ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

LINK-TAXINOMISI-GOOGLE-1

Το link μου δεν ?χει ταξινομηθε? στη Google, γιατ?;

Για την κατ?ταξη μια? ιστοσελ?δα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, σημαντικ? ρ?λο κατ?χουν τα backlinks που δε?χνουν προ? αυτ?ν. Τα backlinks τη? ιστοσελ?δα? σα? ?σο και αν προσπαθε? να τα υποβαθμ?σει η Google ω? παρ?γοντα κατ?ταξη? προσμετρ?νε απ? 70% ?ω? 90% στην κατ?ταξη του site σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

?μω? για να μπορ?σει ?να backlink (link ? σ?νδεσμο? στα ελληνικ?) να προσμετρηθε? στη Google, θα πρ?πει να ?χει ταξινομηθε? πρ?τα.

Η ταξιν?μηση ε?ναι το δε?τερο στ?διο λειτουργ?α? μια? μηχαν?? αναζ?τηση? μετ? την αν?χνευση των backlinks και πριν την κατ?ταξη. Η διαδικασ?α του indexing των backlinks και ε?ναι ?κρω? σημαντικ? και υπ?ρχουν αν?λογα επαγγελματικ? εργαλε?α για να την επιτελ?σουν σωστ?.

Για ποιου? λ?γου? δεν ταξινομε?ται ?να backlink στι? μηχαν?? αναζ?τηση?;

Οι ακριβε?? λ?γοι τι? μη ταξιν?μηση? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, δεν ε?ναι εμφανε?? π?ντα, αλλ? οι συνηθ?στεροι ε?ναι οι παρακ?τω:

  • Διπλ? περιεχ?μενο
  • Π?ρα πολλ? εξερχ?μενα backlinks απ? την σελ?δα
  • Το domain name ?χει χαρακτηριστε? απ? την Google σαν spam
  • Π?ρα πολλ? HTTP errors στο ταξινομημ?νο site ?πω? 404 και 500
  • ?χει π?σει το hosting

Διπλ? περιεχ?μενο

Το διπλ?τυπο περιεχ?μενο ? διπλ? περιεχ?μενο ?χει να κ?νει ?ταν ?να μεγ?λο κομμ?τι τη? ιστοσελ?δα? σα? ? ακ?μα και ολ?κληρη η ιστοσελ?δα σα? ε?ναι αντιγραφ? ? διπλ?τυπη.

Αυτ? αντιβα?νει στην βασικ? φιλοσοφ?α των μηχαν?ν αναζ?τηση? και τη? Google που ε?ναι:

Η αν?χνευση και η ταξιν?μηση μοναδικο? περιεχομ?νου που υπ?ρχει στον παγκ?σμιο ιστ?.

Φαντ?ζομαι, καταλαβα?νετε ?τι τα site αντιγραφ?? ? το διπλ? περιεχ?μενο αποταξινομε?τε (deindexing) απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

?μα διαπιστ?σετε κ?τι τ?τοιο, ?τι ?χετε διπλ? περιεχ?μενο στο site σα? ? ?τι ?χετε σελ?δε? και ?ρθρα που ε?ναι αντιγραμμ?να απ? αλλο? ? αναδημοσιε?σει?, τ?τε θα πρ?πει να φροντ?σετε να τα αντικαταστ?σετε χωρ?? να αλλ?ξετε urls με ν?ε? σελ?δε? με μοναδικ? περιεχ?μενο.

Π?ρα πολλ? εξερχ?μενα backlinks απ? την σελ?δα

?ταν η σελ?δα σα? ?χει π?νω απ? 100 εξερχ?μενα backlinks τ?τε σηματοδοτε? ?τι κ?τι δεν π?ει καλ?, εκτ?? και ?μα το site σα? ε?ναι η Wikipedia, που φα?νεται να ?χει ανοσ?α σε αυτ? το κριτ?ριο spam ? κριτ?ριο ποι?τητα? τη? Google.

Τα πολλ? εξερχ?μενα backlinks απ? μια σελ?δα δε?χνουν την εικ?να ?τι η σελ?δα ?χει δημιουργηθε? αποκλειστικ? για link farming και δεν εξυπηρετε? κ?ποιο ?λλο σκοπ?. Το link farming ε?ναι η δημιουργ?α σελ?δων με μοναδικ? σκοπ? τα backlinks απ? αυτ??.

Το domain name ?χει χαρακτηριστε? απ? την Google σαν spam

?μα το domain name σα? ? και ο server ? η IP απ? τον server ?χει χαρακτηριστε? απ? τη Google ω? spam, τ?τε θα αρχ?σει να αποταξινομε?τε και να π?φτει η κατ?ταξη του στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google.

?μα σα? ?χει συμβε? κ?τι τ?τοιο, θα πρ?πει ? να αλλ?ξετε server και IP ? να αλλ?ξετε domain name.

Π?ρα πολλ? HTTP errors στο ταξινομημ?νο site ?πω? 404 και 500

Τα πολλ? server errors, αλλ? και τα 404 errors ?σω? να οδηγ?σουν σε αποταξιν?μηση του περιεχομ?νου τη? ιστοσελ?δα? σα?. ?μω? αυτ? δεν ε?ναι σ?γουρο, γιατ? η σελ?δα που ?χει 404 error, αποταξινομε?τε μ?νο και ?χι ?λο το site.

Που σημα?νει ?τι ?μα δεν ?χει πειρ?ξει κ?τι στι? σελ?δε? σα? ?πω? του? μ?νιμου? συνδ?σμου? (permalinks ? URLs), τ?τε δεν θα υπ?ρξει κ?ποιο πρ?βλημα.

?χει π?σει το hosting

?μα π?σει το hosting ? ?μα ?χει λ?ξει το domain name σα? και δεν το ?χετε ανανε?σει, τ?τε σιγ? σιγ? θα αρχ?σει η ιστοσελ?δα σα? να π?ψει να εμφαν?ζεται στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google.

Φροντ?στε να ανανε?σετε ?γκαιρα το hosting σα? ? να αλλ?ξετε hosting ?μα το ?δη υπ?ρχον hosting που ?χετε ε?ναι πολ? αργ? ? ?χει υψηλ? downtime, π?φτει συν?χεια δηλαδ?.

Η αργ? φ?ρτωση μια? ιστοσελ?δα? ε?ναι πρ?βλημα για την κατ?ταξη και μετ? απ? ?να σημε?ο και για την ταξιν?μηση.

Πω? να ταξινομ?σετε ?μεσα τα backlinks σα?

Υπ?ρχουν π?ρα πολλο? τρ?ποι για να ταξινομ?σετε τα backlinks που μ?λι? ?χετε δημιουργ?σει και να τα δυναμ?σετε για να δ?σουν ?να ισχυρ? σ?μα κατ?ταξη? στη Google.

Ο καλ?τερο? ?μω? αλλ? και ο ισχυρ?τερο? τρ?πο? ε?ναι να δημιουργ?σετε backlinks και social media signals (tweets, google plus, facebook likes, pins) που να δε?χνουν στα backlinks.

Αυτ? τα backlinks ονομ?ζονται tier2 backlinks ? backlinks δευτ?ρου επιπ?δου.

Στη συν?χεια θα πρ?πει να δημιουργ?σετε backlinks τρ?του επιπ?δου και ο?τε καθεξ??. Οι συνδυασμο? ε?ναι ?πειροι και το SEO δεν σταματ?ει ποτ?.

?μα ?χετε κ?ποιο πρ?βλημα με την ταξιν?μηση των backlinks σα?, τ?τε μπορε?τε να απευθυνθε?τε στου? ειδικο?? του SEO και να ζητ?σετε μια προσφορ? απ? την εταιρε?α μα?.

Δε?τε περισσ?τερα για τα money keywords:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα.

seo-web-design

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ GOOGLE, LINK, LINK INDEXIFICATION, GOOGLE LINKS, GOOGLE SEARCH CONSOLE

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看