ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Τι ε?ναι το Content Marketing ? Μ?ρκετινγκ Περιεχομ?νου;

Περιεχ?μενα

Μετ? απ? ενδελεχ? ?ρευνα αρκετ?ν ημερ?ν:

πρ?τον για το τι θ?μα να γρ?ψω και

δε?τερον για το τι ακριβ?? πρ?πει να καλ?ψω

για να προσθ?σω το κ?τι παραπ?νω που χρει?ζεστε για να αποκτ?σετε το? πλεον?κτημα ?ναντι των ανταγωνιστ?ν σα? που δεν ε?ναι ακ?μα στη λ?στα μου και ψ?χνουν απεγνωσμ?να στο βαθ? σκοτ?δι του ?ντερνετ να βρο?νε πω? να βγ?λουν λεφτ? στο ?ντερνετ.

Ε?πα να σταθ? στην πιο κορυφα?α στρατηγικ? SEO και δημιουργ?α? σταθερ?ν χιλι?δων επισκεπτ?ν στη σελ?δα σα? κ?θε μ?να, για χρ?νια. Αυτ? δεν ε?ναι ?λλη απ? το Μ?ρκετινγκ Περιεχομ?νου ? Content Marketing.

Η ιδ?α του μ?ρκετινγκ περιεχομ?νου ε?ναι π?ρα πολ? απλ? και βασ?ζεται στο επικ? περιεχ?μενο. Μα? π?ει π?σω χιλι?δε? χρ?νια στα Ομηρικ? ?πη, στην Ιλι?δα και την Οδ?σσεια. Ο λ?γο? που τα ?πη αυτ? παρ?μειναν στην κορυφ? του συλλογικο? ασυνε?δητου για παραπ?νω απ? 3.000 χρ?νια ε?ναι το μ?γεθ?? του?: Ε?ναι κυριολεκτικ? τερ?στιο, με χιλι?δε? σελ?δε? κατατ?σσονται στα πιο μακρι? ποι?ματα τη? ιστορ?α?.

Αποτελο?ν πλ?ον σημε?ο αναφορ?? για οτιδ?ποτε μνημει?δε? ? μεγ?λο σε μ?γεθο?. ?τσι πολλ?? φορ?? θα με δε?τε να αναφ?ρομαι στο επικ? περιεχ?μενο και στο επικ? ?ρθρο.

Τι κ?νει το περιεχ?μενο επικ?;

 1. Το μ?γεθ?? του περιεχομ?νου. Πρ?σφατα μετ? την πρ?σφατη αναν?ωση του αλγορ?θμου με την ονομασ?α Hummingbird, ?να ν?ο ε?δο? ?ρθρων και περιεχομ?νου ?ρθαν να κ?νουν το ντεμπο?το του? στη Google, τα In Depth Articles ? Σε β?θο? ?ρθρα.
 2. Η ποι?τητ? του περιεχομ?νου. Γιατ? κ?ποιο? παρακολουθε? την αγαπημ?νη του σειρ? στην τηλε?ραση; Γιατ? ?σχετα αν ε?ναι ποιοτικ?, ?χει κ?τι που τον τραβ?ει.
 3. Η μοναδικ?τητα του. Γιατ? ?λοι θ?λουμε να δο?με την επ?μενη ταιν?α του James Bond, ? τον τελικ? κυπ?λλου; Γιατ? ε?ναι μοναδικ? και ανεπαν?ληπτα θε?ματα που θα μα? κ?νουν να νι?σουμε ?μορφα για τι? επ?μενε? δ?ο ?ρε?.

 

seo-content-marketing

Μ?ρκετινγκ Περιεχομ?νου και In Depth Articles τη? Google

Αφο? μελ?τησα κ?ποιου? οδηγο?? σχετικ? με τα ?ρθρα σε β?θο? τη? Google, ε?πα να σα? μεταφ?ρω τα αποτελ?σματα τη? ?ρευν?? μου.

Η αποστολ? τη? Google ε?ναι να ? οργαν?σει την παγκ?σμια πληροφορ?α και να τι? καταστ?σει προσιτ? σε ?λου?. “

Για την εκπλ?ρωση αυτο? του στ?χου, π?ρυσι προσελ?φθησαν 150 ?τομα για να λ?βουν μ?ρο? στην ? Μελ?τη των καθημεριν?ν αναγκ?ν για πληροφορ?ε?”. Η ?ρευνα ξεκινο?σε με το να καλε? κ?θε συμμετ?χων οκτ? φορ?? την ημ?ρα και και να του ζητ?ει να του? πει τι θα ?θελε να μ?θει σ?μερα; Η Google διαπ?στωσε ?τι οι ?νθρωποι δεν πηγα?νουν σε μια μηχαν? αναζ?τηση? κ?θε φορ? που ?χουν μια ερ?τηση.

Οι ?νθρωποι εξακολουθο?ν να μην σκ?φτονται σαν μια μηχαν? αναζ?τηση? για κ?θε ζ?τημα που ?χουν, ? ακ?μη και για τα ερωτ?ματα που ?χουν . Αντ ‘αυτο?, κ?νουν ερωτ?σει? με ?λλα μ?σα. Τ?τοια μ?σα αναζ?τηση? ε?ναι να συμβουλευτο?νε ?να φ?λο, να ανο?ξουν ?να βιβλ?ο ? να ψ?χνουν για κ?ποιο manual.

Ακαδημα?κο? και Ερευνητ?? Αναζητο?ν? Σε β?θο? πληροφορ?ε?

Η Google ενισχ?ει την ?ρευνα και την ακαδημα?κ? κοιν?τητα (φοιτητ??-καθηγητ??) για να βοηθ?σει με περισσ?τερο σε β?θο? περιεχ?μενο. Οι συνολικ?? αναζητ?σει? για αυτ? το ε?δο? τη? σε β?θο? γν?ση? αποτελο?ν τουλ?χιστον το 10 τοι? εκατ? των καθημεριν?ν αναζητ?σεων των ανθρ?πων, σ?μφωνα με τι? τελευτα?ε? ?ρευνε? τη? Google.

Για την αντιμετ?πιση αυτ?ν των αναζητ?σεων, η Google ξεκ?νησε το πρ?γραμμ? τη? ?ρθρα σε β?θο? (In Depth Articles) τον Α?γουστο του τρ?χοντο? ?του? . Απ? τ?τε ?χει περ?σει απ? πολλ?? ενημερ?σει? . Τα καλ? ν?α για του? επιχειρηματ?ε? του ?ντερνετ ? του? ιδιοκτ?τε? ιστοσελ?δων ε?ναι ?τι τα σε β?θο? ?ρθρα μπορε? να ε?ναι ?να? απ? του? καλ?τερου? τρ?που? για να κερδ?σουν την πρ?τη θ?ση στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Τα ?ρθρα σε β?θο? τη? Google εμφαν?ζονται σε ?να ειδικ? τμ?μα των συνολικ?ν αποτελεσμ?των τη? μηχαν?? αναζ?τηση? . Η μηχαν? αναζ?τηση? τη? Google πρ?σθεσε πρ?σφατα δ?ο ν?α χαρακτηριστικ? στα σε β?θο? ?ρθρα, ?τσι ?στε οι χρ?στε? να μπορο?ν να κ?νουν κλικ για να δουν 10 περισσ?τερε? σε β?θο? ?ρθρα και να διερευν?σουν τα σχετικ? θ?ματα .

Π?? να β?λτε τη σελ?δα σα? στα Σε β?θο? Αποτελ?σματα αναζ?τηση?

Για να ε?ναι επιλ?ξιμα για να εμφανιστο?ν στα σε β?θο? ?ρθρα, τουλ?χιστον το 10 τοι? εκατ? απ? τι? σελ?δε? σα? πρ?πει να ε?ναι μεταξ? 2.000 και 5.000 λ?ξεων! ?πω? καταλ?βατε μιλ?με για επικ? μ?νο ?ρθρα και για ?ρθρα πυλ?νε? με κατ?τατο ?ριο τι? 2.000 λ?ξει?.

Τα Microformats που ακολουθο?ν τη μορφ? Schema.org ε?ναι επ?ση? κρ?σιμα για την κατ?ταξη σα? στα σε β?θο? αποτελ?σματα. Οι σελ?δε? σα? θα πρ?πει να περιλαμβ?νουν επ?ση? ετικ?τε? ?πω? :

επικεφαλ?δα
alternativeHeadline
articleBody
datePublished
logo
image
περιγραφ?
συγγραφ?

Δημιουργ?στε Αυθεντικ? ?ρθρα για κ?θε σα? Θ?μα

Τ?λο?, ?ρθρα σε β?θο? χρει?ζονται και την προοπτικ? και το β?θο?. Προσπαθ?στε να γρ?ψετε τα ?ρθρα σα? ω? ?γκυρε? πηγ??, ω? πηγ?? αυθεντ?α? σχετικ? με το θ?μα σα? και για ?λο το Διαδ?κτυο. Αυτ? ε?ναι ?να? ευγεν?? στ?χο?, αλλ? αν το κ?νετε σωστ?, το ?ρθρο σα? θα γ?νει το ?ρθρο σταθμ?? για το συγκεκριμ?νο θ?μα και την αγορ? στ?χο σα?.

Προετοιμαστε?τε να ανταγωνιστε?τε τι? μεγ?λε? ιστοσελ?δε?

Σ?μφωνα με ?να ?ρθρο του Forbes απ? τον Dr Peter J. Meyers και Denis Pinsky, φα?νεται ?τι τα σε β?θο? ?ρθρα στην πραγματικ?τητα να ευνοο?ν τι? μεγαλ?τερε? , πιο καθιερωμ?νε? ιστοσελ?δε?.

Εδ? ε?ναι οι κορυφα?ε? 10 ιστοσελ?δε? που κυριαρχο?ν στα αποτελ?σματα σε β?θο?:

 1. nytimes.com – 25,3 τοι? εκατ?
 2. wsj.com – 8,0 τοι? εκατ?
 3. newyorker.com – 5,7 τοι? εκατ?
 4. theatlantic.com – 5,6 τοι? εκατ?
 5. wired.com – 4,2 τοι? εκατ?
 6. slate.com – 3,9 τοι? εκατ?
 7. businessweek.com – 3,7 τοι? εκατ?
 8. thedailybeast.com – 3,3 τοι? εκατ?
 9. forbes.com – 2,8 τοι? εκατ?
 10. nymag.com – 2,7 τοι? εκατ?

Ποιε? κατηγορ?ε? περιεχομ?νου κυριαρχο?ν στα σε β?θο? ?ρθρα

Οι Meyers και Pinsky ανακ?λυψαν επ?ση? ?τι σε β?θο? ?ρθρα δεν εμφαν?ζονται τ?σο συχν? για ορισμ?να θ?ματα , ?πω? κ?νουν για ?λλα. Εδ? ε?ναι μια λ?στα των θεμ?των που κυριαρχο?ν στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?:

 1. Οικογ?νεια & Κοιν?τητα – 14,4 τοι? εκατ?
 2. Υγε?α – 12,8 τοι? εκατ?
 3. Νομοθεσ?α και Κυβ?ρνηση – 12,0 τοι? εκατ?
 4. Τ?χνε? & Ψυχαγωγ?α – 7,2 τοι? εκατ?
 5. Οικονομικ? – 7,0 τοι? εκατ?
 6. Εργασ?α και Εκπα?δευση – 5,8 τοι? εκατ?
 7. Χ?μπι και ελε?θερο? χρ?νο? – 5,6 τοι? εκατ?
 8. Υπολογιστ?? & Consumer Electronics – 4,8 τοι? εκατ?
 9. Διαδ?κτυο και τηλεπικοινων?ε? – 4,4 τοι? εκατ?
 10. Τρ?φιμα & παντοπωλε?ου – 3,6 τοι? εκατ?
 11. Σπ?τι & Κ?πο? – 3,2 τοι? εκατ?
 12. Αθλητικ? – 3,2 τοι? εκατ?
 13. Ταξ?δια & Τουρισμ?? – 3,2 τοι? εκατ?
 14. Φαγητ? & Διασκ?δαση – 3,0 τοι? εκατ?
 15. Real Estate – 3,0 τοι? εκατ?
 16. ?νδυση – 2,8 τοι? εκατ?
 17. Ομορφι? & Προσωπικ? Φροντ?δα – 1,6 τοι? εκατ?
 18. Οι ?μποροι λιανικ?? π?ληση? & Εμπορε?ματα γενικο? ενδιαφ?ροντο?- 1,4 τοι? εκατ?
 19. Οχ?ματα – 1,2 τοι? εκατ?
 20. Δ?ρα – 0,8 τοι? εκατ?

Αν θ?λετε περισσ?τερη κ?νηση προ? τη σελ?δα σα? και αν?κετε σε μια κατηγορ?α που ?χει χαμηλ? ανταγωνισμ?, ε?ναι δηλαδ? χαμηλ? στην παραπ?νω λ?στα, τα σε β?θο? ?ρθρα θα μπορο?σαν να δ?σουν μια μεγ?λη ?θηση σε επισκ?πτε? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Ανακαλ?ψτε περισσ?τερα για τα σε β?θο? ?ρθρα απευθε?α? απ? την πηγ?, απ? το Google Webmasters Tools Blog

Οι Top 25 Λ?ξει? Κλειδι? τη?? ει? Β?θο? Αναζ?τηση?

Η Google ?χει δε?ξει ?τι σε β?θο? ?ρθρα ε?ναι πιο πιθαν? σε γενικ?? γραμμ??, τι? πληροφορ?ε? που αναζητο?ν αναζητ?σει?. Παρακ?τω ε?ναι μερικ?? αναζητ?σει? υψηλο? ?γκου που ?δειξε σε β?θο? ?ρθρα σχετικ? με το πρω? τη? 14η? Σεπτεμβρ?ου του 2012:

Στην πρ?τη στ?λη ε?ναι η μετ?φρασ? του? στα ελληνικ?, εν? στη δε?τερη στ?λη ε?ναι οι πρωτ?τυπε? φρ?σει? στα αγγλικ?:

 1. θ?σει? εργασ?α?
 2. καταγωγ?
 3. νυφικ?
 4. παπο?τσια
 5. toms
 6. 50 αποχρ?σει? του γκρι
 7. laptop
 8. Απ?κριε? κοστο?μια
 9. διαβ?τη?
 10. smartphone
 11. Bruce Springsteen
 12. εγκυμοσ?νη
 13. οδ?γησε
 14. pc tablet
 15. κατ?θλιψη
 16. tory burch
 17. υπερθ?ρμανση του πλαν?τη
 18. φορητο? υπολογιστ??
 19. κρουαζι?ρε?
 20. πωλ?σει? αυτοκιν?των
 21. ταξ?δι
 22. mba
 23. διαμερ?σματα
 24. router
 25. χρηματιστηριακ? αγορ?
 1. jobs
 2. ancestry
 3. wedding dresses
 4. shoes
 5. toms
 6. 50 shades of grey
 7. laptop
 8. halloween costumes
 9. diabetes
 10. smartphone
 11. bruce springsteen
 12. pregnancy
 13. led
 14. tablet pc
 15. depression
 16. tory burch
 17. global warming
 18. laptops
 19. cruises
 20. car sales
 21. travel
 22. mba
 23. apartments
 24. router
 25. stock market

 

Οι πρ?τε? 30 ημ?ρε? τη? ?ρευνα? αν?δειξε κ?ποιε? φρ?σει? αναζ?τηση? νικητ?? και κ?ποιε? ηττημ?νε?.? Την περ?οδο απ? την 12η Αυγο?στου ε?? και 14 Σεπτεμβρ?ου 2012, 240 αναζητ?σει? (απ? 10.000) κ?ρδισαν τα αποτελ?σματα σε β?θο?. Αν?μεσ? του? ?ταν οι λ?ξει? κλειδι? “παπο?τσια”, “toms” και “laptop”, εν? οι ?ροι αναζ?τηση? ?πω? “forever21”, “Vanity Fair” και “bridesmaids? ?ταν μεταξ? των 87 αναζητ?σεων που ?χασαν? στα αποτελ?σματα σε β?θο?.

Νο?μερο-?να-πηγ?-επισκεψιμ?τητα?-2014

Μην ξεχ?σετε να κ?νετε like και share στο Facebook και στα ?λλα κοινωνικ? δ?κτυα, ?πω? το Google+, twitter και pinterest, ?μα σα? ?ρεσε το ?ρθρο, παρακαλ? ανταποδ?στε και συστ?στε το και σε ?λλου?!

Κοινωνικ? Στατιστικ? για τα σε β?θο? ?ρθρα

Σκεφτ?καμε ?τι θα ?ταν ενδιαφ?ρον να δο?με τι ε?δου? κοινωνικ?? διε?σδυση? στα social media ?χουν τα σε β?θο? ?ρθρα και? οι σε β?θο? διευθ?νσει? URL στο σ?νολο των δεδομ?νων που παρακολουθ?θηκαν:

Facebook Likes / Κοινοποι?σει?
Μ?σο? ?ρο? : 6,611
Αριθμητικ?? Μ?σο?: 1,013
Max likes : 897101

Τweets
Μ?σο? ?ρο? : 574
Αριθμητικ?? Μ?σο?: 124
Max : 75940

Google +1 s
Μ?σο? ?ρο? : 96
Αριθμητικ?? Μ?σο?: 17
Max : 7.096

Συγχ?ρεστε με για τι? μαθηματικ?? ?ννοιε? ?πω? ο αριθμητικ?? μ?σο? που ?χει να κ?νει με το πλ?θο? τη? μ?ση? τιμ?? των αριθμ?ν. Ποια ε?ναι δηλαδ? η κοιν?τερη τιμ?.

Υπ?ρξαν κ?ποιε? εξαιρ?σει? , και φυσικ? μεγ?λε?, δημοφιλ? ιστοσελ?δε? τε?νουν να πα?ρνουν συν?θω? ισχυρ? κοινωνικ? σ?ματα, μονοπωλ?ντα? και την προτ?μηση τη? Google.

Χρονολογ?ε?? Δημοσ?ευση? των ?ρθρων σε Β?θο?

Στι? 18 Σεπτεμβρ?ου 2013, η Google πρ?σθεσε ημερομην?ε? δημοσ?ευση? για τα περισσ?τερου? σε β?θο? ?ρθρα . ?μασταν σε θ?ση να εξορ?ξουμε τα δεδομ?να για να δο?με π?? αυτ?? οι ημερομην?ε? διακυμ?νθηκαν και επηρ?ασαν τα αποτελ?σματα ( στοιχε?α απ? 1.141 μοναδικ? ?ρθρα σε β?θο? με? ημερομην?ε? δημοσ?ευση? ) :

1979 με 0,1 %
1998 με 0,1 %
1999 με 0,1 %
2000 με 0,2 %
2001 με 0,1 %
2002 με 0,1 %
2003 με 0,1 %
2004 με 0,3 %
2005 με 0,4 %
2006 – 1,3 %
2007 – 2,8 %
2008 – 4,5 %
2009 – 7,6 %
2010 με 11,8 %
2011 με 20,2 %
2012 με 29,0 %
2013 με 21,5 %

Αυτ? ε?ναι που λ?με κλασικ?, αειθαλ??, διαχρονικ? περιεχ?μενο που περιγρ?φω στο ?ρθρο πυλωνα?.

Μ?ρκετινγκ Περιεχομ?νου και ?ρθρο Πυλ?να?

Το ?ρθρο πυλ?να? ε?ναι η θεμ?λια λ?θο? κ?θε πετυχημ?νη? ιστοσελ?δα? και πρ?πει κ?θε πετυχημ?νο site να στηρ?ζεται π?νω σε ?ρθρα πυλ?νε?.

?να ?ρθρο πυλ?να? ε?ναι ?να μεγ?λο ?ρθρο περιεχ?μενου, ε?ναι το στ?ριγμα του blog σα?. Το ?ρθρο πυλ?να? ?ε?ναι περ?που 5,000 ?ω? 10,000 λ?ξει? , ?καλ?πτει κ?θε κατηγορ?α ? τη σελ?δα του blog σα? και αυτ? ε?ναι το πλα?σιο για την κατασκευ? των ?λλων δευτερευουσ?ν ??ρθρων γ?ρω του.

Μ?σω τη? διασ?νδεση? του δημιουργε? ?να τερ?στιο αντ?κτυπο στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και η κυκλοφορ?α προ? τη σελ?δα σα? αυξ?νεται κατακ?ρυφα. Το ?ρθρο πυλ?να? ε?ναι αειθαλ??, μακροπρ?θεσμο και υψηλ?? ποι?τητα? και συνοδε?εται απ? β?ντεο και φωτογραφ?ε?.

?ρθρο πυλ?να? και ο καν?να? των επτ?

Δεν ε?ναι τυχα?ο που οι σοφο? τη? αρχαι?τητα? ?τανε επτ?.

Η βασικ? αρχ? τη? αρχιτεκτονικ?? του ?ρθρου πυλ?να ε?ναι να οδηγ?σει του? επισκ?πτε? σα? να διαβ?σουν επτ? θ?σει? blog ? επτ? ?ρθρα στη σελ?δα σα?, ? να ξαναδιαβ?σουν επτ? μετ?, ? να επισκεφτο?ν το blog σα? χωρ?? να αναπηδο?ν ?ξω απ? αυτ? (bounce rate) για επτ? φορ?? .

Ο καν?να? των επτ? ε?ναι ?να απ? τα παλαι?τερα ?ννοιε? στο μ?ρκετινγκ . Ο καν?να? των επτ? λ?ει απλ? ?τι ο υποψ?φιο? αγοραστ?? θα πρ?πει να ακο?σει ? να δει αυτ? το μ?νυμα, τουλ?χιστον επτ? φορ?? πριν αγορ?σει κ?τι απ? εσ?? .

Γιατ?; Ο κ?ριο? λ?γο? : δεν σα? ξ?ρουν, ?πω? και δεν ?χουν κερδ?σει την εμπιστοσ?νη σα?. Οι ψυχολ?γοι λ?νε ?τι θα πρ?πει κ?ποιο? να ?εκτ?θενται στον υποψ?φιο πελ?τη ?τουλ?χιστον επτ? φορ?? πριν σα? θεωρ?σει ω? οικε?ο ? με ?μπιστο πρ?σωπο .

Μ?θετε περισσ?τερα για πω? μπορε?τε να δημιουργ?σετε ?ρθρα πυλ?νε? και επικ? περιεχ?μενο για την ιστοσελ?δα σα?.

Μ?ρκετινγκ Περιεχομ?νου και SEO

Μ?α απ? τι? καλ?τερε? στρατηγικ?? SEO ε?ναι το δωρε?ν ποιοτικ? περιεχ?μενο και συγκεκριμ?να ηλεκτρονικο?? οδηγο??. Η Google και γενικ? οι μηχαν?? αναζ?τηση? τρελα?νονται για δωρε?ν οδηγο??. Αυτ? αποτελε? τ?ση.

Αν και η πιο πετυχημ?νη στρατηγικ? για κατακλυσμικ? κ?νηση στη σελ?δα σα? για το 2014 ε?ναι το facebook, οι μηχαν?? αναζ?τηση? θα συνεχ?σουν να αποτελο?ν μεγ?λη πηγ? στοχευμ?νη? κ?νηση με υψηλ? ποσοστ? μετατρεψιμ?τητα?. Δηλαδ? με μεγ?λο ποσοστ? δυνητικ?ν πελατ?ν.

Απλ?? Συμβουλ?? Μ?ρκετινγκ Περιεχομ?νου

Καλ? και η θεωρ?α αλλ? πω? θα μπορ?σει κ?ποιο? αρχ?ριο? ? κ?ποιο? που σ?μερα ξεκιν?ει στο ?ντερνετ να δημιουργ?σει ποιοτικ? και πετυχημ?νο περιεχ?μενο; Παρακ?τω σα? παραθ?τω μερικ?? συμβουλ??.

 1. Ξεκιν?στε γρ?φοντα? ?να ?ρθρο πυλ?να για την αγορ? στ?χο? σα?.
 2. Φροντ?στε να συμπεριλ?βετε στο ?ρθρο πυλ?να ? ?ρθρο σταθμ? τι? σημαντικ?τερε? λ?ξει? κλειδι? με τι? οπο?ε? θα σα? αναζητ?νε οι υποψ?φιοι πελ?τε? σα? στο ?ντερνετ.
 3. Χρησιμοποι?στε ?λη σα? την τεχνογνωσ?α και την εμπειρ?α για να γρ?ψετε κ?τι χρ?σιμο, ? να παρ?γετε κ?ποιο β?ντεο ? παιχν?δι ? οτιδ?ποτε αξ?α? που θα το δ?νετε δωρε?ν.
 4. Μην αντιγρ?φετε απλ?? απ? του? ?λλου?, ξεχωρ?στε και πρωτοτυπ?στε. Π?ρτε κ?τι ?τοιμο και βελτι?στε το. Πηγα?νετε το ?να β?μα παραπ?ρα και μη μ?νετε στ?σιμοι.
 5. Μην ξεχν?τε ?τι το περιεχ?μεν? σα? χρει?ζεται και την αν?λογη προ?θηση ? promotion. Το 25% του χρ?νου σα? θα πρ?πει να καταν?μεται στην παραγωγ? περιεχομ?νου, εν? το 75% στο μ?ρκετινγκ του περιεχομ?νου σα?, εξο? και μ?ρκετινγκ περιεχομ?νου.
 6. Η μεγαλ?τερη πηγ? και δεξαμεν? υποψ?φιων επισκεπτ?ν και πελατ?ν ε?ναι τα social media, με νο?μερο ?να επιλογ? το Facebook και για ?λο το 2014.
 7. Τ?λο? διασυνδ?στε ?λα τα ?ρθρα μεταξ? του?, τα δευτερε?οντα με το ?ρθρο πυλ?να και δημιουργ?στε backlinks προ? τη σελ?δα σα? και προ? τα ?ρθρα σα?. (deep linking)

Δωρε?ν Οδηγ?? Βγ?λτε Λεφτ? απ? το ?ντερνετ

Σκοπ?? του οδηγο?

Αυτ?? ο οδηγ??? ε?ναι το σημε?ο εκκ?νηση? για ?να ταξ?δι στον ηλεκτρονικ? επιχειρηματικ? κ?σμο και θα σα? εφοδι?σει με πρακτικ?? γν?σει? για να επιτ?χετε τρει? βασικο?? στ?χου?:

 1. Να τον?σει τι? ποιο πολ?τιμε? και πιο σχετικ?? πηγ?? που βρ?σκονται σε αυτ? την ιστοσελ?δα για να ξεκιν?σετε τη δικ? σα? ?ξυπνη ηλεκτρονικ? επιχε?ρηση
 2. Να σα? οδηγ?σει μ?σω τη? πιο σ?ντομη? διαδρομ?? στο στ?χο σα?, αποφε?γοντα? τι? παιδικ?? αρρ?στιε? και τα λ?θη των πρωτ?ρηδων και
 3. Να σα? δ?σει ?να απλ? πλ?νο δρ?ση? για να πετ?χετε αληθιν? και διαρκ? αποτελ?σματα. Με ?λλα λ?για να αποκτ?σετε παθητικ? εισοδ?ματα απ? το ?ντερνετ.

Τι θα μ?θετε

Στον οδηγ? Λεφτ? Απ? Το ?ντερνετ θα μ?θετε τα παρακ?τω 5 βασικ? πρ?γματα:

 1. Να βρ?σκετε ακριβ?? τι αν?γκε? ? κεν? ?χει η αγορ? σ?μερα και να μ?θετε τι ψ?χνουν οι υποψ?φιοι αγοραστ?? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? για να καλ?ψουν αυτ?ν την αν?γκη.
 2. Να Φτι?χνετε μια ιστοσελ?δα ? blog που ε?ναι γεμ?τη με σχετικ? περιεχ?μενο που βοηθ?ει του? ανθρ?που? να καλ?ψουν αυτ?ν την αν?γκη.
 3. Να οδηγ?στε επισκ?πτε? στη σελ?δα σα? και μετατρ?ψτε αυτο?? σε συνδρομητ?? στα ηλεκτρονικ? σα? ν?α ? στο ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο σα?. Με ?λλα λ?για να γραφτο?νε στη λ?στα σα?.
 4. Να ξεκιν?στε να Βγ?λτε Λεφτ? απ? το κοιν? σα? χρησιμοποι?ντα? τη διαφ?μιση, το ?ντερνετ μ?ρκετινγκ, το συνεργατικ? μ?ρκετινγκ (affiliate marketing) το δικτυακ? μ?ρκετινγκ ? και ακ?μα πουλ?ντα? τα δικ? σα? προ??ντα και υπηρεσ?ε?.
 5. Να βελτιστοποι?στε και αυτοματοποι?στε την ?λη διαδικασ?α μ?ρκετινγκ, ο?τω? ?στε να μην χρει?ζεται να εργ?ζεστε ολημερ?? για να κρατ?τε την επιχε?ρησ? σα? ανοικτ?. ?τσι θα ?χετε ?λον τον ελε?θερο χρ?νο για να ασχοληθε?τε με αυτ? που σα? αρ?σει, να κ?νετε ταξ?δια, να περν?τε χρ?νο με την οικογ?νει? σα? και να ?χετε τα χρ?ματα για να το πετ?χετε.

Για σα? που φτ?σατε ?ω? εδ? σα? αξ?ζουν εκτ?? απ? συγχαρητ?ρια και μια παραπ?νω μυστικ? συμβουλ? που ?χω συμπεριλ?βει στο δε?τερο αυτ? β?ντεο σχετικ? με το μ?ρκετινγκ περιεχομ?νου. Ελπ?ζω να βρ?κατε το ?ρθρο χρ?σιμο. Για οποιαδ?ποτε απορ?α, μπορε?τε να με π?ρετε τηλ?φωνο στο 6972.364.387 ? να επικοινων?σετε μαζ? μου.

Δε?τε περισσ?τερα για την δημιουργ?α μοναδικο? περιεχομ?νου:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看