ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Βγ?λτε Λεφτ? Απ? Το ?ντερνετ Β?μα 5-Traffic Επισκεψιμ?τητα

  • Εκτιμ?μενο? χρ?νο?: 6 Μ?νε? (ολοκληρ?νεται παρ?λληλα με το Β?μα 4 Δημιουργ?α Μοναδικο? Περιεχομ?νου)
  • Αποτελ?σματα: Αποκτ?στε 100 ?ω? 300 μοναδικο?? επισκ?πτε? στην ιστοσελ?δα σα? και φθ?σετε του? 1.000 συνδρομητ?? στην ηλεκτρονικ? σα? λ?στα
  • Επ?νδυση: Προαιρετικ? για ?ξοδα διαφ?μιση?, δημοσι?τητα?, λογισμικο? SEO κτλ.

free-guide-make-money-on-the-internet

Σε αυτ? το β?μα 5 θα μιλ?σουμε για την επισκεψιμ?τητα ? την κ?νηση γενικ?τερα των επισκεπτ?ν προ? το blog σα? (web traffic). Αυτ? μπορε? να γ?νει σχεδ?ν αν?ξοδα ε?ν ε?στε ?μπειροι στο να δημιουργε?τε κ?νηση προ? την ιστοσελ?δα? σα? και ?να ε?στε διατεθειμ?νοι να δουλ?ψετε για αυτ?. Ειδ?λλω? θα πρ?πει να ξοδ?ψετε χρ?ματα για να πληρ?σετε ?λλου? ειδικο?? να το κ?νουν αυτ? για εσ??, να πληρ?σετε για την διαφημιστικ? σα? καμπ?νια ? για να δημιουργ?σετε το σχετικ? υλικ? μ?ρκετινγκ.

Επισκεψιμ?τητα και SEO

Οι πηγ?? σε αυτ? το μ?θημα παρουσι?ζουν π?ρα πολλ?? τεχνικ?? που μπορε?τε να τεστ?ρετε -συγγν?μη για τον νεολογισμ?- στο blog σα? για να δε?τε ε?ν δημιουργο?ν κ?νηση προ? τη σελ?δα σα?. Θα μ?θετε για το πω? λειτουργο?ν οι μηχαν?? αναζ?τηση?, για την βελτιστοπο?ηση αυτ?ν των μηχαν?ν αναζ?τηση? (SEO), διαφ?μιση με χρ?ωση αν? κλικ, αρθρογραφικ? μ?ρκετινγκ και ?λλε? τακτικ?? οι οπο?ε? ?χουν αποδε?ξει στο παρελθ?ν ?τι προκαλο?ν σημαντικ? κ?νηση προ? το blοg σα?.

Προσ?ξετε να μην χ?σετε το χρ?νο σα? σε τεχνικ?? που δεν φ?ρνουν αποτελ?σματα σε εσ??. ?να πρ?γμα που δουλε?ει για κ?ποιον ?λλον δεν σημα?νει ?τι θα ε?ναι το ?διο αποτελεσματικ? και για την περ?πτωσ? σα?.

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO: Κατεβ?στε τον οδηγ? SEO Google Πρ?τη Σελ?δα.

Οι 4 κ?ριε? πηγ?? επισκεψιμ?τητα?

Οι 4 κ?ριε? πηγ?? επισκεψιμ?τητα? (traffic sources) προ? μια σελ?δα ε?ναι οι παρακ?τω:

1. Direct Traffic -Απευθε?α? κ?νηση πληκτρολογ?ντα? το ?νομα στον firefox πχ. www.richwerk.com

2. Referral Traffic – Κ?νηση απ? συστ?σει? παρ?δειγμα απ? δημοσιε?σει? στο facebook, twitter, social media και BACKLINKS

3. Organic Traffic – οργανικ? κ?νηση απ? τα αποτελ?σματα των μηχαν?ν αναζ?τηση?

4. RSS Traffic – Κ?νηση μ?σω RSS

?που και να ψ?ξετε, ?σο και να το αναλ?σετε, δεν υπ?ρχει ?λλο ε?δο? κ?νηση? στο ?ντερνετ.

Εστιαστε?τε σε μ?α τεχνικ? traffic και αποφ?γετε ?τι δεν ?χει αποτ?λεσμα

Θα ?ταν προτιμ?τερο να εστιαστε?τε στο να βρε?τε δ?ο ? τρει? τεχνικ?? web traffic που φ?ρνουν τα καλ?τερα αποτελ?σματα για εσ?? και να με?νετε σε αυτ??, παρ? να πηδ?τε απ? τεχνικ? σε τεχνικ?. Ε?ν κ?τι δουλε?ει για σα? απλ?? συνεχ?στε το και αγνο?στε τα υπ?λοιπα εκτ?? ε?ν ?χετε ελε?θερο χρ?νο ? χρ?ματα. Επ?ση? προσ?ξτε το σ?νδρομο του γυαλιστερο? αντικειμ?νου (Shinny Object Syndrome SOS) και να ενθουσι?ζεστε με κ?θε τι καινο?ριο ανακαλ?πτετε.

Μετρ?στε την επισκεψιμ?τητα με το Google Analytics

google-analytics-seo-traffic

Βεβαιωθε?τε ?ταν προσελκ?ετε επισκ?πτε? να καταγρ?φετε τι? πηγ?? επισκεψιμ?τητα?. ?να ε?χρηστο εργαλε?ο ε?ναι το Google Analytics το οπο?ο παρ?χεται και δωρε?ν. Παρακολουθ?στε τα αποτελ?σματα και ψ?ξτε για μακροπρ?θεσμα οφ?λη. Εν?σει? βραχυπρ?θεσμη? κ?νηση? ε?ναι ευπρ?σδεκτε?, αλλ? το πρ?βλημα ε?ναι ?τι ε?ναι βραχυπρ?θεσμα. Το σημαντικ?τερο ε?ναι να ?χετε π?ντα μια αισθητ? σταθερ? ?νοδο επισκεψιμ?τητα? στο blog σα?.

Επ?ση? βεβαιωθε?τε ?τι υπ?ρχει ?μεση σχ?ση στην α?ξηση τη? επισκεψιμ?τητα? στην σελ?δα σα? με την α?ξηση των ν?ων εγγραφ?ν στην ηλεκτρονικ? σα? λ?στα.

Το μοντ?λο τη? ηλεκτρονικ?? επιχε?ρηση? ε?ναι αυτ? που ?χει να κ?νει με την ?ντληση επισκεψιμ?τητα? απ? το ?ντερνετ με κατε?θυνση τη σελ?δα? σα?. Κατ?πιν την αγορ? κ?ποιο? υπηρεσ?α? ? προ??ντο? το οπο?ο θα σα? κ?νει να βγ?λτε λεφτ?.

Αυτ?? ε?ναι οι πηγ?? για να μελετ?σετε περαιτ?ρω στο μ?θημα τη? επισκεψιμ?τητα?:

Επιπλ?ον Μελ?τη: Βελτιστοπο?ηση Μηχαν?ν Αναζ?τηση? (Search Engines Optimization) SEO

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ?? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη.

Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

1 Σχ?λιο. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看