linkedin

LinkedIn: Οδηγ?? Επιβ?ωση?

Το LinkedIn ε?ναι ?να social media site επαγγελματικ?? κοινωνικ?? δικτ?ωση?. Ιδρ?θηκε τον Δεκ?μβριο του 2002, αλλ? ξεκ?νησε επ?σημα στι? 5 Μα?ου του 2003.

Τα εγγεγραμμ?να μ?λη του LinkediN ?χουν τη δυνατ?τητα να δημιουργ?σουν τον προσωπικ? επαγγελματικ? του? προφ?λ, να συνδεθο?ν με ?λλου? χρ?στε?, να αναζητ?σουν εργασ?α, αλλ? και να δημιουργ?σουν πελατολ?γιο.

Αν δεν ?χετε ακ?μα προφ?λ ? σελ?δα στο LinkedIn, ε?ναι καιρ?? να αποκτ?σετε για να αποκομ?σετε ?λα εκε?να τα επαγγελματικ? οφ?λη απ? τα social media ε?τε ε?στε επιχε?ρηση ? ?τομο που ψ?χνει δουλει?.

Μ?λη στο LinkedIn

Το site ε?ναι διαθ?σιμο σε 20 γλ?σσε?. Σ?μερα θεωρε?ται το πιο επιτυχημ?νο site επαγγελματικ?? κοινωνικ?? δικτ?ωση? παγκοσμ?ω?, μετρ?ντα? περισσ?τερου? απ? 200 εκατομμ?ρια εγγεγραμμ?νου? χρ?στε? σε περισσ?τερε? απ? 200 χ?ρε?.

Υπερτερε? σημαντικ? ?ναντι των κ?ριων ανταγωνιστ?ν του Viadeo με 55 εκατομμ?ρια χρ?στε? και XING? με 12 εκατομμ?ρια χρ?στε?. Ε?μαι μ?λο? και στο Viadeo που ?χω την α?σθηση πω? ακ?μα παραμ?νει ακατο?κητο καθ?? και στο γερμαν?φωνο XING, που ?πω? καταλαβα?νετε δεν αποτελε? την αγορ? στ?χο μου γιατ? στοχε?ει μ?νο σε γερμαν?φωνου?. Δεν σα? το συστ?νω, εκτ?? και ενδιαφ?ρεστε για τη Γερμανικ? ? Γερμαν?φωνη αγορ? εργασ?α?.

Σ?μφωνα με την Πανελλ?νια ετ?σια ?ρευνα του 2012 για τη συμπεριφορ? των χρηστ?ν των Μ?σων Κοινωνικ?? Δικτ?ωση? απ? το Εργαστ?ριο Ηλεκτρονικο? Εμπορ?ου- ELTRUN, του Οικονομικο? Πανεπιστημ?ου Αθην?ν, π?νω απ? 511.291 χρ?στε? του LinkedIn βρ?σκονται στη Ελλ?δα το 2012. ?να? πρ?χειρο? υπολογισμ?? φ?ρνει των αριθμ? των χρηστ?ν σε 700.000 περ?που για το 2014.

Επ?ση?, σ?μφωνα με την ?δια ?ρευνα η χρ?ση του LinkedIn θα αυξ?νετε συνεχ?? λ?γω τη? οικονομικ?? κρ?ση? και τη? επαγρ?πνηση? των χρηστ?ν για καλ?τερο επαγγελματικ? μ?λλον.

Χαρακτηριστικ? του LinkedIn

linkedin

Το LinkedIn χαρακτηρ?ζεται απ? ποικ?λε? λειτουργ?ε? με κυρι?τερε? τι? παρακ?τω:

 • τη δημιουργ?α και την παρουσ?αση του προφ?λ των μελ?ν,
 • τη δυνατ?τητα λεπτομερο?? παρουσ?αση? τη? εργασιακ?? εμπειρ?α? και αναλυτικο? του εκπαιδευτικο? υπ?βαθρου
 • τη δυνατ?τητα καταχ?ρηση? προσωπικ?ν πληροφορι?ν και ενδιαφερ?ντων
 • τη δικτ?ωση και την αλληλεπ?δραση με τα συνδεδεμ?να μ?λη,
 • τη δυνατ?τητα παροχ?? συστ?σεων (endorsement) απ? συναδ?λφου?, συνεργ?τε? και γενικ?τερα μ?λη του δικτ?ου με τα οπο?α ε?ναι κανε?? συνδεδεμ?νο?
 • τη δημοσ?ευση και το διαμοιρασμ? αναρτ?σεων, παρουσι?σεων, βιογραφικ?ν κλπ.

Διακρ?σει? LinkedIn

To 2007 κ?ρδισε δ?ο βραβε?α στον ετ?σιο θεσμ? Webby Awards στι? κατηγορ?ε? Services (υπηρεσ?ε?) και Social Networking? ? Κοινωνικ? Δικτ?ωση στα Ελληνικ?.

Το LinkedIn σε αριθμο??

277 εκατομμ?ρια εγγεγραμμ?νοι χρ?στε? αν? την υφ?λιο

50 εκατομμ?ρια συστ?σει? (endorsements) την εβδομ?δα

30 εκατομμ?ρια φοιτητ?? πανεπιστημ?ων ε?ναι μ?λη

3 εκατομμ?ρια εταιρε?ε? ?χουν δημιουργ?σει σελ?δα στο LinkedIn

33% των μοναδικ?ν επισκ?ψεων απ? κινητ? και κινητ?? συσκευ??

2 ν?α μ?λη προστ?θενται στο LinkedIn αν? δευτερ?λεπτο

?Πηγη: LinkedIn

LinkedIn Εργαλε?α Επιτυχ?α?

TrueSocialMetrics

Για του? αναλυτικο?? τ?που?, το TrueSocialMetrics προσφ?ρει μια τερ?στια γκ?μα εργαλε?ων και δεδομ?νων για να μετρ?σετε την διε?σδυση και την αποτελεσματικ?τητα του LinkedIn για σα? και την επιχε?ρηση σα?.

Buffer

Μια εφαρμογ? για προγραμματισμ? των ενημερ?σεων και των κοινοποι?σεων σα? σε ?λα τα social media. ?σω? να σα? φανε? χρ?σιμη ε?ν δεν θ?λετε να ε?στε 24 ?ρε? στον υπολογιστ? για να κ?νετε δημοσιε?σει? στο Facebook, twitter και στο LinkedIn.

 

LinkedIn Συμβουλ?? Επιτυχ?α?

linkedin

LinkedIn Tip 1. Χτ?στε το δικ? σα? brand name
Ν?ε? εποχ??, ν?α μ?σα επικοινων?α? αλλ?ζουν του? καν?νε? για τo χτ?σιμο (brand building) και ορατ?τητα (brand visibility) του ον?ματ??? σα?, τη? επιχε?ρηση? σα? ? τη? φ?ρμα? σα?.

LinkedIn Tip 2. Απoκτ?στε ν?ου? πελ?τε?
Τα ν?α social media προσφ?ρουν εξελιγμ?να εργαλε?α εξε?ρεση? ν?ων πελατ?ν, ?πω? η καλλι?ργεια και η followers. Το LinkedIn ε?ναι το κοινωνικ? δ?κτυο με το υψηλ?τερο μ?σο εισ?δημα χρ?στη, εν? απ? του? περ?που το 45% ε?ναι decision makers.

LinkedIn Tip?3. Σ?σφιξη σχ?σεων με πελ?τε?
Μπορε?τε να ενημερ?νετε του? followers τη? σελ?δα? σα? και να του? απαντ?τε σε ερωτ?σει? ? παρ?πονα για το προ??ν σα?. Οι ενημερ?σει? στη σελ?δα τη? επιχε?ρησ?? σα?, θα φα?νονται ?μεσα ω? updates στου? followers.

LinkedIn Tip?4. Κ?ντε ν?ε? γνωριμ?ε?
Η αναζ?τηση ν?ων προμηθευτ?ν και συνεργατ?ν μπορε? να γ?νει μ?σα απ? groups και companies στο LinkedIn. Τα groups αποτελο?ν σημαντικ? ευκαιρ?α για επ?κταση του δικτ?ου σα?. Μπορε?τε να εισ?γετε το email σα? και αναζητ?σετε απ? το email ?τομα για να συνδεθε?τε στο LinkedIn

LinkedIn Tip?5.Συνδ?στε τον LinkedIn στο site σα?
Συνδ?στε το λογαριασμ? σα? στο LinkedIn με το twitter account, το blog σα? και ?λλα social media, συγχρον?στε τα update σα?, ανεβ?στε περιεχ?μενο, ?πω? slideshows και αυξ?στε, με τον τρ?πο αυτ?, το traffic τη? σελ?δα? τη? επιχε?ρησ?? σα? στο LinkedIn.

Επ?ση? πολ? καλ? θα ?ταν να φτι?ξετε ?να social linkwheel για να πα?ρνετε backlinks π?σω στο site σα?. Αυτ? γ?νετε ε?ν συνδ?σετε το Google Plus με το LinkedIn και αυτ? με το Tumblr. ?τσι κ?θε φορ? που δημοσιε?ετε κ?τι στο Google Plus, αυτ? πηγα?νει και στο LinkedIn και μετ? στο Tumblr.

LinkedIn Tip?6. SEO
Αναζητ?ντα? στο google μια μ?ρκα προ??ντο?, μια εταιρ?α και ιδια?τερα ?ναν επαγγελματ?α με το ?νομ? του, το προφ?λ του στο LinkedIn εμφαν?ζεται στην πρ?τη σελ?δα των αποτελεσμ?των τη? google. Το ?διο βεβα?ω? συμβα?νει και με τη σελ?δα μια? επιχε?ρηση? στο Facebook.

To LinkedIn ε?ναι ιδανικ? για χτ?σιμο backlink, για SEO και για traffic.

Θετικ? και αρνητικ? του LinkedIn

linkedin

Θετικ? του LinkedIn

Αν νομ?ζει? ?τι το το LinkedIn ε?ναι απλ?? ?να? τρ?πο? για να μαθα?νει?? που εργ?ζονται οι πρ?ην συμφοιτητ?? σου και οι παλι?τεροι συν?δελφο? σου κ?νει? λ?θο?. Αν και δεν ε?ναι τ?σο δημοφιλ?? ?σο το facebook και το twitter παραμ?νει το πιο επαγγελματικ? εργαλε?ο κοινωνικ?? δικτ?ωση?.

1. Ε?ναι επαγγελματικ?

Αν και ?χει κουμπι? like και share, απευθ?νεται στον επαγγελματ?α και στην επιχε?ρηση, τ?σο εντ?? Ελλ?δο? ?σο και εκτ??.

2. Μπορε?? να ανεβ?σει? το βιογραφικ? σου

Με την ελπ?δα να βρει? δουλει?. Η ανεργ?α ε?ναι στο 57% στου? ν?ου? και ?σω? ?χει? κ?ποια ελπ?δα να κερδ?σει? στο τζ?κερ μ?σω LinkedIn!

3. ?χει συγκεκριμ?νη στ?χευση

Ε?ναι ?να Niche site και ε?ναι αποκλειστικ? στοχευμ?νο στην αγορ? εργασ?α?, μεταπτυχιακ?ν, ακαδημα?κ?ν κλπ. Δεν χ?νεσαι μ?σα στο λα? του facebook, μπορε?? να υποβ?λει? το βιογραφικ? σου σε χιλι?δε? εταιρε?ε? και να ελπ?ζει? για πρ?σινη αν?πτυξη!

Αρνητικ? του LinkedIn

1. Ε?ναι πολ? αργ?

Πολ? αργ? παν τα ζα σχετικ? με τη δημιουργ?α ν?ων συνδ?σεων και ν?ων γνωριμι?ν σε σ?γκριση με τα ?λλα social media, facebook, twitter και google plus. Το ?ντερνετ τρ?χει πολ? γρ?γορα και κανε?? δεν σα? περιμ?νει. Η μ?θοδο? με το email και η επιβεβα?ωση ε?ναι απαρχαιωμ?νη

2. Ε?ναι πολ? επ?σημο

Μετ? απ? 5 χρ?νια πανεπιστ?μιο, σ?μα ορκωτ?ν λογιστ?ν, Λονδ?να και επιχειρ?σει?, κατ?λαβα ?τι ?λα αυτ? ε?ναι παπ@ρι??. Η πολ? επισημ?τητα μου τη σπ?ει, θ?λω κ?τι πιο αληθιν? και πιο καθημεριν?, ειδικ? στο personal branding.

3. Ε?ναι niche site

Δεν ε?ναι για ?λο τον κ?σμο, και εν? ο Πρωθυπουργ?? ?χει YouTube και twitter που ε?ναι του λαο?, δεν ?χει LinkedIn και οι πληροφορ?ε? μου λ?νε ?τι δεν θα αποχτ?σει. Απ? ?ποψη traffic και SEO ε?ναι β εθνικ?. Τη στιγμ? που ?χω 5 εκατομμ?ρια ?λληνε? στο Facebook δεν θα π?ω να κλειστ? στο LinkedIn!

Τη στιγμ? που ?χω 5 εκατομμ?ρια ?λληνε? στο Facebook δεν θα π?ω να κλειστ? στο LinkedIn!

Οδηγ?? LinkedIn για αρχαρ?ου?

Δημιουργ?στε ?να εκπληκτικ? Profile

?πω? τα περισσ?τερα κοινωνικ? δ?κτυα, ?τσι και το Linkedin φιλοξενε? το προσωπικο? σου προφ?λ. Μια σελ?δα ?που περι?χει πληροφορ?ε? ?πω? την επαγγελματικ? εμπειρ?α και τι? ικαν?τητ?? σου.

Παρ?λα αυτ?, αντ?θετα με ?λλα κοινωνικ? δ?κτυα, ε?ναι πολ? σημαντικ? να συμπληρ?σετε πλ?ρω? το προφ?λ σα? με ?λε? τι? πληροφορ?ε? σα?, ειδικ? αν ψ?χνετε δουλει?. Το Linkedin βαθμολογε? με 0-100% αν?λογα με το π?σο το ?χετε συμπληρ?σει. ?σο πιο κοντ? στο 100% το φτ?σετε, τ?σο πιο πιθαν? να βγε?τε στα αποτελ?σματα απ? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Για να αγγ?ξετε το 100%?χρει?ζεται?να συμπληρ?σετε τι? παρακ?τω πληροφορ?ε?:

 • Τομ?α? δουλει?? και ταχυδρομικ?? κ?δικα?
 • Τωριν? δουλει? με περιγραφ?
 • Δ?ο ακ?μη θ?σει? δουλει??
 • Εκπα?δευση
 • Τουλ?χιστον 5 skills
 • Φωτογραφ?α προφ?λ
 • Τουλ?χιστον 50 connections
 • Περιγραφ? (A summary)
Δημιουργ?στε Connections
?μω? για να συγκεντρ?σετε τα 50 connections που αναφ?ρθηκαν νωρ?τερα, θα πρ?πει να επεκτε?νετε το δ?κτυ? σα? στο Linkedin. Ε?ναι ε?κολο. Το ?διο το Linkedin ?χει αλγορ?θμου? που το κ?νει σχεδ?ν αυτ?ματα.
Πρ?τα, θα πρ?πει να κ?νετε μια σειρ? απ? αναζητ?σει? για να βρε?τε ανθρ?που? που γνωρ?ζετε με β?ση το ?νομα. Μπορε?τε να το κ?νετε μ?σω τη? μπ?ρα? αναζ?τηση? στην κορυφ? κ?θε σελ?δα?. Πατ?στε “Connect” δ?πλα στο ?νομα των χρηστ?ν ?στε να του? προσθ?σετε στο δ?κτυ? σα?. Μαζ? με την α?τηση μπορε?τε να στε?λετε και ?να προσωπικ? μ?νυμα ?στε να κ?νετε την α?τηση πιο προσωπικ?.
Εφ?σον θα ?χετε αρκετ? Connections, πηγα?νετε στο “People You May Know”. Εκε? ο αλγ?ριθμο? που λ?γαμε, θα εμφαν?σει χρ?στε? που πιθαν?? να γνωρ?ζετε ? να ?χετε κοινο?? φ?λου? και ενδιαφ?ροντα. Αυτο? οι χρ?στε? ?χουν ?να βαθμ? δ?πλα του?. ?τομα που ?χετε ?δη ω? connection ε?ναι “1st degree”. Χρ?στε? που ακ?μη δεν ?χετε βρει αλλ? συνδ?ονται με χρ?στε? που ?χετε ω? “1st degree”, αναφ?ρονται ω? “2nd degree”. Με τον ?διο τρ?πο πηγα?νει μ?χρι “3rd degree”.
Θα μπορο?σατε επ?ση?, να προσθ?σετε και τι? επαφ?? σα? απ? το e-mail σα?. Πηγα?νοντα? στο “Import Contacts” δ?νετε πρ?σβαση σε δι?φορε? υπηρεσ?ε? e-mail ?πω? το Gmail.
Εγγραφε?τε σε Groups


Τα Linkedin Groups ε?ναι χ?ροι ?που μπορο?ν επαγγελματ?ε? να?κοινοποιο?ν υλικ?, να ζητο?ν συμβουλ??, να ψ?χνουν ? να δημοσιε?ουν θ?σει? για δουλει? αλλ? και να?δικτυ?νονται?με ?λλου? χρ?στε?. Τα Groups μπορε? να??αφορο?ν εταιρε?ε?, οργανισμο??, κοιν?τητε? και πολλ? ?λλα.Προσοχ?. Τα Linkedin “Groups” δεν σχετ?ζονται με τα “Companies”.
Υπ?ρχουν π?νω απ? 1.3 εκατομμ?ρια Groups ?που σ?γουρα θα βρε?τε αυτ? που ψ?χνετε. Πολλ? απ? αυτ? απαιτο?ν να δοθε? ?γκριση απ? τον υπε?θυνο προτο? μπε?τε. Παρ?λα αυτ?, σχεδ?ν το 1/3 αυτ?ν ε?ναι ανοιχτ? για ?λου?.?ταν θα ?χετε?εξοικειωθε??με τα Groups, μπορε?τε να δημιουργ?σετε και δικ? σα?. Θα ε?στε ο ιδιοκτ?τη? του Group, αλλ? θα μπορε?τε να προσθ?σετε και group manager και moderator ?που θα ε?ναι υπε?θυνοι για την σωστ??λειτουργ?α?του.
Κ?ντε like σε Companies


Ακριβ?? ?πω? εσε?? ?χετε προσωπικ? προφ?λ στο Linkedin, ?τσι πολλ?? εταιρε?ε? επιλ?γουν να παρουσι?σουν τον εαυτ? του? στο κοινωνικ? δ?κτυο. Με παρ?μοιο τρ?πο με τα Facebook Fan Pages, μπορε?τε να ακολουθε?τε και να μαθα?νετε ν?α απ? τι? εταιρε?ε? αυτ??.Στι? σελ?δε? των εταιρει?ν θα βρε?τε γενικ?? πληροφορ?ε?, λ?στα με του? εργαζ?μενου? και ανακοιν?σει?.
Πολλ?? ε?ναι αυτ?? που επιλ?γουν να ανακοιν?νουν ν?ε? θ?σει? εργασ?α? και μ?λιστα επιτρ?πουν την α?τηση για την θ?ση αυτ? μ?σω του Linkedin.?ταν ακολουθ?σετε μ?α εταιρε?α, θα βλ?πετε τι? ανακοιν?σει? τη? στην αρχικ? σα? σελ?δα, μαζ? με αυτ?? των Connections.
Αν ενδιαφ?ρεστε να β?λετε την δικ? σα? εταιρε?α στο Linkedin, το ?διο το κοινωνικ? δ?κτυο σα? προτε?νει να β?λετε τι? παρακ?τω πληροφορ?ε?:
 • Θα πρ?πει να ?χετε στο προσωπικ? σα? προφ?λ την θ?ση στην εταιρε?α αυτ?
 • Το εταιρικ? e-mail θα πρ?πει να το ?χετε προσθ?σει και στο προσωπικ? σα? προφ?λ και να ?χει εγκριθε?
 • Θα πρ?πει να?εν?σετε?το προφ?λ σα? με την σελ?δα τη? εταιρε?α?. Αφο? την δημιουργ?σετε, στο σημε?ο ?που προσθ?τετε την επαγγελματικ? σα? εμπειρ?α, θα σα? δ?νετε η δυνατ?τητα επιλογ?? αυτ?? τη? εταιρε?α?
 • Θα πρ?πει να ?χετε φτ?σει το προφ?λ σα? στο 50%
 • Να ?χετε αρκετ? Connections
Βρε?τε δουλει? στα Jobs
?
Η αναζ?τηση δουλει?? και τα εργαλε?α που παρ?χονται ε?ναι ?να απ? τα χρησιμ?τερα χαρακτηριστικ? του Linkedin. Κ?θε μ?ρα και περισσ?τερε? εταιρε?ε??ενθαρρ?νουν?του? χρ?στε? να στ?λνουν την α?τηση για δουλει? μ?σω του Linkedin, καθ?? ε?ναι ευκολ?τερο στη χρ?ση γι’ αυτο??.
Πηγα?νετε στην καρτ?λα “Jobs”, ?που θα βρε?τε ?λε? τι? δυνατ?? επιλογ??. Μπορε?τε να κ?νετε σ?νθετη αναζ?τηση για πιθαν?? δουλει?? με λ?ξει? κλειδι?, τ?τλο, περιοχ?, εταιρε?α και μισθ?. Σ?στε ?τα αποτελ?σματα για να τα δε?τε αργ?τερα ? ακ?μη και τα στοιχε?α που β?λατε στην αναζ?τηση για μελλοντικ?? δουλει??.
Ω? εργοδ?τη?, μπορε?τε να προσθ?σετε θ?ση εργασ?α? με 295$ / 30 ημ?ρε?. Υπ?ρχουν πακ?τα που συμφ?ρουν περισσ?τερο στην τιμ?. Απ? τη στιγμ? που θα την δημοσιε?σετε, δε θα φα?νεται μ?νο στα αποτελ?σματα τη? αναζ?τηση?, αλλ? και στην καρτ?ρα “Careers” στην σελ?δα τη? εταιρε?α? σα?.
Τ?λο?, ?τομα που ψ?χνουν υποψ?φιου? εργαζ?μενου?, μπορο?ν να χρησιμοποι?σουν το “find a talent” στο Linkedin, αλλ? θα πρ?πει να αναβαθμ?σουν το προφ?λ του? σε premium ?κδοση.
Δημοσιε?στε Updates
?
Αντ?θετα απ? τα υπ?λοιπα κοινωνικ? δ?κτυα, το υλικ? που δημοσιε?εται στο Linkedin συνηθ?ζεται να ε?ναι σχετικ? με δι?φορου? επαγγελματικο?? τομε??. Να το ?χετε υπ?ψιν αν επιθυμε?τε να μοιρ?ζεστε υλικ? με ?λλου?.
Μπορε?τε να μοιρ?ζεστε υλικ? απ? διαφορετικ? σημε?α. Ε?τε απ? το Linkedin.com ε?τε απ? εξωτερικ? site. Αν δημοσιε?σετε ?να status update, θα εμφανιστε? στην αρχικ? σελ?δα, αλλ? και στο προφ?λ σα? κ?τω απ? το “activity feed”. Επ?ση? αν συμμετ?χετε σε συζητ?σει? σε Linkedin Groups, μετρ?νε ω? updates.
Σε site ?πω? το The New York Times, μπορε?τε να δημοσιε?ετε ?ρθρα στο προφ?λ σα? απλ???πατ?ντα? το κουμπ? με το σ?μα του Linkedin.
Πολ?τιμα Applications
?
Εφαρμογ?? επιτρ?πουν στου? χρ?στε? του Linkedin να διαμορφ?σουν το προσωπικ? του? προφ?λ. Για παρ?δειγμα, μπορε?τε να προσθ?σετε την εφαρμογ? WordPress, ?τσι ?στε κ?θε φορ? που θα κ?νετε ?να ?ρθρο στο blog σα?, να εμφαν?ζεται και στο προφ?λ σα? στο Linkedin. Μπορε?τε να κ?νετε το ?διο και με το SlideShare με τι? παρουσι?σει? σα?.
Προσπαθ?στε να θυμ?στε πω? ?λε? οι εφαρμογ??, ζητο?ν πρ?σβαση σε κ?ποια απ? τα προσωπικ? σα? δεδομ?να ?πω? το ?νομ? σα? ? την θ?ση που εργ?ζεστε. Παρ?λα αυτ?, ?λε? οι εφαρμογ???υπ?κεινται?στου? καν?νε? προσωπικο? απορρ?του του Linkedin.
Κινητ? ?? Mobile
?
To Linkedin ?χει εφαρμογ? για το iPhone, iPad, Android, BlackBerry, Windows και Palm. Η εφαρμογ? ε?ναι βολικ? στο να ανανε?νετε το status update σα? ? στο να ελ?γχετε συζητ?σει? που γ?νονται σε κ?ποιο Group, αλλ? δυστυχ?? υστερε? πολ? στο κοινωνικ? κομμ?τι.
Αν ε?στε σε κ?ποιο επαγγελματικ? ραντεβο?, στε?λτε του με e-mail το link του προφ?λ σα? ? ακ?μη και απευθε?α? πρ?σκληση ?αφο? τον βρε?τε στο Linkedin. ?τσι θα μεγαλ?νει συνεχ?? το κοινωνικ? σα? δ?κτυο.
Τ?λο?, μπορε?τε να κατεβ?σετε και τα Connections στο κινητ? σα? τηλ?φωνο για να τα χρησιμοποι?σετε εκτ?? διαδικτ?ου κ?ποια ?λλη στιγμ?.
Αναβαθμ?στε τον λογαριασμ? σα?!
?
Αφο??εξερευν?σετε?το δωρε?ν Linkedin, ?σω? θελ?σετε να αναβαθμ?σετε τον λογαριασμ? σα? σε premium ?στε να ?χετε κ?ποιε? επιπλ?ον λειτουργ?ε?. Ξεκιν?ντα? απ? 15.95$ τον μ?να, το Linkedin προσφ?ρει διαφορετικ? πακ?τα για εταιρε?ε?, ?τομα που ψ?χνουν δουλει? και recruiters.
?να απ? τα κυρι?τερα στοιχε?α του premium λογαριασμο?, ε?ναι ?τι μπορε?τε να στε?λετε InMail σε κ?ποιον χρ?στη. InMail ε?ναι η δυνατ?τητα να στε?λετε προσωπικ? μ?νυμα σε κ?ποιον που δεν ε?στε συνδεδεμ?νοι. Μπορε?τε αν? π?σα στιγμ? να επικοινωνε?τε με ?τομα που ?χετε στα Connections σα?, αλλ? ?χι με του? υπ?λοιπου?. Ακ?μη και στον premium λογαριασμ?, τα InMails ε?ναι περιορισμ?να. Ενδεικτικ?, στο απλ? πακ?το, επιτρ?πει 3 InMails τον μ?να και στο Full επιτρ?πει 25 τον μ?να. Οπ?τε επιλ?ξτε με προσοχ? που θα στε?λετε InMail.
Τ?λο?, οι premium λογαριασμο? ?χουν πρ?σβαση σε περισσ?τερα αποτελ?σματα στι? αναζητ?σει? ?που μπορε? να ε?ναι τερ?στιο πλεον?κτημα για κ?ποιον recruiter. Επ?ση? ?χει πρ?σβαση σε επιπλ?ον εργαλε?α για αποθ?κευση και οργ?νωση του προφ?λ αλλ? και πλ?ρη λ?στα με τα ?τομα που βλ?πουν το προφ?λ σα? στο Linkedin.

LinkedIn Πηγ??:

?λλοι Οδηγο? Social Media

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看