ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

MEGALES ETAIREIES WORDPRESS KATASKEVI ISTOSELIDON-1

Γιατ? οι μεγ?λε? εταιρε?ε? επιλ?γουν το WordPress για την ιστοσελ?δα του?;

Περιεχ?μενα

Γεια σα? φ?λοι μου, ?να μεγ?λο θ?μα που θα ?θελα σ?μερα να αγγ?ξω ε?ναι σχετικ? με τον μ?θο ?τι το WordPress δεν κ?νει για μεγ?λε? εγκαταστ?σει?, ? ?τι δεν σηκ?νει χιλι?δε? προ??ντα ? ?τι ?χει πρ?βλημα στι? ρυθμ?σει? ? στο να τρ?ξει γρ?γορα και να δεχτε? χιλι?δε? επισκ?πτε? ?πω? ?να custom site.

Επειδ? ?μω? συμβα?νει το αντ?θετο και το WordPress ε?ναι ιδανικ? για μεγ?λε? εγκαταστ?σει?, θα μιλ?σω με στοιχε?α και αποδε?ξει? και ?χι με εικασ?ε? και φ?με? για να σα? δε?ξω ?τι ?λε? οι μεγ?λε? εταιρε?ε? το προτιμο?ν για να τρ?ξουν τα τερ?στια sites του? που υποστηρ?ζονται απ? τερ?στια datacenters.

Αρχικ? ?θελα να μιλ?σω μ?νο για το πω? να ρυθμ?σετε μια μεγ?λη εγκατ?σταση σε WordPress αλλ? βλ?πετε η δημοτικ?τητα του θ?ματο? με ?κανε και με εμ?να να αλλ?ξω γν?μη.

Για να δε?τε γιατ? οι μεγ?λε? εταιρε?ε? χρησιμοποιο?ν το WordPress, διαβ?στε παρακ?τω.

Τι θα καλ?ψουμε σε αυτ? το ?ρθρο;

Το WordPress ε?ναι φημισμ?νο για την χρ?ση του στι? μικρ?? και μικρομεσα?ε? επιχειρ?σει?, υποστηρ?ζοντα? δεκ?δε? μικρ?? ιστοσελ?δε? και μικρ? ηλεκτρονικ? καταστ?ματα. Τι συμβα?νει ?μω? ?ταν το ?διο CMS καλε?τε να ανταπεξ?λθει σε τερ?στιε? εγκαταστ?σει? με πολ? μεγ?λε? απαιτ?σει?, πολλο?? χρ?στε? και τερ?στιο περιεχ?μενο;

 1. Παραδε?γματα απ? μεγ?λε? φ?ρμε? και μεγ?λα brands που χρησιμοποιο?ν το WordPress.
 2. Μ?θοι ?τι το WordPress δεν ε?ναι ασφαλ?? για μεγ?λα εταιρικ? sites.
 3. Μ?θοι ?τι το WordPress ε?ναι αργ? και δεν μπορε? να διαχειριστε? ταυτ?χρονα πολλ?? αναζητ?σει? στην β?ση του ? μεγ?λο traffic.
 4. Μ?θοι ?τι το WordPress δεν ε?ναι επεκτ?σιμο για μεγ?λε? ιστοσελ?δε?.
 5. Γιατ? το να δημιουργ?σετε ?να custom WordPress Theme ε?ναι η καλ?τερη λ?ση απ? το να προτιμ?σετε ?να custom site.
 6. Τα πραγματικ? οφ?λη τη? βελτιστοπο?ηση? ιστοσελ?δων (SEO) που ?χουν ?λα οι ιστοσελ?δε? σε WordPress που χρησιμοποιο?ν την τεχνολογ?α HTML5 και ε?ναι responsive.
 7. Ε?ναι το WordPress η καλ?τερη πλατφ?ρμα διαχε?ριση? και κατασκευ?? ιστοσελ?δα? για την δικ? σα? επιχε?ρηση;

Γιατ? οι μεγ?λε? εταιρε?ε? χρησιμοποιο?ν custom design WordPress sites;

Αν και μ?νο το 4% των ιστοσελ?δων στο ?ντερνετ ε?ναι mobile friendly, το WordPress ?χει κ?νει ?να μεγ?λο β?μα εμπρ??, αφο? ?λα τα ν?α θ?ματα σε WordPress ε?ναι κατ? 99% mobile friendly.

?τσι μπορε?τε πολ? ε?κολα να αποκτ?σετε ?να mobile friendly WordPress site εφ?σον ?χετε ?δη WordPress site απλ?? αλλ?ζοντα? το θ?μα σα?.

Μερικ?? εταιρε?ε? που ?χουν αντιληφθε? πρ?τε? τα πλεονεκτ?ματα και την ευελιξ?α των ιστοσελ?δων σε WordPress και το χρησιμοποιο?ν εδ? και χρ?νια για την δικ? του? εταιρικ? ιστοσελ?δα ε?ναι οι εξ??:

The Wall Street Journal

the-wall-street-journal

?να? βετερ?νο? των ειδ?σεων και τη? ενημ?ρωση?, η? Wall Street Journal χρησιμοποιε? εδ? και χρ?νια το WordPress για να λειτουργ?σει το τερ?στιο σε μ?γεθο? ειδησεογραφικ? site τη? το οπο?ο ε?ναι ε?κολο στην περι?γηση, γρ?γορο και φιλικ? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? λ?γω τη? χρ?ση? του WordPress.

Επειδ? ε?ναι φιλικ? προ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?, οι αρ?χνε? αναζ?τηση? τη? Google μπορο?ν να διατρ?ξουν, να βρουν και να ταξινομ?σουν ?λο το περιεχ?μενο ε?τε αυτ? προορ?ζεται για κινητ? ε?τε για σταθερο?? υπολογιστ??.

LinkedIn

linkedin

Το επ?σημο blog του LinkedIn τρ?χει και αυτ? σε WordPress. Γιατ? μια τ?σο μεγ?λη εταιρε?α social media που ?χει αναπτ?ξει την δικ? τη? custom πλατφ?ρμα λογισμικο? κοινωνικ?? δικτ?ωση? να μην εμπιστε?εται ?να custom blog design και να προτιμ? το WordPress;

Ποια οφ?λη βλ?πει το LinkedIn στο WordPress που ο μ?σο? χρ?στη? ? ιδιοκτ?τη? ιστοσελ?δα? ? eshop δεν μπορε? να διακρ?νει;

Μ?πω? ε?στε τυφλωμ?νοι απ? την παραπληροφ?ρηση τη? μεγ?λη? μερ?δα? των προγραμματιστ?ν που ο καθ?να? ?χει τι? δικ?? του ιδ?ε? και το δικ? του πρ?γραμμα κατασκευ?? ιστοσελ?δων;

Δεν μπορε? το 28% των ιστοσελ?δων σ?μερα να τρ?χει σε WordPress και να ε?ναι λ?θο?.

ebay

ebay

Το εντυπωσιακ?τερο ?λων ε?ναι ?τι η μεγ?λη πλατφ?ρμα πλειστηριασμ?ν Ebay και online αγορ?ν που ε?χε στην κατοχ? τη? και το Paypal να χρησιμοποιε? και αυτ? το WordPress για το εταιρικ? blog τη?.

Facebook Newsroom

facebook-newsroom

Αλλ? το απ?στευτο ε?ναι ?τι ακ?μα και το ?διο το Facebook χρησιμοποιε? το WordPress ω? επαγγελματικ? εργαλε?ο στο Facebook Newsroom τη?.

Το ?διο το Facebook που ?χει αναπτ?ξει τη δικι? του γλ?σσα προγραμματισμο? (FBML) που ε?ναι παρακλ?δι τη? HTML, δεν μπορο?σε να αναπτ?ξει το δικ? του λογισμικ? για blog;

Η απ?ντηση ε?ναι θα μπορο?σε αλλ? δεν ?ταν αναγκα?ο γιατ? υπ?ρχε η ?τοιμη και β?λτιστη λ?ση του WordPress που στοιχ?ζει πολ? λιγ?τερο απ? το να αναπτ?ξει κ?ποιο? το δικ? του πρ?γραμμα διαχε?ριση? περιεχομ?νου που θα στο?χιζε πολ? περισσ?τερα.

Σε αντ?θεση με μερικο?? προγραμματιστ?? τη? πεντ?ρα? που νομ?ζουν ?τι το δικ? του? custom CMS ε?ναι το καλ?τερο και ?τι το WordPress ε?ναι μ?νο για φοιτητ??. Η αλ?θεια ε?ναι ?τι το κ?στο? αν?πτυξη? μια? εφαρμογ?? δεν ε?ναι ιδια?τερα μεγ?λο, ?μω? το κ?στο? αναβ?θμιση?, δημιουργ?α? ν?ων εκδ?σεων και ν?ων προσθ?των ε?ναι υπ?ρογκο και πολλ?? επιχειρ?σει? ακ?μα και αυτ?? που αν?κουν στο Fortune 500 δεν θ?λουν να το επωμιστο?ν.

Και φυσικ?, η λ?στα με τι? μεγ?λε? επιχειρ?σει? που χρησιμοποιο?ν WordPress δεν σταματ?ει εδ? και συνεχ?ζεται.

Σ?μφωνα με την Michelle Robbins, αντιπρ?εδρο τη? εταιρε?α??Vab Media που ?χει στην δι?θεση τη? δεκ?δε? ιστοσελ?δε?, μ?σα σε αυτ?? και η ιστοσελ?δα Searchengineland με π?νω απ? 20.000 σελ?δε? περιεχ?μενο?μα? δ?νει την απ?ντηση γιατ? αυτ? χρησιμοποιε? το WordPress.

Το WordPress ε?ναι μια λ?ση που ?να μ?γεθο? ταιρι?ζει σε ?λου? και ?λα. Η πλατφ?ρμα ε?ναι ανοιχτο? κ?δικα και την υποστηρ?ζει η μεγαλ?τερη κοιν?τητα προγραμματιστ?ν παγκοσμ?ω?. Αυτο? οι προγραμματιστ?? φροντ?ζουν ?στε να βγα?νουν εγκα?ρω? ν?α πρ?σθετα ασφαλε?α? και ν?ε? αναβαθμ?σει? κ?θε μ?να.

Στον ?διο χ?ρο του WordPress υπ?ρχουν δεκ?δε? εμπορικ?? εταιρε?ε? που ?χουν αναπτ?ξει πρ?σθετα ασφαλε?α? και ?χουν πρ?σβαση στον πηγα?ο κ?δικα ?στε να προλ?βουν πιθαν? προβλ?ματα δι?ρρηξη? ασφαλε?α? και να αποτρ?ψουν επ?δοξου? hackers.

Με τον ?διο τρ?πο εισ?γονται κ?θε μ?να δεκ?δε? ν?ε? βελτι?σει? που κ?νουν το WordPress ταχ?τερο, πιο σ?γχρονο και με λιγ?τερα προβλ?ματα απ? κ?θε ?λλο CMS.

Ο μ?θο? ?τι το WordPress δεν ε?ναι ασφαλ?? για μεγ?λα εταιρικ? sites

Βασικ?, θα πρ?πει να καταλ?βουμε ?τι καν?να? και καμ?α ιστοσελ?δα δεν μπορε? να ε?ναι 100% ασφαλ? στο ?ντερνετ. ?λοι οι διαφορετικο? τ?ποι και κατηγορ?ε? ιστοσελ?δων μπορο?ν να π?σουν θ?ματα επ?δοξων χ?κερ?. Μερικ?? απ? τι? εταιρε?ε? που ε?χαν προβλ?ματα ασφαλε?α? λ?γω χ?κερ? στο παρελθ?ν ε?ναι και οι παρακ?τω:

 • CitiGroup (2011)

 • Google (2009, 2011, 2012)

 • Lockheed Martin (2011) ?(Ο μεγαλ?τερο? κατασκευαστ?? ?πλων στην Αμερικ?)

 • Sony PlayStation (2011)

 • Zappos.com (2012)

?λα αυτ? τα παραπ?νω sites δεν ?ταν σε WordPress ?ταν σημει?θηκαν οι επιθ?σει?, πρ?γμα που καταρρ?πτει απ? μ?νο του τον μ?θο ?τι τα WordPress sites δεν ε?ναι ασφαλ?. Και να μην ξεχν?με ?τι αυτ?? οι εταιρε?ε? ε?χαν ?δη την περ?οδο που σημει?θηκαν οι πετυχημ?νε? επιθ?σει? απ? του? χ?κερ? ολ?κληρα τμ?ματα για την ασφ?λεια στο ?ντερνετ με δεκ?δε? προγραμματιστ??.

Η πλατφ?ρμα του WordPress μπορε? να αποτελ?σει δ?θεν ε?κολο υποψ?φιο στ?χο των χ?κερ? (για να β?λουν παρ?νομα links ? να τοποθετ?σουν malware) αλλ? αυτ? συμβα?νει μ?νο ?ταν δεν ?χουμε εν?μερα τα πρ?σθετα του WordPress, το ?διο το WordPress και δεν κρατ?με και τον server μα? εν?μερο.

Μπορε?τε να μ?θετε περισσ?τερα για την ασφ?λεια στο WordPress στο εκπληκτικ? ?ρθρο: WordPress – Ο απ?λυτο? οδηγ?? ασφαλε?α?

Μ?θοι ?τι τοWordPress ε?ναι αργ? και δεν μπορε? να διαχειριστε? ταυτ?χρονα πολλ?? αναζητ?σει? στην β?ση του ? μεγ?λο traffic

Πριν ξεκιν?σετε την κατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, σκεφτε?τε το κεφ?λαιο hosting πολ? σοβαρ?. Το σωστ? hosting απ? μ?νο του μπορε? να σα? γλιτ?σει απ? πολλ? θ?ματα ασφ?λεια? και ταχ?τητα? στο ?ντερνετ.

Για ?λα τα μεγ?λα sites η επιλογ? εν?? αξι?πιστου και γρ?γορου hosting σε dedicated server ? σε VPS ε?ναι αναγκα?α. Το να πληρ?νεται 6€ το μ?να hosting σε εταιρε?ε? ?πω? η GoDaddy, Hostgator και ?λλε? δεν αποτελε? ?ξυπνη κ?νηση.

Χρει?ζεστε μια εταιρε?α hosting που να παρ?χει σωστ?? λ?σει? ταχ?τητα? φ?ρτωση?, που σημα?νει ταχ?τητα? επεξεργαστ? στον Server, ασφ?λεια? και να μπορε? να εξυπηρετ?σει δεκ?δε? επισκ?ψει? και αιτ?ματα στη β?ση δεδομ?νων ταυτ?χρονα χωρ?? να γονατ?ζει.

Στην πορε?α μου στο χρ?νο ?χω δοκιμ?σει, την ?χω πατ?σει και ?χω αλλ?ξει δεκ?δε? εταιρε?ε? hosting. Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα απ? τι? προσωπικ?? μου εμπειρ?ε? και παθ?ματα στο hosting και να γλιτ?σετε τον εαυτ? σα? απ? πολ? χρ?νο, κ?πο και χρ?ματα στο ?ρθρο: Η μα?ρη λ?στα του Web Hosting No3

Μ?θοι ?τι το WordPress δεν ε?ναι επεκτ?σιμο για μεγ?λε? ιστοσελ?δε?

Και τ?ρα π?με στην παραμ?θα νο?μερο τρ?α, ?τι το WordPress δεν ε?ναι επεκτ?σιμο (scalable) για μεγ?λε? ιστοσελ?δε?.

Εδ? θα σα? απογοητε?σω και π?λι φ?λο μου γιατ? η επεκτασιμ?τητα του WordPress ε?ναι ?πειρη. Με ?λλα λ?για το WordPress ε?ναι 100% επεκτ?σιμο και καλ?πτει σχεδ?ν το 99% των αναγκ?ν για εταιρικ? site ?λων των επιχειρ?σεων.

Επ?ση? ?χει καταγραφε? και στα χρονικ? ?τι ?χει δημιουργηθε? και site σε WordPress για να κατευθ?νει πυρα?λου? στο δι?στημα. Σ?μφωνα με το ?γκυρο site Wpmudev.org, μια εγκατ?σταση WordPress μπορε? να εξυπηρετ?σει ταυτ?χρονα μισ? εκατομμ?ριο blogs σε περιβ?λλον multisite και 8 εκατομμ?ρια pageviews το μ?να.

Το μυστικ? τη? επεκτασιμ?τητα? του WordPress κρ?βεται στα τρ?α παρακ?τω πρ?γματα:

 • Στο web hosting ? μ?λλον στον web server που θα το φιλοξεν?σει ? στην συστοιχ?α των server και στι? απαρα?τητε? ρυθμ?σει? του
 • Στη ρ?θμιση τη? β?ση? δεδομ?νων
 • Στι? ρυθμ?σει? του κ?δικα του ?διου του WordPress

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα για αυτ? στο ?ρθρο:

Γιατ? το να δημιουργ?σετε ?να custom WordPress Theme ε?ναι η καλ?τερη λ?ση απ? το να προτιμ?σετε ?να custom site

Προσωπικ? ?χω αγορ?σει, δοκιμ?σει και κατεβ?σει π?νω απ? 2.000 θ?ματα στο WordPress. Αυτ? τη στιγμ? ?χω στην κατοχ? μου π?νω απ? 1.000 θ?ματα στο WordPress και ?πω? καταλαβα?νετε ?χω καταλ?βει και κατανο?σει την σημαντικ?τητα εν?? σωστο? θ?ματο? και εν?? θ?ματο? που ε?ναι κομμ?νο και ραμμ?νο στα μ?τρα του πελ?τη.

Για να δημιουργ?σετε ?να σωστ? website κ?νοντα? ελ?χιστη χρ?ση κ?δικα, πρ?γμα που ε?ναι σωστ? και απ? ?ποψη SEO, αλλ? και απ? ?ποψη ταχ?τητα? και λειτουργικ?τητα? θα πρ?πει να προσαρμ?σετε στι? αν?γκε? του πελ?τη την ιστοσελ?δα του και φυσικ? το WordPress Theme.

?τσι θα ?χετε τα λιγ?τερα προβλ?ματα στον κ?δικα και θα ?χετε και το καλ?τερο αισθητικ? αποτ?λεσμα. Θα μπορ?σετε να αποδ?σετε καλ?τερα τα χρ?ματα και το λογ?τυπο ? την εταιρικ? ταυτ?τητα τη? επιχε?ρηση?.

Για αυτ? το λ?γο ?χω προτιμ?σει το Genesis Framework τη? StudioPress.

Η φιλοσοφ?α του μητρικο? θ?ματο? και child theme ε?ναι εξ?σου σημαντικ? στο να μπορο?με να κ?νουμε update και στο θ?μα του WordPress χωρ?? να ?χουμε προβλ?ματα αλλαγ?ν στο οπτικ? περιβ?λλον ? στο CSS.

Επ?ση?, η καθαρ?τητα στον κ?δικα που δεν ε?χε περιττ? πρ?γματα και ?ταν πραγματικ? καλογραμμ?νο? ?ταν δ?ο απ? τα δυνατ? σημε?α του Genesis Framework. Σε αυτ? θ?λω να προσθ?σω ?τι θα πρ?πει π?ντα να προτιμ?τε Αμερικ?νικε? εταιρε?ε? θεμ?των σε WordPress και να αποφε?γεται του? Ινδο??, Κιν?ζου?, Πακιστανο?? και τριτοκοσμικο??. Δεν ε?ναι μ?νο τριτοκοσμικο? στην οικονομ?α αλλ? και στον κ?δικα που χρησιμοποιο?ν.

Τα πραγματικ? οφ?λη τη? βελτιστοπο?ηση? ιστοσελ?δων (SEO) που ?χουν ?λα οι ιστοσελ?δε? σε WordPress που χρησιμοποιο?ν την τεχνολογ?α HTML5 και ε?ναι responsive

Τα περισσ?τερα θ?ματα σε WordPress σ?μερα χρησιμοποιο?ν τεχνολογ?α HTML 5 και ε?ναι εκτ?? απ? responsive και φιλικ? προ? τα κινητ? και ?λε? τι? κινητ?? συσκευ??.

Β?βαια, εμε?? π?γαμε ?να β?μα πιο π?ρα απ? αυτ?ν την φιλοσοφ?α και σαν εταιρε?α ?χουμε υιοθετ?σει το Mobile First Design ? τον Σχεδιασμ? Πρ?τα για Κινητ?.

Οι αναζητ?σει? στα κινητ? ?χουν ξεπερ?σει κατ? πολ? τι? αναζητ?σει? στα σταθερ? μηχαν?ματα και στου? σταθερο?? υπολογιστ??. ?τσι θα πρ?πει να ?χετε φροντ?σει ?στε να ?χετε ?δη κ?ποιο θ?μα στην ιστοσελ?δα σα? που να ε?ναι mobile friendly και mobile first αλλι?? θα ?χετε πτ?ση στη Google στι? αναζητ?σει? για κινητ? και για κινητ?? συσκευ??.

Σχετικ? με την τεχνολογ?α HTML 5, μ?νο ?να μικρ? ποσοστ? των ιστοσελ?δων στο ?ντερνετ ε?ναι responsive σ?μερα εν? ?να ακ?μα μικρ?τερο ποσοστ? τη? τ?ξεω? του 4% ε?ναι mobile friendly.

Η αλλαγ? εν?? site που ε?ναι σε custom design σε mobile friendly και σε responsive design ε?ναι πολλ?? φορ?? πονοκ?φαλο? ειδικ? ?μα ε?ναι κακογραμμ?νο και ?μα ο κ?δικα? του ε?ναι απαρχαιωμ?νο?.

Στην περ?πτωση που ?χετε WordPress site η αλλαγ? απ? μην responsive theme ε?ναι λιγ?τερο επ?πονη και λιγ?τερο χρονοβ?ρα.

Σχετικ? με το SEO, η Google ανεβ?ζει πιο ψηλ? στην κατ?ταξη τη? ?λα τα site που χρησιμοποιο?ν HTML 5 ?ναντι αυτ?ν που ?χουν παλι? κ?δικα ? γλ?σσε? προγραμματισμο? που δεν χρησιμοποιο?νται.

?λλωστε ο λ?γο? που χρησιμοποι?θηκε η HTML 5 ε?ναι για να λυθο?ν τα προβλ?ματα αν?γνωση? και προσπ?λαση? αντικειμ?νων και γραφικ?ν σε flash απ? τι? αρ?χνε? τη? Google.

Ε?ναι το WordPress η καλ?τερη πλατφ?ρμα διαχε?ριση? και κατασκευ?? ιστοσελ?δα? για την δικ? σα? επιχε?ρηση;

Αυτ? την ερ?τηση σα? την αφ?νω για να την απαντ?σετε μ?νοι σα? ?μα δηλαδ? το WordPress ε?ναι το καλ?τερο CMS, ?μα κ?νει για eshop και ?μα θα πρ?πει να το χρησιμοποι?σετε.

Για μ?να το WordPress ?χει την τελει?τερη αρχιτεκτονικ? ακ?μα και ω? eshop για τι? μηχαν?? αναζ?τηση?. ?χει το πιο ε?χρηστο περιβ?λλον χρ?ση? και ε?ναι ιδανικ? για μικρ? αλλ? και για πολ? μεγ?λα sites.

Επ?ση?, επειδ? σηκ?νει ?πειρη παραμετροπο?ηση, μπορε? να χρησιμοποιηθε? και για custom design θ?ματο? και να καλ?ψει σχεδ?ν ?λε? τι? αν?γκε? μια επιχε?ρηση?.

Επειδ? το ?διο το WordPress ?χει χιλι?δε? επεκτ?σει? μπορε? κ?ποιο? να κατασκευ?σει δεκ?δε? διαφορετικ? sites με αυτ? ?πω? forums, eshops, social media κτλ.

Δε?τε περισσ?τερα για την κατασκευ? ιστοσελ?δων σε WordPress:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

4 Σχ?λια. Leave new

 • Γι?ννη για ?λλη μια φορ? συγχαρητ?ρια για το ?ρθρο σου, απ? ?να συν?δελφο και ?χι απλ? επισκ?πτη. Το joomla το ακολουθε? το moto του ΙΚΕΑ “καλ? τ?χη στην συναρμολ?γιση…””.
  Σε πολ? λ?γο απ? σ?μερα δεν θα χρει?ζεται να γρ?φουμε πια για τα οφ?λη του WP καθ?? το μερ?διο αγορ?? που καταλαμβ?νει θα το καταστ?σει μον?δρομο στην επιλογ? πλατφ?ρμα?.
  Δεν απ?χουμε πολ? απ? το να ανακοιν?σει η Google τον 201 παρ?γοντα που θα λ?ει: “και τ?λο? να ε?ναι το site σου στημ?νο σε WordPress”.

  Απ?ντηση
  • και να το συναρμολογ?σει? Λευτ?ρη, ακ?μα και να πεδευτει? μηνε? σε Joomla, ?χει τ?σα λ?θοι κατασκευαστικα σαν CMS που ε?ναι καμ?νο χαρτ?. Xαλασα ενα σαιτ σε Τζουμλα που κοστιζε σε χρονο μονο 10.000 ευραιου?.
   Το wordpress ε?ναι το μ?νο για μενα που αξιζει, ειναι σαν το παλιο καλο κρασι. Οσο παλιωνει τοσο καλυτερο γινεται… Σιγουρα θα φτασει και πανω απο 90% τη? αγορα? .

   Απ?ντηση
 • Το WordPress ε?ναι ?τι καλ?τερο υπ?ρχει σε CMS. Παλι?τερα χρησημοποιο?σαμε Joomla και ε?χαμε π?ρα πολλ? προβλ?ματα, duplicate urls, truplicate urls, Μ?χρι και δε ξ?ρω π?σε? φορ?? η ?δια url με ?λλο τρ?πο. με /component/ μ?σα χωρ?? component μ?σα, για κλαματα. ?λλο σοβαρο θ?μα με το Joomla δε μπορε?? να β?λει? ?να προιον για παρ?δειγμα σε δ?ο και παραπ?νω διαφορετικ?? κατηγορ?ε?. Αλλ?ζει και την URL . ?λλο θ?μα, ?βαζε? κ?τι για αναζ?τηση, μ?σα στο σαιτ, πρ?τα εβγαζε ενα κατεβατ? και στο τ?λο? τη? σελ?δα? τελικ?, ?βγαζε και το αποτ?λεσμα. ?λλο πρ?βλημα access errors denied και δε συμαζευεται….
  ?τσι φτι?ξαμε απ? την αρχ? το σαιτ σε WordPress το οπο?ο ε?ναι και θα ε?ναι ?τι καλ?τερο υπ?ρχει και στο μ?λλον. Εγγ?ηση, ε?ναι το καλ?τερο CMS.

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看