ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

SITES-ME-WORDPRESS-WEB-DESIGN

Μ?θετε ?λα τα κ?λπα του WordPress με αυτ? το cheat sheet!

Πω? να γ?νεται ?να? ?ρτιο? χειριστ?? του WordPress μ?σα σε λ?γα λεπτ? με τα ν?ε? συντομε?σει? του πληκτρολογ?ου!

Ε?ναι το πρ?το ινφογραφικ? (infografic) που ανεβ?ζω και ?πω? καταλαβα?νετε πρ?κειται για το αγαπημ?νο που πρ?γραμμα διαχε?ριση? περιεχομ?νου, το WordPress!

Ε?ναι γεγον?? ?τι η εταιρε?α που ?χει τα πνευματικ? δικαι?ματα και τα δικαι?ματα εκμετ?λλευση? του WordPress, η Automattic συνεχ?ζει διαρκ?? να το αναβαθμ?ζει και να το απλοποιε?.

?τσι το WordPress ?χει πλ?ον πολλ? shortkeys που κ?νει τη χρ?ση του ακ?μα πιο ε?κολη απ? ποτ?!

WordPress Mega Cheet Sheet

2015-ultimate-wordpress-cheat-sheet-ver4

 

Δυστυχ?? ε?ναι ακ?μα στα αγγλικ?, ?μω? για ?ναν ?μπειρο web developer αυτ?? οι εντολ?? και συντομε?σει? ε?ναι παιχνιδ?κι.

Θυμηθε?τε ?τι η εξ?σκηση κ?νει το μ?στορα.

Το WordPress ε?ναι ευκολ?τερο απ? κ?θε ?λλο CMS

wordpress-cheat-sheet-2015 infografic

?να? φ?λο? μου που ε?χε χρ?νια ιστοσελ?δα σε Joomla, αποφ?σισε να μετακομ?σει στο WordPress πρ?σφατα. Η ?ποψη του για τι? διαφορ?? των δ?ο CMS ?τανε πολ? σημαντικ? για μ?να.

Αυτ? που μου ε?πε ?τανε το π?σο ε?κολο στη χρ?ση και λειτουργικ?τερο ε?ναι το WordPress συγκριτικ? με το Joomla.

Που να δε?τε β?βαια και ?λλα συστ?ματα διαχε?ριση? περιεχομ?νου π?σο δυσν?ητα και δ?σχρηστα ε?ναι.

Η καλ?τερη λειτουργικ?τητα και η ευκολ?α χρ?ση? του WordPress σημα?νει ?τι ω? συν?πεια ?χει καλ?τερο SEO και ε?ναι ευκολ?τερο σε κ?ποιον να δημιουργ?σει γρ?γορα περιεχ?μενο που θα ταξινομηθε? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Στο μ?λλον προβλ?πεται ?τι το WordPress θα γ?νει ευκολ?τερο και πιο προσβ?σιμο στου? χρ?στε? και φυσικ? εμε?? θα ε?μαστε εδ? για να δο?με και να καρπωθο?με αυτ?? τι? ευεργετικ?? αλλαγ??.

Δε?τε περισσ?τερα για το wordpress:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看