ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ΜΑΥΡΗ ΛΙΣΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ-1

Η μα?ρη λ?στα του Web Hosting No3

Δε?τε ποιοι π?ροχοι φιλοξεν?α? ε?ναι αντ?-SEO και ποιο ε?ναι κατ?λληλοι για να ανεβε?τε στη Google

Μετ? τα θρυλικ? ?ρθρα Η μα?ρη λ?στα του Web Hosting Νο 1 και Η μα?ρη λ?στα του Web Hosting Νο2 που τ?ραξαν τα νερ? τη? φιλοξεν?α? ιστοσελ?δων στην Ελλ?δα και ?γιναν αφορμ? αντιδρ?σεων πολλ?ν ανθρ?πων και εταιρει?ν που νομ?ζουν ?τι θ?γονται τα συμφ?ροντα του? ?ρθε η ?ρα να γρ?ψω τη μα?ρη λ?στα του Web Hosting Νο 3.

Οι λ?γοι που το κ?νω ε?ναι πολλο? και ο σημαντικ?τερο? ε?ναι η προστασ?α των αναγνωστ?ν και των πελατ?ν μου.

?να? ακ?μα πολ? ισχυρ?? λ?γο? ε?ναι το SEO που απ? ?τι φα?νεται εξαρτ?ται κατ? πολ? απ? την φιλοξεν?α τη? ιστοσελ?δα? σα?.

?μα θ?λετε να μ?θετε ποια ε?ναι η ιδανικ? φιλοξεν?α για την ιστοσελ?δα σα? για να ανεβε?τε στη Google αλλ? και ποιου? παρ?χου? θα πρ?πει να αποφ?γετε για να μην χ?σετε θ?σει?, διαβ?στε παρακ?τω.

Η μα?ρη λ?στα των εταιρει?ν φιλοξεν?α? ιστοσελ?δων

1. BlueHost.com

Αν και ε?χα αναφ?ρει την Bluehost.com στο Η μα?ρη λ?στα του Web Hosting Νο 1 και την ε?χα συμπεριλ?βει για ?λλου? λ?γου? στη μα?ρη λ?στα, θα σα? την αναφ?ρω και σ?μερα για ?λλου? δ?ο λ?γου?:

 1. Εξαπ?τηση πελατ?ν για τη θ?ση των server
 2. Ρ?ξη ασφαλε?α?

Στην πρ?τη περ?πτωση, ?θελα για λ?γου? τοπικο? SEO και γεωγραφικο? SEO να αγορ?σω ?να πακ?το φιλοξεν?α? στο Λονδ?νο.

Ψ?χνοντα? στο ?ντερνετ για εταιρε?ε? φιλοξεν?α? που ?χουν ?δρα και web servers στο Λονδ?νο ?πεσα σε μια ιστοσελ?δα τη? Bluehost.com με κατ?ληξη .co.uk που διαφ?μιζε του? τοπικο?? server τη? εταιρε?α? που ε?ναι ιδανικο? για καλ?τερο SEO στη Μ. Βρεταν?α!

Αφο? αγ?ρασα με πιστωτικ? κ?ρτα το πακ?το φιλοξεν?α, σε ?ναν ?λεγχο διαπ?στωσα ?τι κ?τι δεν π?γαινε καλ? ω? προ? τη θ?ση του server στον πλαν?τη Γη!

Μετ? απ? ?να τηλεφ?νημα στην εταιρε?α στην Αμερικ? διαπ?στωσα ?τι το data center που φιλοξενο?σε την ιστοσελ?δα μα? ?τανε στη Utah!

Απ?στευτο αλλ? αληθιν?, ολ?κληρο? κολοσσ?? διακ?βευε την εταιρικ? του φ?μη για να πουλ?σει μερικ? πακ?τα φιλοξεν?α? παραπ?νω!

Η συνεργασ?α μα? με την bluehost.com ?ληξε ?δοξα με την ?μεση επιστροφ? των χρημ?των και την αγορ? εν?? πραγματικ? τοπικο? web hosting σε server με ?δρα Λονδ?νο.

Στη δε?τερη περ?πτωση, η ανυποψ?αστη bluehost.com ?πεσε θ?μα επ?θεση? χ?κερ με αποτ?λεσμα να διαρρηχθο?ν πολλ? πακ?τα φιλοξεν?α? και ιστοσελ?δε? που φιλοξενο?νταν στου? ασφαλε?? και γρ?γορου? servers τη? Bluehost.com!

Κρ?μα, αλλ? συμβα?νει και στα καλ?τερα τα σπ?τια! Δεκ?δε? ιδιοκτ?τε? ιστοσελ?δων και πελ?τε? τη? Bluehost.com ε?δαν τι? ιστοσελ?δε? του? να εξαφαν?ζονται μαζ? με το back up του? και τα δεδομ?να που φιλοξενο?νταν στο πακ?το φιλοξεν?α?.

Φιλοξεν?α Ιστοσελ?δων και SSL Certificates

Κ?ποιοι μ?λιστα απ? αυτο?? ε?χαν αγορ?σει και SSL Certificates ?χοντα? την πεπο?θηση ?τι ?τσι θα αυξ?σουν τα επ?πεδα ασφ?λεια? στο ?ντερνετ και θα προστατε?σουν καλ?τερα τι? ιστοσελ?δε? του? απ? του? επ?δοξου? χ?κερ?.

Αποδε?χτηκε ?τι κ?νανε λ?θο? γιατ? τα SSL Certificates δεν παρ?χουν κ?ποια ?ξτρα ασφ?λεια σε επ?πεδο hosting παρ? σε επ?πεδο συναλλαγ?ν και αποστολ?? δεδομ?νων, εξαρτ?ται β?βαια και απ? το κ?θε πιστοποιητικ? SSL.

Κατ? κ?ριο λ?γο τα SSL που πωλο?νται και χρησιμοποιο?νται σ?μερα απ? απλ?? ιστοσελ?δε? ε?ναι για ψυχολογικο?? και διαφημιστικο?? λ?γου? μ?νο.

Απ? ?ποψη SEO, το πιστοποιητικ? SSL δ?νει σ?μφωνα με τη Google μια ?θηση τη? τ?ξεω? του 1% σε κ?θε ιστοσελ?δα που το χρησιμοποιε?. Στην ουσ?α η διαφορ? ε?ναι ανεπα?σθητη και δεν πα?ζει κ?ποιον σπουδα?ο λ?γο ω? παρ?γοντα? SEO.

2 Siteground

Η Siteground αποτελε? την ?κπληξη τη? μα?ρη? λ?στα? του web hosting No 3 αφο? κανε?? δεν θα περ?μενε ?τι μια εταιρε?α σταθμ?? στον χ?ρο τη? φιλοξεν?α? ιστοσελ?δων, με τ?σο μεγ?λη γνωσιακ? β?ση, τ?σου? πολλο?? δωρε?ν οδηγο?? για το ?ντερνετ και την κατασκευ? ιστοσελ?δων και με εξειδ?κευση δ?θεν στο WordPress Hosting και σε ?λλε? κ?θετε? αγορ??, θα ?μπαινε στην μα?ρη λ?στα.

Ποιο ε?ναι ?μω? το πρ?βλημα με την Sitegroud αλλ? και με πολλ?? ?λλε? εταιρε?ε? του? ε?δου? τη?;

Στην προσπ?θεια του? να στ?ψουν το λεμ?νι για να βγ?λει πιο πολ? ζουμ? ?χουνε ξεχ?σει τα βασικ? πρ?γματα.

Οι web server του? ε?ναι πολ? αργο? σαν τα σαλιγκ?ρια, οι χρ?νοι απ?κριση? ξεπερν?νε τα δευτερ?λεπτα εν? ε?ναι σχεδ?ν αδ?νατο να ανεβ?σει? αρχε?α στην ιστοσελ?δα σου ?ταν αυτ? φιλοξενε?ται σε web hosting τη? Siteground.

Μετ? απ? προτροπ? εν?? φ?λου? που ξ?νισε επειδ? μεταφερθ?καμε απ? του? αγγλικο?? web servers τη? Siteground στου? δ?θεν αργο?? web servers τη? Tophost στην Αθ?να, αγ?ρασα δ?ο πακ?τα φιλοξεν?α? στην Siteground για να δω π?σο γρ?γορη και εξυπηρετικ? εταιρε?α ?τανε.

Απογοητε?τηκα μ?σα σε λ?γε? ?ρε?.

Τα πακ?τα φιλοξεν?α? του? σ?ρνονται κ?νοντα? εξαιρετικ? αργ? και εκνευριστικ? την διαχε?ριση τη? ιστοσελ?δα? σα?. Σε κ?θε κλικ πρ?πει να περιμ?νετε 4-10 δευτερ?λεπτα για να αποκριθε? μ?νο ο server.

Η εμπειρ?α του χρ?στη στην ιστοσελ?δα εκμηδεν?ζεται και το bounce rate αυξ?νεται εκθετικ?.

Το bounce rate ε?ναι ?να? απ? του? 200 παρ?γοντε? SEO του αλγορ?θμου τη? Google και ε?ναι γνωστ? ω? ποσοστ? εγκατ?λειψη? των επισκεπτ?ν που φτ?νουν σε μια σελ?δα στο site σα?. Μετ? απλ?? φε?γουν.

?ταν η φιλοξεν?α ιστοσελ?δων σα? ε?ναι πολ? αργ?, ε?ναι πολ? δ?σκολο να πλοηγηθε? ο επισκ?πτη? μ?σα στο site σα? με αποτ?λεσμα να πηγα?νει κ?που αλλο? για να βρει αυτ? που θ?λει.

Επειδ? ?χω παρ?μοια site με αυτ? τη? Siteground σε φιλοξεν?α στην TopHost, η διαφορ? τη? ταχ?τητα? και του χρ?νου απ?κριση? του? εν?? με το ?λλο site ε?ναι τερ?στια.

?ταν η ιστοσελ?δα σα? φιλοξενε?ται σε πακ?το φιλοξεν?α? που σ?ρνεται, τ?τε ε?ναι εξαιρετικ? δ?σκολο να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google ?ω? ακατ?ρθωτο.

Ε?ν ?χετε δε eshop σε αργ? hosting, τ?τε θα δε?τε τι? πωλ?σει? να π?φτουν κ?τω απ? το μηδ?ν.

Σκεφτε?τε το διπλ? για το τι πακ?το φιλοξεν?α? θα αγορ?σετε και που θα ε?ναι ο εξυπηρετητ?? ιστοσελ?δων.

Η φιλοξεν?α ιστοσελ?δων ε?ναι μια επ?νδυση και δεν θα πρ?πει να τσιγκουνε?εστε τα 50 ? τα 100 ευρ? παραπ?νω σε καμ?α περ?πτωση.

Τελικ? τι ?γινε με την Siteground;

Η συνεργασ?α μα? ?ληξε ?δοξα και με αυτ?ν εν? ακ?μα δεν ?ρχισε και η siteground μου επ?στρεψε τα χρ?ματα για το ?να απ? τα δ?ο hosting που αγ?ρασα, το δε?τερο το κρ?τησα για να μου υπενθυμ?ζει τι θα πει αργ? site.

Στο μ?νο που ?τανε γρ?γοροι στην Siteground ?τανε στην επιστροφ? των χρημ?των στην πιστωτικ? μου κ?ρτα, μ?λλον γιατ? το ?χουνε κ?νει αρκετ?? φορ?? στο παρελθ?ν και ?χουνε γ?νει καλο? σε αυτ?!

Περιττ? να αναφ?ρω ?τι η ελληνικ? σημα?α με το ελληνικ? νο?μερο ε?ναι παραπλανητικ? αφο? το Κ?ντρο Εξυπηρ?τηση? Πελατ?ν ε?ναι κ?που στην Αγγλ?α ? στην Ν?α Υ?ρκη και κανε?? του? δεν μιλ?ει ελληνικ?!

Αυτ? σημα?νει ?τι ?τσι παραπλανο?ν τον κ?σμο που δεν γνωρ?ζει με το μ?ρκετινγκ τρυκ του? εν? δεν ?χουν καμ?α σχ?ση με την χ?ρα μα? και ο?τε θα αποκτ?σουν ποτ?!

Tophost.gr: Προτειν?μενη Φιλοξεν?α Ιστοσελ?δων

Η TopHost συνδυ?ζει ?λα τα θετικ? που ζητ?τε σε μια αξι?πιστη εταιρε?α φιλοξεν?α? ιστοσελ?δων. Μιλ?με για απ?στευτη ταχ?τητα server και virtual memory στα eshop που αγγ?ζουν το 1GB! Εκε? που οι ?λλοι σταματ?νε, η TopHost ξεκιν?ει.

Η φιλοξεν?α ιστοσελ?δων στην TopHost ?ντω? ε?ναι πολ? γρ?γορη. Προσωπικ? ?χω αγορ?σει και ιδι?κτητο web Server απ? την TopHost σε Ευρωπα?κ? Data Center επειδ? δεν υπ?ρχε αντ?στοιχο? ελληνικ?? server διαθ?σιμο?.

Τι μου ?ρεσε στην Tophost;

 1. Αμ?τρητο? ?γκο? δεδομ?νων και χ?ρου. Μπορε?τε να κοιμ?στε ?νετα το βρ?δυ, η ιστοσελ?δα σα? δεν θα π?σει λ?γω βλακε?α?!
 2. Ταχ?τητα, αφο? για κ?θε ιστοσελ?δα η virtual memory ?φτασε μ?χρι και το 1 Gb!
 3. Ευκολ?α αγορ?? και διαχε?ριση? με το Plesk
 4. Δυνατ?τητα καθημερινο? back up των αρχε?ων σα? σε επ?πεδο hosting και ?χι site. Αυτ? σημα?νει ?τι δεν χ?νετε επεξεργαστικ? ισχ? απ? την ιστοσελ?δα σα?. Συν?μα η δυνατ?τητα για να π?ρετε ?να αντ?γραφο ασφαλε?α? ε?ναι ταχ?τερη, εν? υπ?ρχει και η δυνατ?τητα επαναφορ?? μια? παλαι?τερη? ?κδοση? τη? ιστοσελ?δα? με ?να κλικ!
 5. Πρ?γραμμα affiliate Marketing τη? linkwise! Ακ?μα και σει? σαν πελ?τε? κερδ?ζεται 50% τη? φιλοξεν?α? σα? ?να γραφτε?τε στο πρ?γραμμα συνεργατ?ν τη? εταιρε?α? Linkwise!

H Linkwise ?χει το πιο απ?στευτο πρ?γραμμα συνεργατ?ν affiliate marketing δηλαδ? στην Ελλ?δα με πλ?θο? προ??ντων και υπηρεσι?ν για να διαλ?ξετε! Η εγγραφ? ε?ναι εντελ?? δωρε?ν και δεν χρει?ζεστε ο?τε ιστοσελ?δα για να ξεκιν?σετε!

Τ?λο? θα ?θελα να αναφ?ρω ?τι πρ?σφατα η TopHost ?χει επεκτε?νει την υποστ?ριξη πελατ?ν σε 24 ωρη β?ση καθημεριν?. Ε?ναι η μ?νη ελληνικ? εταιρε?α που το κ?νει αυτ? σ?μερα και ?σω? απ? τι? λ?γε? που ?χει τ?σο ανεκτικ? και ευγενικ? εξυπηρ?τηση.

Myip.gr: ?κπληξη ταχ?τητα? και εξυπηρ?τηση?

Ο επαγγελματισμ?? και οι τεχνικ?? γν?σει? στην εταιρε?α φιλοξεν?α? ιστοσελ?δων Myip.gr με ?φησαν ?κπληκτο.

Αρχικ? καμ?α σχ?ση με ?λε? τι? προηγο?μενε? δ?θεν μεγ?λε? εταιρε?ε? φιλοξεν?α? ιστοσελ?δων που ?χουν π?ρει βραβε?α εξυπηρ?τηση?. Η myip.gr ε?ναι μια μικρ? εταιρε?α Web Hosting η οπο?α ?μω? ?χει ?μεση εξυπηρ?τηση και ?μεσα απ?κριση σε κ?θε πρ?βλημα.

Η προσωπικ? επαφ?, η γρ?γορη εξυπηρ?τηση και οι ταχ?τατοι servers ε?ναι μερικ? χαρακτηριστικ? που με κ?ναν να την αγαπ?σω και να σα? την συστ?σω ανεπιφ?λακτα.

Κ?ντε μια δοκιμ? στην Myip.gr.

Φιλοξεν?α Ιστοσελ?δων και SEO

Α? π?με στο φλ?γον θ?μα του SEO ?μω? φ?λοι μου γιατ? θα πρ?πει να γνωρ?ζετε ?τι η φιλοξεν?α ιστοσελ?δων απ? μ?νη τη? μπορε? να επηρε?σει καταλυτικ? το SEO σα? και το π?σο ψηλ? θα φα?νεται η ιστοσελ?δα σα? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google.

Θα πρ?πει να ξ?ρετε ?τι η ταχ?τητα φ?ρτωση? τη? ιστοσελ?δα? σα? και η θ?ση του Server, του υπολογιστ? δηλαδ? που φιλοξενε?ται η ιστοσελ?δα σα? ε?ναι παρ?γοντε? SEO απ? μ?νοι του?.

Θα πρ?πει να βλ?πετε τη φιλοξεν?α ιστοσελ?δων ω? επ?νδυση και ?χι ω? ?ξοδο γιατ? ?μα ?χετε αργ? φιλοξεν?α δεν θα σταυρ?σετε ποτ? πελ?τε?.

Η Google βλ?πει τη θ?ση του Server απ? γεωγραφικ? ?ποψη αν? ?πειρο.

Για παρ?δειγμα ?να? web hosting server στην Γερμαν?α ? στην Γαλλ?α δεν ?χει κ?ποια διαφορ? ?μα η ιστοσελ?δα σα? απευθ?νεται στην Ευρωπα?κ? αγορ?.

Υπ?ρχει ?μω? διαφορ? ?ταν ο web hosting server ε?ναι σε μ?α ?λλη ?πειρο, για παρ?δειγμα Αμερικ? ? Αυστραλ?α. Σε αυτ?ν την περ?πτωση, ?μα ακ?μα στοχε?ετε στην Ευρωπα?κ? αγορ?, τ?τε χ?νετε π?ντου? απ? τα site που φιλοξενο?νται σε Ευρωπα?κ? Data Centers.

Τ?λο? ?μα στοχε?ετε σε τοπικ?? ? εθνικ?? αγορ?? και μ?νο θα πρ?πει να προτιμ?τε εθνικο?? ? τοπικο?? servers.

Για παρ?δειγμα ?μα ?χετε ?να τοπικ? μαγαζ? στην Αθ?να θα πρ?πει να προτιμ?σετε μια φιλοξεν?α ιστοσελ?δων στην Αθ?να ?πω? η Tophost και ?χι μια φθην? φιλοξεν?α ιστοσελ?δων στην Αμερικ?.

Μην κ?νετε το λ?θο? να υπολογ?σετε τα 50 ευρ? για την φιλοξεν?α τη? ιστοσελ?δα? σα? ω? σημαντικ? ποσ? εν? την ?δια στιγμ? ξοδε?ετε δεκ?δε? ευρ? κ?θε μ?να για διαφ?μιση στη Google.

Φιλοξεν?α Ιστοσελ?δων και Cloudflare

Το cloud hosting δεν ε?ναι παν?κεια που σημα?νει ?τι ακ?μα και οι cloud servers π?φτουνε, ?χουνε δηλαδ? downtime.

Το θετικ? με το cloud hosting ε?ναι η υπηρεσ?α Cloudflare που διατ?θεται και δωρε?ν για ?σου? ?χουνε σχετικ? μικρ?? ιστοσελ?δε?.

Η χρ?ση του Cloudflare βοηθ?ει και ?να βαθμ? και το SEO σα? για δ?ο βασικο?? λ?γου?:

Αποκρο?ει τι? επιθ?σει? των κακ?βουλων bot και των χ?κερ, μει?νοντα? το bandwidth που καταναλ?νουν και αυξ?νει σε ?να ποσοστ? την ταχ?τητα φ?ρτωση? τη? ιστοσελ?δα? σα?, εξυπηρετ?ντα? σε περιπτ?σει? φ?ρτου δεδομ?νων απ? ?λλου? Cloud Servers του? χρ?στε? που θ?λουν να επισκεφτο?ν την ιστοσελ?δα σα?.

Τι ε?ναι το CloudFlare

To CloudFlare προ?λθε?απ? ?να project?που ονομ?ζεται Project Honey Pot. Το project αυτ? ξεκ?νησε το 2007 στο MIT Spam Conference.

Στ?χο? του? cloudflare ε?ναι να σταματ?σει σε μεγ?λο ποσοστ? τι? επιθ?σει? DDOS και να προστατ?ψει την ιστοσελ?δα σα? να μην π?σει θ?μα spamming.

Β?βαια εσε?? ?σω? ποτ? να μην δε?τε τ?τοια α?ξηση εκτ?? και αν η ιστοσελ?δα σα? ?χει π?σει θ?μα ? π?φτει συχν? θ?μα spamming ? απευθ?νεστε σε ?λη την Υφ?λιο και θ?λετε να μει?σετε τον χρ?νο απ?κριση? τη? ιστοσελ?δα? σα? σε ?λλε? Ηπε?ρου? διαφορετικ?? με την ?πειρο που ?χει ?δρα ο web server σα?.

?μα σα? ?ρεσε το ?ρθρο, μπορε?τε να κ?νετε like, share, tweet και google plus ? να αφ?σετε ?να σχ?λιο με την ?ποψη σα? κ?τω απ? αυτ?. Σα? ευχαριστ? πολ?!

Δε?τε περισσ?τερα για το web hosting:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

21 Σχ?λια. Leave new

 • Πολ?? καιρ?? μετ? και προφαν?? τα πρ?γματα αλλ?ζουν, αλλ? η δικ? μου πρ?τη εμπειρ?α ε?ναι ?τι 24 ?ρε? σχεδ?ν αργ?τερα δεν ?χουν κ?νει κ?νει assign το support ticket μου προ? απ?ντηση… δρ?μα ανταπ?κριση – παρ?λο που οι υπηρεσ?ε? ε?ναι καλ??, με πολλ? resources…. αλλ? χωρ?? σωστ? support δεν λ?ει πολλ?…

  Απ?ντηση
 • Πολ?δωρο? Στολτ?δη?
  9 Μα?ου 2016 12:36 μμ

  Portal στην TopHost το δε?τερο πακ?το στο Shared Hosting και κ?θε μ?ρα ?χω 2-3 downtime.
  Τι θ?λω να πω με αυτ??
  Δεν υπ?ρχει κ?νηση στο site , υπ?ρχουν π?ροι που δεν μπορο?ν να βρο?νε και οι ?διοι τι και πω?.
  Απογο?τευση πλ?ρη?.
  Φυσικ? σ?ντομα τελει?νει ο χρ?νο? και αλλ?ζω εταιρ?α.

  Απ?ντηση
 • Polu propaganda sunadelfe…..
  Uparxoun epishs kai alles ellhnikes etairies hosting.

  Toulaxiston exeis ton tropo na ta grafeis wraia kai na paraplaneis ton katanalwth.

  Gia diktuako marketing tha eisai kalos toulaxiston….
  Prospathise na mhn perneis proswpikh gnwmh otan to blog sou kai h selida sou den einai personal blog alla prospatheis na kateutheineis ton kosmo sthn swsth agora.

  Filika panta.
  Keep going the good work!

  Απ?ντηση
  • Το blog ε?ναι συζ?τηση με τον κ?σμο, ?μα ?χει? να προτε?νει? ?λλε? εταιρε?ε? που ?χει? δοκιμ?σει και σου ?ρεσαν μπορε?? να το κ?νει?. Η ελληνικ? αγορ? ?χει εκατοντ?δε? εταιρε?ε? hosting, ?μω? δεν γ?νεται σε ?να ?ρθρο ? σε ?να blog να τι? αναφ?ρουμε ?λε? ? να καταφ?ρουμε να τι? δοκιμ?σουμε ?λε?, πρ?γμα που ε?ναι απ?θανο.

   Σχετικ? με την προπαγ?νδα, αυτ? που κ?νω λ?γεται copywriting και αν σε πολλο?? φ?ινεται καινο?ριο και παρ?ξενο ε?ναι ο τρ?πο? γραφ?? στο ?ντερνετ που κατ? τη γν?μη μου ε?ναι ο σωστ??.

   Επ?ση? σχετικ? με την παραπλ?νηση, γιατ? πιστε?ει? ?τι παραπλαν? κ?ποιον; Λ?ω ψ?μματα ? αναφ?ρω αναληθ? πρ?γματα ? ε?πα κ?τι που δεν ?γινε;

   Φυσικ? ε?ναι να υποστηρ?ζω μ?α ? δ?ο εταιρε?ε? φιλοξεν?α? και φυσικ? ε?ναι να αποφε?γω κ?ποιε? ?λλε?, δεν γ?νεται αλλι??.

   Απ?ντηση
 • Γι?ννη καλησπ?ρα. Ε?μαι στο hosting 10 χρ?νια και ?χουν δει πολλ? τα μ?τια μου μ?χρι σ?μερα.
  Καλ? τα λε? περ? bluehost και hostgator που πλ?ον ?χουν ρ?ξει κατ? π?ρα πολ? την ποι?τητ? του? τα τελευτα?α 5 χρ?νια, κρατ?ντα? μ?λιστα υψηλ?? τιμ?? για αυτ? που προσφ?ρουν.

  ?μω? θα πρ?πει να εξηγ?σει? στον κ?σμο, ?τι η κ?θε εταιρε?α μπορε? να ε?ναι καλ?τερη απ? μ?α ?λλη, σε εντελ?? διαφορετικ?? υπηρεσ?ε? που προσφ?ρει.

  Δεν ε?ναι σωστ? να λ?με ?τι η siteground δεν ε?ναι καλ?, εν? μια ?λλη ε?ναι, εφ?σον δεν μπορο?με να συγκρ?νουμε τι? υπηρεσ?ε? μεταξ? του?. Και εγ? απογοητε?τικα απ? την Siteground, ?χι ?μω? για τι? ταχ?τητ?? του? (που ?πω? σωστ? αναφ?ρει ?να? φ?λο? ποιο π?νω, ε?χαν ?να απ? τα ποιο γρ?γορα συστ?ματα cache που ?χω δει), αλλ? δι?τι δεν μπορο?σα να ?χω 100% ?λεγχο στα Vps του?.

  Και εφ?σον λε? ?τι χρησιμοποιε?? dedicate στην tophost , θα ?πρεπε να την συγκρ?νει? και με ?λλε? εταιρ?ε? στο ?διο αντικε?μενο, που στην Ευρ?πη, χρησιμοποι? ?δη πολ? καλ?? περιπτ?σει? , με καταπληκτικ?? επιδ?σει? σε πολ? χαμηλ? τιμ?, που για ?ναν unmanaged dedicate 8 π?ρηνο, με 32 gb ram ,2Τ δ?σκο, unlimited bandwidth και πραγματικ? 99,99 uptime θα πλ?ρωσει? το π?ρα πολ? 50 ευρ? το μ?να (και ?χι 2000 ευρ? το χρ?νο), με 24/7 support που θα μιλ?σει? με πραγματικ? γν?στη τεχνικ? και ?χι με μαθητευμ?νο.

  Η tophost ε?ναι μια τ?μια επιλογ? για ?να απλ? site σε ?να απλ? πακ?το cloud, αλλ? δεν θα πι?σει τι? ταχ?τητε? εν?? σωστ? στημ?νου vps ? dedicate server , στα ?δια ακριβ?? χρ?ματα με περισσ?τερο χ?ρο και μν?μη. Η κ?θε μια εταιρε?α λοιπ?ν εξειδικε?εται σε συγκεκριμ?νε? υπηρεσ?ε? και απευθ?νεται σε συγκεκριμ?νο κοιν?. Αν κ?ποιο? κ?νει τι? πρ?τε? του προσπ?θειε? στο internet , ναι η tophost θα μπορο?σε να ε?ναι μια τ?μια λ?ση.

  ?σον αφορ? ?μω? επαγγελματ?ε? και sites ? eshops με μεγ?λε? απαιτ?σει?, εκε? συν?θω? επιλ?γουμε πακ?τα εντελ?? γυμν? και unmanaged που απαιτο?ν και πολ? μεγ?λε? γν?σει? πληροφορικ?? για να στηθο?ν ? πραγματικ? cloud συστ?ματα (βλ?πε amazon) για πραγματικ? πολ?πλοκε? και απαιτητικ?? δουλει??. Θεωρ? λοιπ?ν πω? το ?ρθρο σου ε?ναι για μια πρ?τη επαφ? με το Internet και για ανθρ?που? που τ?ρα κ?νουν τι? πρ?τε? του? απ?πειρε?. Απ? εκε? και π?ρα, στα 10 χρ?νια που κ?νω αυτ? τη δουλει?, αυτ? που γνωρ?ζω ε?ναι ?τι το hosting ε?ναι μια διαρκ?? αναζ?τηση καλ?τερου, ταχ?τερου, ασφαλ?στερου και φτην?τερου Provider.

  Απ?ντηση
  • ?χει? πι?σει ακριβ?? αυτ? που ?θελα να πω Ηλ?α, απλ? ?ταν ?λεγα για dedicated εννοο?σα με Plesk, managed και 24/7 support.
   Δεν εννοο?σα γυμν? μηχ?νημα και να κ?νω εγ? το support γιατ? δεν προλαβα?νω.

   Σε αυτ? η Tophost με ?χει βοηθ?σει κατ? πολ? και του? προτε?νω για dedicated server χωρ?? να πα?ρνω προμ?θειε? για αυτ?! Ναι, δεν θα τα πα?ρνω για το dedicated.

   Τ?ρα αυτ? που? λε? ?τι το hosting ε?ναι η αναζ?τηση καλ?τερου, ταχ?τερου, ασφαλ?στερου και φτην?τερου Provider ναι ?τσι κ?νουν οι πιο πολλο? αλλ? προσωπικ? δεν πιστε?ω στο φθην? hosting ειδικ? ?ταν το κ?νω αν?θεση σε κ?ποιον ?λλον.

   Θ?λω να πληρ?σω κ?τι παραπ?νω και να μην π?σει το site μου ? να π?ει πιο γρ?γορα αυξ?νοντα? ?τσι τη λειτουργικ?τητα και βελτι?νοντα? το SEO μου.

   Σε ευχαριστ? π?ντω? για το σχ?λιο σου γιατ? επιτ?λου? ?να? επαγγελματ?α? του χ?ρου ?δωσε μια επιστημονικ? και τεχνικ? ?ποψη που χρειαζ?μασταν για να μ?θουμε περισσ?τερα και για να σχηματ?σουμε γν?μη για το hosting.

   Απ?ντηση
 • Ορα?ο? Γι?ννη. Ε?μαι σ?γουρο? ?τι δεν ?χει? ποσοστ? στην Top host.
  Βηθ?? πολ? με τα ?ρθρα σου. Εγ? ?χω φτι?ξει μ?α ιστοσελ?δα βλ?ποντα? βιντε?κια στο youtube και διαβ?ζοντα? το site σου, ξεκιν?ντα? παντελ?? ?σχετο? πριν λ?γου? μ?νε?!

  Απ?ντηση
 • Για του? https://4gr.net/ τι λ?τε παιδι?? ?χει κανε?? εμπειρ?α?

  Απ?ντηση
  • ?μα κ?ποιο? που μα? διαβ?ζει ?χει κ?ποια εμπειρ?α και ?ποψη με κ?ποιο hosting μπορε? να μα? την παραθ?σει εδ?.

   Απ?ντηση
  • Παντελ?? απαρ?δεκτοι. Πρ?πει να ε?ναι μ?νο ?να? τ?πο? που το ?χει. Προσπ?θησαν να με εξαπατ?σουν συγχ?οντα? επ?τηδε? το bandwidth με το disk space. Τ?ζουν αν?παρκτα πρ?γματα. Ελεειν? support, αγεν?στατοι και μονολεκτικο?. Ε?χε π?σει ?να site που ε?χα παρατημ?νο και ?ταν το ε?δα δε μπορο?σα να μπω στο cpanel, ε?χε παραβιαστε? το login. Εστειλα μ?ιλ να κ?νουν reset και μου απ?ντησαν επ? λ?ξη: “Υπομον?. Υπ?ρχει σοβαρ? καταγγελ?α για spam απ? το site σου”. Κυριολεκτικ? τα ?τομα.

   Απ?ντηση
 • Φ?λε μου τι γν?μη ?χει? για την MediaHost ? ?χω με?νει πολ? ευχαριστημ?νο?. ??

  Απ?ντηση
 • Στημενου? αγωνε? μου θυμιζουν αυτα που γραφει?. Αν εχει? ποσοστα στην TOP host, πε? το.10 χρονια δοκιμαζουμε εταιριε?. Και top host και Ελληνικε? πολλε?.
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ. Μακρια απο Ελλαδα, ειναι ΟΛΟΙ ψευτε?, και ψιλοαπατεωνε?.

  Τωρα οσοσ αφορα αυτε? που λε?, Siteground ααστο δεν πιανετε. μαλλον δεν εχει? κανει ..δοκιμη. Ακομα και goddady προτιμω με τα οσα θεματακια, απο του? ..Ελληναρε?. Του? εχουμε φαει στην μαπα χρονια!

  Κωνσταντινο?

  Απ?ντηση
  • ?χι δεν ?χω ποστοστ? ?γγελε στην TopHost, ε?μαι affiliate και αυτ? την στιγμ? ?χω ?δη site στη Siteground και δεν πι?νεται γιατ? σ?ρνεται!
   Σχετικ? με τι? εταιρε?ε? hosting καμ?α δεν υπ?ρχει χωρ?? προβλ?ματα, το θ?μα ε?ναι ποια ?χει τα λιγ?τερα και πω? τα αντιμετωπ?ζει.

   Επ?ση? ?ταν χτυπ?? κ?ποια συμφ?ροντα τ?τε ?λοι τσαντ?ζονται και διαφωνο?ν.

   Απ?ντηση
   • Πιθαν? Γι?ννη να μην ?χει? ενεργοποι?σει το caching στην siteground. Ε?ναι με διαφορ? η κορυφα?α απ’?σε? αναφ?ρει?. Φημ?ζονται για το custom caching που ?χουν φτι?ξει.
    Ε?μαι στο hosting απ? το 1998. Στην tophost τα ?χω δοκιμ?σει ?λα φ?λε. Δεν λ?ει (τουλ?χιστον για τα χρ?ματα που πληρ?νει?). Καταλαβα?νω ?τι ε?σαι affiliate αλλ? το κομμ?τι για την siteground δεν ε?ναι ακριβ??. Φιλοξεν? joomla 1.5 με viruemart 1.1 και ε?ναι ο μοναδικ?? σ?ρβερ που τρ?χει χωρ?? να περιμ?νει? 6 δευτερ?λεπτα για να κατ?βει η σελ?δα

    Απ?ντηση
    • ?χω αυτ? τη στιγμ? ?να hosting στη siteground, ε?χα δ?ο. Ο λ?γο? που το ?κλεισα το πρ?το ?ταν γιατ? δεν μπορο?σα να ανεβ?σω φωτογραφ?ε? για gallery. ?κανε δ?ο λεπτ? για 10 φωτογραφ?ε? μεγ?θου? 1 mb ?λε? μαζ?.

     Το site δεν ?τανε διαχειρ?σιμο.

     Στην tophost ?χω dedicated server. 2000€ το χρ?νο. Ταχ?τητα; απ?στευτη χωρ?? cache plugins και πρ?σθετα γιατ? απλ?? δεν χρει?ζεται.

     Κ?στο? του ?διου server με ?διο bandwidth και ισχ?; Π?νω απ? 2.500€ το χρ?νο, μπορε? και 4.000€ γιατ? π?ρα προσφορ??.

     Οπ?τε δεν ε?ναι μ?νο ?μα ε?μαι affiliate και θα π?ρω 10€ για κ?θε φορ? που αγορ?ζει? εσ? ?να hosting στην Tophost, αυτ? τα λεφτ? δεν φτ?νουν ο?τε για να πληρ?σω το δικ? μου το hosting και εκτ?? αυτο? με τ?σα πρ?γματα που δ?νω δωρε?ν φυσικ? και θα ?πρεπε με κ?ποιο τρ?πο να συντηρ? το site μου αλλι?? δεν θα υπ?ρχε στον α?ρα για να δ?σει τι? πληροφορ?ε? που θ?λει ο κ?σμο?.

     ?ρα κ?θε φορ? που π?με στην εκκλησ?α για να αν?ψουμε ?να κερ? καλ? ε?ναι να ρ?ξουμε και τον οβολ? μα? για να υπ?ρχει η εκκλησ?α και α?ριο.

     Τ?ρα σχετικ? με το καλ? και το κακ?. Η Tophost ?χει θετικ? και αρνητικ? ?πω? ?λε? οι εταιρε?ε?.

     ?ταν ε?χα ?μω? πρ?βλημα με την siteground και δεν μπορο?σα να αλλ?ξω ο?τε μια φωτογραφ?α απ? το site του πελ?τη ξ?ρει? τι ?κανα;

     Π?ρα τηλ?φωνο στο ελληνικ? το νο?μερο και βγ?κε Αμερικ?. Μ?λησα με Αμερικ? με Αμερικ?νικη χρ?ωση γιατ? απ? Αμερικ? Ελλ?δα ε?ναι τζ?μπα τα τηλ?φωνα αλλ? το αντ?στροφο δεν ισχ?ει και μ?λησα με τον Αμερικ?νο ο οπο?ο? με εξυπηρ?τησε αλλ? δεν με ?λυσε το πρ?βλημα και αναγκ?στηκα να αποχωρ?σω απ? τη siteground.

     Τ?ρα ?μα κ?θε φορ? που ?χω πρ?βλημα πα?ρνω τηλ?φωνο Αμερικ? να μου το λ?σουν που σημα?νει ?τι ?μα δεν μιλ?? απτα?στω? αγγλικ? δεν συνεννο?σε, κατ?λαβε? για τι επ?πεδο εταιρε?α? μιλ?με.

     Επ?ση? για να ?χω γν?μη, κρ?τησα ακ?μα ?να hosting στη siteground το οπο?ο ακ?μα και τ?ρα που μιλ?με εν? πα?ρνει 100 επισκ?ψει? την ημ?ρα ακ?μα σ?ρνεται. Σ?ρνεται που να μην ?κουγα γν?με? ειδημ?νων και δεν θ?λω να κατηγορ?σω καν?ναν, αλλ? δεν θ?λω να με λ?νε παραμ?θια τη στιγμ? που ξ?ρω καλ?τερα απ? κ?ποιου? ?λλου? τι? λεπτομ?ρειε?.

     Τ?ρα ο τ?πο? ε?ναι γεμ?το? ανθρ?που? που εν? δεν ?χουν γν?ση ?χουν γν?μη. Αλλ? ?μα δεν π?θει? δεν θα μ?θει?.

     Εγ? ?παθα και ?θελα εντελ?? καλοπροα?ρετα να μοιραστ? αυτ?ν την εμπειρ?α μου μαζ? σα? για να μην την πατ?σετε και σει?;

     Και πιο το αποτ?λεσμα; Δι?φοροι ?ξυπνοι που νομ?ζουν ?τι τα ξ?ρουν ?λα και δεν ξ?ρουν τι θα πει σκληρ? δουλει? στο ?ντερνετ να μα? παραμυθι?ζουν κ?θε μ?ρα…Συν?χεια.

     ?μα ε?σαι ευχαριστημ?νο? με?νε εκε?, εγ? τ?χα δεν ξ?ρω για το caching, τ?χα δεν ξ?ρω για τι? εταιρε?ε? hosting, τ?χα δεν ?χω ιδ?α για τα τεχνικ? μ?ρη, παρ?λαυτ? αυτ? τη στιγμ? που μιλ?με ?χω 6 διαφορετικ?? εταιρε?ε? hosting, ?χω το δικ? μου server, κ?νω αυτ? τη δουλει? απ? το 2000, αλλ? ?πω? καταλαβα?νει? και συ ακ?μα δεν ξ?ρω ο καημ?νο? και π?νω στην ?γνοια μου προτε?νω tophost.

     Απ?ντηση
     • Απ? το ειρωνικ? ?φο? τη? τελευτα?α? παραγρ?φου τη? απ?ντησ?? σου, αντιλαμβ?νομαι ?τι σε εν?χλησε το σχ?λιο μου και ζητ? συγγν?μη. Δεν ε?χα σκοπ? να σε θ?ξω.
      Μπορε? η εμπειρ?α σου στην siteground να μην ?ταν/ε?ναι καλ? η δικ? μου ?μω? 2 χρ?νια τ?ρα ε?ναι ανεπαν?ληπτη.
      Δεν θ?λω να επεκταθ? καθ?τι δεν βρ?σκω τον λ?γο.
      Αλλ? β?λε και συ ρε αδερφ? κ?ποια ?λλη στην ?Μα?ρη λ?στα? που ?φτιαξε?.
      Β?λε την contabo (giga international) ? δεκ?δε? ?λλε?.
      Δηλαδ? δεν γ?νεται να μην ?χει? την Godaddy.
      Μ?λλον επεκτ?θηκα.
      Καλ? βρ?δυ.

     • Φ?λε Αλκ?, ?χω δοκιμ?σει το Vanguard cache και μου ?ριχνε το site σε VPS κ?θε εβδομ?δα και μ?λιστα νυχτεριν?? ?ρε? που κορυφον?ταν η επισκεψιμ?τητα.

      ?χω δοκιμ?σει τι? υπηρεσ?ε? τι? siteground και δεν με ενδι?φερε κ?ποια λ?ση του? ?πω? και τη? WP ENGINE που εν? ε?ναι καλ? σε κ?ποια ?λλα ε?ναι κ?κιστη σε μερικ? θ?ματα ασφαλε?α?.

      Για μ?να το cache plugin ε?ναι δ?κοπο μαχα?ρι γιατ? δεν γνωρ?ζω τι επιπλοκ?? μπορε? να δημιουργ?σει σε κ?ποιο πρ?σθετο στο WordPress ? σε κ?ποιο θ?μα οπ?τε ?μα δεν δοκιμ?σει το συγκεκριμ?νο plugin, με το συγκεκριμ?νο server και το συγκεκριμ?νο CMS δεν ξ?ρει? ?μα θα πα?ξει καλ?.

      Σ?ρρυ για το ειρωνικ? ?φο?.

      Επ?ση? θα ?θελα να προσθ?σω ?τι ?χω μιλ?σει για την Godaddy στη Η μα?ρη λ?στα του Web Hosting Νο 1

      ?μω? μπορε?? να μα? καταθ?σει την εμπειρ?α σου για ποιε? εταιρε?ε? δεν δο?λεψαν ? δεν κ?νανε αυτ? που ε?παν.

      ?θελα ακ?μα να προσθ?σω ?τι ?χω δοκιμ?σει π?ρα πολλ?? λ?σει? hosting που σ?μερα δεν ε?ναι καν στην αγορ?.

      Μια περ?οδο ?μουνα συνεργ?τη? στο Δικτυωθε?τε και ε?χαμε δικ? μα? server στο TEI ΛΑΡΙΣΑΣ ME 10MBIT γραμμ? απ? το ΟΤΕ το 2003!

      ?χει τ?χει να δω πολλ? παρ?ξενα πρ?γματα και ?ντω? η ?ποψη μου μπορε? να ε?ναι ολοκληρωμ?νη αλλ? να μην απευθ?νεται σε ?λο τον κ?σμο.

      ?σω? να απευθ?νεται στα ν?α και μικρ? site και επ?ση? ?χω τα δικ? μου κριτ?ρια ?πω? το local SEO την ?λλειψη εμπιστοσ?νη? στα cache plugins κτλ.

      Αλλ? ο λ?γο? που αντ?δρασα ?τσι δεν ?ταν για να μην προ?γω τη συζ?τηση. Σου ζητ?ω συγγν?μη για αυτ?.

 • Πολ? καλ? το ?ρθρο σου Γι?ννη .Το site μου ε?ναι στην Tophost και γενικ? ε?μαι ευχαριστημ?νο? . Γενικ? τα ?ρθρα σου ε?ναι πολ?τιμη βο?θεια για μ?να Thanks

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看