ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

?ντερνετ Μ?ρκετινγκ 1: Βασικ?? Αρχ??

Δ?χομαι κ?θε μ?ρα π?ρα πολλ? μην?ματα σχετικ? με το μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ ? με το ?ντερνετ μ?ρκετινγκ. Τα ποιο πολλ? απ? αυτ? περιστρ?φονται γ?ρω απ? το θ?μα πω? να βγ?λω λεφτ? απ? το ?ντερνετ ? πω? να γ?νω πλο?σιο? σε 3 μ?ρε?. ?τσι για να διασκεδ?σω τι? λανθασμ?νε? εντυπ?σει? για το ?ντερνετ, θα ?θελα να σα? δ?σω μερικ?? εισαγωγικ?? συμβουλ?? για το μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ.

Τι ε?ναι το ?ντερνετ μ?ρκετινγκ;

Μ?ρκετινγκ ε?ναι να εξυπηρετ?σω μια αν?γκη τη? αγορ?? δημιουργ?ντα? κ?ποιο κ?ρδο?. Για δημιουργηθε? αυτ? το κ?ρδο? θα πρ?πει η κ?λυψη αυτ?? τη? αν?γκη? να γ?νεται με καλ?τερο τρ?πο απ? τον ανταγωνισμ?. Δηλαδ?:

 1. Να δ?νουμε π?σω περισσ?τερα απ? ?σα πα?ρνουμε ? ζητ?με.

 2. Να ?χουμε καλ?τερο προ??ν ? υπηρεσ?α

 3. Να ?χουμε καλ?τερη τιμ?

 4. Να δ?νουμε στο κοιν? μα? αυτ? που πραγματικ? ζητ?ει και ?χι αυτ? που θ?λουμε εμε??

Τι δεν ε?ναι το ?ντερνετ μ?ρκετινγκ

 1. Δεν ε?ναι εταιρε?ε? παρ?νομου πλουτισμο? ? οποιαδ?ποτε ?λλη απ?τη ηλεκτρονικ?? μορφ??

 2. Δεν ε?ναι Τζ?κερ ? λαχε?ο

 3. Δεν ε?ναι δικτυακ? μ?ρκετινγκ χωρ?? προ??ν

 4. Δεν ε?ναι α?ρα? κοπανιστ??? ? αλλι?? δεν πουλ?με α?ρα μ?σω μ?ρκετινγκ

ergasia-internet-1

Λ?γα λ?για για μ?να

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα για μ?να στο προφ?λ μου, θα χαρ? επ?ση? να επικοινων?σετε μαζ? μου. Ονομ?ζομαι Γι?ννη? Διβρ?μη? και ?χω σπουδ?σει οικονομικ? και μ?ρκετινγκ σε ?να Πανεπιστ?μιο στο Λονδ?νο. Απ? το 2000 και μ?χρι το 2005 διατηρο?σα την επιχε?ρηση δημιουργ?α ιστοσελ?δων e-emporio.

Μ?χρι σ?μερα ?χω κατασκευ?σει π?νω απ? 400 site και e-shop και ?χω π?νω απ? 13 χρ?νια εμπειρ?α στο μ?ρκετινγκ και τι? επιχειρ?σει?. ?χω μ?θει το μ?ρκετινγκ και ω? επιστ?μη αλλ? και ω? τ?χνη και ε?ναι κ?τι που μου αρ?σει και το κ?νω γιατ? το αγαπ?.

Στην πορε?α μου στ?θηκα π?ρα πολ? τυχερ?? γιατ? ?χω μελετ?σει π?ρα πολλο?? γκουρο? του μ?ρκετινγκ, ?πω? ο Kottler.

Αυτ? που κ?νω σ?μερα ε?ναι να δημιουργ? ιστοσελ?δε?, ebook και ηλεκτρονικ? προ??ντα και δουλε?ω μ?νο? μου. ?χω επιλ?ξει πλ?ον να κ?νω solo καρι?ρα και αυτ? γιατ? ?χω εξαπατηθε? απ? του? συνετα?ρου? μου χιλι?δε? φορ??. Οπ?τε ε?ν ?χετε να μου προτε?νετε καμ?α καταπληκτικ? ιδ?α να συνεργαστο?με με καμ?α σο?περ πρ?ταση ?πω? κ?νουν χιλι?δε? ?τομα κ?θε μ?ρα, θα σα? απογοητε?σω. ?χω βαρεθε? να ακο?ω πρ?γματα που δεν τα ?χω δει ο?τε στον ?πνο μου.

Τι να κ?νω για να πετ?χω στο ?ντερνετ μ?ρκετινγκ;

Το σημαντικ?τερο ε?ναι να φτι?ξετε την εικ?να σα? ? το personal branding.

Παρακ?τω ε?ναι μερικ?? βασικ?? συμβουλ?? για να δημιουργ?σετε ?να blog προσωπικ?? προβολ??.

Περισσ?τερα μπορε?τε να δε?τε στο ?ρθρο: ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ

 1. Γ?νετε ?να? εμπειρογν?μονα? στον τομ?α σα?. Γ?νετε μια αυθεντ?α στο αντικε?μεν? σα? , στη θ?ση σα? .

 2. Γ?νετε ?να? μ?γο? τη? επικοινων?α?. Η ?ρευνα δε?χνει ?τι η δεξι?τητα επικοινων?α?? ε?ναι καθοριστικ?? παρ?γοντα? για την ανοδικ? κοινωνικ? και επαγγελματικ? κινητικ?τητα . Μπορε?τε να ανο?ξετε ?να καν?λι επικοινων?α? μ?σω των social media, το β?ντεο μ?ρκετινγκ, περιοδικ? , microblogging. Πρ?πει να ε?στε παντο? !

3 . Συντ?ξτε ?να σχ?διο μ?ρκετινγκ για τον εαυτ? σα? σε ετ?σια β?ση , και να το επανεξετ?ζετε αν? τρ?μηνο. Συμπεριλ?βετε συγκεκριμ?νου? στ?χου? , τι? στρατηγικ?? , τα β?ματα δρ?ση? και ?να χρονοδι?γραμμα. Το προσωπικ? σχ?διο μ?ρκετινγκ σα? στο branding ε?ναι σημαντικ? να το ?χετε με του? προσωπικο?? στ?χου? σα? .

 1. Αναπτ?ξτε μια ?ομιλ?α ασανσ?ρ? Εντ?? του χρ?νου που χρει?ζεται ?να ασανσ?ρ να ταξιδ?ψει ?ναν ?ροφο – . Περ?που 60 δευτερ?λεπτα – η οπο?α ομιλ?α να ε?ναι σε θ?ση να παραδ?σει μια σ?ντομη περιγραφ? του τι κ?νετε, π?? θα το κ?νετε με διαφορετικ? τρ?πο, και το ?φελο? που παρ?χει. Δε?τε ?να παρ?δειγμα τ?τοια? ομιλ?α? αυτοπροβολ??. Για το σκοπ? αυτ? θα πρ?πει να χρησιμοποι?σετε το YouTube ? κ?ποια ?λλη υπηρεσ?α διανομ?? β?ντεο που θα προωθ?σει εσ?? και την προσωπικ? εμπορικ? σ?μα σα?. Θα οδηγ?σει επ?ση? την επισκεψιμ?τητα π?σω στο blog σα?.

5. Δημιουργ?στε τον κ?κλο σα?. Κ?ντε ν?ε? επιχειρηματικ?? επαφ?? και να με?νετε σε επαφ? μαζ? του? . Οι περισσ?τεροι ?νθρωποι με ισχυρ?? φ?ρμε? απ? ?ποψη branding ?χουν ισχυρο?? φ?λου?. To Branding ε?ναι για την προσ?λκυση των ιδανικ?ν φ?λων και την προσ?λκυση πελατ?ν -στ?χων και την οικοδ?μηση μακροχρ?νιων σχ?σεων με αυτο?? .

 1. Ισορροπ?στε το προσωπικ? σα? στυλ με τα ρο?χα που θα απευθ?νονται σε εκε?νου? που προσπαθο?ν να εντυπωσι?σουν . Να ε?στε ο εαυτ? σα? και να κρατ?σετε ?να? casual ντ?σιμο. Η γραβ?τα ?χει και το αντ?θετο αποτ?λεσμα στι? δημ?σιε? σχ?σει?.

 2. Δ?στε κ?τι π?σω για δωρε?ν! Δ?νοντα? το χρ?νο σα?, ? κ?τι για δωρε?ν ω? δ?λωμα για να κ?νει του? ανθρ?που? να σα? θυμο?νται και φυσικ? να ενταχθο?ν λ?στα σα?. Η λ?στα email σα? ε?ναι πολ?τιμη. Για παρ?δειγμα δ?νω π?σω τον οδηγ? Βγ?λτε λεφτ? απ? το ?ντερνετ, καθ?? και το SEO Πρ?τη Σελ?δα, χωρ?? να ζητ?ω κ?τι ω? αντ?λλαγμα ? ανταμοιβ?

 3. Κ?ντε Branding τον εαυτ? σα? σε απευθε?α? σ?νδεση μ?σω του προσωπικο? blog σα?! To χτ?σιμο τη? προσωπικ? σα? μ?ρκα? ? φ?ρμα? ? ον?ματο?? ε?ναι ?να απ? τα μεγαλ?τερα περιουσιακ? στοιχε?α τη? επιχε?ρησ?? σα?. Β?λτε τ?σο πολ? χρ?νο και προσπ?θεια σε αυτ? , ?πω? κ?νετε στο branding των προ??ντων σα?.

Στο τ?λο? , αν δεν μπορε?τε να πουλ?σετε τον εαυτ? σα?, θα το βρε?τε σχεδ?ν αδ?νατο να πωλ?σετε το προ??ν σα?. Γιατ??ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ!

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

1 Σχ?λιο. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看