ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

WordPress Κεφ?λαιο 5. Βασικ?? Ρυθμ?σει? WordPress

1.Υπηρεσ?α Δωρε?ν Εγκατ?σταση? WordPress
2.Ανο?γουμε ?ναν λογαριασμ? Google Analytics
3.Δημιουργο?με ?ναν φ?κελο krasi στον υπολογιστ? μα? και συλλ?γουμε υλικ? για τη σελ?δα μα?
4.Κρατ?με τα passwords σε ?να αρχε?ο notepad
5.Γενικ?? Ρυθμ?σει? στη σελ?δα μα?
6.Ρυθμ?σει? Permalinks

Δωρε?ν Μαθ?ματα WordPress σε 24 ?ρε? αξ?α? 270€

Μ?θετε WordPress σε 24 ?ρε?! Πλ?ον η τεχνολογ?α ?χει προχωρ?σει τ?σο που ε?ναι επιτακτικ? η αν?γκη να ?χετε το δικ? σα? Blog και να μπορε?τε να αξιοποι?σετε ?λε? τι? δυνατ?τητε? του ?ντερνετ, να κατασκευ?σετε τη δικ? σα? σελ?δα και να εργαστε?τε απ? το σπ?τι καθ?? και να βγ?λετε χρ?ματα απ? αυτ?.

?τσι θα πρ?πει να ε?στε σε θ?ση να φτι?ξετε το δικ? σα? σα? blog γρ?γορα απλ? και ε?κολα σε 24 μ?νο ?ρε? στο WordPress, το καλ?τερο και δημοφιλ?στερο πρ?γραμμα διαχε?ριση? περιεχομ?νου παγκοσμ?ω?.

Π?? Συνδυ?ζεται με τα ?λλα μαθ?ματα του Blog Paramarketing?

Μπορε?τε να συνδυ?σετε το WordPress σε 24 ?ρε? με του? ?λλου? δ?ο οδηγο?? μαθημ?των γιατ? ο ?να? συμπληρ?νει τον ?λλο:
Καλ? θα ?ταν να ξεκιν?σετε με τον Βγ?λτε λεφτ? απ? το ?ντερνετ, μετ? να π?τε στον οδηγ? SEO και στο τ?λο? να μελετ?σετε το WordPress σε 24 ?ρε?.
Στην πορε?α θα αρχ?σετε να αντιλαμβ?νεστε πω? δ?νουν ?λε? οι πληροφορ?ε? μεταξ? του? και συν?μα μπορε?τε να αξιοποι?σετε ?λα τα εργαλε?α που χρησιμοποι? και εγ? για να φτι?ξετε ?να κερδοφ?ρο blog.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ WORDPRESS

Περιεχ?μενα WordPress σε 24 ?ρε?

Πηγ?? για να εμπλουτ?σετε τι? γν?σει? στο WordPress

 1. WordPress Official Site
 2. Δωρε?ν blog σε WordPress
 3. Premium Θ?ματα WordPress
 4. WordPress Hosting

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν!

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

3 Σχ?λια. Leave new

 • Καλησπ?ρα θα ?θελα να κ?νω μαθ?ματα WordPress.

  Απ?ντηση
 • ΚΩΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣ
  7 Νοεμβρ?ου 2014 9:20 μμ

  Αγαπητ? κ?ριε Διβρ?μη αν και ασχολο?μαι με το ( σχεδ?ν δικ? μου ) blog κοντ? στα δυο χρ?νια αντιμετωπ?ζω 3 συγκεκριμ?να προβλ?ματα που ( ?σο και αν προσεκτικ? να ε?δα τα β?ντεο σα? ) δεν μπορ? να λ?σω ….. 1. πω? μπορ? να αλλ?ξω το pass. ? 2. ΘΕΛΩ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ( αμιγ?? πολιτικ? στην πλειοψηφ?α του? και ελ?χιστα πολιτιστικ? ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ) ΝΑ ΤΑ ΣΤΕΛΝΩ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ FACEBOOK Εν? το ?ρθρο περν?ει δεν περν?νε οι φωτογραφ?ε? και 3. πριν 10 μ?ρε? η wordpress με αν?γκασε να κ?νω update μετ? απ? αυτ? δεν μπορ? να χωρ?σω το κε?μενο δλδ. να ?χω σε κοιν? θ?α μια παρ?γραφο και μετ? να πατ?ει ο αναγν?στη? το read more για να συνεχ?σει την αν?γνωση
  Σα? ευχαριστ? εκ των προτ?ρων για την υπομον? ( και για τι? λ?σει? ? )
  Κωστ?? Δ?μο?

  Απ?ντηση
  • Σε ευχαριστ? Κωστ? για την απορ?α σου.
   1. Για να αλλ?ξει? το password πα? στου? χρ?στε? – το προφ?λ σα? και σχεδ?ν στο τ?ρμα κ?τω απ? το βιογραφικ? ?χει δ?ο πεδ?α το Ν?ο συνθηματικ? και την Αναπληκτρολ?γηση ν?ου συνθηματικο?. Εκε? β?ζει? τo καινο?ριο password και πατ?? το μπλε κουμπ? ενημ?ρωση προφ?λ.
   2. Θα πρ?πει τα ?ρθρα να τα δημοσιε?ει? αντιγρ?φοντα? το link του? στο facebook για να πι?νει και τη φωτογραφ?α σωστ?.
   3. Θα πρ?πει να κοιτ?ξει? στι? ρυθμ?σει? του θ?ματο? για να προβ?λλεται η σ?νοψη και ?χι το πλ?ρε? κε?μενο.
   Πιστε?ω να σε βο?θησα.

   Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看