ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

mobile-seo

Mobile SEO

Το 30% των χρηστ?ν του ?ντερνετ πλοηγε?τε σε αυτ? με κινητ?? συσκευ??, ε?τε αυτ?? ε?ναι tablets ? κινητ?. Στατιστικ?? ?ρευνε? δε?χνουν ?τι το μ?λλον του ?ντερνετ ε?ναι στα κινητ? και στα tablet ?που θα αντικαταστ?σουν τα laptop. Επ?ση?, σ?μφωνα με το authority site moz.com, το 2015 το 51% των αναζητ?σεων στη Google θα γ?νονται απ? κινητ?? συσκευ?? και smpartphones.

Με αφορμ? λοιπ?ν αυτ?? τι? εξελ?ξει?,? μ?λι? απ?κτησα απ? το skroutz.gr το ν?ο μου κινητ? Samsung Galaxy S4 Active. Μ?χρι τ?ρα ε?χα ?να Nokia 603 και με αυτ? ?χω γυρ?σει τα περισσ?τερα β?ντεο στο site μου. Αντιμετ?πιζα ?μω? π?ρα πολλ? προβλ?ματα στην πλο?γηση και στη σ?νδεση στο ?ντερνετ γιατ? το Nokia 603 ?τανε φτωχ? απ? ?ποψη επεξεργαστικ?? ισχ??.

Επ?ση?, η Nokia ?χει εξαγοραστε? απ? τη Microsoft που ?χει τη Bing, ανταγωνιστικ? μηχαν? αναζ?τηση? τη? Google, εν? η Samsung χρησιμοποιε? το λειτουργικ? Android, θυγατρικ?? τη? Google. Απ? ?ποψη SEO δηλαδ? και συμβατ?τητα? με την Google, προτιμ? το Android απ? το Windows Mobile, τουλ?χιστον μ?χρι στιγμ??.

Μετ? απ? μια περιπετει?δη αγορ? απ? το Skroutz.gr και το e-shop smarties.gr, του? οπο?ου? και ευχαριστ? θερμ? για την αντιμετ?πιση του προβλ?ματο? διαθεσιμ?τητα?, βλ?πετε με 326,00 € σ?μερα δεν πα?ρνει? το Samsung Galaxy S4 Active. Αποδε?χθηκε ?μω? ?τι η εταιρε?α Skroutz ε?ναι πολ? αξι?πιστη εταιρε?α και ?λοι οι εργαζ?μενοι τη? επαγγελματ?ε?.

Αυτ? δικαι?νει την επιλογ? μου να προτιμ?σω ?να ?γνωστο e-shop στο ?ντερνετ μ?σω του Skroutz.gr για τι? αγορ?? μου παρ? να απευθυνθ? στην παν?κριβη τοπικ? αγορ? ? στα μεταχειρισμ?να.

Η αντ?δραση του? στο α?τημα μου ?τι η παραγγελ?α μου καθυστ?ρησε 10 ημ?ρε? ?τανε ?μεση, ?ταν λ?με ?μεση, εννοο?με σε 2 λεπτ?! Ω? συν?πεια παρ?λαβα χθε? στι?18 Ιουν?ου του 2014 το Samsung Galaxy S4 που ε?χα παραγγε?λει με κ?ρτα απ? το Smarties.gr στι? 7 Ιουν?ου 2014.

Παρ?λο που το smarties ε?χε π?σει θ?μα κλοπ?? την ?δια ημ?ρα που ?κανα την παραγγελ?α μου ηλεκρονικ? και ω? συν?πεια το κινητ? που παρ?γγειλα το ε?χανε κλ?ψει, κατ?φερε να με εξυπηρετ?σει με μια μικρ? καθυστ?ρηση και ?να μικρ? ξεκαντ?λιασμα. – Ζητ?ω συγγν?μη αλλ? μου αρ?σει να ε?μαι ο εαυτ?? μου και στην δουλει? μου δεν κ?νω υποχωρ?σει?, ο?τε διαπραγματε?σει?, για αυτ? και:

 1. μου αρ?σει αυτ? που κ?νω
 2. το κ?νω καλ?
 3. και κοιμ?μαι ?συχο? το βρ?δι.

Mobile SEO και Personal Branding

Αυτ? η προσωπικ? παρ?κβαση ?χει ?μεση σχ?ση με το ?ρθρο Mobile SEO, για 3 λ?γου?:

 • Σα? προτρ?πω ?μα ε?στε επιχειρηματ?α? ? κ?τοχο? ιστοσελ?δα? στο ?ντερνετ, να αποκτ?σετε οπωσδ?ποτε συσκευ? τηλεφ?νου που να ανταποκρ?νεται στο mobile SEO.
 • Και για να σα? δε?ξω ?τι κ?θε επαγγελματ?α? χρει?ζεται τα αν?λογα επαγγελματικ? εργαλε?α για να λειτουργ?σει. Μη μ?νετε π?σω απ? την τεχνολογ?α.
 • Για λ?γου? personal branding. Π?ρα πολ? αντιγρ?φουν απ? το ?ντερνετ και κλ?βουν περιεχ?μενο κ?θε μ?ρα. Και γω το κ?νω στην προσπ?θεια μου για να ολοκληρ?σω την ?ρευνα μου για ?να θ?μα, ?πω? τ?ρα με το mobile SEO. ?μω? αυτ? το blog ε?ναι ?να προσωπικ? επαγγελματικ? blog. Δεν ε?μαι απρ?σωπο? και ?τι γρ?φω ε?ναι προσωπικ?? απ?ψει? που μπορε?τε να δοκιμ?σετε και να εξακριβ?σετε ? και να διαφων?σετε με αυτ??.? Σε ?να προσωπικ? blog ε?ναι αρκετ? δ?σκολο να κλ?ψει? αυτο?σιο το περιεχ?μενο ?ταν ε?ναι τ?σο προσωποποιημ?νο, αν και επιθυμ? να με αντιγρ?φουν και να με κλ?βουν περιεχ?μενο ?πω? και γ?νεται!

Αφο? λοιπ?ν παρ?λαβα το ν?ο μου τηλ?φωνο και ε?ναι αυτ? με το οπο?ο ?χω γυρ?σει το ν?ο βιντε?κι για το mobile SEO, κατ?γραψα αμ?σω? τι? πρ?τε? μου παρατηρ?σει? για το Mobile SEO και τα WordPress Themes.

Mobile SEO και WordPress Themes

Τα περισσ?τερα premium, δηλαδ? πληρωμ?να θ?ματα στο WordPress σ?μερα ε?ναι mobile optimized για τα κινητ?. ?τσι ε?ναι και ?λα τα θ?ματα τη? Solostream τα οπο?α ?χουν καταφ?ρει να αποδ?σουν στο μεγαλ?τερο μ?ρο? το site ?πω? φα?νεται και στο PC χωρ?? να υστερο?ν σε ταχ?τητα φ?ρτωση?, ποι?τητα και χωρ?? να αλλοι?νονται τα χαρακτηριστικ? και οι εφαρμογ?? του WordPress Site.

Παρ?λληλα ?χω δοκιμ?σει και μερικ? ακ?μα θ?ματα για να εντοπ?σω διαφορ?? στα κινητ?. Δ?ο τ?τοια θ?ματα που δοκ?μασα ?τανε τα

Και τα δ?ο ισχυρ?ζονται ?τι ε?ναι mobile ready, responsive, SEO ready κτλ. Εγ? το βρ?σκω αστε?ο να διαφημ?ζει? αυτον?ητα πρ?γματα. Επ?ση? μ?νο SEO θ?ματα δεν ε?ναι συγκριτικ? με αυτ? τη? Solostream. Εχθρ?? του καλο? ε?ναι το καλ?τερο και αυτ? ισχ?ει και στο mobile SEO.

Το nictitate σπ?ει σε μερικ? σημε?α το λογ?τυπο στα κινητ? και σου δ?νει την εντ?πωση ?τι κουν?ει. ?χει πρ?βλημα σταθερ?τητα? και πρ?βλημα πλο?γηση? στο μενο?.

Το ?διο κ?νει και το divi, ειδικ? η ?ξυπνη εφαρμογ? drag and drop με widgets και sliders, μ?νο ?ξυπνη δεν αποδυκνε?εται για τι? κινητ?? συσκευ??. Προβλ?ματα πλο?γηση?, μενο? και πολ? μεγ?λε? επιφ?νειε? δεν βοηθ?νε στο SEO και στην χρηστικ?τητα.

Γενικ? ?λα τα elegant themes και τα Kopatheme βασ?ζονται στην ?δια πλατφ?ρμα και φιλοσοφ?α κατασκευ?? και δεν με ικανοποιο?ν για αυτ? και τα αποφε?γω. Προτιμ? ?λλα θ?ματα και συστ?νω μ?χρι σ?μερα μ?νο την ?γκυρη και δοκιμασμ?νη εταιρε?α για WordPress Themes, Solostream.

Το θ?μα που χρησιμοποι? ε?ναι το Enlightened τη? Solostream και ?χει πολ? καλ? απ?δοση στα κινητ?. Ε?ναι mobile SEO Theme.

Mobile SEO και WordPress Plugins

Αφο? λοιπ?ν δεν μου ?ρεσαν ?πω? φαιν?τανε τα θ?ματα των παραπ?νω εταιρει?ν και στην φο?ρια μου να δοκιμ?σω και τη Solostream, δοκ?μασα μερικ? δωρε?ν WordPress Plugins για να δω πω? θα φα?νονται τα θ?ματα σε κινητ? και συγκεκριμ?να στο δικ? μου το Samsung S4.

Jetpack by Automatic

Το jetpack απ? την automatic, την εταιρε?α που δημιο?ργησε το WordPress το συστ?νω σαν plugin, ?μω? δεν συστ?νω τη χρ?ση τη? επιλογ??? mobile theme. Υποβαθμ?ζει το θ?μα σα? και τα χρ?ματα που χρησιμοποιε? ε?ναι μ?νο το μπλε και ?σπρο. Μ?λλον ξεπερασμ?νη η επιλογ? mobile theme για τα σημεριν? δεδομ?να.

WP Smart Mobile Theme Plugin

Το WP Smart Mobile Theme Plugin, αν και περι?χει τρει? επιλογ?? για να μετατρ?ψει το θ?μα σα? σε mobile theme, ε?ναι σχεδ?ν παρ?μοιο με το jetpack και δεν ?χει κ?ποιο ν?ημα για το 2014. Προτιμ?στε ?να premium wordpress theme παρ? ?να mobile plugin.

Παρ?γοντε? που επηρε?ζουν το Mobile SEO

Υπ?ρχουν πολλο? παρ?γοντε? που επηρε?ζουν το Mobile SEO σ?μερα. Οι περισσ?τεροι απ? αυτο?? αλλ?ζουν συνεχ??. Προβλ?πεται στο μ?λλον να υπ?ρχει μια ωρ?μανση τη? αγορ?? και τη? τεχνολογ?α? που τη δι?πει. Μερικο? παρ?γοντε? που ?χω εντοπ?σει επηρε?ζουν ?μεσα το WordPress SEO και το mobile seo στι? κινητ?? συσκευ?? σ?μερα:

 • Τεχνολογ?α κινητ?ν συσκευ?ν
 • Λειτουργικ? Προγρ?μματα κινητ?ν συσκευ?ν
 • Ασφ?λεια στα wifi δ?κτυα
 • Εξ?πλωση των wifi
 • WordPress Themes

Πλεονεκτ?ματα Mobile SEO

Σ?μφωνα με στατιστικ?? ?ρευνε?, οι χρ?στε? κινητ?ν συσκευ?ν που μπα?νουν στο ?ντερνετ ε?ναι πιο στοχευμ?νοι και πιο ποιοτικο? σε σ?γκριση με του? ?λλου? χρ?στε? που μπα?νουν απ? το PC.

Συγκεκριμ?να:

 • Μεγαλ?τερο ποσοστ? μετατροπ?? σε πελ?τε? των mobile χρηστ?ν. Μεγαλ?τερο ποσοστ? αγορ?ζει απ? το κινητ? του? μια υπηρεσ?α ? προ??ν αμ?σω? ? την ?δια μ?ρα που θα το βρουν απ? τη Google.
 • Χρ?στε? μεγαλ?τερη? εισοδηματικ?? τ?ξη?, τουλ?χιστον στο εξωτερικ?.
 • Μεγαλ?τερη αμεσ?τητα και αναδραστικ?τητα. Λογικ? γιατ? κουβαλ?? μαζ? σου το ?ντερνετ και την ηλεκτρονικ? σου επιχε?ρηση ?που πα?.
 • Περισσ?τερο traffic. Με το 30% περ?που των χρηστ?ν στο ?ντερνετ να μπα?νει απ? κινητ?? συσκευ??, ?μα δεν ?χετε ?να Mobile SEO site, θα χ?νετε καθημεριν? το 30% τη? επισκεψιμ?τητα? στο site σα?.
 • Μεγαλ?τερη ορατ?τητα στη Google. H google επιβραβε?ει ?λα τα site που ε?ναι mobile optimized, εν? τιμωρε? τα απαρχαιωμ?να και αργ? στη φ?ρτωση site.

Συμβουλ?? Mobile SEO και πρ?τη σελ?δα Google

Τελει?νοντα? αυτ? το επικ? ?ρθρο για το Mobile SEO, θα ?θελα να σα? δ?σω μερικ?? θεμελι?δει? συμβουλ?? για το mobile SEO και πω? να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google και να αυξ?σετε τι? πωλ?σει? στο ?ντερνετ ε?τε ?χετε e-shop ? site.

Μ?α πρ?σφατη ?ρευνα τη? Nielsen με θ?μα Mobile Path to Purchase Study? ?δειξε ?τι το 74% των χρηστ?ν κινητ?ν ψ?χνουν να αγορ?σουν κ?τι απ? το ?ντερνετ, εν? το 83% επιθυμε? να αγορ?σει κ?τι απ? το ?ντερνετ εντ?? ημ?ρα?.

Παρακ?τω σα? δ?νω μερικ?? συμβουλ?? SEO για το κεφ?λαιο Mobile SEO.

1. Εστιαστε?τε στην εμπειρ?α του χρ?στη κινητ?ν συσκευ?ν

Η εμπειρ?α του χρ?στη ε?ναι ο μοναδικ?? πιο σημαντικ?? παρ?γοντα? για την επιτυχ?α στο ?ντερνετ και στο SEO αυτ? τη στιγμ?. Ακ?μα και τα μεγαλ?τερα sites και e-shop αντιμετωπ?ζουν θ?ματα με την εμπειρ?α των χρηστ?ν και με τη βελτ?ωση του? καθημεριν?.

Η εμπειρ?α των χρηστ?ν ?χει πολ? μεγ?λο αντ?κτυπο στο αν θα ξαναεπιστρ?ψει ?να? χρ?στη? στο site σα? και αν θα αφ?σει κ?ποιο σχ?λιο, π?σε? σελ?δε? θα δει, αν γραφτε? στη λ?στα σα? και αν θα γ?νει τελικ? πελ?τη? ? ?χι.

Η google καταβ?λει καθημεριν? προσπ?θειε? για να βελτι?σει την εμπειρ?α των χρηστ?ν. Θα πρ?πει η α?σθηση του site σα? να συμβαδ?ζει με την στρατηγικ? SEO και στρατηγικ? περιεχομ?νου που ?χετε.

2. Δημιουργ?στε ?να site φιλικ? προ? τον χρ?στη κινητ?ν συσκευ?ν

Το responsive design δεν επαρκε? και δεν ε?ναι απ? μ?νο του παν?κεια στο SEO. Επ?ση? δεν ε?ναι ?μεσα το responsive design και παρ?γοντα? SEO. ?σο πιο απλ? ε?ναι το site σα? και ?σο πιο ε?κολο στη χρ?ση του τ?σο πιο πολ? επισκεψιμ?τητα θα ?χετε απ? smartphones και κινητ?.

Απλ? και ξεκ?θαρα χρ?ματα, ?χι περιττ?? κ?δικα? και ?χρηστα γραφικ? με sliders χωρ?? λ?γο ?παρξη?. Η λιτ?τητα, το περιεχ?μενο και η αξ?α που δ?νετε στον τελικ? χρ?στη ε?ναι πιο σημαντικ? απ? τα γραφικ?.

Μ?νο το 2014 αυξ?θηκαν παγκοσμ?ω? οι χρ?στε? των desktop PC του ?ντερνετ κατ? 12% εν? οι χρ?στε? ?ντερνετ μ?σω smartphones αυξ?θηκαν κατ? 125%.

Το mobile SEO ?χει πλ?ον την ?δια δυναμικ? και βαρ?τητα με το SEO γενικ?.

3. Μει?στε την ταχ?τητα φ?ρτωση? για τα κινητ?

Σ?μφωνα με τη Google σ?μερα η μ?ση σελ?δα για κινητ? φορτ?νει σε 7 δευτερ?λεπτα, χρ?νο? διπλ?σιο? απ? τον αναμεν?μενο. Η ταχ?τητα φ?ρτωση? μια? σελ?δα? ε?ναι παρ?γοντα? SEO και ?σο πιο γρ?γορη ε?ναι μια σελ?δα στο ?ντερνετ τ?σο πιο πολλ?? μετατροπ?? και πωλ?σει? ?χει.

Ειδικ? ε?ν πρ?κειται για e-shop. Μια αργ? και βαρι? σελ?δα μηδεν?ζει την εμπειρ?α χρ?στη και στην ουσ?α ε?ναι ?χρηστη αν η πλο?γηση τη? ε?ναι αδ?νατη λ?γω καθυστ?ρηση? φ?ρτωση?.

Το φιλ? του θαν?του για το site σα? απ? ?ποψη SEO ε?ναι η ταχ?τητα φ?ρτωση?. Αργ? sites τιμωρο?νται απ? τη Google και τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και χ?νουν αρκετ?? θ?σει? στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των αναζ?τηση?.

4. Χρησιμοποι?στε απλ? web design με στ?χο την χρηστικ?τητα

Δεν ε?ναι αν?γκη να το ξαναπ?, το SEO ξεκιν?ει απ? το web design και ?σο πιο απλ? ε?ναι το design τ?σο πιο SEO ε?ναι.

5. Μπε?τε στο πνε?μα των χρηστ?ν κινητ?ν και μ?θετε τι θ?λουν απ? το site σα?

Μετ? την εισαγωγ? του Google’s Hummingbird algorithm, θεωρητικ? η Google αναγνωρ?ζει την πρ?θεση του χρ?στη των smartphones και τον βοηθ?ει στι? αναζητ?σει? με αναγν?ριση φων??? και ?λλα θεαματικ? πρ?γματα που θα τα θ?σω σε δοκιμ? τι? ερχ?μενε? ημ?ρε? για να δω ε?ν και κατ? π?σο ισχ?ουν και ?μα ισχ?ουν και για τη χ?ρα μα?.

Ε?ναι γνωστ? πω? η Google κ?νει εξαγγελ?ε? ?πω? παλι? σαν την Κυβ?ρνηση Καραμανλ? με δηλ?σει? τ?που θα λ?μψει η αλ?θεια και μετ? δι?λυαν τη βουλ? για να μην λ?μψει η αλ?θεια. Πολλ?? ενημερ?σει? δεν ισχ?ουν για την ελληνικ? γλ?σσα και για ?λλε? γλ?σσε? εν? πολλ? προβλ?ματα που θεωρητικ? ε?χε η Google εξαλε?ψει, ακ?μα υπ?ρχουν ?πω? το εκπληκτικ? exact match domain.

?μω? μερικ? πρ?γματα που θα ?θελα να επισημ?νω ?τι ?ντω? ?χουνε μια β?ση ε?ναι οι τοπικ?? ? οι γεωγραφικ?? αναζητ?σει? και η γεωγραφικ? εγγ?τητα του server, τη? επιχε?ρηση? και του χρ?στη. Δ?νεται μεγαλ?τερη βαρ?τητα στα κινητ? στο Google Local απ? ?τι στα PC.

6. Υπολογ?στε την ηχητικ? αναζ?τηση και τι? λ?ξει? κλειδι?

Αυτ? ε?ναι ?να χαρακτηριστικ? που δεν ?χω δοκιμ?σει ακ?μα με το ν?ο μου smartphone. Μερικ?? ερωτ?ματα που θ?λω να απαντ?σω αφο? το δοκιμ?σω ε?ναι:

 • ε?ν ισχ?ει για την ελληνικ? γλ?σσα
 • ε?ν ε?ναι χρηστικ? και
 • ε?ν ?χει λ?γο ?παρξη? το voice search.

Σ?ντομα θα δο?με και θα μπορ?σετε μ?σα απ? αυτ? το SEO Web Design Blog να μ?θετε τα αποτελ?σματα και τι? τελευτα?ε? εξελ?ξει?. Με?νετε συντονισμ?νοι και γραφτε?τε στο site μου και στα δωρε?ν μαθ?ματα SEO αξ?α? 129€!

Μ?πω? ξ?χασα κ?τι; Σ?γουρα, ?μα νομ?ζετε ?τι ξ?χασα κ?τι και θ?λετε να το πε?τε ? να πε?τε τη γν?μη σα?, μπορε?τε να αφ?σετε ?να σχ?λιο κ?τω απ? το ?ρθρο. Σα? ευχαριστ? πολ?.

Mobile SEO Πηγ??

 1. 6 Essential Elements for Mobile SEO Success in 2014
 2. How Can Mobile SEO Help my Non-Mobile or Local Business?
 3. The Definitive Guide to Google’s New Mobile SEO Rules
 4. How To Master Mobile SEO In?2014

?

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看