ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

link-building-odigos

Link Building: Ο Απ?λυτο? Οδηγ??

Π?? να χτ?σετε σ?μερα backlinks και να ανεβε?τε στη Google, να βελτι?σετε την κατ?ταξ? σα? και να αυξ?σετε του? πελ?τε? και τι? επιχειρ?σει? σα? στο ?ντερνετ.

Γιατ? ?γραψα αυτ?ν τον οδηγ? link building

Οι λ?γοι που με οδ?γησαν στη συγγραφ? αυτο? του οδηγο? link building, ακριβ?? μετ? την σαρωτικ? ν?κη του ΣΥΡΙΖΑ στι? εκλογ?? του Ιανουαρ?ου του 2015 ε?ναι π?ρα πολλο?. ?χι, δεν ?χει καμ?α σχ?ση η ν?κη του ΣΥΡΙΖΑ με κ?ποιον απ? ?λου? αυτο?? του? λ?γου?, ο?τε συσχετ?ζεται με το SEO ? την Google. ?μα δεν στρωθε?τε στη δουλει?, δεν θα σα? δ?σει καν?να? να φ?τε ?σο και αν το αξ?ζετε.

Οι λ?γοι ?τανε κυρ?ω? γιατ?:

 • Το 99% των ιδιοκτητ?ν ιστοσελ?δων στο ?ντερνετ δεν γνωρ?ζει τι ε?ναι το backlink.
 • Επ?ση?, το ?διο 99% δεν γνωρ?ζει πω? να φτι?χνει ?να backlinks.
 • Το ?διο 99% δεν γνωρ?ζει πω? να φτι?χνει ?να σωστ? και ποιοτικ? backlinks.
 • Το ?διο 99% δεν γνωρ?ζει ?τι ο αλγ?ριθμο? κατ?ταξη? τη? google βασ?ζεται στο μεγαλ?τερο μ?ρο? του ακ?μα στον αριθμ? των backlinks που δε?χνουν προ? την ιστοσελ?δα σα?.

?πω? καταλαβα?νετε, το πρ?γμα μιλο?σε απ? μ?νο του. ?πρεπε να δρ?σω και να κ?νω μια εκστρατε?α ενημ?ρωση? του κ?σμου και των ιδιοκτητ?ν ιστοσελ?δων για το τι ε?ναι τα backlinks και για τη χρησιμ?τητα του? στο να βελτι?σουν την κατ?ταξη των ιστοσελ?δων του? στη Google.

Γιατ? θα πρ?πει να διαβ?σετε τον οδηγ? link building

Για ?λου? εσ?? που με διαβ?ζετε για πρ?τη φορ?, ε?μαι ο Γι?ννη? ο Διβρ?μη? και ε?μαι ειδικ?? στο SEO και στην κατασκευ? ιστοσελ?δων και ηλεκτρονικ?ν καταστημ?των στο ?ντερνετ. Οι λ?γοι που θα πρ?πει να διαβ?σετε αυτ?ν τον μικρ? οδηγ? δημιουργ?α? συνδ?σμων ε?ναι γιατ? θα πρ?πει να αυξ?σετε τι? γν?σει? στο δεκαπλ?σιο σχετικ? με το ?ντερνετ και τη βελτιστοπο?ηση ιστοσελ?δων για να μπορ?σετε να αυξ?σετε το εισ?δημα σα? απ? το ?ντερνετ.

Στην πραγματικ?τητα αυτο? ε?ναι και οι δ?ο αντικειμενικο? στ?χοι τη? Google. Π?ρα την αποστολ?? τη? που ε?ναι ανακαλ?ψει, να οργαν?σει και να σερβ?ρει την παγκ?σμια γν?ση στο ?ντερνετ με τον καλ?τερο και σχετικ?τερο τρ?πο, η Google ?χει και δ?ο βασικο?? επιχειρηματικο?? στ?χου?:

1. Να δεκαπλασι?σει την υπαρκτ? γν?ση στο πλαν?τη και

2. Να δεκαπλασι?σει τα εισοδ?ματα τη? μ?σω αυτ?? τη? γν?ση?.

Τη στιγμ? που γραφ?τανε αυτ? το ?ρθρο, η Google ?τανε μια εταιρε?α κολοσσ?? με περ?που 60 δι? δολ?ρια ?σοδα το χρ?νο, εκ των οπο?ων το 95% προερχ?ταν απ? τη διαφ?μιση μ?σω του προγρ?μματο? AdWords.

Ο στ?χο? τη? να δεκαπλασι?σει τα εισοδ?ματα τη? θα την καθιστο?σε εταιρε?α γ?γαντα με ?σοδα ρεκ?ρ τη? τ?ξη? των 600 δι? δολαρ?ων το χρ?νο, ?σοδα που ξεπερν?νε κατ? πολ? το ΑΕΠ ολ?κληρων κρατ?ν και ε?ναι με β?ση τα σημεριν? δεδομ?να τριπλ?σια απ? το ΑΕΠ τη? Ελλ?δο?.

Δεν θ?λω να το κρ?ψω αλλ? θαυμ?ζω και εμπν?ομαι απ? το ?ραμα και του? στ?χου? τη? Google και ?τσι ?χω υιοθετ?σει και γω προσωπικ? του? ?διου? στ?χου?. Να δεκαπλασι?σω δηλαδ? το εισ?δημα μου και τι? γν?σει? μου στο ?ντερνετ και απ? το ?ντερνετ.

Δ?ο λοιπ?ν καλο? λ?γοι για να διαβ?σετε και να εφαρμ?σετε τον οδηγ? link building ε?ναι για να:

 • Δεκαπλασι?σετε τι? γν?σει? σα? γ?ρω απ? το SEO και τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και
 • Δεκαπλασι?σετε τα εισοδ?ματα σα? απ? το SEO και το ?ντερνετ!

Σα? ακο?γονται αρκετ? φιλ?δοξοι στ?χοι;

Αν ναι, τ?τε δεν ?χετε παρ? να κ?νετε like, share, tweet, pin και google plus αυτ? το ?ρθρο, συστ?στε το στου? φ?λου? σα?, και εμπρ?? λοιπ?ν, καλ? αν?γνωση!

Πω? δουλε?ει η Google

Αναζ?τηση ν?ων σελ?δων – Crawling

Περ?που 3 δι? αναζητ?σει? γ?νονται την ημ?ρα στη Google, εν? 1 δι? ν?ε? σελ?δε? δημιουργο?νται, και ταξινομο?νται καθημεριν?.

Απ? ?λε? αυτ??, μ?νο το 10% των σελ?δων στο ?ντερνετ μπορο?ν να ανακαλυφθο?ν απ? τη Google. Το υπ?λοιπ? παραμ?νει θαμμ?νο για π?ντα στον αβυσσαλ?ο ωκεαν? του ?ντερνετ και αποτελε? το λεγ?μενο deep web. Μπορε? να σα? φα?νεται παρ?ξενο αλλ? το βλ?πω κ?θε μ?ρα. E-shop φτιαγμ?νο απ? το 2003 με 7.000 προ??ντα ε?ναι ορατ? στη Google μ?νο κατ? 60%!

Το υπ?λοιπο 40% δεν ?χει? διατρεχθε? απ? τα google bots και κατ? συν?πεια δεν θα εμφανιστε? ποτ? στη Google!

Εσ?? τι ποσοστ? τη? ιστοσελ?δα? σα? ε?ναι ορατ? στη Google;

Ταξιν?μηση ν?ων σελ?δων – Indexing

Η ταξιν?μηση μπορε? να μεταφραστε? αυτο?σια στα ελληνικ? και δεικτοδ?τηση ? indexing. Ε?ναι η διαδικασ?α τη? ταξιν?μηση? και συσχ?τιση? των σελ?δων και ιστοσελ?δων που ανακ?λυψαν οι αρ?χνε? τη? Google και των ?λλων μηχαν?ν αναζ?τηση?. Αυτ?? οι σελ?δε? και ιστοσελ?δε? ταξινομο?νται στον δε?κτη τη? Google, σε μεγ?λου? σκληρο?? δ?σκου? ?γκου χιλι?δων TERAFLOP και καλο?νται απευθε?α? απ? τον χρ?στη ?ταν κ?νει μια αναζ?τηση στη Google.

Κατ?ταξη ν?ων σελ?δων – Ranking

?ταν λοιπ?ν πληκτρολογε?τε μια λ?ξη κλειδ? στη Google, εκε?νη την ?ρα καλε?τε στην ουσ?α των καθρ?πτη των αποτελεσμ?των που ε?ναι αποθηκευμ?να στον δε?κτη τη? Google. Αυτ? λ?γεται εξυπηρ?τηση -serving results- στην οπο?α βλ?πουμε με β?ση την κατ?ταξη ποια ιστοσελ?δα ε?ναι πιο σχετικ? και ποιοτικ? με αυτ? που ζητ?με.

Κ?πω? ?τσι δουλε?ει με εξαιρετικ? απλ? λ?για η Google, για να μπορ?σετε να αποκτ?σετε επαφ? με το θ?μα των backlinks. Δε?τε περισσ?τερα: Πω? Δουλε?ει η Google

Κ?θε σ?νδεσμο? ε?ναι και ?να? ψ?φο? στη Google

pagerank-flow

Το σ?στημα κατ?ταξη? τη? Google βασ?ζεται στην σχετικ?τητα των συνδ?σμων που ?χετε λ?βει. Κ?θε σ?νδεσμο? ε?ναι και ?να? ψ?φο? προ? την ιστοσελ?δα σα?.

Σε αντ?θεση ?μω? με τι? εκλογ??, εδ? δεν ?χουν ?λοι οι ψ?φοι την ?δια αξ?α.

?σο πιο ποιοτικ??, σχετικ?? και σημαντικ?? ε?ναι οι ιστοσελ?δε? που συνδ?ονται με εσ??, τ?σο πιο πολ? η ιστοσελ?δα σα? θεωρε?τε πιο ?μπιστη στο να παρ?χει συνδ?σμου? και links προ? ?λλε? ιστοσελ?δε?. Τ?ρα καταλαβα?νεται γιατ? σ?νδεσμοι απ? blogger ιστοσελ?δε? ?χουνε μηδενικ? αξ?α για τη Google.

Ο αλγ?ριθμο? τη? Google ε?ναι ?τσι σχεδιασμ?νο? για να ?δινε μεγαλ?τερο κ?ρο? σε links απ? την αρχικ? ιστοσελ?δα Υπουργε?ων και Πανεπιστημ?ων απ? ?τι απ? την προσωπικ? σα? σελ?δα στο Facebook ? μια ξεχασμ?νη ιστοσελ?δα.

Αυτ? φα?νεται και στην παραπ?νω εικ?να. Περισσ?τερη αξ?α ? PageRank λαμβ?νεται απ? ?ναν σ?νδεσμο στην κορυφ? του κειμ?νου απ? ?να Πανεπιστ?μιο παρ? απ? ?ναν σ?νδεσμο στο τ?λο? του blogger ? του Tumblr.

Ποιο ε?ναι το σωστ? backlink;

Η διασ?νδεση μ?σω λ?ξεων κλειδι?ν που δε?χνουν π?σω στην ιστοσελ?δα σα? ε?ναι το μυστικ? τη? επιτυχ?α?. Αυτ?? οι λ?ξει? κλειδι? θα πρ?πει να ε?ναι αυτ?? για τι? οπο?ε? θα θ?λετε να βγα?νετε πρ?τοι στην Google.

Για παρ?δειγμα:

Μπορ? να συνδεθ? με τη σελ?δα http://seo.org.gr με 3 τρ?που?:

 1. https://seo.org.gr
 2. SEO Blog
 3. Δε?τε περισσ?τερα για το SEO, Προ?θηση Ιστοσελ?δων.

?πω? καταλ?βατε, ο καλ?τερο? τρ?πο? σ?νδεση? ε?ναι ο τρ?το? γιατ? εμπερι?χει τι? λ?ξει? κλειδι? σε σ?νδεσμο περιεχομ?νου (contextual backlink).

Επ?ση?, ο καλ?τερο? σε αξ?α σ?νδεσμο? ε?ναι αυτ?? που δεν περι?χεται στο footer και στα widgets μια? ιστοσελ?δα?, αλλ? εντ?? του κυρ?ω? ?γκου του περιεχομ?νου. Αυτ? ε?ναι και η ?ννοια του contextual link. Αντ?θετα ?να footer link ? ?να widget link ε?ναι πιο υποβαθμισμ?να απ? τη Google λ?γω του μεγ?λου ?γκου του Spam που αποδεικν?ονται ?τι ε?ναι τ?τοιου ε?δου? links.

Την ?δια τ?χη ?χουνε και τα σχ?λια, ?που τα τελευτα?α χρ?νια ?χουνε γ?νει το επ?κεντρο των επιθ?σεων των spammers.

Στη διασ?νδεση ιστοσελ?δων μεταξ? του?, υπ?ρχουν τρει? βασικο? τρ?ποι διασ?νδεση?:

 • Μον?δρομη διασ?νδεση, η ιστοσελ?δα Α συνδ?εται με τη B
 • Αμφ?δρομη διασ?νδεση, η ιστοσελ?δα Α συνδ?εται με τη B και η Β με την Α
 • Τριγωνικ? διασ?νδεση, η ιστοσελ?δα Α συνδ?εται με τη B, η Β με τη Γ και η Γ με την Α κτλ.

Καλ? θα ?τανε να προτιμ?σετε μον?δρομου? συνδ?σμου?, γιατ? αυτο? μεταφ?ρουν περισσ?τερο PageRank προ? την ιστοσελ?δα σα?. Η αμφ?δρομη σ?νδεση εκμηδεν?ζει σε ?να βαθμ? το ισοζ?γιο του PageRank απ? και προ? την ιστοσελ?δα σα?, εν? η τριγωνικ? διασ?νδεση μοι?ζει με spam blog network και β?ζει σε υποψ?ε? τη Google ?τι κ?τι δεν π?ει καλ?.

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

?να bakclink, 1000 λ?ξει?!

Τι να λ?με τ?ρα, πολλ?? φορ?? ?να backlink απ? ?να συναφ? υπουργε?ο ? πανεπιστ?μιο να δ?σει μια ?λλη βαρ?τητα στην ιστοσελ?δα σα? και να σα? βοηθ?σει να κερδ?σετε δεκ?δε? θ?σει? στην κατ?ταξη των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

?μα ε?στε τεχνικ? εταιρε?α, τ?τε ?να link απ? το ΥΠΕΧΩΔΕ ? το Εθνικ? Μετσ?βειο Πολυτεχνε?ο, ?σω? εκτοξε?σει την ιστοσελ?δα σα? στα ?ψη και σα? φ?ρει χιλι?δε? οργανικ? επισκεψιμ?τητα απ? τη Google.

?πω? ε?παμε παραπ?νω, ?λα τα backlink δεν ε?ναι ?δια, ο?τε ισοδ?ναμα και π?ρα πολλ? ?χουνε πολ? μεγ?λη αξ?α. Για παρ?δειγμα ?να link απ? το Yahoo Directory κοστ?ζει 300 δολ?ρια το χρ?νο. -Μ?λλον κ?στιζε γιατ? τ?ρα η Yahoo ?χει ανακοιν?σει ?τι θα αναστε?λει τη λειτουργ?α του Yahoo Directory- Μπορε? μια απλ? ιστοσελ?δα να μην διαθ?τει αυτ? τα κονδ?λια ακ?μα, αλλ? ?να site περ? οπ?? μπορε? να ξοδ?ψει μερικ?? χιλι?δε? ευρ? για SEO και για κατασκευ? backlinks.

Τα backlinks σε τελικ? αν?λυση μεταφρ?ζονται σε λεφτ? και χτ?ζοντα? ποιοτικ? backlinks θα μπορ?σετε να βγ?λετε πολλ? χρ?ματα. Προσοχ?, γιατ? σ?μφωνα π?λι με την Google τα πληρωμ?να backlinks θεωρο?νται spam και δεν επιτρ?πονται. Οι συν?πειε? τη? αγορ?? links για να χαλκε?σετε τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google ε?ναι αρκετ? οδυνηρ??. Σε περ?πτωση που σα? ανακαλ?ψουν, σ?γουρα θα αποκλειστε?τε για κ?ποιο δι?στημα απ? τον δε?κτη αποτελεσμ?των.

Αποφ?γετε το SPAM

Το spam, δεν ε?ναι μ?νο η ανεπιθ?μητη ηλεκτρονικ? αλληλογραφ?α, αλλ? και η προσπ?θεια επιρρο?? των αποτελεσμ?των τη? Google μ?σω των spam links.

Σ?μφωνα με το SUIT.gr, η τακτικ? τη? τοποθ?τηση? spam links σε δι?φορα, ?σχετα sites, που να οδηγο?ν στο δικ? σου, δεν αποδεικν?εται απλ?? ανεπιτυχ??, αλλ? αποτελε? πλ?ον πρ?βλημα, αφο? ο ν?ο? αλγ?ριθμο? τη? Google -εννοε? το Google Panda– τα εντοπ?ζει, με αποτ?λεσμα να ρ?χνει τη σελ?δα σου πολ? χαμηλ? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Κατ? π?σο ισχ?ει αυτ? η απ?ψη; Εντοπ?ζονται ?λα τα ε?δη spam απ? τη Google σ?μερα και τιμωρο?νται ? ?χι;

To spamming ε?ναι μια κλασικ? στρατηγικ? black hat SEO, που σε πολλ?? περιπτ?σει? δουλε?ει με πολ? μεγ?λη επιτυχ?α, ακ?μα. ?μα η Google ?βρισκε και τιμωρο?σε αποτελεσματικ? το spam, τ?τε δεν θα ?βρισκα κ?θε μ?ρα γεμ?το το inbox των σχολ?ων μου με spam σχ?λια στα Αραμαικ?! Οπ?τε η γυμν? αλ?θεια ε?ναι ?τι το πρ?βλημα του spamming στο ?ντερνετ ε?ναι τερ?στιο και ξεπερν?ει τι? δυνατ?τητε? τη? Google για να το καταπολεμ?σει αποτελεσματικ? και να το εξαλε?ψει.

?λλωστε, αυτ?? ε?ναι και ο κ?ριο? λ?γο? που η Google αλλ?ζει σχεδ?ν καθημεριν? τον αλγ?ριθμο κατ?ταξη? τη? σε τ?τοιο βαθμ? που πλ?ον καν?να? δεν ξ?ρει τι προσμετρ?ει και τι ?χι. Μ?λιστα αυτ? που θεωρο?με σ?μερα ?τι ?χουνε κ?ποια αξ?α δεν σημα?νει ?τι θα ?χουνε και α?ριο αξ?α για τον αλγ?ριθμο κατ?ταξη? τη? Google.

Η ουσ?α ?μω? ε?ναι μ?α. Θα πρ?πει να αποφ?γετε το spam. Τα spam links δεν ?χουνε πολ? μεγ?λη αξ?α. Ε?ναι προτιμ?τερο να εστιαστε?τε στην ποι?τητα και να π?ρετε μερικ? καλ? και ποιοτικ? backlinks παρ? να εστιαστε?τε σε 1000 spam links.

Τακτικ?? Link Building

Στην πορε?α σα? στο χτ?σιμο συνδ?σμων θα πρ?πει να φανε?τε αρκετ? ευρηματικο? και επινοητικο? σαν τον Οδυσσ?α. Θα πρ?πει να μηχανευτε?τε ?ξυπνου? τρ?που? για να δημιουργ?σετε συνδ?σμου? προ? την ιστοσελ?δα σα?.

H διαδικασ?α χτισ?ματο? συνδ?σμων (link building)? θα πρ?πει να ε?ναι αργ? και σταθερ? σαν μαραθ?νιο? και ?χι ?να ξ?σπασμα, ?να σπριντ. Στην πραγματικ?τητα π?ρα πολλ? sites προσπαθο?νε να πετ?χουν μ?σω black hat SEO λογισμικο? την ζε?ξη χιλι?δων συνδ?σμων με τη σελ?δα του?, μ?νο και μ?νο για να καταλ?βουν ?τι κ?ποια στιγμ? αποκλε?στηκαν απ? την Google.

?χω πειραματιστε? ?λα αυτ? τα χρ?νια με π?ρα πολλ? λογισμικ? και υπηρεσ?ε? παραγωγ?? links, ?λλε? δωρε?ν, ?λλε? πληρωμ?νε?. Κατ? 90% οι προσπ?θειε? δημιουργ?α? αποτελεσμ?των SEO με αυτοματοποιημ?νο λογισμικ? ? εργαλε?α ε?ναι αποτυχημ?νε? ? ?χουν αρνητικ? αντ?κτυπο στι? μηχαν?? αναζ?τηση?. Προκαλο?ν περισσ?τερο negative SEO παρ? θετικ? SEO.

Σε αυτ? το ?ρθρο θα σα? αποκαλ?ψω το μυστικ? ? την τ?χνη για να χτ?σετε χιλι?δε? links για τα site σα?. ?χω εφαρμ?σει αυτ? τη γν?ση που μοιρ?ζομαι μαζ? σα? για να επιτ?χω εκπληκτικ?? θ?σει? για τα δικ? μου site και blog στο παρελθ?ν.

Παρακ?τω σα? παρουσι?ζω μερικο?? απ? του? πιο σημαντικο??:

1. Guest Blogging

Στο ?ρθρο μου Guest Blogging αναφ?ρομαι αναλυτικ? σε αυτ?ν την τακτικ? απ?κτηση? συνδ?σμων.

Το Guest Blogging δεν ε?ναι ?λλο απ? το να γρ?φουμε σαν επισκ?πτη? σε φ?λια blogs ? να φιλοξενο?με ?ρθρα απ? ?λλου? συντ?κτε?-bloggers στη σελ?δα μα? με αντ?λλαγμα κ?ποιο πολ?τιμο σ?νδεσμο. Το ?φελο? ε?ναι αμοιβα?ο γιατ? ο ιδιοκτ?τη? του blog αποκτ? μοναδικ?, ποιοτικ? περιεχ?μενο για την ιστοσελ?δα του και ο συντ?κτη? του πα?ρνει τον σ?νδεσμο προ? τη σελ?δα και επισκ?πτε?.

Πολλο? επικριτ?? του guest blogging θεωρο?ν ?τι αυτ? η τακτικ? δεν δουλε?ει πια και ?χει σβ?σει ?πω? το παλι? αρθρογραφικ? μ?ρκετινγκ. Το?αρθρογραφικ? μ?ρκετινγκ ε?ναι να υποβ?λλουμε ?ρθρα σε δι?φορα article directories. ?ντω?, η υποβολ? ?ρθρων ε?ναι μια πολ? κοπιαστικ? και αναχρονιστικ? διαδικασ?α. Το ?διο ?μω? συμβα?νει και με το guest blogging.

Τι θα συν?βαινε ?μω? αν το ?ρθρο σα? δημοσιε?ονταν στην Ναυτεμπορικ? ? στον SKAI; Σ?γουρα θα ?λλαζε και το αποτ?λεσμα και την αξ?α των backlinks, αλλ? θα σα? ?κανε γνωστο?? συν?μα σε χιλι?δε? ?τομα!

2. Social Media Profiles

Μ?α απ? τι? αγαπημ?νε? μου μεθ?δου? για δημιουργ?α αξι?πιστων backlinks ε?ναι τα social media. Mπορο?με να βελτι?σουμε την κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα? μα? μ?σω συνδ?σμων στο προφ?λ και κοινοποι?σεων.

Ε?ν ?χετε ?ναν λογαριασμ? στο Facebook, αυτ?? περιλαμβ?νει πιθαν?? συνδ?σει?? με τα βιβλ?α που διαβ?ζετε, προ??ντα που σα? προτε?νονται, και ?τσι στ?λνετε κ?νηση σε? ιστοσελ?δε? ? blogs.

Απ? την ?δια τη φ?ση του Facebook, που μεταφ?ρει τερ?στια εξουσ?α (Authority Page and Authority) σαν ιστοσελ?δα και κ?θε like στο Facebook ?χει και ?ναν ψ?φο, ψ?φο ?μω? που ?χει μεγαλ?τερη βαρ?τητα απ? ?να ?λλο κοινωνικ? μ?σο ?πω? το LinkedIn. Κ?θε? σ?νδεση με τη δικ? σα? ιστοσελ?δα- μην ξεχν?με ?τι το like ε?ναι μια σ?νδεση- ρ?χνει και ?να ψ?φο υπ?ρ σα? στον αλγ?ριθμο τη? Google.

Κατ? τη δημιουργ?α του προφ?λ σα? στο Facebook, το Twitter και το YouTube και σε ?λα τα ?λλα social media, θα πρ?πει π?ντα να περιλαμβ?νετε τουλ?χιστον μια σ?νδεση π?σω στο δικτυακ? σα? τ?πο και ?λα τα ?λλα ψηφιακ? περιουσιακ? στοιχε?α σα?.

Υπ?ρχουν π?νω απ? 350 social media σ?μερα, στα περισσ?τερα απ? τα οπο?α ?χω κ?νει προσωπικ? προφ?λ και σα? συνιστ? να κ?νετε προφ?λ και δημοσιε?σει? σε ?σο πιο πολλ? μ?σα κοινωνικ?? δικτ?ωση? μπορε?τε καθημεριν?.

3. Ζητ?στε ?ναν σ?νδεσμο απ? authority sites

Γνωρ?ζετε κ?ποια ιστοσελ?δα ? οπο?α μοι?ζει να ε?ναι authority στον τομ?α τη?; Θα θ?λατε να συνδεθε?τε μαζ? τη?;

Επικοινων?στε με τον ιδιοκτ?τη τη? ? τον διαχειριστ? τη? και ζητ?στε να σα? β?λουν ?να backlink. Μπορε?τε επ?ση? να προτε?νετε να ανταλλ?ξετε links, αν σα? πα?ρνει. Η προσπ?θεια ? μια απλ? ερ?τηση δεν θα σα? κ?νει να χ?σετε κ?τι.

Μερικ? links μπορε? να σα? χωρ?ζουν ακ?μα απ? την πρ?τη θ?ση στη Google αν?μεσα σε εσ?? και του? ανταγωνιστ?? σα?.

Κ?ντε ?να κατ?λογο με 10 ιστοσελ?δε? συναφ?? με τον χ?ρο σα? ?που θεωρε?τε ?τι ?χουν μεγ?λη αξ?α για εσ?? και για την Google. Βρε?τε κ?ποιον τρ?πο να μ?θετε ποιο? ε?ναι ο διαχειριστ?? τη? ιστοσελ?δα? και δε?τε αν μπορε?τε να συνδεθε?τε και εσε?? απ? το site του?.

4. Δημιουργ?στε ?να β?ντεο και καταχωρ?στε το στα video sites

Τα βιντεοκ?ναλα ? οι ιστοσελ?δε? ?που μπορε? κ?ποιο? να ανεβ?σει ?να β?ντεο και να π?ρει συνδ?σμου? προ? την ιστοσελ?δα του πληθα?νουν κ?θε μ?ρα. Μπορε?τε να δημιουργ?σετε μερικ? β?ντεο για την ιστοσελ?δα ? την επιχε?ρηση σα? και να τα ανεβ?σετε στα παρακ?τω sites:

 1. YouTube
 2. Vimeo
 3. Dailymotion
 4. MySpace

Κατ?πιν, θα πρ?πει να γρ?ψετε μια μικρ? περιγραφ? 300 λ?ξεων και να συμπεριλ?βετε και μερικ? links προ? την ιστοσελ?δα σα?.

Δε?τε περισσ?τερα YouTube SEO

5. Ανακαλ?ψτε κ?θε μ?ρα ν?ε? ευκαιρ?ε? link building

Υπ?ρχουν ιστοσελ?δε? που προσφ?ρονται για δημιουργ?α backlinks, τ?τοιε? ιστοσελ?δε? μπορε? να ε?ναι τα forums, δι?φορα ?λλα blogs networks, blogs μεγ?λων εφημερ?δων και περιοδικ?ν και ?λλα. Κ?θε μ?ρα θα πρ?πει να ?χετε στο μυαλ? σα? πω? να δημιουργ?σετε ν?α backlinks προ? την ιστοσελ?δα σα? και θα πρ?πει να διατηρε?τε τι? κερα?ε? σα? ανοικτ?? στο να δημιουργ?σετε ν?α backlinks.

Δε?τε περισσ?τερα στο ?ρθρο: A List of Link Building Lists

Διαβ?στε περισσ?τερα για το link building

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

6 Σχ?λια. Leave new

 • Τα backlinks απο σχολια σε blogs διαβαζονται απο μηχανε? αναζητηση?? μετρανε δηλαδη ?

  Απ?ντηση
 • Μαρ?α Παπαδοπο?λου
  27 Μαρτ?ου 2015 10:21 πμ

  Τι αξ?α μπορε? να ?χει ?να backlink κ?ριε Γι?ννη και π?σο μπορε? να σε ανεβ?σει αυτ? στη Google;

  Απ?ντηση
 • Ε?σαι πραγματικ? απ?στευτο? .
  Τον συστ?νω ανεπιφ?λακτα, ο ?νθρωπο? ε?ναι επαγγελματ?α? του χ?ρου του και γνωρ?ζει για τα καλ? το ε?δο?.
  Εγ? ?χω να σου πω απλ? να συγχαρητ?ρια, γιατ? με αυτ? το ?ρθρο απλ? μα? δε?χνει? το δρ?μο η το μονοπ?τι που λ?γοι αποκαλ?πτουν, που πρ?πει να ακολουθ?σουμε προ? την επιτυχ?α.

  Φαντ?σου ?τι τα backlinks αποτελο?ν το 80% (off site seo) μια? καλ?? κατ?ταξη στην google.

  Απ?ντηση
 • Γι?ννη ?χω βαρεθε? να λ?ω π?σο βοηθ?νε τα ?ρθρα σου. Για να μη γ?νομαι γραφικ?? απ? δω και π?ρα θα κ?νω απλ? τι? ερωτ?σει? μου.
  1) Βοηθ?ει ?να backlink αν προ?ρχεται απ? την ?δια την ιστοσελ?δα μου? Αν δε βοηθ?ει μπορε? να κ?νει κακ? ? απλ? ε?ναι αδι?φορο?
  2) ?ταν μπει ?να backlink σε μια ιστοσελ?δα θα πρ?πει να το πατ?νε για να αποδ?σει ? βοηθ?ει ακ?μα και αν το διαβ?ζει το google στον κ?δικα τη? ιστοσελ?δα? χωρ?? να πα?ρνει κλικ?

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看