει πελ?τε?.

?μω? η επιλογ? των σωστ?ν λ?ξεων κλειδι?ν ε?τε για την καμπ?νια σα? στο Google Adwords ε?τε για την οργανικ? αναζ?τηση ε?ναι σ?γουρο ?τι θα ?χει πολ? καλ?τερη απ?δοση και θα σα? αποφ?ρει τερ?στια κ?ρδη.

Οι λ?ξει? κλειδι? που φ?ρνουν τα λεφτ? λ?γονται money keywords ? shopping keywords ? λ?ξει? κλειδι? με πρ?θεση αγορ??.

?λλοι συναφο? χαρακτηρισμο? για τα money keywords ε?ναι λ?ξει? κλειδι? με υψηλ? απ?δοση, λ?ξει? κλειδι? που φ?ρνουν πωλ?σει? κτλ.

Π?? να εντοπ?σετε τα κατ?λληλα money keywords για την αγορ? σα?

money-keywords-paramarketing-low

?χοντα? εργαστε? στον χ?ρο του SEO και τη? πληρωμ?νη? διαφ?μιση? εδ? και κ?μποσα χρ?νια, ?χω δει πελ?τε? να αυξ?νουν τι? οργανικ?? του? αναζητ?σει? και τον τζ?ρο του? ?ω? και 1200%, απλ?? αλλ?ζοντα? λ?ξει? κλειδι? ? βρ?σκοντα? τι? κατ?λληλε? λ?ξει? κλειδι? που κ?νουν χρηματοπο?ηση (moneytization).

Για να μην μιλ?με γενικ?, θα ?θελα να σα? δ?σω 7 βασικ?? συμβουλ??-β?ματα για να μπορ?σετε να βρε?τε χωρ?? να χ?σετε την μπ?λα τι? σωστ?? λ?ξει? κλειδι? για εσ??, για την ιστοσελ?δα σα? και για την αγορ? στ?χο σα?.

1 Βρε?τε την αγορ? στ?χο σα?

Το να ?χετε κ?ποιο eshop ? κ?ποια ιστοσελ?δα που παρ?χετε επαγγελματικ?? υπηρεσ?ε? επ? πληρωμ? και να μην γνωρ?ζετε ποια ε?ναι η αγορ? στ?χο σα?, ε?ναι μ?λλον μεγ?λο σφ?λμα γιατ? δεν θα μπορ?σετε να βρε?τε και τα σωστ? money keywords που αντιπροσωπε?ουν την αγορ? σα?.

Αυτ? συμβα?νει σπ?νια β?βαια, αλλ? ακ?μα και να ?χετε κ?ποια αμφιβολ?α για το τι πουλ?τε και ποια ε?ναι η αγορ? σα?, δηλαδ? σε ποιου? πελ?τε? απευθ?νεστε και πω? αυτο? σα? ψ?χνουν στη Google, θα πρ?πει να κοιτ?ξετε του? ?μεσου? ανταγωνιστ?? σα? και να δε?τε τι κ?νουν αυτο? σε αυτ? το κομμ?τι.

?να? ακ?μη τρ?πο? για να βρε?τε και να ορ?σετε την αγορ? στ?χο σα? ε?ναι να εντοπ?σετε ποιο ε?ναι οι πελ?τε? σα?, ποιο δηλαδ? θα πληρ?σουν για τι? υπηρεσ?ε? σα? ? θα αγορ?σουν τα προ??ντα σα? και να μπε?τε στον τρ?πο σκ?ψη? του?.

  • Τι ψ?χνουν στο ?ντερνετ;
  • Απ? που αγορ?ζουν;
  • Ποιε? ε?ναι οι αν?γκε? του? σε πληροφ?ρηση αλλ? και οι πραγματικ?? ?μεσε? αν?γκε?;
  • Γιατ? θα αγ?ραζε κ?ποιο? τα προ??ντα ? τι? υπηρεσ?ε? σα?;
  • Με ποιον τρ?πο θα μπορο?σε κ?ποιο? να σα? βρει στο ?ντερνετ;
  • Ποιο? ε?ναι ο ευκολ?τερο? τρ?πο? να σα? βρει κ?ποιο? στο ?ντερνετ και να αγορ?σει απ? εσ??;

?λε? αυτ?? οι απορ?ε? θα πρ?πει να ε?ναι σε ?ναν βαθμ? απαντημ?νε? πριν προχωρ?σετε στο επ?μενο β?μα.

2 Ανο?ξτε ?ναν λογαριασμ? Google Adwords

Στη συν?χεια, αφο? ?χετε ανο?ξει ?ναν λογαριασμ? στο Google Adwords, θα πρ?πει να αρχ?σετε να κ?νετε αναζητ?σει? για τον ?γκο αναζητ?σεων που πιθαν?ν θα ?χουν κ?ποιε? υποψ?φιε? λ?ξει? κλειδι?.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα για τι? αναζητ?σει? που φ?ρνουν τα λεφτ? στο ?ρθρο: Π?σε? κατηγορ?ε? αναζητ?σεων υπ?ρχουν στι? μηχαν?? αναζ?τηση?;

Καταρτ?στε μια λ?στα με τι? λ?ξει? κλειδι? που πιστε?ετε ?τι σα? ψ?χνουν οι υποψ?φιοι πελ?τε? σα? στο ?ντερνετ -τ?ρα ?μα σα? βρ?σκουν ε?ναι ?να ?λλο θ?μα- η λ?στα θα πρ?πει να ε?ναι σε κεφαλα?α ελληνικ?, greekglish ? αγγλικ? ?μα ?χετε αγγλικο?? ?ρου? αναζ?τηση? και θα πρ?πει να περιλαμβ?νονται ο ενικ?? και ο πληθυντικ?? καθ?? και τα παρ?γωγα.

Για παρ?δειγμα:

ΤΣΑΝΤΕΣ

ΤΣΑΝΤΑ

TSANTES

BAG

BAGS

ΤΣΑΝΤΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ

ΤΣΑΝΤΕΣ ΓΥΝΑΙΚΑ

κτλ.

Με αυτ?ν τον τρ?πο, σ?γουρα θα φτ?σετε γρ?γορα τι? 100 λ?ξει? κλειδι? ?σω? λιγ?τερε? , ?σω? και περισσ?τερε?. Αφο? λοιπ?ν ?χετε ετοιμ?σει τη λ?στα σα?, θα πρ?πει να τρ?ξετε μια εκστρατε?α στα Google Adwords τουλ?χιστον για 3 μ?νε?, ?στε να ?χετε επαρκ? χρ?νο να βγ?λετε τα συμπερ?σματα σα? για το ποιε? λ?ξει? κλειδι? ε?ναι οι πιο προσοδοφ?ρε? στο Google Adwords.

Θα πρ?πει να ξ?ρετε ?τι παρ?λληλα με το Google Adwords θα τρ?χετε και την καμπ?νια σα? για το οργανικ? SEO με τι? ?διε? λ?ξει? κλειδι? που παρακολουθε?τε.

Προσοχ?, ξεκιν?στε την καμπ?νια Google Adwords με exact match search για να μην βρεθε?τε προ εκπλ?ξεω?. Η καμπ?νιε? ε?ναι συν?θω? κοστοβ?ρε? και τον πρ?το μ?να υπ?ρχει κ?νδυνο? να χ?σετε πολλ? χρ?ματα ?μα δεν ?χετε σφιχτ? πολιτικ? διαφημ?σεων.

Το Google Adwords δεν ε?ναι αυτοσκοπ??, αλλ? πολ?τιμο εργαλε?ο που θα σα? βοηθ?σει να ξεσκαρτ?ρετε τι? ?δη υπ?ρχουσε? λ?ξει? κλειδι? και να ανακαλ?ψετε ν?ε?. Και αυτ?? ε?ναι ο λ?γο? που το χρησιμοποιε?τε και μ?νο.

3 Κατασκοπε?στε του? ανταγωνιστ?? σα?

Κατ?πιν, βρε?τε του? 3 ?μεσου? ανταγωνιστ?? σα? και ψ?ξτε να βρε?τε με ποιε? λ?ξει? κλειδι? βγα?νουν στα οργανικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση? καθ?? και στα πληρωμ?να αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Χρησιμοποι?στε το excel για να συμπληρ?σετε τη λ?στα με τι? λ?ξει? κλειδι? που ?χετε εντοπ?σει και αξιολογ?στε τε?. Ποιε? λ?ξει? κλειδι? ε?ναι υποψ?φιε? για money keywords;

Δε?τε το μενο? απ? τα site των ανταγωνιστ?ν σα?, ποιε? λ?ξει? κλειδι? χρησιμοποιο?ν, διατρ?ξτε ?λε? τι? σελ?δε? του? και καταγρ?ψτε ?λε? τι? σελ?δε? προορισμο?, meta keywords, meta description, εσωτερικ? links κτλ.

Βρε?τε επ?ση? τα anchor text, την αγκυρωτικ? λ?ξη κλειδ? ? τι? αγκυρωτικ?? λ?ξει? κλειδι? που χρησιμοποιο?ν οι ανταγωνιστ?? για να κ?νουν backlinks.

Δε?τε περισσ?τερα στο ?ρθρο: Π?? να βρε?τε τα Backlinks των Ανταγωνιστ?ν σα?

4 Βρε?τε τι? 10 πιο κερδοφ?ρε? λ?ξει? κλειδι? ? τι? 10 πιο συναφε??

MONEY-KEYWORDS-LEXEIS-KLEIDIA-FERNOUN-LEFTA-1

Αφο? λοιπ?ν ?χετε σχηματ?σει μια πιο πλ?ρη εικ?να σχετικ? με τα money keywords, θα πρ?πει να εντοπ?σετε τι? 10 κορυφα?ε? λ?ξει? κλειδι? που θεωρε?τε ?τι ε?ναι οι πιο σημαντικ?? και οι πιο κερδοφ?ρε?.

Ακ?μα και ?μα δεν ε?στε σ?γουροι για αυτ?? τι? 10 λ?ξει? κλειδι?, θα πρ?πει να τι? χρησιμοποι?σετε για να σιγουρευτε?τε και να δουλ?ψετε με αυτ?? μ?χρι να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google ? μ?χρι να βγε?τε πρ?τοι ?μα γ?νεται.

5 Στοχε?στε σε αυτ?? τι? 10 λ?ξει? κλειδι?

Αφο? στοχε?σετε στην πρ?τη δεκ?δα των υποψ?φιων money keywords, θα πρ?πει να παρακολουθε?τε και τα Google Adwords που ?χουν ?μεσο αποτ?λεσμα στι? αναζητ?σει? για να δε?τε ποιοι πελ?τε? και με ποιε? λ?ξει? κλειδι? αγορ?σανε απ? εσ??.

Θα χρειαστε?τε τουλ?χιστον ?ναν μ?να για να κ?νετε το σωστ? ξεσκαρτ?ρισμα.

6 Κ?θε εβδομ?δα ελ?γξτε την πρ?οδο σα?

Στην πορε?α ?μα διαπιστ?σετε ?τι τα money keywords που ?χετε επιλ?ξει δεν ε?ναι τα σωστ?, τ?τε θα πρ?πει να τα αντικαταστ?σετε με ν?α υποψ?φια money keywords. Οι πληροφορ?ε? που πα?ρνετε απ? το Google Adwords ε?ναι πολ? σημαντικ?? για την στ?χευση στην οργανικ? κατ?ταξη που απαιτε? πολ? περισσ?τερο χρ?νο αλλ? και κ?πο.

Θα χρειαστε?τε περ?που 3 ?ω? και 12 μ?νε? για να δε?τε κ?ποια απτ? αποτελ?σματα στην οργανικ? κατ?ταξη τη? Google, οπ?τε κ?θε εβδομ?δα καλ? θα ?ταν να ελ?γχετε τα money keywords που ?χετε επιλ?ξει αν ?ντω? ε?ναι τα σωστ?.

7 Σκοτ?στε ?ποια money keyword δεν δουλε?ει και αντικαταστ?στε την με κ?ποια ν?α

Τ?ρα το τελευτα?ο β?μα ?χει και ?να μικρ? ρ?σκο να κ?νετε λ?θο? και π?νω στην βιασ?νη σα? να σκοτ?σετε τα money keywords που δεν ?χουν αποτ?λεσμα ? δεν φ?ρουν τα αναμεν?μενα αποτελ?σματα.

Μια γενικ? συμβουλ? ε?ναι να κ?νετε υπομον? και να αφιερ?σετε ?σο χρ?νο χρει?ζεται για να ?χετε ?λε? τι? πληροφορ?ε? που χρει?ζεστε για να επιλ?ξετε και να καταλ?ξετε στα πιο προσοδοφ?ρα money keywords και το δε?τερο ε?ναι να ε?στε περισσ?τερο επιλεκτικο? στι? λ?ξει? κλειδι?.

Πιστε?ω ?τι η διαδικασ?α αυτ? τη? ανακ?λυψη? των πιο προσοδοφ?ρων keywords ?σω? και να κρατ?σει μ?νε? και δεν θα πρ?πει να εφυσηχ?ζεστε ποτ?. Π?ντα θα υπ?ρχουν καινο?ριε? ευκαιρ?ε? για να βρε?τε ν?ε? λ?ξει? κλειδι? που ?σω? να αποδειχτο?ν χρυσ?φι, εν? π?ντα ο ανταγωνισμ?? θα καραδοκε? για να σα? π?ρει το κομμ?τι ψωμ? απ? το στ?μα.

Σα? ε?χομαι καλ? επιτυχ?α.

Δε?τε περισσ?τερα για τα money keywords:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα.

seo-web-design

 

2 Σχ?λια. Leave new

  • Γεια χαρ?. Ασχολο?μαι με το SEO πιο ενεργ? εδ? και κ?να εξ?μηνο προσπαθ?ντα? να προωθ?σω το ηλεκτρονικ? μου κατ?στημα στα οργανικ? αποτελ?σματα τη? google. Αφετηρ?α μεταξ? ?λλων αποτ?λεσε και η δικ? σου ιστοσελ?δα με τι? πολ?τιμε? πληροφορ?ε? που παρ?χει. Με αφορμ? το συγκεκριμ?νο ?ρθρο “σκονταψα” για ?λλη μια φορ? στην ορολογ?α anchor text και ?θελα να ρωτ?σω ε?ν υπ?ρχει κ?ποιο ?ρθρο σου που θα μπορο?σε? με παραπ?μψει? που να επεξηγε? με σαφηνεια σχετικ? με τον ?ρο και τη χρησιμ?τητα του

    Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看