ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

KODIKAS ISTOSELIDAS SEO-1

Γιατ? ο κ?δικα? τη? ιστοσελ?δα? σα? ε?ναι σημαντικ?? στο SEO;

Περιεχ?μενα

Μ?πω? ο κ?δικα? του site σα?, σα? κρατ?ει χαμηλ? στη Google;

Ο κ?δικα? τη? ιστοσελ?δα? σα?, αν και ε?ναι αφαν?? με γυμν? μ?τι, πα?ζει καθοριστικ? ρ?λο στο SEO και στην κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα? σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Και αυτ? γιατ? οι αρ?χνε? τη? Google ε?ναι μηχαν?? που διαβ?ζουν κ?δικα και δεν καταλαβα?νουν απ? αισθητικ? ? απ? χρ?ματα, παρ? μ?νο απ? γραμμ?? κ?δικα.

?σο πιο καλογραμμ?νο? ε?ναι ο κ?δικα? τη? ιστοσελ?δα? σα? και ?σο πιο κοντ? ε?ναι στον αλγ?ριθμο κατ?ταξη? τη? Google, τ?σο πιο ψηλ? θα εμφαν?ζεται το site σα? στη Google.

Για να δε?τε τι θα πρ?πει να κ?νετε για να διορθ?σετε τον κ?δικα τη? ιστοσελ?δα? σα? και να τον βελτιστοποι?σετε για τι? μηχαν?? αναζ?τηση?, διαβ?στε παρακ?τω.

Πω? να δε?τε τον κ?δικα απ? το site σα?

?ταν λ?με πω? να δε?τε τον κ?δικα τη? ιστοσελ?δα? σα? εννοο?με τον πηγα?ο κ?δικα. Μπορε?τε να δε?τε τον πηγα?ο κ?δικα με του? παρακ?τω τρ?που?:

Σε PC

  • Firefox – CTRL + U (Πατ?στε ?ταν ε?στε στην αρχικ? σελ?δα τη? ιστοσελ?δα? σα? το CTRL μαζ? με το U.) ? μπορε?τε να το δε?τε ?μα π?τε με τον Firefox στο site σα? και κ?νετε δεξ? κλ?κ με το ποντ?κι σα? και επιλ?ξετε Προβολ? πηγα?ου κ?δικα.
  • Internet Explorer – CTRL + U. ? δεξ? κλιξ και? View Source ? Προβολ? πηγα?ου κ?δικα.
  • Chrome – CTRL + U. ? δεξ? κλιξ και επιλ?ξτε Προβολ? κ?δικα σελ?δα?.
  • Opera – CTRL + U. ? δεξ? κλιξ και επιλ?ξτε Προβολ? κ?δικα σελ?δα?.

Για να βρε?τε κ?τι συγκεκριμ?νο μ?σα στον κ?δικα τη? σελ?δα? σα? μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε την εντολ? CTRL + F και μ?σα στο πεδ?ο αναζ?τηση? να κ?νετε αναζ?τηση με του? ?ρου? που θ?λετε ? με αυτ? που θ?λετε να βρε?τε.

Τ?ρα το θ?μα ε?ναι να ξ?ρετε τι πρ?πει να αναζητ?σετε και ?μα δεν ε?στε εξοικειωμ?νοι με το SEO και γενικ? με τον κ?δικα τη? ιστοσελ?δα? σα?, θα πρ?πει να χρησιμοποι?σετε κ?ποια εργαλε?α που σα? λ?νε ?μα ο κ?δικα? ε?ναι σωστ??.

SEOquake addon για Firefox και Chrome

Μπορε?τε να εγκαταστ?σετε το SEOquake addon για Firefox ? για το chrome. Το χρ?σιμο αυτ? εργαλε?ο θα σα? μετρ?σει ?λου? του? βασικο?? παρ?γοντε? εντ?? σελ?δα? SEO τη? αρχικ?? σα? σελ?δα?, ? ?ποια? ?λλη? σελ?δα? προορισμο? θ?λετε και θα σα? δ?σει πολ?τιμε? συμβουλ?? και πολ?τιμε? πληροφορ?ε? για το τι πρ?πει να κ?νετε για να διορθ?σετε τα σφ?λματα ? τι? παραλε?ψει?.

Αφο? εγκαταστ?σετε το πρ?σθετο στον Firefox ? στον Chrome, θα δε?τε ?να εικον?διο π?νω δεξι? στην μπ?ρα.

SEOQUAKE

Το εικον?διο ε?ναι το SQ και ?μα το πατ?σετε εν? βρ?σκεστε στην σελ?δα που θ?λετε να εξετ?σετε για το SEO τη?, θα εμφανιστε? το μενο? τη? αν?λυση?.

SEOQUAKE

Που θα περιγρ?φει αναλυτικ? τι πρ?πει να κ?νετε σε 22 σημε?α του κ?δικα τη? ιστοσελ?δα? σα?, ?μα επιλ?ξετε να ανο?ξετε το βελ?κι με τα tips.

Προσοχ?, δεν ε?ναι αν?γκη να περ?σετε και τα 22 σημε?α του ελ?γχου για να βγα?νει η ιστοσελ?δα σα? στην πρ?τη σελ?δα τη? Google. Απλ? το SEOquake σα? δ?νει ?ναν μπο?σουλα για να ξ?ρετε τι πρ?πει να κ?νετε ?στε να δε?τε ?μα ε?στε στον σωστ? δρ?μο.

Επ?ση?, π?ρα απ? τον κ?δικα τη? ιστοσελ?δα?, μπορε?τε να δε?τε το keyword density, την πυκν?τητα των λ?ξεων κλειδι?ν που χρησιμοποιε?τε καθ?? και τα εισερχ?μενα και εξερχ?μενα links.

Τα σημαντικ?τερα πρ?γματα που θα πρ?πει να δε?τε οπωσδ?ποτε στον κ?δικα ε?ναι τα παρακ?τω:

  • Τ?τλο? ιστοσελ?δα?, θα πρ?πει να περι?χει τη λ?ξη κλειδ?.
  • Meta description, θα πρ?πει να περι?χει τη λ?ξη κλειδ? ? τι? λ?ξει? κλειδι? και να ε?ναι απ? 160 ?ω? 300 χαρακτ?ρε?
  • Κεφαλ?δε? H1, H2 κτλ, θα πρ?πει να περι?χεται η λ?ξη κλειδ?.
  • Text/HTML ratio να ε?ναι ?νω του 15%
  • Images, οι εικ?νε? θα πρ?πει να ?χουν το εναλλακτικ? κε?μενο με τη λ?ξη κλειδ?.

To WordPress ?χει τον φιλικ?τερο κ?δικα για τι? μηχαν?? αναζ?τηση?

Ο κ?δικα? μια? ιστοσελ?δα? δεν ε?ναι και τ?σο απλ? υπ?θεση ?σο νομ?ζουν κ?ποιοι γιατ? η Google και ο αλγ?ριθμο? κατ?ταξη? τη? ε?ναι πολ?πλοκο?. Β?βαια, ?χει αποδειχθε? εμπειρικ? ?τι το φιλικ?τερο CMS ω? προ? τον κ?δικα για τη Google ε?ναι το WordPress.

Ωστ?σο, υπ?ρχουν π?ρα πολλ? custom design sites που και αυτ? ?χουν φιλικ? κ?δικο ω? προ? τη Google και τι? μηχαν?? αναζ?τηση?, ?μω? το κ?στο? αν?πτυξη? μια αντ?στοιχη? ιστοσελ?δα? σε custom code, δηλαδ? σε κ?δικα με το χ?ρι ε?ναι τριπλ?σιο? ? και τετραπλ?σιο? σε σ?γκριση με το WordPress το οπο?ο μα? δ?νει ?τοιμο κ?δικα ισοδ?ναμο με 1000 ?ρε? προγραμματισμο? με το χ?ρι.

Φανταστε?τε δηλαδ? ?τι ο κ?δικα? του WordPress ?χει βελτιωθε? και ελεγχθε? για τυχ?ν λ?θη και παραλε?ψει? απ? δεκ?δε? επαγγελματ?ε? προγραμματιστ?? που κ?νουν αυτ? την δουλει?, να γρ?φουν κ?δικα δηλαδ? π?νω απ? 20 χρ?νια και ?χει ελεγχθε? για τυχ?ν προβλ?ματα ασφαλε?α?.

Κ?ποιο? που γρ?φει σ?μερα κ?δικα με το χ?ρι ε?ναι σχεδ?ν ακατ?ρθωτο να ξεπερ?σει το WordPress εκτ?? και αν ?χει και αυτ?? πρ?σβαση στου? ?διου? π?ρου?. Πρ?σβαση δηλαδ? στην ?δια κοιν?τητα προγραμματιστ?ν, πρ?σβαση στι? χρηματαγορ?? και κεφαλαιοπο?ηση π?νω απ? 200 εκατομμ?ρια ευρ?.

Και επειδ? ?λα τα παραπ?νω ε?ναι σχεδ?ν ακατ?ρθωτα να γ?νουν απ? κ?ποια εταιρε?α κατασκευ?? ιστοσελ?δων, φανταστε?τε του? freelancers που κατασκευ?ζουν ιστοσελ?δε? με κ?δικα και θα πρ?πει να τι? συνδ?ουν με τι? β?σει? δεδομ?νων ?πω? ?χει το WordPress.

Επιλ?ξτε ?να WordPress Theme με καλογραμμ?νο κ?δικα

Στην πορε?α μου στην κατασκευ? ιστοσελ?δων ?λα αυτ? τα χρ?νια ?χω εγκαταστ?σει και ?χω χρησιμοποι?σει π?νω απ? 1.000 θ?ματα, ?σω? και περισσ?τερα και π?ρα πολλ? απ? αυτ? ειδικ? τριτοκοσμικ?? προ?λευση? ?ταν ?δη φορτωμ?να με πολ? ?χρηστο κ?δικα που δυστυχ?? δεν γιν?ταν να ξεφορτωθο?με παρ? μ?νο ?μα αλλ?ζαμε WordPress Theme.

Τα τελευτα?α χρ?νια ?χω καταλ?ξει στο Genesis Framework που για μ?να ε?ναι το πιο lightweight theme framework σε WordPress με τα λιγ?τερα λ?θη στον κ?δικα και τον λιγ?τερο κ?δικα.

Με child themes που ξεκιν?νε απ? 300kb, το Genesis Framework ?χει τα πιο ελαφρι? και τα πιο ε?χρηστα θ?ματα απ? ?ποψη κ?δικα.

Κ?δικα? και ασφ?λεια

Η δι?ρρηξη του κ?δικα απ? του? hackers αποτελε? αιτ?α για να γ?νει το site σα? deindexed απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?. Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα στο ?ρθρο: Η Google αφαιρε? απ? τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? ?λα τα site που ?χουν χακαριστε?!

Αυτ? σημα?νει ?τι ο κ?δικα? σα? θα πρ?πει να ε?ναι ελεγμ?νο? για τυχ?ν προβλ?ματα ασφαλε?α? και τυχ?ν τρ?πε? που θα επιτρ?πουν στου? επ?δοξου? χ?κερ? να μπο?νε στο site σα?, να εμφυτε?σουν κακ?βουλο λογισμικ? ? και να εμφυτε?σουν spam links.

Με τον ?διο τρ?πο, εφ?σον κ?ποιο? μπορε? να διαρρ?ξει ?να site που δεν ?χει και τ?σο ασφαλ?? κ?δικα, μπορε? να διαρρ?ξει και ολ?κληρο των server με ?λα τα γειτονικ? site.

Υπ?ρχουν δεκ?δε? τρ?ποι και π?σω π?ρτε? για να εισ?ρθουν κακ?βουλοι χ?κερ? στην ιστοσελ?δα σα?, κ?τι τ?τοιο δεν ε?ναι και τ?σο ε?κολο να συμβε? σε ?να WordPress site γιατ? ?χουν προβλεθφτε? και αποτραπε? δεκ?δε? επιθ?σει? απ? χ?κερ? στο παρελθ?ν και ?χει γ?νει πολ? καλ? δουλει? σε επ?πεδο ασφ?λεια?.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα στο ?ρθρο: WordPress – Ο απ?λυτο? οδηγ?? ασφαλε?α?

Γενικ? μιλ?ντα? το WordPress αναβαθμ?ζεται σχεδ?ν κ?θε μ?να σε επ?πεδο core code ?στε να γ?νει πιο ασφαλ??, πιο γρ?γορο και να αφαιρεθο?ν τα κομμ?τια του κ?δικα που δεν χρει?ζονται και καθυστερο?ν την ταχ?τητα φ?ρτωση?.

Ο κακογραμμ?νο? κ?δικα? ρ?χνει το SEO και την κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα? σα?

Α? μην κολ?σουμε ?μω? στο WordPress και να μην το κ?νουμε ευαγγ?λιο. Δεν λ?με ?τι δεν υπ?ρχουν και ?λλα προγρ?μματα κατασκευ?? ιστοσελ?δων ? site με καλογραμμ?νο κ?δικα.

?να τ?τοιο site με καλογραμμ?νο κ?δικα ε?ναι και το twitter. Το ξ?ρω ?τι σα? φα?νεται αστε?ο, αλλ? και το twitter ?χει καλλογραμμ?νο κ?δικα και η ?δια η εταιρε?α και οι προγραμματιστ?? που ?χουν αναπτ?ξει το twitter ?χουν συνεισφ?ρει π?ρα πολ? στην προγραμματιστικ? κοιν?τητα.

Παρ?λο το μ?γεθο? του, παραμ?νει το ?διο το twitter χωρ?? πολλ? λ?θη, τουλ?χιστον λιγ?τερα απ? ?σα ?χει το Facebook και ?λλα μεγ?λα social media sites.

?τσι μια συμβουλ? που θα ?θελα να σα? δ?σω ε?ναι ?τι ο παραπαν?σιο? κ?δικα? γενικ? αυξ?νει τι? πιθαν?τητε? να ?χει λ?θη και bugs.

?ρα καλ? θα ?ταν να ε?ναι ο κ?δικα? τη? ιστοσελ?δα? σα? καλογραμμ?νο? και ?σο το δυνατ?ν λιτ??. Ακ?μα και αν ?χετε κ?ποιο site σε WordPress, θα πρ?πει να κρατ?τε τα ελ?χιστα εγκατεστημ?να πρ?σθετα για να δουλ?ψει το site σα? και ?τι ε?ναι ?χρηστο τ?σο απ? θ?ματα, ?σο και απ? πρ?σθετα να το διαγρ?φετε μαζ? με τα ?χνη του και τα αρχε?α που αφ?νει στην β?ση δεδομ?νων.

?να καλ? πρ?σθετο στο WordPress που κ?νει αδυν?τισμα τη? β?ση? δεδομ?νων και διαγρ?φει τα ?χρηστα αρχε?α και του? ?χρηστου? φακ?λου? ε?ναι το WP-Optimize.

Προσοχ? π?λι θα πρ?πει να απαιτηθε? στο αν ο κ?δικα? τη? ιστοσελ?δα? σα? δημιουργε? απ? μ?νο? του προβλ?ματα στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και στο google bot. Για παρ?δειγμα μπορε? κ?ποια στοιχε?α του κ?δικα να μπλοκ?ρουν τι? μηχαν?? αναζ?τηση? απ? τι? σελ?δε? που θα ?πρεπε να ταξινομηθο?ν ? πιθαν?ν τα πολλ? σφ?λματα στον κ?δικα να υποβαθμ?ζουν την κατ?ταξη σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

5 πρ?γματα που θα πρ?πει να ?χει ο κ?δικα? τη? ιστοσελ?δα? σα? για να πετ?χετε τα μ?γιστα απ? το SEO

Για να συνοψ?σουμε, σα? παραθ?τω τα 5 βασικ?τερα σημε?α που θα πρ?πει να ?χει το κ?δικα? τη? ιστοσελ?δα? σα? για να επωφεληθε?τε ?σο το δυνατ?ν περισσ?τερο στην κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα? σα?.

1 Να ε?ναι ελαφρ?? και απ?ριτο?

Δεν θα πρ?πει να επαναλαμβ?νεστε και επ?ση? να μην ε?ναι ο κ?δικα? β?βλο?. Θα πρ?πει να κ?νετε τι? ?διε? λειτουργ?ε? με λιγ?τερε? γραμμ?? κ?δικα για να ε?ναι πιο ε?κολα διαχειρ?σιμο? και ελαφρ??.

2 Να ε?ναι καθαρογραμμ?νο? και καλογραμμ?νο?

?σο πιο καθαρ?? ε?ναι ο κ?δικα? τη? ιστοσελ?δα? σα? τ?σο πιο ε?κολο ε?ναι να αναγνωστε? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? αλλ? και απ? του? ?λλου? συναδ?λφου? προγραμματιστ??.

3 Να ε?ναι ασφαλ?? και ?χι διατρητ?? απ? του? χ?κερ?

Η ασφ?λεια του κ?δικα ε?ναι πρωτ?στη? σημασ?α? για να μην βρεθε?τε προ εκπλ?ξεω?.

4 Να μην καθυστερε? την ταχ?τητα φ?ρτωση?

Η ταχ?τητα φ?ρτωση? δεν ε?ναι μ?νο θ?μα ελαφρ? κ?δικα, αλλ? και πιθαν?ν σφαλμ?των που υπ?ρχουν και καθυστερο?ν την φ?ρτωση. Επ?ση?, καλ? θα ?ταν να κρατ?τε τα π?ντα εν?μερα στι? τελευτα?ε? εκδ?σει? (τελευτα?α ?κδοση PHP, τελευτα?α ?κδοση MySQL) κτλ.

Η ταχ?τητα φ?ρτωση? λαμβ?νεται πολ? σοβαρ? υπ?ψιν απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και ειδικ?τερα απ? τη Google. Η καθυστ?ρηση στην ταχ?τητα φ?ρτωση? κατ? 90% οφε?λεται στον κ?δικα τη? ιστοσελ?δα? σα?.

5 Να μην μποκ?ρει τα bots των μηχαν?ν αναζ?τηση?

Ακ?μα και το αυτον?ητο πολλ?? φορ?? δεν ε?ναι αυτον?ητο γιατ? πολλο? προγραμματιστ?? ιστοσελ?δων δεν τα π?νε καλ? με το SEO και τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και ?τσι ?χουν πλ?ρη ?γνοια.

Διαβ?στε περισσ?τερα για τον κ?δικα του site σα? και το SEO:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

ΚΩΔΙΚΑΣ SEO, ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ GOOGLE, SEOQUAKE, SEOQUAKE ONPAGE SEO, SEOQUAKE ADDON, WORDPRESS ΚΩΔΙΚΑΣ, WORDPRESS CODE, ΦΙΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, CMS CODE, PHP ΚΩΔΙΚΑΣ SEO

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看