ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

seo-google-pop-up

Πω? να φτι?ξετε ?να μοναδικ? site με ?να μοναδικ? προ??ν ? υπηρεσ?α

Περιεχ?μενα

Καλημ?ρα φ?λοι μου, μετ? απ? μια εντατικ? παραγωγικ? εβδομ?δα και αφο? ?στησα τ?σσερα καινο?ρια site την προηγο?μενη εβδομ?δα, ?πρεπε να γρ?ψω και τα συνηθισμ?να μου καθημεριν? ?ρθρα για το blog μου. ?σω? πολλο? να αναρωτηθ?κατε για το που βρισκ?μουνα ?λε? αυτ?? τι? ημ?ρε? ?λλα ε?χα πολ? μεγ?λο φ?ρτο εργασ?α? στο SEO Web Design ?που ε?ναι και η βασικ? μου ασχολ?α.

Γνωρ?ζω ?τι αρκετο? απ? εσ?? ε?στε στο στ?διο τη? δημιουργ?α? μια καινο?ρια? ιστοσελ?δα? ? εν?? blog χωρ?? να ?χετε ?μω? τι? κατ?λληλε? γν?σει? τη? αγορ?? σα?. ?σω? να σα? λε?πουν οι στοιχει?δη? γν?σει? απ? το ?ντερνετ και το ηλεκτρονικ? επιχειρε?ν και θα αναρωτι?σαστε τι site να φτι?ξετε, με τι προ??ντα και πω? θα τα πουλ?τε μ?σω ?ντερνετ.

?μα ε?στε σε αυτ? το στ?διο, τ?τε θα πρ?πει να διαβ?σετε το παρακ?τω ?ρθρο για να μ?θετε? Πω? να φτι?ξετε ?να μοναδικ? site με ?να μοναδικ? προ??ν ? υπηρεσ?α.

Ο κ?κλο? ζω?? εν?? site

Κ?θε ιστοσελ?δα ε?ναι μια ηλεκτρονικ? επιχε?ρηση και ?τσι θα πρ?πει να αντιμετωπ?ζεται. Και κ?θε επιχε?ρηση ?πω? και κ?θε προ??ν ? υπηρεσ?α ?χει και ?να κ?κλο ζω??. Ο κ?κλο? ζω?? τη? ιστοσελ?δα? σα? χωρ?ζεται σε τ?σσερα στ?δια:

  • Το Λανσ?ρισμα
  • Την Αν?πτυξη
  • Την Ωρ?μανση και
  • Την Παρακμ?.

Αυτ? συμβα?νει για ?λα τα προ??ντα, τι? υπηρεσ?ε? και τι? αγορ?? και ε?ναι μ?α απ? τι? βασικ?? αρχ?? του μ?ρκετινγκ που διδ?σκεται στα πανεπιστ?μια.

Αυτ? σημα?νει ?τι η ιστοσελ?δα σα? δεν θα κρατ?σει για π?ντα εκτ?? και αν προσαρμ?ζεστε σε κ?θε φ?ση στι? καινο?ριε? εξελ?ξει? και στην καινο?ρια τεχνολογ?α.

Ο στ?χο? μα? ?πω? και κ?θε επιχε?ρηση? ε?ναι να φτι?ξουμε ?να site για την επ?μενη δεκαετ?α που θα αντ?ξει σε ?λε? εκε?νε? τι? κακοτοπι?? και τι? αλλαγ?? του αλγορ?θμου τη? Google, του αλγορ?θμου του Facebook και γενικ? ?λων των εξωτερικ?ν παραγ?ντων.

Ο απ?τερο? στ?χο? κ?θε ιστοσελ?δα? ε?ναι να να αποκτ?σετε πελ?τε? που θα του? εξυπηρετε?τε για μια ζω?, για τα επ?μενα 40 χρ?νια δηλαδ?!

?μα η προοπτικ? σα? ε?ναι να βγ?λετε ε?κολα και γρ?γορα λεφτ? ? να κ?νετε μια αρπαχτ? στο ?ντερνετ, τ?τε φ?λοι μου λυπ?μαι αλλ? δεν ε?ναι για σα? αυτ? το ?ρθρο, και δεν απευθ?νεται σε σα? ο?τε αυτ? το SEO WEB Design Blog!

Το site μου απευθ?νεται αποκλειστικ? σε ανθρ?που? που διαπν?ονται απ? επιχειρηματικ? πνε?μα και θ?λουν να κ?νουν τη δικ? του? ηλεκτρονικ? επιχε?ρηση με σκοπ? να προσφ?ρουν μια πραγματικ? υπηρεσ?α στην κοινων?α. ?λα τα ?λλα ε?ναι απλ?? σχ?λια.

Ξ?ρω ?τι πολλο? απ? εσ?? ε?στε δημ?σιοι υπ?λληλοι ? υπ?λληλοι και ορ?γεστε τι? επιχειρ?σει? και τα καταστ?ματα που μοι?ζουν να βγ?ζουν ?να κ?ρο λεφτ? και να μην κ?νουν τ?ποτα. Αυτ? δεν ε?ναι αλ?θεια, π?σω απ? μια επιτυχ?α σε μια ν?χτα κρ?βεται μια δεκαετ?α αποτυχ?α? ? προετοιμασ?α?.

Χρει?ζονται 10.000 ?ρε? για να γ?νεται καλ?? σε κ?τι και η επιτυχ?α δεν ε?ναι θ?μα τ?χη? ? κωλοφαρδ?α?. Ναι πολλο? λ?νε σ?μερα και για μ?να Γι?ννη π?σο τυχερ?? ε?σαι που ?χει? δουλει?, ?χει? πελ?τε? και βγ?ζει? λεφτ?. Λ?γοι βλ?πουν τι? ατ?λειωτε? ?ρε? επ?πονη? καθημεριν?? προσπ?θεια?.

Ξ?ρετε τι του? απαντ?ω; ?τι ?σο πιο πολ? δουλε?ω, τ?σο πιο κωλ?φαρδο? γ?νομαι!

?στερα απ? ?λη αυτ? την αναγκαστικ? παρ?κβαση θα ?θελα να σα? επισημ?νω ?τι για να φτι?ξετε ?να μοναδικ? site θα πρ?πει να ?χει και ?να μοναδικ? προ??ν ? υπηρεσ?α. Διαβ?στε παρακ?τω για να μ?θετε ποιο ε?ναι αυτ? το μοναδικ? προ??ν ? υπηρεσ?α.

Ποιο ε?ναι το USP σα?;

monadiko-site

Το μοναδικ? προ??ν ? υπηρεσ?α δεν σημα?νει ?τι θα πρ?πει να ανακαλ?ψετε ?να ν?ο καινοτ?μο προ??ν, αλλ? να φτι?ξετε μια μοναδικ? πρ?ταση πωλ?σεων ? ?να USP. Το USP ε?ναι το unique selling proposition και ?χει να κ?νει με τι προσφ?ρεται εσε?? που σα? διαχωρ?ζει απ? τον ανταγωνισμ? και σα? κ?νει ξεχωριστο?? και μοναδικο??;

Σκεφτε?τε το ?να λεπτ?.

Το ?διο ισχ?ει και για το site σα?. Τι ε?ναι αυτ? που θα το κ?νει μοναδικ? και θα σα? ξεχωρ?σει απ? τον ανταγωνισμ?;

Μ?χρι σ?μερα ?χω φτι?ξει περ?που στα 450 sites. Μου ε?ναι δ?σκολο να εντυπωσιαστ? ε?κολα απ? μ?α ιστοσελ?δα εκτ?? και αν ?χει κ?τι μοναδικ? να μου προσφ?ρει. Σε ?να ενημερωτικ? blog ?πω? και το δικ? μου, αυτ? που εντυπωσι?ζει και το διαχωρ?ζει απ? ?λα τα ?λλα του ε?δου? ε?ναι το μοναδικ? περιεχ?μενο.

Προσωπικ? π?νταρα πολ? στην ποι?τητα και ?χι στην ποσ?τητα. Εστ?ασα σε μεγ?λα επικ? και κλασικ? ?ρθρα 2.500, 5.000 λ?ξεων ακ?μα και 7.500 λ?ξεων που να αποτελο?ν σταθμ? και ορ?σημο στην κατηγορ?α του. Αυτ? το post που διαβ?ζετε ε?ναι 2.500 λ?ξει? απ? μ?νο του.

Πολλο? που διαβ?ζουν κ?ποια απ? τα ?ρθρα μου εντυπωσι?ζονται απ? την ακρ?βεια, την μοναδικ?τητα και την μεταδοτικ?τητα τη? πληροφορ?α?. Σε ?ναν φ?λο ?στειλα σ?μερα να αναδημοσιε?σει το ?ρθρο 7 Συμβουλ?? επιβ?ωση? στο ν?ο αλγ?ριθμο του Facebook στο τοπικ? ενημερωτικ? blog του Larisanew.gr.

Με ε?χε ρωτ?σει προηγουμ?νω? τι να κ?νει για να αναπληρ?σει την χαμ?νη επισκεψιμ?τητα απ? το Facebook. Επ?ση? ε?χε καταλ?βει ?τι το Facebook ε?χε αλλ?ξει και δεν απ?διδε ?πω? πριν μερικο?? μ?νε? και δεν ?ξερε το γιατ?. Το ?ρθρο μου ?τανε ? απ?ντηση στην ερ?τηση του. Μ?λι? το δι?βασε με ρ?τησε ?μα εγ? το ?γραψα ?λο αυτ?, γεγον?? που μου φ?νηκε αστε?ο και αφελ??.

Μακ?ρι το ?ντερνετ να ?τανε δ?ο κουμπι? μ?νο, θα ε?χα γ?νει πλο?σιο? τ?σε? φορ?? που τα ?χω πατ?σει μ?χρι σ?μερα! Το ν?ημα ?μω? τη? παραπ?νω συνομιλ?α? ε?ναι ?τι θα πρ?πει να φτι?ξετε ?να site με κ?ποιο διαχρονικ? περιεχ?μενο και να μην βασ?ζεστε αποκλειστικ? σε μια πηγ? επισκεψιμ?τητα?.

Το USP σα? μπορε? να ε?ναι απλ?, μπορε? να π?ρετε ?να προ??ν και μια υπηρεσ?α και να την βελτι?σετε και να λανσ?ρετε ?να ν?ο προ??ν, μια ν?α υπηρεσ?α ? ?να ν?ο site.

Παρακ?τω μπορε?τε να δε?τε μερικ?? εκπληκτικ?? συμβουλ?? για να κατασκευ?σετε ?να μοναδικ? site.

7 Συμβουλ?? στην κατασκευ? του μοναδικο? site

1. Επιλ?ξτε μια αγορ? ? ?να προ??ν ? υπηρεσ?α που ξ?ρετε καλ?

Ε?ναι δ?σκολο να πετ?χετε σε κ?τι ?γνωστο ? να καινοτομ?σετε σε κ?τι ε?ν δεν ?χετε κ?ποια μικρ? προ?πηρεσ?α. Κ?θε μ?ρα δ?χομαι ?ναν καταιγισμ? τηλεφωνημ?των απ? επιχειρηματ?ε? απ? ?λη την Ελλ?δα για να φτι?ξουν ?να καινο?ριο site ? ?να καινο?ριο e-shop.

Θα πρ?πει να του? περν?ω ?λου? απ? κ?σκινο γιατ? δεν ε?ναι δυνατ?ν ?λοι να κ?νουν ?να πετυχημ?νο site. ?χι γιατ? δεν γ?νεται, αλλ? γιατ? δεν ?χουν τα προσ?ντα να το καταφ?ρουν. Βλ?πετε ?ταν η πρ?τη ερ?τηση ε?ναι θ?λω να φτι?ξω ?να ηλεκτρονικ? κατ?στημα, π?τε θα αν?βει? στη Θεσσαλον?κη να τα πο?με, μ?λλον δεν ε?ναι και η ιδανικ?τερη για τι? μ?ρε? μα?.

Για να αν?βω στην Θεσσαλον?κη χρει?ζομαι 150 ευρ? κ?στο?. Για να φτι?ξουμε το e-shop απ? τη στιγμ? που δεν ?χει ο πελ?τη? επαφ? με το skype και την τεχνολογ?α θα χρειαστε? να ανεβα?νω για ψ?λου π?δημα και π?νω απ? 10 φορ??. Το κ?στο? θα φτ?σει στα 1.500 ευρ? δηλαδ? μ?νο για να δο?με τι θα κ?νουμε.

Ο λ?γο? που ?φτιαξα αυτ? το μοναδικ? blog με 163 εκπαιδευτικ? β?ντεο και τ?σου? ηλεκτρονικο?? οδηγο?? ?τανε για να μην χρει?ζεται να π?ω εγ? στον πελ?τη ποτ?. Αντ?θετα ο στ?χο? ?τανε να κ?νω τον πελ?τη να ?ρθει σε μ?να και πιστ?ψτε με ?τι το ?χω καταφ?ρει π?ρα πολ? καλ?. Μ?χρι τ?ρα π?ρα πολλο? πελ?τε? με επισκ?πτονται απ? ?λε? τι? π?λει? τη? Ελλ?δο? στη Λ?ρισα.

Οπ?τε στην ερ?τηση π?τε θα αν?βει? στη Θεσσαλον?κη ? θα κατ?βει? στην Αθ?να η απ?ντηση ε?ναι ποτ?. ?μα θ?λετε να με δε?τε ελ?τε στη Λ?ρισα! Θα περ?σουμε υπ?ροχα, θα σα? κερ?σω και καφ? στην Ταχυδρομε?ου. Ο?τω? ? ?λλω? η Λ?ρισα ?χει 8.000 χρ?νια ιστορ?α? και ε?ναι αρχαι?τερη και τη? Αθ?να? και τη? Θεσσαλον?κη?, γεγον?? που με κ?νει υπερ?φανο ω? ιθαγεν? Λαρισα?ο!

?χι ?τι δεν θ?λω ν?ου? πελ?τε?. Θ?λω ν?ου? πελ?τε? που ?μω? ?χουνε περ?σει την αξιολ?γηση του ιδανικο? πελ?τη για μ?να. Ε?ν σταματ?σω να γρ?φω ?ρθρα, να γυρν?ω β?ντεο και να παρ?γω περιεχ?μενο, θα χ?σω αυτ? που ?χω δημιουργ?σει, θα π?ω στο μηδ?ν απ? ?ποψη SEO και θα γ?νω ?να? ταξιτζ?? ? ?να? πωλητ?? του ?ντερνετ που θα γυρν?ω με το αμ?ξι μου ?λη την Ελλ?δα για να πουλ?σω SEO και Web Design.

Το ?τι ξ?ρω πολ? καλ? την αγορ? και ?τι κ?νω αυτ? τη δουλει? απ? το 2.000 με ?χει βοηθ?σει στο να μπορ? να διαχωριστ? απ? τον ανταγωνισμ? και να φτι?ξω ?να μοναδικ? site με μοναδικ?? υπηρεσ?ε? ?πω? αυτ? που βλ?πετε σ?μερα.

2. Split Testing

Στην πορε?α σα? για να δημιουργ?σετε το πρ?το σα? μοναδικ? site, θα πρ?πει να δοκιμ?σετε πολλ? ν?α πρ?γματα. Το split testing ε?ναι να φτι?ξετε 2 παραλλαγ?? τη? ιστοσελ?δα? σα? για να δοκιμ?σετε ποια λειτουργε? καλ?τερα.

?τσι θα αυξ?σετε το ρυθμ? εγγραφ?ν στη λ?στα σα?, το ποσοστ? μετατροπ?ν και την επισκεψιμ?τητα.

Π?? θα φτι?ξετε 2 ιστοσελ?δε?; Απλ?. Π?ρτε δ?ο ξεχωριστ? domain names και δοκιμ?στε δ?ο διαφορετικ?? ιδ?ε?. Αλλ?ξτε χρ?ματα, λογ?τυπα και φιλοσοφ?α σχεδιασμο?. Συνδ?στε τι? ιστοσελ?δε? σα? με τα Google Analytics και παρατηρ?στε τα στατιστικ?. Ποιο απ? τα δ?ο site π?ει καλ?τερα;

Αν δεν ?χετε τη δι?θεση να δημιουργ?σετε δ?ο ιστοσελ?δε?, ξεκιν?στε με μ?α και κ?ντε αλλαγ?? μ?χρι να κατασταλ?ξετε στο καλ?τερο αποτ?λεσμα.

Να υπολογ?σετε ?τι θα χρειαστε?τε περ?που ?να χρ?νο για να ξεκαθαρ?σετε πω? τα π?ει το site σα? και σε ποια κατε?θυνση κινε?στε στην αγορ? σα?.

3. Επιλ?ξτε μερικ? premium WordPress Themes

Αντ? να καταφ?γετε σε ?να πολ?πλοκο και δαπανηρ? custom web design που θα σα? στοιχ?σει πολλ? χρ?ματα και χρ?νο, επιλ?ξτε να στ?σετε ?να WordPress Site. Υπ?ρχουν π?ρα πολλ?? εταιρε?ε? θεμ?των σε WordPress για να ξεκιν?σετε.

Αντ? να π?ρετε ?ναν γραφ?στα, επιλ?ξτε μερικ? πακ?τα θεμ?των ?πω? τη? Enginethemes και τη? Mythemeshop και κ?ντε μετατροπ?? και αλλαγ?? σε κ?ποιο απ? τα θ?ματα τη? αρεσκε?α? σα?.

Ε?ναι πιο ε?κολο να αλλ?ξετε ?να site σε WordPress και να κ?νετε τι? απαρα?τητε? μετατροπ??, παρ? να ξεκιν?σετε απ? το μηδ?ν με μια custom εφαρμογ?.

4. Δημιουργ?στε μοναδικ? περιεχ?μενο

Και τ?ρα φτ?σαμε στο δια τα?τα, το μοναδικ? περιεχ?μενο. Το μοναδικ? περιεχ?μενο μπορε? να ε?ναι και το μοναδικ? προ??ν το οπο?ο μ?νο εσε?? ?χετε.

Δ?στε ?ναν καλ? λ?γο για να επισκεφτο?ν οι ?λλοι το site σα?. Δεν υπ?ρχει καν?να? λ?γο? πιστ?ψτε με ?ρθει κ?ποιο? στην ιστοσελ?δα σα? αν μπορε? να βρει αυτ? που ?χετε αλλο?.

Π?ρα πολλ? site ?χουνε κεν? περιεχ?μενο ? σχεδ?ν καθ?λου περιεχ?μενο. Επ?ση? πολλ?? φορ?? το περιεχ?μενο ε?ναι κλεμμ?νο απ? ?λλα ειδησεογραφικ? site.

Χωρ?? μοναδικ? περιεχ?μενο ε?ναι δ?σκολο να γ?νεται δημοφιλ?? site και να νικ?σετε τον ανταγωνισμ? σε β?θο? χρ?νου. Το μοναδικ? φρ?σκο περιεχ?μενο ε?ναι αυτ? που θα σα? δ?σει σταθερ? κ?νηση και σταθερ? πελατε?α.

5. Χρησιμοποι?στε παντο? το Personal Branding

Το μοναδικ?τερο προ??ν σε ?λο τον κ?σμο που δεν αντιγρ?φεται ε?στε εσε??! Στο ?ρθρο μου ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ αναφ?ρω του? λ?γου? τη? χρ?ση? του Personal Branding ? τη? προσωπικ?? προβολ??.

?να σημαντικ? μ?ρο? του branding ε?ναι η εικ?να που απεικον?ζει τον εαυτ? σα? προ? τα ?ξω. Να αναπτ?ξετε μια συμπαθητικ? προσωπικ? μ?ρκα ε?ναι απαρα?τητο για την επιτυχ?α, ε?τε online ε?τε offline. Αν θ?λετε να αν?βετε στην κορυφ? στον τομ?α σα?, θα πρ?πει πρ?τα να ε?στε σε θ?ση να πουλ?σετε τον εαυτ? σα? σε πιθανο?? πελ?τε? σα?. Θα προτιμο?σατε να κ?νετε δουλει?? με ?να ?τομο που χαμογελ?ει και ?ρχεται σε σα? ω? φιλικ? ? με κ?ποιον που σα? αγνοε?;

Η πρ?τη εντ?πωση που ?να? δυνητικ?? πελ?τη? λαμβ?νει ε?ναι καθοριστικ? για? εσ??. Κ?ντε την πρ?τη εντ?πωση να με?νει για π?ντα για να πετ?χετε ?να καλ? αποτ?λεσμα.

Για να φτι?ξετε ?να μοναδικ? site θα πρ?πει να β?λετε παντο? την προσωπικ? σα? σφραγ?δα. Στην πρ?τη σελ?δα, στα χρ?ματα, στα κε?μενα και στα β?ντεο. ?τσι και θα γ?νετε ευρε?α γνωστ?? αλλ? και θα ε?ναι ακατ?ρθωτο να σα? αντιγρ?ψουν οι ανταγωνιστ??.

Μην φοβ?στε την ?κθεση στον κ?σμο, η μαζικ? ?κθεση ε?ναι το μυστικ? τη? επιτυχ?α?.

6. Think big, bugdet small

Το πρ?το πρ?γμα που ε?χα ακο?σει απ? ?ναν Ολλανδ? Επ?τροπο το 1999 σε ?να money show στην Αθ?να ?τανε η εξαιρετικ? σοφ? φρ?ση “Think big, bugdet small”.

Προσ?ξτε στην ιστοσελ?δα σα? να μην ξεφ?γετε σε κ?στο? ?σο μεγαλ?πνοα σχ?δια και αν ?χετε για το μ?λλον. Τον πρ?το καιρ? λειτουργ?α? ?που τα ?σοδα και οι πελ?τε? σα? θα ε?ναι περιορισμ?νοι ακ?μα θα πρ?πει να ε?στε ιδια?τερα φειδωλο? με τα ?ξοδα σα?.

Δεν θα πρ?πει ποτ? τα ?ξοδα λειτουργ?α? σα? πλην του π?γιου κ?στου? κατασκευ?? να υπερβα?νουν των εσ?δων. Θα πρ?πει π?ντα να λειτουργε?τε σε συνθ?κε? σφιχτο? προ?πολογισμο? και να κρατ?τε ?σοδα και ?ξοδα κ?θε μ?να. Προσωπικ? κρατ?ω κ?θε μ?να αρχε?ο εσ?δων, εξ?δων και ταμειακ?ν ρο?ν για το blog μου απ? τον πρ?το μ?να λειτουργ?α? π?ρυσι και για κ?θε μ?να.

Σα? συμβουλε?ω το ?διο να κ?νετε και σει?. Μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε τη φ?ρμα του Excel στο Google Drive, εντελ?? δωρε?ν.

Ο ?λεγχο? των εξ?δων και η εστ?αση στα ?σοδα θα σα? κ?νει πολ? δημιουργικο?? και ?ξυπνου? στο να δημιουργ?σετε ?να ποιοτικ?τερο και πιο κερδοφ?ρο site!

Μην αφ?σετε το ?νειρο σα? για τη μοναδικ? σα? ηλεκτρονικ? επιχε?ρηση να σβ?σει με την ελπ?δα και προσδοκ?α μελλοντικ?ν εσ?δων που δεν θα ?ρθουν ποτ?! Τρ?φετε φρο?δε? ελπ?δε? για τι? καλ?τερε? ημ?ρε? που ξ?ρκιζε το 1987 ο Παπανδρ?ου!

30 χρ?νια μετ? και με το χρ?ο? να μα? ?χει αφαν?σει εθνικ? ?λοι καταλ?βαμε ?τι δεν θα ?ρθουν ποτ? καλ?τερε? ημ?ρε? ?μα δεν σταματ?σουμε να ζο?με με δανεικ? και να μην παρ?γουμε τ?ποτα ?πω? το δημ?σιο!

7. Δημιουργ?στε το δικ? σα? micro niche

Θα σα? δ?σω π?λι ?να απλ? προσωπικ? παρ?δειγμα. Ο χ?ρο? του web design ε?ναι υπερβολικ? ανταγωνιστικ??. Στην Ελλ?δα υπ?ρχουν χιλι?δε? εταιρε?ε? κατασκευ?? ιστοσελ?δων που υπ?σχονται παπ?δε?. ?σω? να υπ?ρχουν περισσ?τερε? απ? 1.000 εταιρε?ε? στην Ελλ?δα που ασχολο?νται με το Web Design σ?μερα.

Ο χ?ρο? του SEO λιμν?ζετε απ? δι?φορου? περ?εργου? ανθρ?που? μικρο?? και μεγ?λου?. Μικρ?? και μεγ?λε? εταιρε?ε? και ?χει και αυτ?? πολ? δυνατ? ανταγωνισμ?.

?ταν ξεκ?νησα το 2013 με το blog μου ε?χα να αντιμετωπ?σω δ?ο ?ριμε? και εξαιρετικ? ανταγωνιστικ?? αγορ??. Την αγορ? του SEO και την αγορ? του Web Design.

Παρατ?ρησα ?τι και οι δ?ο αυτ?? αγορ?? ?τανε αποκομμ?νε? μεταξ? του?. Για παρ?δειγμα κ?ποιο? ?φτιαχνε ?να site σε ?ναν γραφ?στα ? προγραμματιστ? και μετ? π?γαινε σε ?ναν ειδικ? του SEO για να προωθ?σει το site του στη Google με πενιχρ? αποτελ?σματα.

Στο ?ρθρο μου το SEO ξεκιν?ει απ? το design εξηγ? του? λ?γου? που δεν γ?νεται το SEO να ε?ναι αποκομμ?νο απ? το σχεδιασμ? τη? ιστοσελ?δα?. Αλλι?? θα καταλ?ξετε να ε?στε οι πιο καλο? πελ?τε? του AdWords και να κ?νετε πλο?σια τη Google!

?τσι δημιο?ργησα ?να ν?ο τμ?μα τη? αγορ?? το SEO Web Design. Το συνδ?ασα με αποκλειστικ? σχεδιασμ? και κατασκευ? ιστοσελ?δων σε WordPress και ?τσι δημιο?ργησα το δικ? μου micro niche στο οπο?ο μπορ? να κυριαρχ?σω!

Ε?ναι το SEO WordPress design micro niche ? μικρομερ?διο τη? αγορ?? το οπο?ο αποδε?χτηκε τερ?στιο!

Η εστ?αση μου και η π?στη μου στο WordPress μου ?χουνε προσφ?ρει εκπληκτικ? αποτελ?σματα σε συμπιεσμ?νο χρ?νο! Τη στιγμ? που ?λοι οι ?λλοι βυθ?ζονται στα τ?ρταρα απ? τη Google, τα δικ? μου WordPress sites ω? δια μαγε?α? ανεβα?νουν με κ?θε αλλαγ? του αλγορ?θμου τη? Google!

Αν δεν μπορε?τε να σταθε?τε σε μια μεγ?λη και αβ?βαιη αγορ? δημιουργ?στε τη δικ? σα? αγορ?.

Το iPhone δημιο?ργησε απ? μ?νο του την αγορ? των smartphones συνδυ?ζοντα? τη φωτογραφικ? μηχαν? με το κινητ? και με ?λλε? εφαρμογ??! Δεν λ?ω να φτι?ξετε το δικ? σα? iPhone, αλλ? να βρε?τε το δικ? σα? κομμ?τι τη? αγορ?? ?που μπορε?τε να κυριαρχ?σετε!

Ξ?χασα κ?τι; Απλ?? αφ?στε ?να σχ?λιο και π?στε μου τη γν?μη σα? για οτιδ?ποτε σα? ενδιαφ?ρει κ?τω απ? το post. Μπορε?τε να κ?νετε και like, share ? tweet! Σα? ευχαριστ? πολ?!

Μ?θετε περισσ?τερα

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

2 Σχ?λια. Leave new

  • Πολ? χρ?σιμε? και ουσι?δη? οι πληροφορ?ε? σου σχετικ? με τη διμιουργια ιστοσελ?δα? και την εξ?λιξη τη?..τι γ?νεται ?μω? ?ταν ο ελε?θερο? χρ?νο? ε?ναι μηδαμιν?? λ?γω εργασ?α? και ?ταν η ιδ?α που θ?λω να προωθ?σω δεν αφορ? μ?νο του? ?λληνε? αλλ? ?λο τον κ?σμο.Θελω να απευθυνθ? στου? τουριστε? που ?ρχονται στη χ?ρα μα? και ειδικ?τερα σε μια π?λη τη? Κρ?τη? ?που και μεγ?λωσα απ? τ?τε που θυμ?μαι τον εαυτ? μου.Η μητρικ? μου γλ?σσα ε?ναι τα Ρ?σικα και θα ?θελα να προσθ?σω πληροφορ?ε? ?χι μ?νο στη μητρικ? και την ελληνικ?..αλλ? και σε ?λλε? πολλ??.Το θ?μα μου ε?ναι ?τι στη δημιουργ?α τη? ιστοσελ?δα? μου πρ?πει να να τα ?χω ?λα στην εντ?λεια αν πρ?κειται να εκτοξευθε? απ? επισκεψιμ?τητα και να ?χω και μια κερδοφ?ρα ηλεκτρονικ? επιχε?ρηση! ?πω? για παρ?δειγμα το τ? πρωτοαντικρ?ζει κ?ποιο? σε ποι?? γλ?σσε? θα μπορε? να το διαβ?σει πω? και που θα μπορ? να αναιβαζω ιδ?ε? π?νω στη βασικ? ιδ?α.Ξερω ?τι ?χω πολ? δουλει? μπροστ? μου και αυτ? δεν με πτοε? αλλ? ξ?ρω ?τι με σωστο?? ανθρ?που? που με τη βο?θεια του? και τη Συνεργασ?α του? μαζ? μου να αναιβουμε ?λοι μαζ?.Δεν πιστε?ω ρε συ Γιανναρε ?τι αν φτι?ξω ?να site που δεν θα ασχολο?μαι καθημεριν?? με αυτ? για πολλ?? ?ρε? τι? οπο?ε? και δεν ?χω θα μπορε? να εξελιχθε? σε αυτ? που ονειρε?ομαι.Η αλ?θεια ε?ναι ?μω? ?τι παρ?λο τη? ηλικ?α? μου(21) και των “σπουδ?ν” μου(Τελειοφοιτο? Ενια?ου λυκε?ου με πανελλ?νιε? εξετ?σει? μ?νο για προσωπικ? μου θ?ληση.Βεβα?ωση κρεοπ?λη απ? την Αθ?να.Σερβιτορο?.Βοηθο? υδραυλικο?.Βοηθο? γυψοσαν?δα του? τελευτα?ου? 3 μ?νε? και σεβιτορο? ταυτ?χρονα) ?χω την τ?ση να σκ?φτομαι μακροχρ?νια και να μπα?νω στη θ?ση του κ?θε ανθρ?που που ?χω απ?ναντι μου.Σκαλ? σκαλ? θ?λω να ανεβ?σω το site και δεν ?χω τι? κατ?λληλε? γν?σει? για να το κ?νω γτ δεν ε?χα ποτ? την ευκαιρ?α να τι? αποκτ?σω.Ασε που πρ?πει να δημιο?ργησα ?να χωρ?? να ?χω pc να το επεξεργαστ? και ?μεινα μ?χρι εκε?.Diamond Crete excursions με σκοπ? να φτ?σω στο διαμ?ντι, την π?λη μου την Ιερ?πετρα.Φιλε μου Γι?ννη ελπ?ζω να διαβ?σει? το μ?νυμα αυτ? και να μου απαντ?σει? σχετικ?,αν ?χει? κ?ποια ?ποψη π?νω στο θ?μα.Ευχαριστ?.

    Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看