ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Βγ?λτε λεφτ? απ? τα social media

?λοι μα? σ?μερα ε?μαστε στα social media με τον ?να ? ?λλο τρ?πο συν?θω? για να περν?με τον καιρ? μα?, να χαζε?ουμε δηλαδ?. Το Facebook ?χει αντικαταστ?σει την παραδοσιακ? μορφ? ψυχαγωγ?α? στο σπ?τι, την τηλε?ραση και π?νω απ? 5 εκατομμ?ρια ?λληνε? ε?ναι στο Facebook καθημεριν?. Οι περισσ?τεροι απ? αυτο?? χωρ?? λ?γο, ελπ?ζω να μην ε?στε ?να? απ? αυτο??.

Εκτ?? απ? το Facebook υπ?ρχουν ?λλα 350 κοινωνικ? μ?σα σε ?λο τον κ?σμο και π?ρα πολλ? απ? αυτ? δεν ε?ναι αγγλ?φωνα, ?πω?? το Baidu, το VKontakte και το Odnoklassniki. Το πρ?το ε?ναι το κιν?ζικο google και τα δ?ο τελευτα?α οι ρ?σικε? εκδοχ?? του Facebook με εκατομμ?ρια χρ?στε? ημερησ?ω? και ακριβ?? τα ?δια χαρακτηριστικ? του βασιλι? τη? κοινωνικ?? δικτ?ωση? Facebook.

Σ?μερα θα σα? δ?σω μερικ?? ιδ?ε? για το πω? μπορε?τε να βγ?λετε χρ?ματα απ? το Facebook και τα κοινωνικ? μ?σα ενημ?ρωση? με μερικ? απλ? β?ματα.

Με?νετε ενημερωμ?νοι με τι? τελευτα?ε? εξελ?ξει? στο ?ντερνετ, εγγραφε?τε στη λ?στα μου και κατεβ?στε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? SEO.

Φ?ρτε κ?νηση στην ιστοσελ?δα σα?

lefta-social-media-2

Το μοντ?λο που θα χρησιμοποι?σουμε για να βγ?λουμε λεφτ? απ? τα social media ε?ναι απλ?:

 1. Φτι?χνουμε μια σελ?δα που παρ?χουμε ?να προ??ν ? υπηρεσ?α απ? το ?ντερνετ,
 2. Φ?ρνουμε τρομαχτικ? κ?νηση στη σελ?δα μα? και
 3. Μετατρ?πουμε την κ?νηση σε λεφτ?.

?μα δεν ?χω ιστοσελ?δα;

?ρθε η ?ρα να κ?νετε μια ιστοσελ?δα, πω? αλλι?? θα βγ?λετε λεφτ? χωρ?? την ηλεκτρονικ? σα? επιχε?ρηση ζωνταν?.

Καλ? ε?ναι και το Facebook, αλλ? δεν συγκρ?νεται η σελ?δα σα? στο facebook με την δικ? σα? ιστοσελ?δα ? αλλι?? την ηλεκτρονικ? σα? επιχε?ρηση. Σ?μερα η τεχνολογ?α ?χει απλοποιηθε? π?ρα πολ? που για να φτι?ξετε μια δυναμικ? ιστοσελ?δα ? ?να ηλεκτρονικ? κατ?στημα δεν ε?ναι και τ?ποτα ιδια?τερο.

Δε?τε εδ? τι? εκπληκτικ?? προσφορ?? για κατασκευ? ιστοσελ?δων!

Τι θα χρειαστ? για να φ?ρω κ?νηση στο site μου;

1. Τη δικ? σα? ιστοσελ?δα.

Ε?ν δεν ?χετε ακ?μα ιστοσελ?δα, ε?ναι καιρ?? να φτι?ξετε μια, μην περιμ?νετε ?λλο, ?δη ?χετε καθυστερ?σει. ?ταν λ?με ιστοσελ?δα προτιμ?στε μ?α σε τεχνολογ?α WordPress, ε?τε πρ?κειται για απλ? site, blog ? e-shop ? ?λα μαζ?.

2. Τη μπ?ρα κοινοπο?ηση? addthis για Firefox

Μπορε?τε να την κατεβ?σετε εδ? και να την εγκαταστ?σετε αμ?σω?.

3. Firefox browser

?μα δεν ?χετε ακ?μα Firefox, καιρ?? να αλλ?ξετε! Αποκτ?στε τον Firefox τ?ρα!

4. Προφ?λ στα μ?σα που θα χρησιμοποι?σω και τα απαριθμ? εδ?:

 • Facebook
 • Twitter
 • Myspace
 • GoogleBookmarks
 • Digg
 • Delicious
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Blogger
 • Diigo
 • GooglePlus
 • HackerNews
 • Instapaper
 • LinkedIn
 • Odnoklassniki
 • Pinterest
 • Plurk
 • Tumblr
 • VK.com
 • Typepad

Οι τρ?ποι που μπορε? να γ?νει αυτ? μ?σα απ? τη σελ?δα μα? ε?ναι αρκετο?. Εδ? θα σα? παραθ?σω του? βασικο?? τρ?που?:

1. Διαφ?μιση

Παρ?χοντα? διαφ?μιση σε τρ?του? απευθε?α? ? με διαφημιστικ? banner μ?σω τη? Google Adsense, μπορε?τε να αυξ?σετε τα ?σοδ? σα? στο ?ντερνετ. Β?βαια να κ?νετε τον μεσ?ζοντα στη google δεν ε?ναι και ?τι καλ?τερο αφο? θα πα?ρνετε μηδαμιν? ?σοδα για την κ?νηση που θα παρ?γετε. ?μω? ε?ναι μια καλ? αρχ? για να ξεκιν?σετε να βγ?ζετε μερικ? χρ?ματα απ? το ?ντερνετ.

Το ?διο μπορε?τε να κ?νετε με το καν?λι σα? στο Youtube. Να πουλ?τε διαφημιστικ? χ?ρο στη Google, μητρικ? τη? Youtube και να εισπρ?ττετε ?να απειροελ?χιστο μ?ρο? των εσ?δων! Απ? το τ?ποτα καλ? ε?ναι και αυτ?.

2. Affiliate Μ?ρκετινγκ

Το affiliate Μ?ρκετινγκ ? συνεργατικ? μ?ρκετινγκ ε?ναι ?να μεγ?λο κεφ?λαιο του ?ντερνετ που εν? στην Ελλ?δα παραμ?νει σχεδ?ν ?γνωστο, στο εξωτερικ? ευθ?νεται για δισεκατομμ?ρια ευρ? σε τζ?ρο. Μια καλ? ελληνικ? εταιρε?α με ελληνικ? προ??ντα για affiliate marketing ε?ναι η LinkWise.

Επ?ση? υπ?ρχουν χιλι?δε? ?λλε? εταιρε?ε? που μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε για να αναπτ?ξετε συνεργ?τε? στον κλ?δο σα? ?πω? η Mybet στο χ?ρο του ν?μιμου ηλεκτρονικο? τζ?γου, η 500 affiliates για την χρηματιστηριακ? πλατφ?ρμα και αγορ?? και ?λλε?.

Αποφ?γετε κορεσμ?νε? αγορ??, ξεν?γλωσσα σχ?ματα και την Clickbank! Ακο?στε με γιατ? δεν θα βγ?λετε ?κρη, παρ? μ?νο θα χ?σετε χρ?ματα και τον χρ?νο σα?!

3. Δικτυακ? Μ?ρκετινγκ

Μπορε?τε να διαλ?ξετε μ?σα απ? μια γκ?μα χιλι?δων εταιρει?ν δικτυακο? μ?ρκετινγκ αν? τον κ?σμο που να σα? ταιρι?ζουν. Προτιμ?στε εταιρε?ε? που να ε?ναι αξι?πιστε?, να υποστηρ?ζουν ηλεκτρονικ? 100% του? συνεργ?τε? του? και να ?χουν ?να αποδεδειγμ?νο πλ?νο αμοιβ?ν και αν?πτυξη?.

4. Δικ? σα?? Προ??ν ? Υπηρεσ?α

To σημαντικ?τερο ?λων ε?ναι να ?χετε το δικ? σα? προ??ν ? υπηρεσ?α. Αυτ? μπορε? να γ?νει με δ?ο τρ?που?:

Πρ?τον ε?ν ?χετε ?δη μια επιχε?ρηση ? ?να κατ?στημα και θ?λετε να μεταφ?ρετε την δραστηρι?τητ? σα? ηλεκτρονικ? ?

Δε?τερον, δεν ?χετε κ?ποια επαγγελματικ? δραστηρι?τητα και θ?λετε να ξεκιν?σετε απ? την αρχ? μια ηλεκτρονικ? επιχε?ρηση που δεν ?λλη απ? την ιστοσελ?δα σα?.

Θα πρ?πει λοιπ?ν να βρε?τε μια αγορ? στ?χο για να ικανοποι?σετε με το προ??ν ? την υπηρεσ?α σα?.

Θα πρ?πει να εξυπηρετ?σετε μ?α αν?γκη σε μια αγορ? στ?χο που χρησιμοποιε? αποκλειστικ? το ?ντερνετ για να καλ?ψει αυτ?ν την αν?γκη. Αυτ? την αν?γκη θα πρ?πει να την ικανοποι?σετε καλ?τερα απ? τον ανταγωνισμ? και σε χαμηλ?τερη τιμ? για να θ?λουν οι ?νθρωποι να σα? πληρ?σουν και εσε?? να βγ?λτε λεφτ? απ? αυτ?.

Η πρ?κληση ε?ναι να αναγνωρ?σετε μια ανθρ?πινη αν?γκη με επαρκ? ζ?τηση ο?τω? ?στε να ε?ναι βι?σιμη η αγορ? στ?χο? ? το μικρομερ?διο ? μικροτμ?μα τη? εν λ?γω αγορ??.

Μετατρ?ψτε την κ?νηση σε λεφτ?

lefta-social-media

Αυτ? λ?γεται και χρηματοπο?ηση ? με απλ? λ?για μοντ?λο χρηματοπο?ηση?.

Θεμελι?δη? για την επιτυχ?α ?λων των επιχειρ?σεων που βασ?ζονται στη ν?α τεχνολογ?α και ειδικ?τερα των ηλεκτρονικ?ν επιχειρ?σεων ε?ναι η βασικ? ιδ?α του Καναλιο? πωλ?σεων.

Οι πιο γνωστο? και πετυχημ?νοι πωλητ?? και μαρκετ?στε? τη? ν?α? οικονομ?α?, εδραι?θηκαν σε ?να μικροτμ?μα τη? αγορ?? (market niche) και κατ?φεραν να το μετατρ?ψουν σε χρυσωρυχε?ο μ?σω εν?? εκλεπτυσμ?νου και χιλιοδοκιμασμ?νου καναλιο? πωλ?σεων.

Το καν?λι πωλ?σεων ? το καν?λι μ?ρκετινγκ εμπερι?χει ?λη την μαγε?α του μ?ρκετινγκ, η οπο?α ?χει να κ?νει με τι? χιλι?δε? δοκιμ??, τα A/B τεστ και την βελτιστοπο?ηση των αποτελεσμ?των.

Το σημαντικ?τερο β?μα ?σω? ?λων ε?ναι η μετατροπ? τη? επισκεψιμ?τητα? που δεχ?μαστε κ?θε μ?ρα στην ιστοσελ?δα σα? σε λεφτ? και το πιο σημαντικ? ?λων σε λεφτ? με ουρ? ? παθητικ? εισοδ?ματα!

Φτι?ξτε τη Σελ?δα Πωλ?σεων ? γρ?μμα πωλ?σεων

Πρ?τον βρ?σκετε μια αν?γκη ? μια αγορ? που σα? ενδιαφ?ρει, κατ?πιν δημιουργε?τε το προ??ν ? υπηρεσ?α που χρει?ζεται αυτ? η αγορ? και μετ? θα πρ?πει με δι?φορου? τρ?που? να γρ?ψετε ?να γρ?μμα πωλ?σεων.

Το γρ?μμα πωλ?σεων καλ? θα ?ταν να συνοδε?εται με κ?ποιο β?ντεο ? σειρ? β?ντεο που θα τον?ζουν τα οφ?λη του προ??ντο? και γιατ? πραγματικ? το χρει?ζονται οι υποψ?φιοι πελ?τε? σα?. Μπορε?τε να συμπεριλ?βετε μοναδικ?? προσφορ??, εκπτ?σει? ? ?λλα χαρακτηριστικ? που καθιστ?τε το προ??ν σα? μοναδικ?, καθ?? και πλ?θο? απ? μαρτυρ?ε? ανθρ?πων που το χρησιμοπο?ησαν και ε?δαν αποτελ?σματα.

Το γρ?μμα πωλ?σεων και το π?σο καλο? ε?στε στο να προβ?λετε τον εαυτ? σα? και τα προ??ντα ? υπηρεσ?ε? σα? ε?ναι ?να? κρ?σιμο? παρ?γοντα? στην επιτυχ?α του καναλιο? σα?.

Ε?ν δεν μπορ?σετε να συντ?ξετε ?να καλοστημ?νο γρ?μμα πωλ?σεων, μια καλ? σελ?δα εγγραφ?? ? ?να β?ντεο πωλ?σεων, τ?τε ε?ναι σχεδ?ν ακατ?ρθωτο να πετ?χετε στο ?ντερνετ και στο μ?ρκετινγκ γενικ?τερα.

Το γρ?μμα πωλ?σεων ?χει χρησιμοποιηθε? κατ? κ?ρον στι? πωλ?σει? μ?σω ταχυδρομε?ου καθ?? και στο ηλεκτρονικ? μ?ρκετινγκ και ειδικ? στο μ?ρκετινγκ ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου.

?να τυπικ? γρ?μμα πωλ?σεων θα πρ?πει να περι?χει:

Α. Τον μοναδικ? τ?τλο

Β. Το κυρ?ω? σ?μα κειμ?νου

Γ. Την α?τηση για δρ?ση

Δ. Τα γραφικ? ? τι? εικ?νε? ? τα αν?λογα β?ντεο.

Φαντ?ζομαι ?λοι σα? ?χετε δει τον Δημοσθ?νη Λιακ?πουλο που πουλ?ει βιβλ?α μ?σω τηλεμ?ρκετινγκ. Ο Τ?πο? ε?ναι απ?στευτο?! Ο τρ?πο? προσ?γγιση? του ε?ναι ?διο? με το τρ?πο προσ?γγιση? του γρ?μματο? πωλ?σεων που σα? υπ?δειξα.

Μπορε?τε κι εσε?? να φτι?ξετε το δικ? σα? β?ντεο μ?νημα πωλ?σεων που να καλε?τε του? υποψ?φιου? πελ?τε? σα? να κ?νουν κ?τι, να εγγραφο?ν στη λ?στα, να αγορ?σουν ?να προ??ν ? ακ?μα να κ?νουν λ?ικ στη σελ?δα σα?.

Γιατ? τα λεφτ? ε?ναι στη λ?στα;

email-list-1
Τα λεφτ? ε?ναι στη λ?στα!

Η δεξαμεν? των υποψηφ?ων πελατ?ν σα? ε?ναι στη λ?στα και ο μοναδικ?? τρ?πο? να αντλ?σετε πελ?τε? απ? το ?ντερνετ ε?ναι να καλλιεργ?σετε σχ?σει? με του? υποψηφ?ου? σα? αναπαρ?γοντα? τον εαυτ? σα? πολλ?? φορ??.

Για παρ?δειγμα, ε?ν ?σασταν πωλητ?? θα ?πρεπε να δε?τε τον υποψ?φιο πελ?τη μ?χρι να αγορ?σει 7-12 φορ??. Το 80% των πελατ?ν που αγορ?ζει ?να προ??ν ? υπηρεσ?α, αγορ?ζει μεταξ? 7ου και 12ου ραντεβο?! Δηλαδ? θα πρ?πει για να κλε?σετε 100 πελ?τε? να κ?νετε 700 με 1000 ραντεβο?!

Επειδ? λοιπ?ν δεν ε?στε υπερ?νθρωποι, η καλ?τερη λ?ση ε?ναι να πολλαπλασι?σετε τον εαυτ? σα? με τη δ?ναμη του ?ντερνετ και του email marketing! Εμπρ?? λοιπ?ν να χτ?σετε τη λ?στα σα?!

Διαβ?στε περισσ?τερα στο δε?τερο μ?ρο? αυτο? του εκπληκτικο? ?ρθρου→

Πηγ?? για να βγ?λτε λεφτ? απ? τα Social Media

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

registration-button

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看