ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Λ?θη SEO: Τα 11 πιο συνηθισμ?να που σα? ρ?χνουν στη Google

Θα μπορο?σε το ?διο ?ρθρο αντ? για Λ?θη στο SEO να λ?γεται και πω? να πατ?σετε στι? μηχαν?? αναζ?τηση? χωρ?? να το καταλ?βετε ? πω? να μην βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google, εν? ?χετε κ?νει τ?σο πολ? δουλει? στο SEO σα?.

Ωστ?σο προτ?μησα να δ?σω τον απλ? τ?τλο τα 11 πιο συνηθισμ?να λ?θη στο SEO που σα? ρ?χνουν στη Google.

Ποια ε?ναι τα 11 πιο συνηθισμ?να λ?θη στο SEO;

paramarketing-11-lathi-seo-lowΠαρακ?τω σα? γρ?φω συνοπτικ? τα 11 πιο κοιν? λ?θη στο SEO. ?σο καλο? και ?μα ε?στε στο SEO εσε?? ? οι συνεργ?τε? σα? ε?ναι πιθαν?ν να ?χετε π?σει σε ?να ? και περισσ?τερα απ? τα παρακ?τω. Συμβα?νει και στα καλ?τερα τα σπ?τια.

 1. Προβλ?ματα indexing σελ?δων
 2. Προβλ?ματα τοπικ?? αναζ?τηση? (Local SEO)
 3. Υπερβελτιστοποιημ?νε? λ?ξει? κλειδι? (Over Optimized Anchor Text)
 4. Κανιβαλισμ?? λ?ξεων κλειδι?ν (Keyword Cannibalization)
 5. Χαμηλ?? ποι?τητα? περιεχ?μενο
 6. Κακ?? ? χαμηλ?? ποι?τητα? backlinks
 7. Κακ? εμπειρ?α χρ?στη
 8. ?σχετα URL, τ?τλοι σελ?δων και meta descriptions
 9. ?λλειψη Google Properties
 10. Εσωτερικ?? ανακατευθ?νσει? σελ?δων (Internal Redirects)
 11. Ταχ?τητα Φ?ρτωση?

 

1 Προβλ?ματα indexing σελ?δων

Το συνηθ?στερο ?σω? πρ?βλημα στο SEO ε?ναι η κατ? λ?θο? αποταξιν?μηση σελ?δων απ? το site μα? απ? τη Google. Μπορε?τε να συνδεθε?τε στο Google Search Console και να εντοπ?σετε μ?νοι σα? π?σε? σελ?δε? ?χουν ταξινομηθε? στη Google απ? τι? συνολικ?? σελ?δε? που ?χετε υποβ?λει.

NON-INDEXED-PAGES

Στην παραπ?νω εικ?να, βλ?πετε σε μια ιστοσελ?δα απ? τι? 4.236 σελ?δε? που ?χουν υποβληθε? στη Google, μ?νο οι 3.043 ?χουν ευρετηριαστε? πραγματικ? στον δε?κτη τη? Google ( Google Index ). Οι υπ?λοιπε? 1.193 σελ?δε?, δηλαδ? το 25% ολ?κληρου του site παραμ?νει εκτ?? Google και επομ?νω? ε?ναι εξαιρετικ? δ?σκολο να ανακαλυφτο?ν απ? τον τελικ? χρ?στη.

Αναλογικ?, το site χ?νει το 25% τη? εν δυν?μει οργανικ?? επισκεψιμ?τητα? μ?νο και μ?νο γιατ? κ?ποιε? σελ?δε? δεν λ?νε να ταξινομηθο?ν απ? το Googlebot.

Ο μ?νο? τρ?πο? για να ευρετηριαστο?ν ε?ναι να βρε?τε μια μια την κ?θε σελ?δα και να ελ?γξετε γιατ? δεν εμφαν?ζεται. Ε?ν αυτ? η σελ?δα που θ?λετε να εμφανιστε? στη Google ε?ναι δευτερε?ουσα? σημασ?α?, τ?τε καν?να πρ?βλημα. Μπορε?τε να το αφ?σετε ω? ?χει, ?ν ?μω? η σελ?δα που δεν εμφαν?ζεται ε?ναι κ?ρια? σημασ?α?, θα πρ?πει να δε?τε τι συμβα?νει.

Οι πιθανο? λ?γοι τη? μη εμφ?νιση? ε?ναι:

 • Κ?τι μπλοκ?ρει στο robots.txt τη συγκεκριμ?νη σελ?δα
 • Η σελ?δα κανιβαλ?ζεται απ? ?λλη παρ?μοια στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google και ?τσι ?χει αποταξινομηθε? πλ?ρω?
 • Η σελ?δα ε?ναι ορφαν? απ? backlinks, δεν ?χει καν?να backlink ( ε?ναι με ?λλα λ?για ορφαν? (orphan page) ? καν?να social media signal και ?τσι ?χει με?νει στην αφ?νεια και
 • ?σω? η σελ?δα ?χει θεωρηθε? ?τι παραβι?ζει του? καν?νε? ποι?τητα? τη? Google και για αυτ? ?χει τιμωρηθε? αλγοριθμικ?.

Θα πρ?πει λοιπ?ν να κ?νετε τα παρακ?τω β?ματα:

 1. Ελ?γξτε ?μα η συγκεκριμ?νη σελ?δα μπλοκ?ρεται απ? το robots.txt ? ?μα ?χετε με κ?ποιον ?λλο τρ?πο αποκλε?σει το Googlebot.
 2. Ελ?γξτε ?μα υπ?ρχει κανιβαλισμ?? τη? συγκεκριμ?νη? σελ?δα? απ? κ?ποια ?λλη σελ?δα προορισμο? που ?σω? να ?χει παρ?μοιο περιεχ?μενο. Φροντ?στε να αλλ?ξετε το περιεχ?μενο και να διαφοροποι?σετε λ?γο τι? λ?ξει? κλειδι?.
 3. Φροντ?στε να δημιουργ?σετε μερικ? backlink στην συγκεκριμ?νη σελ?δα ?στε αυτ? να ευρετηριαστε? ξαν?.
 4. Σε περ?πτωση που η σελ?δα ε?ναι ?ποπτη για spam, μ?λλον θα πρ?πει να προβε?τε σε ?λε? τι? απαρα?τητε? εν?ργειε? για να βγ?λετε ?τι ενοχλε? την Google και να την επαναφ?ρετε.

2 Προβλ?ματα τοπικ?? αναζ?τηση? (Local SEO)

LATHI-SEO-RIXNOUN-GOOGLE-1

Τι εννοο?με ?ταν λ?με τοπικ? αναζ?τηση; Τοπικ? αναζ?τηση ε?ναι η αναζ?τηση σε μια χ?ρα σε εθνικ? επ?πεδο. Για παρ?δειγμα SEO In Greece. Επ?ση? θεωρο?με ?τι η τοπικ? αναζ?τηση ?χει να κ?νει με αναζ?τηση περιοχ??, για παρ?δειγμα SEO Αθ?να.

Το πρ?το πρ?βλημα του τοπικο? SEO σε επ?πεδο χ?ρα? ?χει να κ?νει με ιστοσελ?δε? που ?χουν π?νω απ? μια γλ?σσε? και ?χουν κακ? διαχε?ριση τη? στ?χευση? με τη χρ?ση του HREFLang ? καθ?λου χρ?ση του HREFLang.

To HREFLang το οπο?ο το χρησιμοποιο?με στο WordPress στο αρχε?ο config, δηλ?νει τη γλ?σσα ? τι? γλ?σσε? που ?χει το site μα? στη Google. Για να καταχωρ?σετε σωστ? τι? γλ?σσε? τη? ιστοσελ?δα? σα?, θα πρ?πει να ακολουθ?σετε τι? συμβουλ?? τι? Google.

?να πολ? καλ? εργαλε?ο που μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε ε?ναι το The hreflang Tags Generator Tool.

Στην δε?τερη περ?πτωση, ?ταν ?χετε ?να site που στοχε?ει σε περισσ?τερε? απ? μια περιοχ?? αναζ?τηση? με διαφορετικ?? λ?ξει? κλειδι?, για παρ?δειγμα:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΝΙΚΑΙΑ,

δημιουργο?νται πολλ?? φορ?? μερικ? προβλ?ματα κανιβαλισμο? με τι? σελ?δε? προορισμο? των λ?ξεων κλειδι?ν.

Η πρακτικ? που ακολουθε?τε συν?θω? ε?ναι να δημιουργ?σουμε διαφορετικ?? σελ?δε? προορισμο? για κ?θε περιοχ?. Στη συν?χεια θα πρ?πει να γρ?ψουμε και διαφορετικ? κε?μενα σε κ?θε σελ?δα.

?μω? κ?μποσε? φορ?? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? φα?νεται η μ?α περιοχ? να εμφαν?ζεται και με τι? λ?ξει? κλειδι? τη? ?λλη?, δηλαδ? η σελ?δα ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΝΙΚΑΙΑ να εμφαν?ζεται ?ταν κ?νουμε μια αναζ?τηση για ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ.

Οι πιθαν?? αιτ?ε? που δημιουργο?ν το πρ?βλημα ε?ναι οι παρακ?τω:

 • Διπλ? περιεχ?μενο στι? σελ?δε? προορισμο? και ω? εκ το?του εμφαν?ζεται η μ?α σελ?δα
 • Καταχ?ρηση στο Google My Business τη? μια? σελ?δα? που ?μω? εξυπηρετε? και τι? ?μορε? περιοχ??. Δηλαδ? στη διε?θυνση του Πειραι?, ?χουμε β?λει ω? περιοχ?? εξυπηρ?τηση? και τη Ν?καια και ω? εκ το?του η Google κρ?νει σωστ? να δε?χνει τον Πειραι? ?ναντι τη? Ν?καια?.
 • Λ?θο? στ?χευση στι? λ?ξει? κλειδι?. Πιθαν?ν να ?χετε στοχε?σει με την λ?ξη κλειδ? ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΝΙΚΑΙΑ την σελ?δα προορισμο? του Πειραι? και ?τσι φα?νεται ο Πειραι?? αντ? τη? Ν?καια? γιατ? η Google θεωρε? πιο σχετικ? την σελ?δα του Πειραι?.
 • Κανιβαλισμ?? σελ?δων προορισμο?. Για τον κανιβαλισμ?, διαβ?στε εκτεν?στερα παρακ?τω.

 

3 Υπερβελτιστοποιημ?νε? λ?ξει? κλειδι? (Over Optimized Anchor Text)

Η βελτιστοπο?ηση λ?ξεων κλειδι?ν ?χει τα ?ρια τη?. Η υπερβελτιστοπο?ηση στι? λ?ξει? κλειδι? ?χει δ?ο σκ?λη την εντ?? σελ?δα? υπερβελτιστοπο?ηση και την εκτ?? σελ?δα? υπερβελτιστοπο?ηση.

?να λ?θο? που συν?θω? γ?νεται ?ταν φτ?νουμε στη δημιουργ?α συνδ?σμων προ? το site μα? να χρησιμοποιο?με την ?δια λ?ξη κλειδ? παντο? στο anchor text. Μην αγχ?νεστε, το anchor text ε?ναι η λ?ξη κλειδ? που ?ταν πατ?τε στον σ?νδεσμο σα? π?ει στο site σα? ? σε κ?ποια εσωτερικ? σελ?δα απ? το site σα?.

Το β?λτιστο ε?ναι να ?χετε

 1. διασπορ? λ?ξεων κλειδι?ν και
 2. διασπορ? backlinks.

Στην διασπορ? λ?ξεων κλειδι?ν θα πρ?πει να μην χρησιμοποιε?τε την ?δια λ?ξη κλειδ? για την σελ?δα προορισμο? σα? και στη διασπορ? των backlink θα πρ?πει να μην στοχε?ετε μ?νο σε μια σελ?δα απ? το site σα?. Θα πρ?πει να ?χετε και ?λλε? σελ?δε? εσωτερικ?? στι? οπο?ε? θα χρησιμοποιε?τε διαφορετικ?? λ?ξει? κλειδι?.

?να εργαλε?ο για να δε?τε ?μα ?χετε σωστ? διασπορ? λ?ξεων κλειδι?ν και backlinks μ?σα στο site σα? ε?ναι το Ahrefs.

Θα πρ?πει να προσ?ξετε να ?χετε λιγ?τερο απ? 30% την ?δια λ?ξη κλειδ? και το 70% των backlinks να στοχε?ουν σε διαφορετικ?? σελ?δε? προορισμο? μ?σα στο site σα? με διαφορετικ?? λ?ξει? κλειδι?.

Παρακ?τω σα? παραθ?τω μερικ? ε?δη backlink που πρ?πει να δημιουργ?σετε για να πι?σετε την κατ?λληλη διασπορ?.

 • Branded keywords – η χρ?ση του ον?ματο? σα? στη λ?ξη κλειδ?, για παρ?δειγμα www.richwerk.com
 • Γενικ?? λ?ξει? κλειδι? – μια λ?ξη κλειδ? με γενικ?? λ?ξει? ?πω? το κ?ντε κλικ εδ?, επισκεγτε?τε το site κτλ.
 • Εικ?να – Μια εικ?να που ?χει σ?νδεσμο προ? το site σα?.
 • Δι?φορε? λ?ξει? κλειδι?, ?σχετε? με τη στ?χευση – Θα μπορο?σαν να ?ταν ον?ματα απ? σχολιασμ? σε ?ρθρα ? σε φ?ρουμ ?πω? Γι?ννη?, Π?τρο? κτλ.
 • Χαμηλ?? ποι?τητα? σ?νδεσμο? – ?να? σ?νδεσμο? με περισσ?τερου? απ? 100 χαρακτ?ρε? θεωρε?ται χαμηλ?? ποι?τητα?. Χαμηλ?? ποι?τητα? θεωρε?ται και ?ταν ?χει ξ?νε? γλ?σσε? ? σ?μβολα. Σε αυτ? το σημε?ο οι απ?ψει? των ειδικ?ν δι?στανται.
 • Στοχευμ?να backlinks – Ε?ναι τα backlinks που ?χουν δημιουργηθε? για να πι?σετε μια συγκεκριμ?νη λ?ξη κλειδ? και θα πρ?πει να ε?ναι σε σωστ? αναλογ?α για να μην θεωρηθε?τε spam λ?γω του Penguin update.
 • Θεματικ?? λ?ξει? κλειδι? – ?να? σ?νδεσμο? με μια φρ?ση που ταιρι?ζει με το γενικ? θ?μα τη? ιστοσελ?δα? σα? αλλ? δεν ?χει τι? στοχευμ?νε? λ?ξει? κλειδι?. Για παρ?δειγμα ?μα το site σα? ε?ναι για παπο?τσια nike, μια θεματικ? λ?ξη κλειδ? ε?ναι τα αθλητικ? παπο?τσια.
 • URL – Τα γυμν? URL ε?ναι οι σ?νδεσμοι που ?χουν μ?νο τη διε?θυνση τη? ιστοσελ?δα? μα? ?πω? http://www.richwerk.com

4 Κανιβαλισμ?? λ?ξεων κλειδι?ν (Keyword Cannibalization)

?να απ? τα πιο κοιν? προβλ?ματα στο SEO που αντιμετωπ?ζουν π?ρα πολλο? ιστ?τοποι ε?ναι ο κανιβαλισμ?? των λ?ξεων κλειδι?ν. Πρ?τη φορ? σαν ?ρο τον ε?χα ακο?σει απ? ?ναν Αμερικ?νο Καθηγητ? στο μ?ρκετινγκ στο Πανεπιστ?μιο πριν μερικ? χρ?νια. Ο ?ρο? ?ταν κανιβαλισμ?? προ??ντων και αναφερ?ταν στι? μεγ?λε? αυτοκινητοβιομηχαν?ε? που βγ?ζουν ?να αυτοκ?νητο αν? διακριτ? κατηγορ?α.

Για να μην κανιβαλ?σει για παρ?δειγμα το VW Polo το VW Golf, θα πρ?πει να ?χει διακριτ? χαρακτηριστικ? που το διαφοροποιο?ν απ? το Golf. Θα πρ?πει να ε?ναι μικρ?τερο, να μην ?χει το ?διο επ?πεδο εξοπλισμο?, να ε?ναι διαφορετικ? και να μην στοχε?ει για παρ?δειγμα στον ν?ο οικογενει?ρχη με ?να παιδ? που θ?λει να π?ρει Golf.

?ταν ?μω? φτ?νουμε στον ?ρο Κανιβαλισμ?? λ?ξεων κλειδι?ν (Keyword Cannibalization), ?χουμε να κ?νουμε με το να μην εμφαν?ζονται συγκεκριμ?νε? σελ?δε? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google γιατ? ?χουν τι? ?διε? λ?ξει? κλειδι?.

Γιατ? γ?νεται ?μω? αυτ?;

Απλο?στατα, γιατ? οι ?διε? οι σελ?δε? ανταγων?ζονται μεταξ? του? και η Google αποφασ?ζει ποια σελ?δα θα βγει στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? πν?γοντα? ?τσι ?λε? τι? ?λλε?.

Για παρ?δειγμα, ?μα πατ?σω στη Google: Δημιουργ?α Backlink, θα μου εμφαν?σει μ?νο ?να αποτ?λεσμα αναζ?τηση? απ? την ιστοσελ?δα μου, το www.richwerk.com.

KEYWORD CANNIBALIZATION

?μω? μ?σα στο site ?χω ?λλε? 10 σελ?δε? προορισμο? που σχετ?ζονται με τον ?ρο Δημιουργ?α Backlink οι οπο?ε? δεν εμφαν?ζονται και δεν θα εμφανιστο?ν ποτ? ?σο υπ?ρχει στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? το συγκεκριμ?νο αποτ?λεσμα.

KEYWORD CANNIBALIZATION

Ποι? ε?ναι η λ?ση στον κανιβαλισμ? των λ?ξεων κλειδι?ν;

 1. Το πρ?το β?μα ε?ναι να διαγν?σετε ?λε? τι? σελ?δε? που ?χουν την ?δια λ?ξη κλειδ? ? φρ?ση κλειδ? μ?σα στο site σα?.
 2. Κατ?πιν θα πρ?πει να δε?τε ποιε? σελ?δε? θ?λετε να εμφαν?ζονται και ποιε? ?χι.
 3. Το τρ?το β?μα ε?ναι να αλλ?ξετε το περιεχ?μενο, το URL και τι? λ?ξει? κλειδι? με ν?ε? λ?ξει? κλειδι? που θ?λετε να πι?σετε απ? τι? συγκεκριμ?νε? σελ?δε? και τ?λο?
 4. Να διορθ?σετε ?λα τα broken links εσωτερικ? και εξωτερικ?.

Τα εξωτερικ? backlinks διορθ?νονται με 301 redirect του παλιο? URL στη σωστ? σελ?δα προορισμο?.

5 Χαμηλ?? ποι?τητα? περιεχ?μενο

LATHI-SEO

Μερικ?? φορ?? τα τυχα?α λ?θη στο SEO σα? φτ?νουν στα ?ρια τη? νευρικ?? κρ?ση?…μ?χρι να τα ανακαλ?ψετε

Το χαμηλ?? ποι?τητα? περιεχ?μενο ε?ναι και αυτ? ?να απ? τα κοιν?τερα προβλ?ματα στο SEO και εδ? ?λοι οι ειδικο? στο SEO κ?νουν ?να λ?θο?. Δ?νουν πολ? μεγαλ?τερη βαρ?τητα στο χτ?σιμο συνδ?σμων και στο SEO εκτ?? σελ?δα? και δεν κοιτ?νε καθ?λου το περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα? του? που ?σω? να υστερε? κατ? πολ?.

Σε ?να προηγο?μενο ?ρθρο, για το λεπτ? περιεχ?μενο αναφ?ρομαι αναλυτικ? γιατ? θα πρ?πει να ?χετε μοναδικ? και αρκετ? περιεχ?μενο σε κ?θε σελ?δα απ? το site σα?.

Το να ανο?ξετε δεκ?δε? σελ?δε? με τη λ?ξη κλειδ? στο URL και ?ναν τ?τλο σελ?δα? δεν λ?ει κ?τι, γιατ? μετ? το 2011 η Google λ?νσαρε το ξακουστ? και περιβ?ητο Google Panda Update και τιμωρε? ?λε? τι? σελ?δε? που δεν ?χουν περιεχ?μενο ? ?χουν χαμηλ?? ποι?τητα? περιεχ?μενο.

Το χαμηλ?? ποι?τητα? περιεχ?μενο ορ?ζεται σε αντιγραμμ?νο περιεχ?μενο, περιεχ?μενο και κε?μενα που δεν βγ?ζουν ν?ημα ? περιεχ?μενο που ε?ναι παραγωγ? μηχανικ?ν προγραμμ?των (spin software).

Πριν κ?νετε οτιδ?ποτε, σκεφτε?τε: Αξ?ζει κ?ποιο? να διαβ?σει το περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα? σα? ? το φτι?ξατε μ?νο για να υπ?ρχει;

6 Κακ?? ? χαμηλ?? ποι?τητα? backlinks

Τα χαμηλ?? ποι?τητα? backlinks ε?ναι ?λα αυτ? τα backlinks που και να τα δημιουργ?σετε δεν υπ?ρχει περ?πτωση να αν?βει το site σα? στη Google. Πιθαν?ν να π?σει κι?λα? γιατ? αρκετ? backlinks μεταφ?ρουν αρνητικ? SEO και ?λα τα backlinks δεν ε?ναι ?δια. Το ?διο backlink μπορε? να ανεβ?σει ?να site και να ρ?ξει θ?σει? σε ?να ?λλο λ?γω σχετικ?τητα?.

Η βασικ? αρχ? στην οπο?α θα πρ?πει να στηρ?ξετε την στρατηγικ? σα? για δημιουργ?α συνδ?σμων ε?ναι ?τι δεν χρει?ζεστε 100 backlinks χαμηλ?? ποι?τητα? για να πετ?χετε την κατ?ταξη που θ?λετε σε ?να site αλλ? μερικ? καλ? backlinks που μπορε? να μετριο?νται στα δ?κτυλα του εν?? χεριο?.

Για να μπορ?σετε να δημιουργ?σετε μερικ? καλ? backlinks που θα ?χουν ν?ημα για το site σα?, θα πρ?πει να ?χετε αρχικ? ?ναν προ?πολογισμ? για να μπορ?σετε να μπε?τε σε κ?ποια κλαδικ? περιοδικ? και σε κ?ποιου? κλαδικο?? οδηγο??. Αυτ? ε?ναι το πρ?το β?μα. Το δε?τερο β?μα ε?ναι να αναθ?σετε το δ?σκολο και σ?νθετο ?ργο τη? δημιουργ?α? συνδ?σμων σε κ?ποια εταιρε?α SEO.

Μπορε?τε να ζητ?σετε προσφορ? για αυτ? τ?ρα.

Το σωστ? ε?ναι να μην προσπαθ?σετε να π?ρετε ?σα πιο πολλ? backlink μπορε?τε αλλ? να βρε?τε μερικ? backlinks τα οπο?α θα σα? φ?ρουν στην πρ?τη σελ?δα τη? Google και δεν μπορο?ν να αποκτ?σουν οι ανταγωνιστ?? σα?.

Στην δημιουργ?α συνδ?σμων ισχ?ει ο καν?να? ο?κ ?ν τ? πολλ? τ? ε?, ?λλ? ?ν τ? ε? τ? πολ?. Που σημα?νει τα πολλ? backlinks δεν ε?ναι το καλ?τερο, αλλ? τα καλ?τερα backlinks ε?ναι απ? μ?να του? πολλ?.

7 Κακ? εμπειρ?α χρ?στη

To User experience ? αλλι?? στα αγγλικ? η εμπειρ?α χρ?στη ε?ναι αλληλ?νδετο με το SEO και ?να σημαντικ? λ?θο? στο SEO που γ?νεται κατ? κ?ρον ε?ναι να μην υπολογ?ζεται η εμπειρ?α που ?χει ο τελικ?? χρ?στη? ?ταν μπα?νει στην ιστοσελ?δα μα?.

 • Βρ?σκει ο χρ?στη? αυτ? που θ?λει αμ?σω?;
 • Ε?ναι ε?κολη και κατανοητ? η πλο?γηση;
 • Ε?ναι οι εικ?νε? και το περιεχ?μενο επαρκ??;
 • ?χουμε συμπεριλ?βει β?ντεο και γραφικ?;

Η κακ? εμπειρ?α χρ?στη ?χει ω? αποτ?λεσμα την εγκατ?λειψη τη? ιστοσελ?δα?, την α?ξηση του bounce rate και κατ? συν?πεια την οργανικ? πτ?ση τη? ιστοσελ?δα? μα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

8 ?σχετα URL, τ?τλοι σελ?δων και meta descriptions

Η αμετρο?πεια λ?ξεων κλειδι?ν με τα URL, του? τ?τλου? σελ?δων και τα meta descriptions ε?ναι λ?θη στο SEO που συν?θω? τα κ?νουν οι αρχ?ριοι, αφο? ?λοι ξ?ρουν πω? το βασικ?τερο πρ?γμα για να βγει με μια λ?ξη κλειδ? μια σελ?δα στη Google θα πρ?πει να υπ?ρχει οπωσδ?ποτε στο URL, στου? τ?τλου? στο meta description και μ?σα στο κε?μενο.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα στον οδηγ? SEO για το on site SEO.

9 ?λλειψη Google Properties

?να φρο?το του 2019 και μια τ?ση στο SEO για το 2019 ε?ναι η χρ?ση ?λο και περισσ?τερων Google Properties.

Τα Google Properties ε?ναι ?λα τα αντικε?μενα που παρ?γονται απ? προγρ?μματα τη? Google ?πω? Google sites, Google Maps, Youtube Videos, Blogspots, Google Docs και ?λλα τα οπο?α ταξινομο?νται στη Google ταχ?τερα και μαζ? ανεβ?ζουν και ?λα τα sites που τα εμπερι?χουν ? τα χρησιμοποιο?ν.

Μπορε? να ?χετε κ?νει τα π?ντα για να βγε?τε στη Google, ?μω? ο ανταγωνιστ?? σα? μπορε? να ?χει ?να υποδε?στερο site απ? εσ?? και ?μω? ακ?μα να σα? περν?ει μερικ?? θ?σει?.

Μην αφ?νετε την ?λλειψη γν?σεων να σα? στερ?σει την πρωτι? στη Google. Μην ξεχ?σετε να γραφτε?τε στι? ενημερ?σει? μα?.

10 Εσωτερικ?? ανακατευθ?νσει? σελ?δων (Internal Redirects)

?μα η ιστοσελ?δα σα? ε?ναι αρκετ? παλι?, σ?γουρα θα ?χετε προσθ?σει και αφαιρ?σει αρκετ?? σελ?δε? απ? π?νω τη?. Για τα παλι? URLs που ?χει ?δη ταξινομ?σει και εμφαν?ζει στα αποτελ?σματα τη? η Google μ?λλον ?χετε χρησιμοποι?σει τα 301 redirects για να δε?χνουν σε κ?ποια ?λλη νε?τερη σελ?δα που ?χετε δημιουργ?σει.

Το ν?ημα του 301 redirect ε?ναι για να πει στη Google και στον χρ?στη που αναζητ? την συγκεκριμ?νη σελ?δα ?τι ?χει μεταφερθε? μ?νιμα σε μια ?λλη σελ?δα. Το 301 redirect ε?ναι ?τι περν?ει ?λη την αξ?α των backlink και του Pagerank στην καινο?ρια σελ?δα.

Το πρ?βλημα ?μω? με τα 301 redirects ε?ναι ?τι μει?νεται δραματικ? η εμπειρ?α του χρ?στη γιατ? κ?θε redirect απαιτε? την επικοινων?α ξαν? με τον server που φιλοξενε?τε η ιστοσελ?δα και ?τσι υπ?ρχει μια μικρ? καθυστ?ρηση η οπο?α λ?γεται latency.

Για να βελτι?σετε την εμπειρ?α του χρ?στη θα πρ?πει να αφαιρ?σετε ?λα τα 301 redirects, πρ?γμα που δεν ε?ναι και ?,τι καλ?τερο.

Ποια η διαφορ? του 301 με το 302 redirect;

Πολλ?? φορ??, ?να ακ?μα λ?θο? στο SEO που γ?νεται ασυνα?σθητα ε?ναι ?τι χρησιμοποιο?ν μερικο? τεχνικο? το 302 αντ? για το 301. Η διαφορ? του? ε?ναι μεγ?λη:

Το 301 δηλ?νει μια μ?νιμη μετακ?νηση σελ?δα? απ? ?να URL σε ?να καινο?ριο, εν? το 302 μια προσωριν? μεταφορ?. Απ? την πλευρ? του Googlebot αυτ? σημα?νει:

 • Στα 301 redirects θα πρ?πει να ευρετηρι?ζεται το ν?ο URL και ?χι το παλι?
 • Στα 302 redirects θα πρ?πει να ευρετηρι?ζεται το παλι? URL και ?χι το ν?ο

Προσοχ? γιατ? η Google στο παρελθ?ν ε?χε δηλ?σει επ?σημα ?τι χειρ?ζεται και τι? δ?ο ανακατευθ?νσει? με τον ?διο τρ?πο, ?μω? αυτ? δεν ισχ?ει.

Βεβαιωθε?τε ?τι χρησιμοποιε?τε τη σωστ? ανακατε?θυνση ?ταν την χρει?ζεστε.

11 Ταχ?τητα Φ?ρτωση?

Η ταχ?τητα φ?ρτωση?, αν και πολ? σημαντικ?? παρ?γοντα? SEO, ακ?μα και σ?μερα παραβλ?πεται απ? πολλο?? web designers.

Ακ?μα και εταιρε?ε? που ?χουν επενδ?σει εκατομμ?ρια στην εταιρικ? του παρουσ?α στο ?ντερνετ δε?χνουν να αγνοο?ν το απολ?τω? τον ?ρο ταχ?τητα φ?ρτωση?. Μην το παραβλ?πετε.

Μετρ?στε την ταχ?τητα φ?ρτωση? τη? ιστοσελ?δα? σα? ?χι στο Google Developers γιατ? μετρ?ει την σχετικ? και ?χι την απ?λυτη ταχ?τητα φ?ρτωση? αλλ? σε ?να αξι?πιστο εργαλε?ο ?πω? το Pingdom.

Φροντ?στε να φορτ?νουν ?λε? οι σελ?δε?, εσωτερικ?? και αρχικ? σε λιγ?τερο απ? 2 δευτερ?λεπτα ?μα γ?νεται. Κ?θε δευτερ?λεπτο που περν?ει π?νω απ? τα 2 μει?νει την παραμον? του χρ?στη στην ιστοσελ?δα σα? κατ? 10%.

Π?? θα καταλ?βετε ?τι ?χετε κ?ποιο λ?θο? στο SEO

?Το σημαντικ?τερο πρ?γμα ε?ναι να καταλ?βετε ποιο ε?ναι το λ?θο? σα? στο SEO γιατ? χρει?ζεται η απαιτο?μενη εμπειρ?α για να καταλ?βετε ?τι εν? προσπαθε?τε να ανεβ?σετε το site σα? και ?χετε κ?νει τερ?στια δουλει? και τερ?στιο κ?πο, φα?νεται ?τι η ιστοσελ?δα σα? μ?νει ακ?νητη και μ?λιστα μερικ?? φορ?? χ?νει? και θ?σει? στη Google αντ? να κερδ?ζει θ?σει?.

?μα αισθ?νεστε ?τι ?σο και να δημιουργε?τε καινο?ρια links προ? το site σα? και σωστ? και ξεχωριστ? περιεχ?μενο δεν γ?νεται τ?ποτα και ?τι ?χετε κολλ?σει στο ?διο σημε?ο, μ?λλον θα πρ?πει να ζητ?σετε την βο?θεια εν?? ειδικο? στο SEO.

Μπορε?τε να επικοινων?σετε μαζ? μα? για να βρο?με τη λ?ση στο πρ?βλημα σα?.

Δε?τε περισσ?τερα για τα λ?θη στο SEO:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Ζητ?στε προσφορ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看