ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Π?? να φτι?ξτε μια ιστοσελ?δα με διαχρονικ? περιεχ?μενο

που θα βγα?νει π?ντα στην πρ?τη σελ?δα τη? Google!

Ο καλ?τερο? τρ?πο? για να αποκτ?σετε σταθερ? και αυξαν?μενη κ?νηση στη σελ?δα σα? ε?ναι να δημιουργ?σετε μοναδικ?, καταπληκτικ?, επικ? περιεχ?μενο. ?ταν λ?με καταπληκτικ? περιεχ?μενο εννοο?με κε?μενο, β?ντεο, εικ?νε? και ?χο και ?χι το απ?στευτο γραφικ? περιβ?λλον, ?χι το flash animation ? τα γραφικ? που αντικαθιστ?ν το κε?μενο ? τα διαφημιστικ? banner που πηγαινο?ρχονται.

Π?? δουλε?ουν οι μηχαν?? αναζ?τηση?

Οι μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι κειμενοκεντρικ?? και κειμενοστραφ??. Διαβ?ζουν μ?νο κε?μενο δηλαδ? και ?χι κ?δικα με την ?ννοια του κ?δικα προγραμματισμο?. Δυστυχ?? δεν ε?ναι αντικειμενοστραφ?? ?πω? οι βασικ?? γλ?σσε? του ΙΝΤΕΡΝΕΤ και εκε? γ?νονται τα μεγαλ?τερα λ?θη στο SEO. Τελικ? π?? δουλε?ουν οι μηχαν?? αναζ?τηση? και συγκεκριμ?να η Google;

“Η Google ε?ναι μια μηχαν? αναζ?τηση? που κατηγοριοποιε? τα πιο σχετικ? με την αναζ?τησ? σα? αποτελ?σματα στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ και σα? επιστρ?φει το πιο ποιοτικ? και σχετικ? αποτελ?σματα με β?ση το κε?μενο, τη δημοτικ?τητα και την αυθεντ?α τη? σελ?δα?.?

?σο πιο σχετικ?, πιο ποιοτικ?, κατατοπιστικ? και χρ?σιμη ε?ναι η σελ?δα σα? σε αυτ? που αναζητ?ει ο χρ?στη? και νομ?ζει η Google, τ?σο πιο ψηλ? ε?στε στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των αναζ?τηση?.

Μπορε?τε να μ?θετε περισσ?τερα για τον αλγ?ριθμο τη? Google κατεβ?ζοντα? τον οδηγ? SEO Πρ?τη Σελ?δα ? πηγα?νοντα? στη σελ?δα Google Εργαλε?α για Webmasters

ALLAGI HOST FILE WINDOWS

Τα οφ?λη του μοναδικο? περιεχομ?νου στο ?ντερνετ

Αφο? εμπεδ?σατε την βασικ? αρχ? λειτουργ?α? των μηχαν?ν αναζ?τηση?, δεν μ?νει παρ? να δο?με ποια τα οφ?λη του επικο? περιεχομ?νου (επικ? σαν την Ιλι?δα και την Οδ?σσεια του Ομ?ρου). Τα οφ?λη του καταπληκτικο? περιεχομ?νου ε?ναι:

 1. Σταθερ? αυξαν?μενη κ?νηση προ? τη σελ?δα σα?.
 2. Σταθερ? α?ξηση των backlinks δηλαδ? των συνδ?σμων που δε?χνουν προ? τη σελ?δα σα? μια και ?λο και πιο πολλο? ?νθρωποι σα? θεωρο?ν σελ?δα σταθμ?? ? σελ?δα αυθεντ?α. Θυμηθε?τε ?τι ?σο πιο πολ? περιεχ?μενο ?χετε στο ?ντερνετ, τ?σο πιο πολλ? backlinks θα ?χετε εκ των πραγμ?των.
 3. Σταθερ? ανοδικ? α?ξηση τη? δραστηρι?τητα? σα? στα social media (facebook shares, likes, tweets, pins κτλ)
 4. Μεγ?λη δημοσι?τητα στον τομ?α σα?. Το ακαταμ?χητο περιεχ?μενο ε?ναι αυτ? που θα σα? κ?νει γνωστο??, δι?σημου? και στο τ?λο? πλο?σιου?. Δεν ξ?ρω αν ?χετε ακο?σει ποτ? για την στρατηγικ? προσωπικ?? προβολ?? (personal branding), ?που προβ?λλετε τον εαυτ? σα? ω? ειδικ? σε κ?ποιο θ?μα στα μ?τια του κοινο? ?τσι κερδ?ζετε τι? πρ?τε? εντυπ?σει?. Αποκτ?τε μεγαλ?τερο κ?ρο? και οι υποψ?φιου πελ?τε? σα? σα? εμπιστε?ονται περισσ?τερο.
 5. Αυξαν?μενα ?σοδα μια και οι ?νθρωποι που σα? ακολουθο?νε σα? εμπιστε?ονται ω? ειδικ? στον τομ?α σα?. Αυτ? το πετυχα?νετε μ?σω τη? προσωπικ?? προβολ?? και του σο?περσταρ μ?ρκετινγκ.

Συμβουλ?? για να δημιουργ?σετε επικ? περιεχ?μενο

 1. Εστιαστε?τε στο να γρ?ψετε ?να τουλ?χιστον ?ρθρο πυλ?να με π?νω απ? 3.000 λ?ξει? που να καλ?πτει το μεγαλ?τερο μ?ρο? τη? αγορ? στ?χου σα? ? να το εξαντλε? σε μεγ?λο ποσοστ?.
 2. Δημιουργ?στε δευτερε?οντα ?ρθρα- κρ?χτε? τα οπο?α θα οδηγο?ν προ? το ?ρθρο πυλ?να?.
 3. Διασυνδ?στε ?λα τα ?ρθρα μεταξ? του?.? Η εσωτερικ? διασ?νδεση ε?ναι εφ?μιλλη των εξωτερικ?ν backlinks για τη Google.
 4. Συνοδε?σετε τα ?ρθρα με β?ντεο μ?σω απ? του καναλιο? σα? στο youtube και το vimeo.
 5. Ελαχιστοποι?στε τα ενοχλητικ? διαφημιστικ? μην?ματα στην αρχ?, καθ?? και τα pop up μ?χρι να καταξιωθε?τε στην αγορ?.
 6. Γρ?ψτε για τον κ?σμο και φροντ?στε να δ?σετε ?να καλ? λ?γο για να επισκεφτε? ?λο? αυτ?? ο κ?σμο? τη σελ?δα σα?.
 7. Βρε?τε που πον?ει η αγορ? σ?μερα, που υπ?ρχει κεν? αναγκ?ν και π?νο? και φροντ?στε να καλ?ψετε ?σο γ?νεται καλ?τερα αυτ? το κεν?.

Μια τελευτα?α συμβουλ? που θ?λω να σα? δ?σω ε?ναι ?τι η google ?χει κ?νει στροφ? προ? το δωρε?ν ποιοτικ? περιεχ?μενο, οπ?τε ο τζ?μπα? στο ?ντερνετ δεν π?θανε, αντ?θετα ε?ναι ο μοναδικ?? που θα επιβι?σει!

Π?ντα το content marketing ?ταν κοστοβ?ρο γιατ? η παραγωγ? του περιεχομ?νου απαιτε? χρ?νο και επαγγελματικ?? δεξι?τητε? ?πω? συγγραφ? κειμ?νων, β?ντεο και δημιουργ?α γραφικ?ν.

Δωρε?ν πηγ?? μελ?τη? για το ποιοτικ? περιεχ?μενο στο ?ντερνετ

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看