ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Blacklist-web-hosting

Τελικ?? η φιλοξεν?α ιστοσελ?δων ε?ναι πολ? μεγ?λη υπ?θεση και μπορε? να σα? στοιχ?σει εκτ?? απ? την ψυχικ? σα? ηρεμ?α, χρ?νο, χρ?ματα και πολ? προσωπικ? κ?πο.

Μετ? απ? συνεχιζ?μενη ταλαιπωρ?α μια? και πλ?ον εβδομ?δα?, ?χω περ?που μια εβδομ?δα να γρ?ψω ν?ο ?ρθρο στο blog μου και ?σω? πολλο? απ? εσ?? να αναρωτ?θηκαν που π?γα ?λο αυτ? το δι?στημα, επ?στρεψα ανανεωμ?νο?. Η αλ?θεια ε?ναι ?τι ε?χα μια μικρ? περιπ?τεια με τον Αμερικ?νο παρ?χο φιλοξεν?α? GoDaddy, η οπο?α μπ?κε στη μα?ρη λ?στα απ? τα απαγορευμ?να hosting.

Τα απαγορευμ?να hosting πρ?πει να τα αποφε?γετε ?σο το δυνατ?ν περισσ?τερο γιατ? π?ρα απ? τα δι?φορα προβλ?ματα που θα αντιμετωπ?σετε, μη απ?κριση τη? ιστοσελ?δα?, χρ?νο? που θα ε?ναι πεσμ?νο? ο server, δεν θα τ?χετε ποτ? τη? εξυπηρ?τηση? που θ?λετε και θα αναγκαστε?τε να εγκαταλε?ψετε την προσπ?θεια μεταφ?ροντα? τι? ιστοσελ?δε? σα? κ?που αλλο? σε ποιο ασφαλ? και αξι?πιστο παρ?χο φιλοξεν?α?.

Τη συγκεκριμ?νη στιγμ? ?χω υπ? δοκιμ? μερικ?? ελληνικ?? εταιρε?ε? παροχ?? υπηρεσι?ν φιλοξεν?α? και ακ?μα τα συναισθ?ματα ε?ναι αν?μεικτα.

Η μα?ρη λ?στα των εταιρει?ν φιλοξεν?α? ιστοσελ?δων

1. Godaddy

?μα ε?στε λ?τρει? τη? περιπ?τεια?, τ?τε η Godaddy ε?ναι η ιδανικ? εταιρε?α για την φιλοξεν?α τη? ιστοσελ?δα? σα?. Με servers σε Ευρ?πη και Αμερικ?, η φιλοξεν?α τη? σελ?δα? σα? μπορε? να αποβε? απ? μια απλ? καθυστ?ρηση ?ω? μια ατ?ρμονα γραφειοκρατικ? διαδικασ?α. Κι αυτ? γιατ? οι servers του? κρεμ?νε, με χρ?νο απ?κριση? ?νω των 120 δευτερολ?πτων. Το time out error ε?ναι ψωμοτ?ρι, εν? η επικοινων?α με την εταιρε?α που βρ?σκεται στην Αμερικ? ε?ναι σχεδ?ν ακατ?ρθωτη.

?λε? οι γραμμ?? ε?ναι κατειλημμ?νε?, ο μ?σο? χρ?νο? αναμον?? αγγ?ζει τα 15 λεπτ? και το αντ?στοιχο τηλεφωνικ? κ?ντρο του Λονδ?νου δεν απαντ? ποτ?. Ανο?γοντα? ?να α?τημα ηλεκτρονικ?? εξυπηρ?τηση? θα βρεθε?τε αντιμ?τωποι με αυτ?ματου? απαντητ?? που θα σα? κατευθ?νουν με αυτ?ματα μην?ματα ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου. Τελικ? δεν δουλε?ουν ?νθρωποι σε αυτ?ν την εταιρε?α φιλοξεν?α? ιστοσελ?δων;

?πειτα λοιπ?ν απ? μια στιχομυθ?α με ανταλλαγ? ?πειρων μηνυμ?των ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου και αφο? του? π?εσα αρκετ?, αναγκ?στηκαν να με απαντ?σουν, επιτ?λου? ?χι κομπιο?τερ, αλλ? ?νθρωποι. Τελικ? δεν ?βγαλα ?κρη στο πρ?βλημ? τη? καθυστ?ρηση? και του time out του server.

Μετ? ?μω? απ? εκτεταμ?νη ?ρευνα εβδομ?δων και αφο? ?λλαξα τα π?ντα στον υπολογιστ? μου, format, ν?α προγρ?μματα, και αφο? σκ?λισα του? π?ντε? και τα π?ντα, CYTA, OTE, κ?ρτε? δικτ?ου, firefox, μ?ντεμ, καλ?δια, opera, chrome, reset κτλ. ?φτασε η ?ρα τη? αλ?θεια?. ?πεσα π?νω σε σχετικ? παρ?πονα για το ?διο πρ?βλημα πελατ?ν τη? Godaddy απ? ?λο τον κ?σμο.

Δε?τε την αλ?θεια και μ?νοι σα?:

 1. TIME OUT Errors are becoming unbearable!
 2. Server Timeout errors
 3. Αποτελ?σματα Google για το godaddy time out

Επιτ?λου?! ?λαμψε η αλ?θεια, και ?λλοι αντιμετ?πιζαν το ?διο πρ?βλημα με μ?να. Φυσικ? και ποτ? η εταιρε?α Godaddy δεν παραδ?χτηκε το σφ?λμα στου? servers τη? και ποτ? δεν αν?λαβε κ?ποια δρ?ση μ?χρι σ?μερα για να λ?σει το πρ?βλημα, ωστ?σο τα λεφτ? τα πα?ρναν προκαταβολικ?. ?φτασε λοιπ?ν η ?ρα να χαιρετ?σουμε την εταιρε?α GoDaddy για π?ντα και να βρο?με μια σωστ? και επαγγελματικ? εταιρε?α φιλοξεν?α? ιστοσελ?δων.

2. Hostgator

?λλη παρ?μοια περ?πτωση εταιρε?α? φιλοξεν?α? ιστοσελ?δων ε?ναι η HostGator με το περ?φημο downtime πρ?βλημα. Κοιν?? ο server τη? εταιρε?α? ?πεφτε τακτικ?, αφ?νοντα? στα κρ?α του λουτρο? χιλι?δε? δυσαρεστημ?νου? πελ?τε?.

Γνωρ?ζω πολλο?? συναδ?λφου? στο χ?ρο τη? κατασκευ?? ιστοσελ?δων και τη? αν?πτυξη? εφαρμογ?ν που εν? ?χουν εγκαταλε?ψει την HostGator για αυτ? το λ?γο, ?μω? ακ?μα συστ?νουν ανεπιφ?λακτα του? πελ?τε? του? να κ?νουν φιλοξεν?α στη HostGator!

Υπ?ρχουν και εκτ?? Ελλ?δα? λαμ?για! Δεν ε?ναι μ?νο οι πολιτικο? απατε?νε?!

Φανταστε?τε δηλαδ? να σα? προτε?νω μια φιλοξεν?α ιστοσελ?δων που εν? δεν ε?ναι καλ?, δεν μου αρ?σει, την ?χω εγκαταλε?ψει κι?λα?!

3. BlueHost.com

Η BlueHost.com ?τανε μ?α απ? τι? πιο αξι?πιστε? και ποιοτικ?? εταιρε?ε? στο χ?ρο τη? φιλοξεν?α? ιστοσελ?δων με πολ? καλ? φ?μη και ?να κερδοφ?ρο πρ?γραμμα affiliate marketing. Το μ?νο τη? ελ?ττωμα ?τανε ?τι το datacenter τη? ε?χε ?δρα μ?νο στην Αμερικ? και δεν ?τανε ιδανικ? για εκτ?? Αμερικ?? πελ?τε?. Ο χρ?νο? απ?κριση? του server αυξ?νεται αν?λογα με την απ?σταση.

?τσι για ελληνικ?? ιστοσελ?δε? καλ? θα ε?ναι να προτιμ?με φιλοξεν?α σε εξυπηρετητ?? που ?χουν ?δρα την Ελλ?δα απ? γεωγραφικ? ?ποψη και ?χι εταιρε?ε? με κ?ντρα δεδομ?νων σε χ?ρε? του εξωτερικο? ? πλην τη? Ευρ?πη?.

Το πρ?βλημα ξεκ?νησε μετ? απ? την εξαγορ? τη? BlueHost.com απ? τη μητρικ? εταιρε?α τη? HostGator και τη μεταστ?γασ? τη? σε ?διο datacenter. Μιλ?με δηλαδ? για ?δια ποι?τητα υπηρεσι?ν, αλλ? με διαφορετικ? τιμ?, μια κλασικ? στρατηγικ? του μ?ρκετινγκ, το repackaging. Το λανσ?ρισμα του ?διου προ??ντο? σε ?λλο πακ?το με ν?α ετικ?τα.

Η υπ? δοκιμ? εταιρε?ε? φιλοξεν?α? ιστοσελ?δων

Papaki.gr

Δυστυχ?? του? τελευτα?ου? 2 μ?νε? το papaki.gr κατ?φερε να με ξενυχτ?σει δ?ο φορ??. Μ?α χτε? το βρ?δι (Ξημερ?ματα Τρ?τη? 17-12-2013) και μια φορ? για τον ?διο ζ?τημα πριν απ? ?να μ?να. Ο λ?γο?; Το πακ?το φιλοξεν?α? ?πεσε λ?γω υπ?ρβαση? τη? χωρητικ?τητα? των 2GB στι? 1 το πρω?. ?τσι κρ?μασαν 10 site περ?που.

Οι προσπ?θειε? να επικοινων?σω με την τεχνικ? υποστ?ριξη απ? το papaki.gr ?τανε ?καρπε? και ?τσι αναγκ?στηκα στι? 1.40 το πρω? να κ?νω ?μεση αναν?ωση χ?ρου στα 5GB μ?σω του Paypal-ευτυχ?? που ε?χα και χρ?ματα στο paypal-. Αναν?ωση που ποτ? δεν ?γινε γιατ? το αυτοματοποιημ?νο σ?στημα αναν?ωση? δεν δο?λεψε ποτ?.

?τσι αναγκ?στηκα με την ψυχ? στα χε?λη να επικοινων?σω με το papaki.gr στι? 8 και μισ? το πρω? και αφο? ?μουνα στην τηλεφωνικ? αναμον? με αστε?α αμερικ?νικα χριστουγεννι?τικα τραγο?δια περ?που για 20 λεπτ?, μου απ?ντησε το τεχνικ? τμ?μα παριστ?νοντα? το Βο?δα.

Αφο? τελικ? παραδ?χτηκαν το λ?θο? του?, του? ζ?τησα να με αποζημι?σουν εμ?να και του? πελ?τε? μου λ?γω του δικο? του? σφ?λματο?. Και αφο? ζ?τησα να μιλ?σω με κ?ποιον υπε?θυνο για το θ?μα, και δεν εμφαν?στηκε ακ?μα καν?να? μ?χρι στιγμ??, ?φησα το τηλ?φων? μου να με καλ?σουν οι ?διοι ?ταν θα μπορ?σουν. Μετ? απ? 8 ?ρε? ακ?μα κ?ποιο? υπε?θυνο? δεν βρ?θηκε να μου λ?σει μερικ?? απορ?ε? ?πω?:

 1. Γιατ? δεν με προειδοποιο?ν 24 ?ρε? νωρ?τερα για την υπ?ρβαση χ?ρου ?στε να λ?βω ?λα τα απαρα?τητα μ?τρα για να διατηρ?σω την ιστοσελ?δα μου στον α?ρα.? Κ?νω τ?σο κ?πο να φ?ρω κ?σμο στην ιστοσελ?δα μου και στι? ιστοσελ?δε? των πελατ?ν μου και δυστυχ?? η επαγγελματικ? αναλγησ?α απ? το papaki.gr και κ?θε papaki.gr ? Godaddy του? δι?χνει προφασιζ?μενοι αστε?ε? δικαιολογ?ε?, τ?που ε?χε? υπερβε? τα 300ΜΒ χ?ρου και η ιστοσελ?δα ?πεσε.

Αντ?θετα κ?λλιστα θα μπορο?σαν να με ειδοποι?σουν να αλλ?ξω πακ?το και να συνεχ?σω να παραμε?νω στον α?ρα.

 1. Ε?μαι στην αγορ? απ? το 2000 και ?χω δει τ?τοιε? εταιρε?ε? να ?ρχονται και να παρ?ρχονται ζημι?νοντα? τον πελ?τη και την αγορ? γενικ?τερα με αντιεπαγγελματικ?? πρακτικ??.
 2. Στο τ?λο?, καν?να? δεν επιθυμε? να δει την ιστοσελ?δα του εκτ?? λειτουργ?α? για μικροποσ? των 5 και 10 ευρ?! Ε?ναι πραγματικ? αστε?ο, γελο?ο και εκτ?? πραγματικ?τητα?. Αυτο? που το κ?νουν θα πρ?πει να ρωτ?σουν του? πελ?τε? του? τι επιθυμο?ν και να προσαρμοστο?ν στι? αν?γκε? των πελατ?ν και να σταματ?σουν τα παιδι?στικα συστ?ματα.

?λο? ο κ?σμο? μα? π?σχει απ? ?λλειψη ποιοτικ?ν υπηρεσι?ν, καλ?ν επαγγελματι?ν σε ?λου? του? κλ?δου? και απ? ανθρ?που? που μεγ?λωσαν στην αγορ? ?πω? εγ? και σ?βομαι πραγματικ? μ?χρι και το τελευτα?ο ευρ? του πελ?τη.

Α? ελπ?σουμε ?τι το ν?ο ?το? ο ?ι Βασ?λη? σαν απ? μηχαν?? Θε?? να του? φ?ρει λ?γο μυαλ? και περ?σκεψη για να καλωσορ?σουν το 2014 με επαγγελματισμ? και υπευθυν?τητα και να μην κρ?βονται π?σω απ? servers, τηλεφωνικ? κ?ντρα και αυτ?ματε? διαδικασ?ε?!

Tophost.gr

Η μητρικ? εταιρε?α απ? το papaki.gr. Το ψ?ρι βρωμ?ει απ? το κεφ?λι ? λ?τε να κ?νει η Tophost την ?κπληξη;? Επειδ? πρ?κειται να ανο?ξω φιλοξεν?α στην Tophost σ?ντομα, θα σα? δ?σω πλ?ρη αξιολ?γηση των υπηρεσι?ν φιλοξεν?α? σε κ?ποιο ?λλο ?ρθρο.

Φροντ?στε να εγγραφε?τε στι? ανανε?σει? τη? ιστοσελ?δα? μου και με?νετε συντονισμ?νοι σε ?λο αυτ?ν τον πακτωλ? των συμβουλ?ν και των δωρε?ν γν?σεων σχετικ? με την κατασκευ? ιστοσελ?δων, e-shop, ?ντερνετ μ?ρκετινγκ και SEO.

mipos-xreiazeste-seo-coach

Γιατ? η φιλοξεν?α ιστοσελ?δων ε?ναι τ?σο σημαντικ?

Η φιλοξεν?α ιστοσελ?δων αν και το κ?στο? τη? ?χει συμπιεστε? τα τελευτα?α χρ?νια π?ρα πολ?, παραμ?νει ?να απ? τα σημαντικ?τερα συστατικ? στην επιτυχ?α τη? ιστοσελ?δα? σα?. Μερικο?? απ? του? παρ?γοντε? τη? σωστ?? φιλοξεν?α? ιστοσελ?δων ε?ναι οι παρακ?τω:

1. Συμβατ?τητα με τι? εφαρμογ?? που θ?λετε να εγκαταστ?σετε

Η συμβατ?τητα με τι? εφαρμογ?? που θ?λετε να εγκαταστ?σετε ε?ναι ?να μεγ?λο και λεπτ? ζ?τημα. Επιλ?ξτε μ?νο Linux φιλοξεν?α ιστοσελ?δων και αποφ?γετε την φιλοξεν?α σε Windows Server. Ο Windows Server παρουσι?ζει ?ντονα προβλ?ματα συμβατ?τητα? με το WordPress και πολλ?? ?λλε? εφαρμογ?? ανοιχτο? κ?δικα, επ?ση? ε?ναι και αισθητ? ακριβ?τερο?.

?να πολ? σημαντικ? σημε?ο ε?ναι η ιδεατ? μν?μη τη? PHP, που πρ?πει να ε?ναι τουλ?χιστον 40MB για να λειτουργ?σει ομαλ? κ?ποιο eshop. H Godaddy διαθ?τει μ?νο 32MB μν?μη, εν? το papaki.gr 64Mb μν?μη που κρ?νεται ικανοποιητικ?.

2. Ταχ?τητα του server τη? φιλοξεν?α?

?πω? σα? ε?πα, η ταχ?τητα του Server τη? φιλοξεν?α? των ιστοσελ?δων ε?ναι καθοριστικ?? σημασ?α? για το SEO, τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και τη? ποσοστο? μετατροπ?ν των επισκεπτ?ν σε πελ?τε?.

3. Ευκολ?α χρ?ση? του πακ?του φιλοξεν?α?

Το πακ?το φιλοξεν?α? που θα επιλ?ξετε θα πρ?πει να ε?ναι πλ?ρω? αυτοματοποιημ?νο και να μην χρει?ζεται χειροκ?νητη εγκατ?σταση ? επ?μβαση απ? την τεχνικ? υποστ?ριξη για να ξεκιν?σει. Προσ?ξτε, γιατ? πολλ?? εταιρε?ε? δεν ?χουν αυτοματοποιημ?νο σ?στημα και ?σε? ?χουν δεν λειτουργε? π?ντα σωστ?.

Μετ? θα πρ?πει να μην απαιτο?νται ιδια?τερε? τεχνικ?? για να ανο?ξετε μια φιλοξεν?α ιστοσελ?δα? ? να αλλ?ξετε το dns. Αν απλ? πρ?γματα σα? φα?νονται ακατ?ρθωτα, τ?τε ζητ?στε να δοκιμ?σετε τη φιλοξεν?α πριν την αγορ?σετε ? απλ?? ζητ?στε την βο?θεια των ειδικ?ν σχετικ? με την φιλοξεν?α ιστοσελ?δων.

4. After sales service ? εξυπηρ?τηση

Η εξυπηρ?τηση μετ? την αγορ? του πακ?του φιλοξεν?α? ιστοσελ?δων ε?ναι και αυτ? ?να ακ?μα μεγ?λο κεφ?λαιο. Ε?ν λοιπ?ν δεν υπ?ρχει τηλεφωνικ? γραμμ? καθημεριν?? εξυπηρ?τηση?, τ?τε κ?θε προσπ?θεια επικοινων?α? ? επ?λυση? κ?ποιου τεχνικο? προβλ?ματο? με την εταιρε?α θα μοι?ζει βουν?!

Προτιμ?στε εταιρε?ε? με 24ωρη? δυνατ?τητα τηλεφωνικ?? υποστ?ριξη? και τηλεφωνικ? κ?ντρο το οπο?ο απαντ? σχετικ? γρ?γορα. Κ?ντε μια δοκιμ?, π?ρτε ?να τηλ?φωνο στην εταιρε?α φιλοξεν?α? ιστοσελ?δων και μετ? αγορ?στε. Δε?τε τον μ?σο χρ?νο απ?κριση?. Δεν πρ?πει να ε?ναι και στο μπαμ -γιατ? θα βαρ?νε μ?γε?- αλλ? ο?τε και ε?κοσι λεπτ?.

Η Φιλοσοφ?α μου π?σω απ? αυτ? το ?ρθρο για τη φιλοξεν?α ιστοσελ?δων

Προσωπικ? δεν ε?μαι με καν?ναν. Ε?μαι με τον πελ?τη και η φιλοσοφ?α μου βασ?ζεται στην παροχ? των καλ?τερων δυνατ?ν υπηρεσι?ν προ? τον πελ?τη και τον τελικ? χρ?στη με στ?χο τη μεγιστοπο?ηση τη? εμπειρ?α? του? στο ?ντερνετ και στην απ?κτηση χρημ?των μ?σω αυτο?.

Ε?μαι υπ?ρ τη? σκληρ?? δουλει??, των αποτελεσμ?των και του να δ?σω περισσ?τερα στην αγορ? και στον κ?σμο απ? ?τι πα?ρνω. Αυτ? ε?ναι το μυστικ? τη? επιτυχ?α? μου και αυτ? συμβουλε?ω σε ?λου? του? επαγγελματ?ε? να κ?νουν. Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα στην αποστολ? μου.

Ταχ?τητα φιλοξεν?α? ιστοσελ?δων και SEO

?χει υπολογιστε? ?τι κ?θε δευτερ?λεπτο καθυστ?ρηση? στην απ?κριση τη? ιστοσελ?δα? σα? μα? στοιχ?ζει περ?που 10% τη? κ?νηση? προ? αυτ?. Αυτ? σημα?νει ?τι ε?ν η εσωτερικ? πλο?γηση ? το αρχικ? φ?ρτωμα τη? σελ?δα? σα? καθυστερ?σει απ? τα 3 στα 4 δευτερ?λεπτα, τ?τε απ? τι? 100 επισκ?ψει? που θα ?χετε την ημ?ρα θα π?σετε στι? 90. ?μα διπλασι?σουμε το χρ?νο στα? 7 δευτερ?λεπτα περ?που το 50 τοι? εκατ? τη? κ?νηση? μα? εξαφαν?ζεται οριστικ? και δεν πρ?κειται να ξαναεπιστρ?ψει.

Φανταστε?τε τι συμβα?νει ?ταν ο server αργε? 120 δευτερ?λεπτα και μετ? κ?νει time out τι συμβα?νει στην ιστοσελ?δα σα?. Του? επισκ?πτε? αυτο?? του? χ?σατε για π?ντα γιατ? καν?να? δεν θ?λει μια αργ? ιστοσελ?δα που να σ?ρνεται. Η ταχ?τητα τη? φιλοξεν?α? τη? ιστοσελ?δα? σα? και η ταχ?τητα απ?κριση? του site σα? ε?ναι ?να? σημαντικ?τατο? παρ?γοντα? SEO.

Ακ?μη, η Google και οι ?λλε? μηχαν?? αναζ?τηση? μετρ?νε ω? παρ?γοντα κατ?ταξη? στι? σελ?δε?? αποτελεσμ?των του? την ταχ?τητα μια? ιστοσελ?δα?. Για να περ?σετε λοιπ?ν το κατ?φλι τη? πρ?τη? σελ?δα? των μηχαν?ν αναζ?τηση? θα πρ?πει να ?χετε σχετικ? γρ?γορη ιστοσελ?δα και γρ?γορο αξι?πιστο hosting.

Για να μετρ?σετε την ταχ?τητα φ?ρτωση? τη? ιστοσελ?δα? σα? υπ?ρχουν 2 πολ? σημαντικ? δωρε?ν εργαλε?α:

tools.pingdom.com

https://gtmetrix.com

Μπορε?τε να αξιοποι?σετε τα παραπ?νω πολ?τιμα εργαλε?α SEO για να δε?τε που π?σχει η ιστοσελ?δα σα? και ποιε? αλλαγ?? μπορε?τε να κ?νετε για να βελτι?σετε την ταχ?τητα και το SEO σα?.

Πηγ?? για φιλοξεν?α ιστοσελ?δων

 1. Κατασκευ? Ιστοσελ?δων
 2. Εργαλε?α Επιτυχ?α? στο ?ντερνετ
 3. Π?? να φτι?ξετε το δικ? σα? e-shop
 4. Μ?πω? χρει?ζεστε Blog;

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

37 Σχ?λια. Leave new

 • Καλημ?ρα!
  Μετ? απ? πολ? καιρ? τη? σ?νταξη? του ?ρθρου σου και μη γνωρ?ζοντα? αν ε?ναι το κατ?λληλο πεδ?ο για την ερ?τηση μου, ?θελα να μ?θω απ? που θα πρ?τεινε? να κατοχυρ?σω με ασφ?λεια (και δευτερευ?ντω? ?σο το δυνατ?ν οικονομικ?τερα) ?να domain name. Δεν με ενδιαφ?ρει παρ?λληλα η κατασκευ? ιστοσελ?δα? προ? το παρ?ν Ευχαριστ? εκ των πρ?τερων ..

  Απ?ντηση
  • Καλησπ?ρα Γι?ννη, αν και το ?ρθρο ε?ναι παλι? δεν πα?ει να ε?ναι κλασικ?. Υπ?ρχουν π?ρα πολλ?? εταιρε?ε? που ε?ναι αξι?πιστε? στην κατοχ?ρωση. Προσωπικ? χρησιμοποι? π?νω απ? 5. Για την δικ? σου περ?πτωση και ειδικ? για domain names πολ? οικονομικ? και δημοφιλ?? λ?ση? ε?ναι το papaki.gr.

   Απ?ντηση
   • Γι?ννη ?μουν ?τοιμο? εχθ?? να ξεκιν?σω με το Godaddy, ?κανα εγγραφ? (με ενθουσ?ασε το ?τι ?χει και Ελληνικ? μενο?) τελευτα?α στιγμ? ?μω? ε?πα να ρ?ξω μια ματι? σε reviews και δι?βασα αρκετ? ?σχημα πρ?γματα. Η αλ?θεια ε?ναι πω? με ενδιαφ?ρει και η ενδεχ?μενη μεταβ?βαση του ?ναντι αντιτ?μου μελλοντικ? και π?νω στην ?ρευνα ?φτασα και στο δικ? σου εμπεριστατωμ?νο ?ρθρο.
    Ευχαριστ? και π?λι για το χρ?νο που αφι?ρωσε? να απαντ?σει?

    Απ?ντηση
    • Δ?ο πολ? καλ?? λ?σει? ε?ναι πρ?τον ?μα σε ενδιαφ?ρει το support η Myip.gr, μπορε?? να του? καλ?σει? 9 με 5 απαντ?νε αμ?σω? στο τηλ?φωνο. Δε?τερη λ?ση λ?γω ταχ?τητα? και π?λι, δηλαδ? ε?ναι πολ? γρ?γορο το hosting και ειδικ? προσαρμοσμ?νο για WordPress ε?ναι η WPXhosting.

     Απ?ντηση
 • Ιλια?δα Ανδρ?νικου
  14 Οκτωβρ?ου 2019 9:46 πμ

  Καλημ?ρα! Δι?βασα τα σχ?λια σου σχετικ? με το θ?μα τη? επιλογ?? μ?α? καλ?? εταιρε?α? για hosting. Φυσικ? ? χρ?νο? ?χει περ?σει αρκετ? και θα ?θελα να σε ρωτ?σω τη σημεριν? γν?μη σου σχετικ? με την dnhost για ?να απλ? site του γραφε?ου μου, απ? την οπο?α ?χω αγορ?σει και το donaim μου και τη? tophost ? κ?ποια? ?λλη που θεωρε?? εσυ σχετικ? αξι?πιστη!

  Απ?ντηση
 • Καλησπ?ρα Γι?ννη,
  Σε ευχαριστο?με πολ? για τι? χρ?σιμε? συμβουλ?? σου. Σκ?φτομαι να ζητ?σω webhosting απ? την TOPHOST. Ε?δα κ?ποιε? παλι?? ανακοιν?σει? σου. Τι γν?μη ?χει? τ?ρα; Υπ?ρχει κ?ποια ?λλη εταιρε?α που θεωρε?? αξι?πιστη. Θα ?θελα να ?χει service στα ελληνικ?.
  Γρηγορ?α

  Απ?ντηση
  • Κο?τα Γρηγορ?α εξαρτ?ται τι θε? ακριβ??. Για ?να site ?ταν ε?σαι στην αρχ? καλ? ε?ναι η tophost απλ? επειδ? ?χουν τερ?στιο φ?ρτο εργασ?α? ε?ναι λ?γο αργο?. Τ?ρα για κ?τι πιο εξειδικευμ?νο μπορε?? να πα? και σε κ?ποια ?λλη εταιρε?α ?πω? η myip.gr

   Απ?ντηση
 • Μυρτ? Τζωρτζου
  27 Φεβρουαρ?ου 2019 4:50 μμ

  Καλησπ?ρα Γι?ννη. Τι γν?μη ?χει? για την ip host?

  Απ?ντηση
 • Ηρακλ?? Σακκ??
  11 Ιουν?ου 2018 4:54 πμ

  Γι?ννη αρχικ? GoodJob για την δουλει? σου, ε?χαμε μιλ?σει κ?ποια στιγμ?, αλλ? δεν σε ξαν? κ?λεσα ποτ?,
  εγ? να σου πω την αλ?θεια πα?ρνω σερβερ απ? ovh και παρ?χω hosting μ?σα απ? συνεργασ?ε? φυσικ?, τι γν?μη ?χει? για την ovh?

  Απ?ντηση
 • Θα ?θελα κι εγ? τη γν?μη σα? για web hosting καθ?? ετοιμ?ζω ?να e-shop γ?μου-β?πτιση?.Moυ πρ?τειναν το hostgator.. Eξακολουθε? να ε?ναι ”αναξι?πιστο”? Αν ναι ποιο μου προτε?νεται?Ευχαριστ?.

  Απ?ντηση
 • Hey, John! You can try easy.gr for hosting the websites. We are a very good hosting service provider in all over Greece and Europe. So try once our services.

  Απ?ντηση
 • Καλησπ?ρα, τι πακ?το hosting θα μου προτε?νατε για την κατασκευ? μια? πλατφ?ρμα? e-shop; Τι κριτ?ρια πρ?πει να λ?βουμε υπ?ψιν μα?; ?να απλ? web hosting αρκε? ? δε θα εξυπηρετ?σει στι? αν?γκε? τη? σελ?δα?; Ευχαριστ?.

  Απ?ντηση
  • Μπορε?? να π?? σε κ?ποια εταιρε?α που ?χει για παρ?δειγμα ευρωπα?κ? datacenter και hosting τα οπο?α αν?λογα με το πακ?το αυξ?νει και η ταχ?τητα. Μια τ?τοια εταιρε?α ε?ναι η MYIP.gr.

   Για μεγαλ?τερη ταχ?τητα προτ?μησε ?να ακριβ?τερο πακ?το hosting αντ? του βασικο?.

   Απ?ντηση
 • Καλησπ?ρα! Εγ? ενδιαφ?ρομαι να φτι?ξω ?να self hosting blog στο wordpress για χ?μπυ, ?μω? ?χω μπερδευτε? με τι? εταιρε?ε? Γνωρ?ζετε κ?τι για την dnhost.gr; Σκ?φτομαι να γρ?φω τα ?ρθρα στα αγγλικ?. Μ?πω? πρ?πει σε αυτ? την περ?πτωση να επιλ?ξω ξ?νου? server κι ?χι ελληνικο??;

  Απ?ντηση
  • Καλημ?ρα ?υη, δεν γνωριζω για την dnhost.gr υπ?ρχουν πολλ?? εταιρε?ε? στο hosting. Μπορε?? να ξεκιν?σει? και με την Tophost που ?χει εξειδικευμ?νε? υπηρεσ?ε? WordPress.
   Καλ? ε?ναι να ξεκιν?σει? ?να blog με αυτ? που σου αρ?σει και να χρησιμοποι?σει? τη γλ?σσα την οπο?α ξ?ρει? καλ?τερα.
   Αν πιστε?ει? ?τι η αγγλ?φωνη αγορ? ε?ναι μ?σα στι? δυνατ?τητε? σου, τ?τε μπορε?? να ξεκιν?σει? με αγγλικ? blog σε WordPress.

   Απ?ντηση
  • ?χω 6 site στην DNHOST εδ? και 2 χρ?νια σε dedicated server. Οι τ?ποι στο support ειναι γ?τοι! ?χω ηρεμ?σει μου λ?νουν ?τι πρ?βλημα προκ?πτει. Οι τιμ?? του? ε?ναι λ?γο πιο π?νω απο του? υπ?λοιπου? στη Ελλ?δα. Αλλ? τι να σα? πω? οτι πληρ?νει? παιρνει?. 120€ τον χρ?νο παραπ?νω αλλ? ?χω το κεφ?λι ?συχο.

   Απ?ντηση
 • Αγαπητ? αρθρογρ?φε.

  ?χω βρεθε? και στι? δυο πλευρ??, στο να φιλοξενο?με και τ?ρα να φιλοξεν?.
  Αυτ? που ?χω διαπιστ?σει ε?ναι, πω? πλ?ον αξ?ζει να ε?σαι σε μικρ?τερε? εταιρε?ε? παροχ?? hosting ? αν ?χει? την οικονομικ? ευχ?ρεια να νοικι?ζει? δικ? σου vps ? dedicated server.

  Θα μου πει?, ε?ναι δελεαστικ? να πληρ?νει? μ?νο 80 ευρ? το χρ?νο και να ?χει? 10< site επ?νω. Δικ? σου ? πελατ?ν σου.
  ?μω? δεν σκ?φτεσαι ?τι το ?διο ακριβ?? πρ?γμα θα κ?νουν και αρκετο? ακ?μα και ?τσι γεμ?ζει? ?ναν σερβερ με 250 sites.

  Για τι? ξ?νε? εταιρε?ε? που αν?φερε? να γνωρ?ζει? ?τι σε κ?θε σερβερ φιλοξενο?ν το ελ?χιστο 400 sites.

  τελικ? ο κ?θε σερβερ γεμ?ζει με site ?γνωστη? προ?λευση? κατασκευ??, γεμ?τα τρ?πε?, κ?νοντα? του? κιν?ζου? χ?κερ να τρ?βουν τα χ?ρια του?.

  Απ?ντηση
  • Σε αυτ? ?χει? δ?κιο Κ?στα και δεν ε?μαι υπ?ρ του hosting των 80 ευρ?. Επ?ση? ?χω αυτ? τη στιγμ? hosting σε περισσ?τερε? απ? 6 εταιρε?ε? αν? τον κ?σμο, VPS, CLOUD HOSTING,DEDICATED SERVER, SHARED HOSTING και για αυτ? ?χω και ?ποψη για το θ?μα.

   Το hosting ε?ναι μια επ?νδυση και η ταχ?τητα εξυπηρ?τηση? ?χει να κ?νει με το SEO και τη λειτουργικ?τητα τη? ιστοσελ?δα? και για αυτ? θα πρ?πει να επενδ?ουμε και κ?τι παραπ?νω και να μην τσιγγουνευ?μαστε τα 100 και τα 200 ευρ? για το hosting.

   Σε ευχαριστ? για τι? πληροφορ?ε?.

   Απ?ντηση
 • Κατ?λαβα. Ε?σαι κατανοητ??. Κι εγ? τ?ρα αρχ?ζω και το ψ?χνω. Τι θα μου πρ?τεινε? ; Το κ?στο? για ενα τ?τοιο κερδοφ?ρο eshop ποσο κυμα?νεται περ?που;

  Απ?ντηση
 • Ευχαριστ? για την απ?ντηση. Σκ?φτομαι να χρησιμοποι?σω το pro πακ?το που δ?νει το papski.gr. Θα ?χω περ?που 500 ενεργ? προ??ντα, οπ?τε νομ?ζω θα με κλ?πτει. Με ενδιαφ?ρει να ανο?γει η σελ?δα γρ?γορα, να μην κολλ?ει και να υπ?ρχει τεχνικ? υποστ?ριξη ?ταν χρειαστε?. Να σε ρωτ?σω κατι ακ?μα, μ?πω? γνωρ?ζει? την webnode?

  Απ?ντηση
  • Γι?ννη το papaki ε?ναι μια πολ? αξι?πιστη και καλ? εταιρε?α hosting ?που ?χω και εγ? hosting κ?ποια site μου. ?μω? δεν πιστε?ω να νομ?ζει? ?τι υπ?ρχει δωρε?ν παιδε?α και ?τι θα φτι?ξει? δωρε?ν eshop ? σε δωρε?ν hosting ? θα πα? σε ιστοσελ?δα τ?που wix κτλ.

   ?να κερδοφ?ρο eshop με πολ? κ?νηση θα πρ?πει να ?χει τον δικ? του server και μιλ?με για private dedicated server ? τουλ?χιστον vps. Αλλι?? σημα?νει ?τι ?κανε? ?να μικρ? ψιλικατζ?δικο και δεν θα βγ?λει? σοβαρ? λεφτ?.

   Αυτ? ε?ναι η ?ποψη μου απ? την εμπειρ?α που ?χω με τα κερδοφ?ρα και με πολ? κ?νηση eshop.

   Απ?ντηση
 • Τι γ?νεται σ?μερα με το papaki.gr; Ε?ναι αξι?πιστο; Θ?λω να κ?νω eshop και σκ?φτομαι να χρησιμοποι?σω αυτ? την εταιρ?α. ?χετε κ?ποια ?λλη να προτε?νετε; ευχαριστ?.

  Απ?ντηση
 • Αν δεν ?χετε συνεργαστε? με τη datahost δεν ?χετε δει τ?ποτα!! Μακρ?ν η χειρ?τερη εταιρε?α. Δεν σηκ?νουν τηλ?φωνα για π?νω απ? 10 μ?ρε?, σε κρεμ?νε εν? ?χει? πληρ?σει προ πολλο?, ανταποκρ?νονται στα εμαιλ ?,ποτε το θυμηθο?ν.

  Απ?ντηση
 • Καταρχ?ν συγχαρητ?ρια για την πολ? ωρα?α ιστοσελ?δα με τα ενδιαφ?ροντα θ?ματα.
  Εγ? ε?χα το hosting και το domain τη? σελ?δα? που ετοιμ?ζω μ?νη μου στο papaki και επειδ? ?μουν δυσαρεστημ?νη το ?λλαξα και π?γα στην Friktoria.com η οπο?α ?ταν στην π?λη μου και δεν το ?ξερα καν. Πιστε?ω ?τι αξ?ζει να ρ?ξετε μια ματι?.

  Απ?ντηση
  • Σε ευχαριστ? Δ?μητρα, θα το ερευν?σω, επ?ση? η ιστοσελ?δα σου ε?ναι καταπληκτικ?, ?χει ?λα αυτ? τα συστατικ? που χρει?ζεται για να κ?νει το μεγ?λο ?λμα, μπορε?? να επικοινων?σει? μαζ? μου Δ?μητρα για να σε βοηθ?σω στο relaunch

   Απ?ντηση
   • Σε ευχαριστ? πολ? για τα καλ? σου λ?για. Τ?ρα ετοιμ?ζω τα ?ρθρα οπ?τε με την πρ?τη ευκαιρ?α θα επικοινων?σω μαζ? σου.
    Καλ?? γιορτ?? να ?χουμε ?λοι, με υγε?α και να χαιρ?μαστε ?σου? αγαπ?με!!

    Απ?ντηση
 • Θ?λω για μια ακ?μη φορ? να σε ευχαριστ?σω για τι? συμβουλ?? με το hosting. Τελικ? η μαμ? top ?χει αποδειχτε? πολ? καλ?τερη απ? το παπ?. Μ?χρι τ?ρα του? ?κανα δι?φορα τεστ “?σχετου” και ?χουν σταθε? 10/10 τηρουμ?νων των αναλογι?ν.

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看