ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

yandex-search engine russia

Η μηχαν? αναζ?τηση? Yandex τιμ?ρησε πωλητ?? BackLinks

Δε?τε ποιε? ιστοσελ?δε? επηρε?ζει και τι θα πρ?πει να μ?θετε ?σοι κ?νετε εξαγωγ?? στη Ρωσ?α

Η Ρωσικ? μηχαν?? αναζ?τηση? Yandex και ο μεγαλ?τερο? ανταγωνιστ?? τη? Google στην Σλ?βικη και Ρωσ?φωνη αγορ? των 300 εκατομμυρ?ων προχ?ρησε σε μαζικ? τιμωρ?α πωλητ?ν backlink.

Η μηχαν? αναζ?τηση? Yandex ακολουθε? επακριβ?? τα χν?ρια τη? Google και προσπαθε? και η ?δια να καταπολεμ?σει το spam και του? spammers που προσπαθο?ν να χειραγωγ?σουν τα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Η Yandex τιμ?ρησε το TIC score, ?ναν δε?κτη αν?λογο του PageRank τη? Google το οπο?ο αποτελε? μ?ρο? του AGS penalty algorithm.

?πω? λ?με για παρ?δειγμα Panda Update ?τσι και η Yandex στα χν?ρια τη? Google λανσ?ρει ν?ε? αναβαθμ?σει? στον αλγ?ριθμο τη? με παρ?ξενε? Ρωσικ?? ονομασ?ε?.

Η αναβ?θμιση του αλγορ?θμου τη? Yandex που στοχε?ει και χτυπ? τι? ιστοσελ?δε? των πωλητ?ν συνδ?σμων λ?γεται AGS, εν? η αναβ?θμιση του αλγορ?θμου που βρ?σκει και πλ?ττει τι? ιστοσελ?δε? των αγοραστ?ν αυτ?ν των backlink λ?γεται Minusinsk. – Η κατ?σταση μου θυμ?ζει ψυχροπολεμικ? κλ?μα του ’60 με εκτοξε?σει? πυρα?λων Spoutnik και Apollon.

Ω? αποτ?λεσμα τη? ν?α? κυκλοφορ?α? του αναβαθμισμ?νου αλγορ?θμου, πολλ?? ιστοσελ?δε? ε?δαν την οργανικ? του? επισκεψιμ?τητα να καταποντ?ζεται.

Δεν ε?ναι η πρ?τη φορ? που η Ρ?σικη μηχαν? αναζ?τηση? ?ριξε δι?φορα links και ιστοσελ?δε? για να τι? επαναφ?ρει στην παλι? κατ?ταξη αργ?τερα.

Τ?ρα κατ? π?σο επηρε?ζει το γεγον?? αυτ? την ελληνικ? αγορ? ε?ναι ?να μεγ?λο θ?μα προ? συζ?τηση.

Επηρε?ζονται μ?νοι ?σε? ιστοσελ?δε? ?χουνε στοχε?σει την Ρωσικ? αγορ? και κ?ποιε? ?λλε? εθνικ?? αγορ?? ?πω? αυτ? τη? Τουρκ?α?, Ουκραν?α?, Καζακστ?ν και Λευκορωσ?α? και μ?νο ?σοι ασχολο?νται με την Yandex.

Το μ?θημα που θα πρ?πει να π?ρουμε ?λοι μα? ε?ναι να αποφε?γουμε τα πληρωμ?να backlinks.

Επ?ση? ανακο?νωσε ?τι θα μπει και στην αγορ? τη? Κ?να?.

Στο εγγ?? μ?λλον προβλ?πεται η Yandex να εξαπλωθε? και να χτυπ?σει και την π?ρτα μα? και να μπει στην Ελληνικ? αγορ?.

Ποια ε?ναι η Yandex;

H Yandex ε?ναι μια Ρωσικ? εταιρε?α υπηρεσι?ν ?ντερνετ που λειτουργε? τη μεγαλ?τερη μηχαν? αναζ?τηση? στην Ρωσ?α ?που κατ?χει το 60% τη? τοπικ?? αγορ??, ?ναντι του 26% που κατ?χει η Google σ?μφωνα με την Comscore.com.

Η παρουσ?α τη? σε ?λλε? γειτονικ?? χ?ρε? τη? Ρωσ?α? ?πω? η Τουρκ?α, το Καζακστ?ν, η Ουκραν?α και η Λευκορωσ?α ε?ναι πολ? ενισχυμ?νη και ξεπερν?ει και την ?δια την Google και σε αυτ?? τι? εθνικ?? αγορ??.

Απ? ?ποψη ποι?τητα? αποτελεσμ?των για μ?να η Yandex ε?ναι λ?γο χειρ?τερη απ? τη Bing και τελε?ω? χ?λια συγκριτικ? με τη Google. ?μω? δεν γ?νεται να καλ?ψει? μια τερ?στια αγορ? απ? την Ιρλανδ?α και με αμερικ?νικε? β?σει?. Γνωστ? ?τι πολιτισμικ? η Ρωσ?α διαφ?ρει απ? την Αμερικ? κατ? πολ?.

Ο λ?γο? που ε?ναι πρ?τη σε αυτ?? τι? αγορ?? ε?ναι η εκ του σ?ννεγη? παρουσ?α, η προσφορ? υψηλ?? ποι?τητα? εργαλε?ων και δωρε?ν υπηρεσι?ν ?πω? το yandex mail και η γν?ση τη? αγορ??.

Σε καμ?α περ?πτωση δεν ε?ναι ο αλγ?ριθμο? αναζ?τηση? τη? Yandex το δυνατ? τη? σημε?ο. Επειδ? ?μω? στον καπιταλισμ? χρει?ζεται η πολυφων?α για να ενισχ?σει την ανταγωνιστικ?τητα και να ωθ?σει την ?ρευνα και την αν?πτυξη συμφων? με το ?ργο και την προσπ?θεια τη? Yandex.

Προσωπικ? δεν ?χω ασχοληθε? με καμ?α ?λλη μηχαν? αναζ?τηση? εκτ?? τη? Google και θεωρ? ?τι δεν ?χω βγει χαμ?νο? μ?χρι σ?μερα απ? την επιλογ? μου.

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看