ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ SITE GENESIS FRAMEWORK

Κατασκευ? Site με το Genesis Theme Framework

Πω? να φτι?ξετε την πρ?τη ιστοσελ?δα στο ?ντερνετ με καθαρ? κ?δικα και με τι? βασικ?? αρχ?? του SEO αποφε?γοντα? του? πονοκεφ?λου? και τα λ?θη.

Το Genesis Theme Framework ε?ναι ?να απ? τα πληρ?στερα εργαλε?α κατασκευ?? ιστοσελ?δων σε WordPress στο ?ντερνετ σ?μερα. Στην ουσ?α το Theme Framework δεν ε?ναι μ?νο ?να θ?μα στο WordPress, αλλ? κ?τι παραπ?νω. Ενσωματ?νει τη φιλοσοφ?α γονικ? θ?μα και παρ?γωγο θ?μα ? child theme για να κ?νει ασφαλ?στερε? τι? μελλοντικ?? ανανε?σει? στον κ?δικα του θ?ματο?.

Αν ε?στε καινο?ριοι στην κατασκευ? ιστοσελ?δων και θα θ?λατε να δημιουργ?σετε το πρ?το σα? site, τ?τε θα πρ?πει να μελετ?σετε προσεχτικ? το παρακ?τω ?ρθρο πριν κ?νετε οτιδ?ποτε.

Γιατ? θα πρ?πει να υιοθετ?σετε το Genesis Theme Framework

Τα οφ?λη τη? χρ?ση? του Genesis Framework ε?ναι πολλ? και ξεκ?θαρα σε σ?γκριση με τη χρ?ση απλ?ν θεμ?των σε WordPress για την κατασκευ? ιστοσελ?δων.

Στον σχεδιασμ? μια? ιστοσελ?δα? σε WordPress υπ?ρχουν τρει? περιπτ?σει? τι? οπο?ε? τι? ?χω ?χι απλ?? μ?θει, αλλ? τι? ?χω φ?ει στη μ?πα:

 • Κατασκευ? site με ?να απλ? θ?μα στο WordPress
 • Κατασκευ? site με ?να γονικ? θ?μα και ?να chlid theme στο WordPress
 • Κατασκευ? site με το Genesis Framework και ?να chlid theme στο WordPress

?πω? καταλαβα?νετε, κ?θε διαδοχικ? περ?πτωση, αποτελε? και ?να σκαλοπ?τι στην εξ?λιξη τη? κατασκευ?? site. Α? εξετ?σουμε σε β?θο? την κ?θε μ?α περ?πτωση χωριστ?.

Κατασκευ? site με ?να απλ? θ?μα στο WordPress

Στην πρ?τη περ?πτωση, απλ?? επιλ?γαμε ?να θ?μα σε WordPress τη? αρεσκε?α? μα?, συν?θω? μετ? απ? πολ? ψ?ξιμο καταλ?γαμε σε κ?ποιο μεγ?λο super market θεμ?των ?πω? το Themeforest ?που ?χανε η μ?να το παιδ? και το παιδ? τη μ?να.

Επιλ?γαμε το πιο φανταχτερ? θ?μα σε WordPress που βρ?σκαμε, χ?ναμε ?να πενηντ?ρικο και μετ? προσπαθο?σαμε να σχεδι?σουμε το ?διο site με το demo site που βλ?παμε ?ταν αγορ?σαμε το θ?μα.

Στην πορε?α ?μω? και μετ? απ? μερικ?? δοκιμ??, αντιλαμβαν?μασταν ?τι το θ?μα που αγορ?σαμε χρει?ζεται και λ?γο προγραμματισμ?, μερικ?? επεμβ?σει? στον κ?δικα και μερικ? γραφικ?. Επειδ? ?μω? το θ?μα ?τανε δ?στροπο και ο κ?δικα? περ?εργο? ? κοιν?? κακογραμμ?νο?, χρειαζ?μασταν τη βο?θεια του ειδικο?.

Καλο?σαμε λοιπ?ν την εταιρε?α που ?τανε κ?που στην Ινδ?α ? στην Κ?να και αν μα? απαντο?σε κανε?? κ?ποτε, μα? ?δινε μερικ?? ξερ?? συμβουλ?? για να αλλ?ξουμε τον κ?δικα και να προσαρμ?σουμε κ?πω? την ιστοσελ?δα μα?.

Συν?θω? οι συμβουλ?? και ο κ?δικα? ?τανε ανεπαρκ?? και ?τσι τρ?χαμε στου? προγραμματιστ?? και στου? γραφ?στε? στο ?ντερνετ για να βρο?με ?κρη.

Εκε? κ?ναμε την εξ?? διαπ?στωση ?τι το site θα μα? ?βγαινε παραπ?νω απ? ?σο νομ?ζαμε και πω? ?ποια επιπλ?ον αλλαγ? και αν επιθυμο?σαμε, αυτ? μεταφρ?ζονταν σε αρκετ?? ?ρε? προγραμματισμο?, αλλαγ?? στον πηγα?ο κ?δικα που μ?λλον θα τ?ναζαν την ιστοσελ?δα μα? στον α?ρα.

Στο τ?λο? ?βγαζε η εταιρε?α απ? την οπο?α αγορ?σαμε το θ?μα και ?να update το οπο?ο κατεβ?ζαμε και ανεβ?ζαμε στην ιστοσελ?δα μα?, για να διαπιστ?σουμε ?τι ε?χαμε χ?σει κ?θε αλλαγ? και παραμετροπο?ηση που κ?ναμε στο θ?μα μα?.

Αποτελ?σμα: να ?χουμε χ?σει δ?ο με τρει? μ?νε? και να ?χουμε ξοδ?ψει μερικ?? χιλι?δε? ευρ? χωρ?? να ?χουμε φτι?ξει το site που επιθυμο?με και που θα βγα?νει ?στω και στην τελευτα?α σελ?δα στη Google.

Μα? ?χει με?νει η πικρ? γε?ση στο στ?μα και η πεπο?θηση ?τι αυτο? στην Themeforest ε?ναι κ?τι περισσ?τερο απ? απατε?νε?.

?μα ταυτ?ζεστε με αυτ?ν την ?ποψη, τ?τε θα πρ?πει να διαβ?σετε παρακ?τω για να δε?τε τι θα πρ?πει να κ?νετε για να καταφ?ρετε να δημιουργ?σετε μια ?μορφη ιστοσελ?δα στο ?ντερνετ χωρ?? πονοκεφ?λου?.

Κατασκευ? site με ?να γονικ? θ?μα και ?να chlid theme στο WordPress

Η επιλογ? εν?? γονικο? θ?ματο? και εν?? child theme μα? γλ?τωνε σε ?να βαθμ? απ? τον κ?νδυνο να χ?σουμε τι? αλλαγ?? και τι? παραμετροποι?σει? που κ?ναμε σε κ?θε πιθαν? update του θ?ματο?.

Τ?ρα πλ?ον που ε?χαμε π?θει και ε?χαμε μ?θει απ? τα λ?θη μα?, επιλ?γαμε με πιο μεγ?λη προσοχ? τι? εταιρε?ε? θεμ?των σε WordPress και δεν αγορ?ζαμε θ?ματα απ? theme marketplaces ?πω? η Themeforest.

Ψ?χναμε για ανεξ?ρτητε? εταιρε?ε? θεμ?των που να πληρο?ν κ?ποιε? προδιαγραφ?? στο SEO, να ?χουν τεχνικ? υποστ?ριξη και τα θ?ματα του? να ε?ναι βατ? και σχετικ? ε?κολα στην παραμετροπο?ηση του?.

Στην δικ? μου προσωπικ? αναζ?τηση συν?ντησα αρκετ?? τ?τοιε? εταιρε?ε? και ιστοσελ?δε? θεμ?των σε WordPress. Δ?ο απ? αυτ?? που επ?λεξα ε?ναι:

Θα ?θελα να σα? πω ?τι εν? και οι δ?ο αυτ?? εταιρε?ε? θεμ?των ε?ναι πολ? καλ??, δεν τι? συνιστ? πλ?ον γιατ? εχθρ?? του καλο? ε?ναι το καλ?τερο και το καλ?τερο σ?μερα ε?ναι το Genesis τη? StudioPress.

Τα θ?ματα τη? Solostream και τη? RichWP εν? ?τανε πολ? καλοστημ?να, ε?χανε δ?ο μεγ?λα μειονεκτ?ματα:

 1. Δεν ε?χανε child themes
 2. Δεν προσ?φεραν updates στα υπ?ρχοντα θ?ματα του?

Δεν λ?ω πω? δεν ε?χανε παραγωγ? ν?ων θεμ?των αυτ?? οι εταιρε?ε? θεμ?των σε WordPress, απλ? δεν ?τανε πλ?ρη? τα θ?ματα του?. ?πρεπε να δημιουργ?σω το δικ? μου child theme με το χ?ρι ? να χρησιμοποι?σω κ?ποιο πρ?σθετο στο WordPress ?πω? το Child Themify.

Και π?λι το child theme ?τανε αχρε?αστο αφο? το γονικ? θ?μα δεν θα ε?χε μελλοντικ? updates που σ?μαινε ?τι με την π?ροδο του χρ?νου θα ?πρεπε να μετακομ?σω σε ?να ?λλο πιο μοντ?ρνο σχεδιαστικ? θ?μα που να ε?ναι τεχνολογικ? σ?γχρονο και να ε?ναι SEO friendly και mobile optimized.

Το θ?μα μου δεν ακολουθο?σε τι? αλλαγ?? του αλγορ?θμου τη? Google και αργ? ? γρ?γορα θα ?πρεπε να βρω ?να ?λλο θ?μα που να ?χει ακολουθ?σει και ενσωματ?σει στον κ?δικα του τι? αλλαγ?? του αλγορ?θμου τη? Google.

Αυτ? το μεγ?λο σχεδιαστικ? κεν? ?ρθε για να καλ?ψει το Genesis Theme Framework.

Κατασκευ? site με το Genesis Framework και ?να chlid theme στο WordPress

?φτασα λοιπ?ν στο σημε?ο να ανακαλ?ψω τη φιλοσοφ?α του Theme Framework. Ε?χα παρατηρ?σει ?τι ?λοι οι Αμερικ?νοι πετυχημ?νοι bloggers και επιχειρηματ?ε? του ?ντερνετ που βγ?ζουν χιλι?δε? ευρ? το μ?να απ? το blog του? ε?χανε ?να κοιν? σημε?ο. ?λοι του? χρησιμοποιο?σαν το Genesis Theme Framework. ?να? απ? αυτο?? ε?ναι και ο Pat Flyn με το site Smartpassiveincome.com

Ε?χανε εγκαταλε?ψει προ καιρο? τα περ?εργα θ?ματα σε WordPress και ε?χανε απλοποι?σει τι? ιστοσελ?δε? του? σε βαθμ? κακουργ?ματο?.

Κατ?λαβα ?τι δεν υπ?ρχε ?λλη επιλογ? και σε μ?να απ? το να αποκτ?σω και εγ? το Genesis Theme Framework και γρ?γορα μ?λιστα.

?ρχισα λοιπ?ν να μελετ?ω κ?θε μ?ρα ?τι υπ?ρχε στο ?ντερνετ σχετικ? με τα Themes Framework και συγκεκριμ?να με το Genesis.

Κατ?βασα β?ντεο απ? το YouTube, ε?δα σεμιν?ρια απ? τη Lynda.com και το Udemy και μελ?τησα για ?ρε? τον κ?δικα και το SEO των θεμ?των σε Genesis. Εκτ?? ?μω? απ? το Genesis ανακ?λυψα και πολλ? ?λλα Theme Frameworks ?πω? το Thesis και πολλ? ?λλα που κατ? τη γν?μη μου δεν ε?ναι τ?σο δημοφιλ? ?πω? το Genesis και που υστερο?ν λ?γο σε υποστ?ριξη, plugins και child Themes.

Τα Theme Frameworks σε WordPress

Δεν θα πρ?πει β?βαια να προκρ?νουμε και να θεωρο?με ?τι και τα ?λλα Theme Frameworks δεν ε?ναι καλ?, και ?τσι θε?ρησα σωστ? να σα? τα αναφ?ρω για να υπ?ρχει κ?ποιο μ?τρο σ?γκριση?, αλλ? και για να αντιληφθο?με ?τι τα theme frameworks δεν αποτελο?ν μια μεμονωμ?νη λ?ση στην αν?πτυξη μια? ιστοσελ?δα?, αλλ? την πεπατημ?νη λ?ση που συνεχ?? κερδ?ζει ?δαφο?.

Θα τα χωρ?σω σε τρει? κατηγορ?ε?, σε Theme Frameworks που δοκ?μασα και δεν μου ?ρεσαν, και σε Theme Frameworks που δεν ?χω δοκιμ?σει ακ?μα.

Theme Frameworks που δοκ?μασα και μου ?ρεσαν

Genesis

Theme Frameworks που δοκ?μασα και δεν μου ?ρεσαν

Καλ? και ελπιδοφ?ρα η προσπ?θεια των προγραμματιστ?ν που τα αν?πτυξαν, αλλ? δεν τα θεωρ? κατ?λληλα απ? προσωπικ? ?ποψη. Ε?τε κ?ποια ε?ναι απαρχαιωμ?να, ε?τε ακαλα?σθητα απ? σχεδιαστικ? σκοπι? ? γενικ? δεν ?χουν πολλ?? επιλογ?? και πολλ? child themes τα οπο?α σου παρ?χει το Genesis.

Theme Frameworks που δεν ?χω δοκιμ?σει ακ?μα

Ομολογουμ?νω?, δεν πεθα?νω για να τα δοκιμ?σω, γιατ? απ? πρ?τη? ?ποψη? δεν μου αρ?σουν εμφανισιακ?. Αλλ? ?σω? στο μ?λλον του? δ?σω μια ευκαιρ?α και τα δοκιμ?σω στην δημιουργ?α site.

Α? μην ξεχν?με ?τι τα π?ντα ρει στο ?ντερνετ και ?λε? οι εταιρε?ε? κατασκευ?? θεμ?των εξελ?σσονται, εξαγορ?ζονται και πω? α?ριο μπορε? η τελευτα?α εταιρε?α να βγει πρ?τη και να κ?νει τη διαφορ?. Α? κρατ?σουμε τα μ?τια μα? και τα αυτι? μα? ανοιχτ? λοιπ?ν μ?πω? και σε επ?μενη φορ? σκ?ψουμε και βρο?με διαμ?ντια.

Η φιλοσοφ?α Γονικ? Θ?μα – Child Theme

Τα child themes στο WordPress ε?ναι themes που κληρονομο?ν την?λειτουργικ?τητα?εν?? ?λλου theme, το οπο?ο αποκαλε?ται γονικ? theme, και σα? επιτρ?πει να τροποποι?σετε τη λειτουργικ?τητα του γονικο? theme ? να προσθ?σετε τη δικ? σα? λειτουργικ?τητα.

Η δημιουργ?α εν?? child theme ε?ναι πολ? ε?κολη διαδικασ?α. Δημιουργ?στε ?να κατ?λογο, με ?να κατ?λληλα?διαμορφωμ?νο?αρχε?ο style.css?και ?χετε ?δη ?να child theme!

Με λ?γη γν?ση HTML και CSS μπορε?τε να κ?νετε αλλαγ?? στο CSS και στη δομ? αυτο? του βασικο? child theme, με επεκτ?σει? χωρ?? να χρειαστε? να επεξεργαστε?τε ο?τε ?να αρχε?ο απ? το γονικ? theme. Με αυτ? τον τρ?πο, ?ταν το γονικ? theme?ενημερ?νεται?οι αλλαγ?? σα? παραμ?νουν.

Για το λ?γο αυτ?, τα child themes ε?ναι ο?προτειν?μενο??τρ?πο? για να κ?νετε αλλαγ?? σε ?να ?λλο theme.

Με λ?γη γν?ση τη? PHP, μπορε?τε να επεκτε?νετε το child theme?εικονικ??σε κ?θε πτυχ? του parent theme και π?λι χωρ?? να αλλ?ξετε τ?ποτα στο γονικ? theme.

?τσι δεν κινδυνε?εται να χ?σετε την παραμετροπο?ηση τη? ιστοσελ?δα? σα? σε κ?θε πιθαν? update του γονικο? θ?ματο?.

Child Themes σε Genesis

?να απ? τα πλεονεκτ?ματα του Genesis ε?ναι η δημοτικ?τητα του και οι πολλ?? επιλογ?? που ?χει κ?ποιο? στο να επιλ?ξει child themes για να σχεδι?σει μια ιστοσελ?δα ? ?να ηλεκτρονικ? κατ?στημα σε Genesis.

Μια πολ? μεγ?λη κοιν?τητα προγραμματιστ?ν ?χει αναπτ?ξει τη δικι? τη? γκ?μα θεμ?των που ?λλα παρ?χονται δωρε?ν και ?λλα επ? πληρωμ? και μπορο?ν να καλ?ψουν σχεδ?ν κ?θε αν?γκη και κ?θε γο?στο.

Μερικ? απ? αυτ? που πραγματικ? με ?καναν εντ?πωση και ?χω χρησιμοποι?σει σε πολλ?? περιπτ?σει? στην κατασκευ? site και στην δημιουργ?α e-shop ε?ναι τα παρακ?τω:

 • Zigapress.com Μερικ? μινιμαλιστικ? θ?ματα για κατασκευ? site, blog και e-shop
 • Web Savy Marketing Ηλεκτρονικ? κατ?στημα θεμ?των Genesis.
 • Restored316designs.com Μια πολ? ?μορφη και καλα?σθητη σειρ? γυναικε?ων θεμ?των για Genesis.
 • Prettydarncute.com Μια εξ?σου πολ? ?μορφη σειρ? γυναικε?ων θεμ?των για Genesis απ? μια γυνα?κα γραφ?στρια.

Ο λ?γο? που μου αρ?σει η αρ?θμηση και η απαρ?θμηση με κουκκ?δε? και αριθμο?? ε?ναι γιατ? τ?τοιου ε?δου? μορφοπο?ηση ε?ναι ?να? παρ?γοντα? SEO εντ?? σελ?δα?. Η σωστ? και ξεκ?θαρη μορφοπο?ηση με παραγρ?φου? και κατηγοριοπο?ηση με κουκκ?δε? αρ?σει και στη Google.

Φτι?ξτε ?τι ε?δου? site θ?λετε με Genesis

?να ακ?μα απ? τα θετικ? που ?χει το Genesis Theme Framework ε?ναι η μεγαλ?τερη ασφ?λεια που παρ?χει λ?γω των συνεχ?ν αναβαθμ?σεων του μητρικο? θ?ματο?, αλλ? και τη? παραμετροπο?ηση? κ?θε child theme.

Π?ρα πολλο? ανεξ?ρτητοι προγραμματιστ?? ?χουνε δημιουργ?σει τα δικ? του? πρ?σθετα για WordPress καθ?? και η ?δια η εταιρε?α που ?χει εισ?γει το Genesis, η Studiopress ?χει δημιουργ?σει αρκετ? πρ?σθετα για το Genesis για να επεκτε?νουν τι? δυνατ?τητε? των παιδικ?ν θεμ?των (child themes).

Μερικ? πρ?γματα που μου προκ?λεσαν εντ?πωση ε?ναι ?τι σχεδ?ν κ?θε θ?μα σε Genesis μετατρ?πεται ε?κολα με ?να plugin σε Eshop και αποκτ? συμβατ?τητα με το Woocommerce.

Επ?ση?, κ?θε θ?μα μπορε? να δεχτε? πολ? μεγ?λε? παρεμβ?σει? απ? προγραμματιστικ? ?ποψη γιατ? ?χει καθαρ? κ?δικα, αλλ? και ε?κολα παραμετροποι?σιμο. Αυτ? μπορε?τε να το κατανο?σετε καλ?τερα ?μα προσπαθ?σετε να αλλ?ξετε τη μορφοπο?ηση τη? κεφαλ?δα? ?λων των ?ρθρων στο Blog σε ?να θ?μα.

?μα δεν υπ?ρχει αυτ? η επιλογ? στι? βασικ?? ρυθμ?σει? του θ?ματο?, που συν?θω? δεν υπ?ρχει, τ?τε θα πρ?πει να βρε?τε τη γραμμ? του κ?δικα με το εργαλε?ο ?λεγχο? αντικειμ?νου του Firefox. Αφο? βρε?τε λοιπ?ν τη γραμμ? του κ?δικα που θα πρ?πει να αλλ?ξετε, μετ? θα πρ?πει να προσθ?σετε μερικ?? γραμμ?? php κ?δικα στο αρχε?ο custom.css.

Εδ? ξεκιν?νε τα δ?σκολα. Τα περισσ?τερα θ?ματα δεν ?χουν καθαρ? κ?δικα με αποτ?λεσμα να πρ?πει να αλλαχτε? το αρχε?ο function.php, ? κ?ποιο ?λλο αρχε?ο που μ?νο αυτ?? που ?φτιαξε το θ?μα γνωρ?ζει.

?μα αυτ?? που ?φτιαξε το θ?μα ε?ναι και Κιν?ζο? τ?τε σ?γουρα θα κ?νει τον κιν?ζο ?μα τον ρωτ?σετε τι να αλλ?ξει. Σε πολλ?? περιπτ?σει? δεν μπορε? να αλλ?ξει γιατ? δεν ε?χε προβλεφτε? τ?τοιο ε?δου? αλλαγ?ν απ? την αρχ?.

Στην καλ?τερη περ?πτωση η κατ?σταση σ?ζεται με ?να plugin ? μια μ?ντα που ?σω? βρε?τε.

Επειδ? ?μω? η αν?γκη τη? πλ?ρη? μετατροπ?? ? παραμετροπο?ηση? εν?? θ?ματο? ε?ναι επιτακτικ?, δεν ε?ναι τ?σο ευχ?ριστο να διαπιστ?νουμε την αδυναμ?α ? την αστοχ?α εν?? θ?ματο? κατ?πιν εορτ??.

Αυτ? το κεν? λ?νεται με το Genesis Framework ?που κ?θε αλλαγ? και παραμετροπο?ηση ε?ναι εφικτ? γιατ? ?χει σχεδιαστε? με αυτ? την προοπτικ? απ? την αρχ?.

Genesis Theme Framework και SEO

Το Genesis Framework ?χει πολλ? πλεονεκτ?ματα στο SEO σε σ?γκριση με τα ?λλα Theme Frameworks καθ?? και τα ?λλα θ?ματα.

Το πρ?το ε?ναι ?τι ε?ναι το μοναδικ? θ?μα που δεν χρει?ζεται καν?να SEO πρ?σθετο για να λειτουργ?σει. ?ταν λ?με καν?να ευνοο?με σχεδ?ν καν?να γιατ? ακ?μα δεν ?χει ενσωματ?σει τη λειτουργ?α αυτ?ματη? δημιουργ?α? xml sitemap που διαθ?τει το WordPress SEO by Team Yoast.

Ε?ναι πλ?ρω? συμβατ? με την HTML5 και ε?ναι εκ των πραγμ?των mobile friendly και βελτιστοποιημ?νο με τι? κινητ?? συσκευ??. Διαθ?τει δηλαδ? ?λλη ?κδοση για σταθερ?? συσκευ?? και ?λλη ?κδοση για κινητ?? συσκευ??.

Η ταχ?τητα φ?ρτωση? τη? ιστοσελ?δα? ε?ναι ?να αξιοσημε?ωτο προτ?ρημα του Genesis Theme Framework που ?λα τα child theme του ?χουν κατασκευαστε? με τον καν?να mobile first, να πα?ζουν πρ?τα δηλαδ? σε κινητ? τηλ?φωνα και smartphones και μετ? στου? σταθερο?? υπολογιστ??.

Περαιτ?ρω, ?χουνε σχεδιαστε? με μινιμαλιστικ? φιλοσοφ?α, ενσωματ?νοντα? τον ελ?χιστο απαιτο?μενο κ?δικα και τα ελ?χιστα γραφικ?, ?που αυτ? χρει?ζονται. Ο ελ?χιστο? δυνατ?? κ?δικα? μα? δ?νει τη δυνατ?τητα να αποφ?γουμε τα πολλ? λ?θη και συν?μα να μει?σουμε την ταχ?τητα φ?ρτωση?.

Κανε?? δεν θ?λει μια αργ? ιστοσελ?δα, ?να eshop που να κα?ει κ?ρβουνο, το ?διο και η Google που φα?νεται να μισε? τι? αργ?? ιστοσελ?δε?.

Μην το σκ?φτεστε ?λλο λοιπ?ν και ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? με τα πλεονεκτ?ματα του Genesis Framework το ταχ?τερο δυνατ?.

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Μ?θετε περισσ?τερα για το Genesis Theme Framework

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

4 Σχ?λια. Leave new

 • Γι?ννη αυτ? που λε? ε?ναι σωστ?.
  Εγ? θα επιθυμο?σα θ?ματα που να ε?ναι ?πω? στο demo χωρ?? να χρειαστε? να γρ?ψω κ?δικα που δεν γνωρ?ζω και που δεν μπορ? να μ?θω ο?τε ?χοντα? τα χρ?ματα, ο?τε και στην ηλικ?α των, κοντ? 46.
  Το μεγ?λο πρ?βλημα που αντιμετωπ?ζω με θ?μα τη? solostream ε?ναι ?τι δεν φα?νετε το site μου …… Εδ? θα βρε?τε τα π?ντα για τον καφ?.
  Δεν ε?ναι σταθερ?, μου βγ?ζει προβλ?ματα κακ?? λειτουργ?α?, και μπλ?κετε το seo του yoast με το seo τη? solostream. Εμπα? περιπτ?ση δοξαση ο θε?? αν και δεν ε?μαι πολ? θρ?σκο?. Αυτ? απ? εμ?να καλ? απ?γευμα.

  Απ?ντηση
  • Μ?λλον Στα?ρο θα πρ?πει να π?ρει? τα premium themes αντ? το να ?χει? κ?ποιο απ? το free. Εκτ?? αυτο? ε?σαι σε μ?α αγορ? πολ? ανταγωνιστικ? που ε?ναι η αγορ? του καφ? και θα πρ?πει να γ?νει? πιο συγκεκριμ?νο? με το προ??ν που πουλ??.
   Για την ακρ?βεια ποιο ε?ναι το USP σου; Ποι? ε?ναι το Unique Selling Proposition που ?χει?;

   Ακ?μα και πληροφορ?α να ε?ναι θα πρ?πει να ε?ναι αυτ? που ζητ?ει σ?μερα η αγορ?.

   Απ?ντηση
 • ?ννα Μαρ?α Κωστο?λη
  26 Ιουλ?ου 2015 7:59 πμ

  Απ? ?τι ?μαθα, το thesis framework, ?λλαξε την ?δεια του απ? GNU σε private ? μερικ?? private license, γεγον?? που προκ?λεσε ρ?ξη με την ομ?δα του WordPress, και τον Matt Mullenwangen.

  Αυτ? θα πει ?τι ?σοι χρησιμοποιο?ν το thesis θα πρ?πει να πληρ?νουν εξτρ? ?δεια χρ?ση? ? ?τι δεν ε?ναι πλ?ον αξι?πιστο και θα πρ?πει να προτιμ?σουμε ?να WordPress Theme Framework ?πω? το Genesis;

  Βασικ? εμ?να το Thesis δεν με εντυπωσ?ασε και πολ?.

  Κ?ριε Γι?ννη σα? ευχαριστ? πολ? εκ των προτ?ρων. Το site σα? για το web design ε?ναι πολ? βοηθητικ? και ?χει πολ? πλο?σιο περιεχ?μενο.

  Απ?ντηση
  • Ναι κ?τι τ?τοιο συμβα?νει, αλλ? δεν αλλ?ζει κ?τι στην ουσ?α με την μετατροπ? τη? ?δεια?. Ο καθ?να? μπορε? να επιλ?ξει ?ποιο theme framework θ?λει, και εγ? προσωπικ? προτιμ? το Genesis περισσ?τερο απ? τα ?λλα. Σε ευχαριστ? πολ? ?ννα Μαρ?α.

   Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看