ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

high-traffic-formula

High Traffic Formula: Πω? να π?ρετε χιλι?δε? επισκ?πτε? στο site σα?!

??χετε αναρωτηθε? ποτ? απ? που ?ρχεται ?λο αυτ? το traffic;

Γεια σα? φ?λοι μου, μετ? απ? μια πολ? απαιτητικ? εβδομ?δα, και αφο? η google μα? ?χει ταρ?ξει με τι? αλλαγ?? του αλγορ?θμου τη? θα ?θελα να αναφερθ? σε ?να θ?μα που ?χω αναλ?σει πολλ?? φορ?? στο blog μου, που ε?ναι το traffic ? η επισκεψιμ?τητα στα Ελληνικ?.

?χετε αναρωτηθε? ποτ? απ? που ?ρχεται ?λο αυτ? το traffic στην ιστοσελ?δα σα?; ?σω? το πιο σημαντικ? πρ?γμα στο ?ντερνετ, το traffic ε?ναι αυτ? που χρει?ζεστε για να γ?νει βι?σιμο το site σα? και για να αποκτ?σετε κ?ρδη.

Χωρ?? επισκεψιμ?τητα, δεν ?χετε καμ?α πιθαν?τητα να βγ?λετε λεφτ? απ? το ?ντερνετ και την ηλεκτρονικ? σα? επιχε?ρηση.

Παρατ?ρησα, ?τι οι περισσ?τεροι απ? εσ?? δυσκολε?εστε να καταλ?βετε πω? θα δημιουργ?σετε την πρ?τη σα? κ?νηση προ? την ιστοσελ?δα σα?. Για αυτ? σκ?φτηκα να δημιουργ?σω για ?λου? εσ?? μια απλ? φ?ρμουλα με τρ?α β?ματα για να φ?ρετε του? πρ?του? επισκ?πτε? στην ιστοσελ?δα σα?.

High Traffic Formula και τα 3 β?ματα

Η επονομαζ?μενη High Traffic Formula ε?ναι π?ρα πολ? απλ? και αποτελε?τε απ? 3 β?ματα που ο καθ?να? μπορε? να κ?νει. Αυτ? ε?ναι:

1. Γρ?φω ?να ?ρθρο στο blog μου

2. Δημοσιε?ω το ?ρθρο στο blog μου

3. Κοινοποι? το ?ρθρο στα social media

Τ?σο απλ?. ?λοι μπορο?ν να το κ?νουν, επομ?νω? ?λοι μπορο?ν να αποκτ?σουν αν?λογα με την αγορ? στ?χο του? ασταμ?τητη επισκεψιμ?τητα στην ιστοσελ?δα του?.

1. Γρ?φω ?να ?ρθρο στο blog μου

Στην αρχ? τη? δημιουργ?α? τη? ιστοσελ?δα? σα?, κανε?? δεν σα? ξ?ρει. Θα πρ?πει λοιπ?ν να γ?νετε γνωστο?. Για να το πετ?χετε αυτ? θα πρ?πει να γρ?φετε ?να ?ρθρο τουλ?χιστον 300 λ?ξεων και παραπ?νω. Στο ?ρθρο θα πρ?πει να περιλαμβ?νετε και μια καλ? φωτογραφ?α κατ? προτ?μηση οριζ?ντια.

Θα πρ?πει να γρ?φετε σε απλ? γλ?σσα για να σα? καταλαβα?νουν ?λοι, με πλ?ρη στο?χιση και να παραπ?μπετε του? επισκ?πτε? στι? σελ?δε? εγγραφ?? ? στι? σελ?δε? μετατροπ?? μ?σα στο site σα?.

Καλ? θα ?ταν να ε?χατε και συνδ?σμου? προ? ?λλα ποιοτικ? site. Οι σ?νδεσμοι προ? ?λλα ποιοτικ? sites δεν θα δι?ξουν του? επισκ?πτε? σα?, αλλ? θα σα? βοηθ?σουν να φ?ρετε και ?λλο κ?σμο απ? τη Google.

Το να συνδ?εστε με ?λλα ποιοτικ? site σα? βοηθ?ει απ? ?ποψη SEO.

2. Δημοσιε?ω το ?ρθρο στο blog μου

Αφο? γρ?ψατε το ?ρθρο στο blog σα?, το επ?μενο β?μα ε?ναι να το δημοσιε?σετε χωρ?? καθυστ?ρηση. Χρει?ζεστε ?να ?ρθρο κ?θε μ?ρα για τι? επ?μενε? εκατ? ημ?ρε? για να π?ρετε το κολ?ι και να αποκτ?σετε την πρ?τη επισκεψιμ?τητα.

Μην φοβ?στε να εκτεθε?τε. Η μαζικ? ?κθεση ε?ναι το μυστικ? τη? επιτυχ?α?. Με την μαζικ? ?κθεση, γ?νεστε γνωστ?? σε ?λο και περισσ?τερο κ?σμο. Αυτο? που θα σα? δουν θα σα? θυμο?νται αν?λογα με το π?σε? φορ?? σα? ε?δανε.

Οπ?τε η επαν?ληψη και η συνεχ?? ?κθεση θα σα? φ?ρει του? πρ?του? σα? πελ?τε?. Δε?τε περισσ?τερα: Superstar Marketing 2.

?λοι οι πετυχημ?νοι ?χουνε περ?σει τον ?διο φ?βο τη? δημοσι?τητα?. ?μω? για να αποκτ?σετε κ?ποιο κοιν? θα πρ?πει να σα? δο?νε εσ?? και την ιστοσελ?δα σα? με τα προ??ντα και τι? υπηρεσ?ε? σα? χιλι?δε? ?τομα και ?χι μ?νο μια φορ?.

3. Κοινοποι? το ?ρθρο στα social media

Το τρ?το β?μα ε?ναι να κοινοποι?σετε το ?ρθρο σα? σε ?λα τα social media που ?χετε προφ?λ. Αν δεν ?χετε σε ?λα αυτ? προφ?λ, τ?τε θα χρειαστε? να δημιουργ?σετε. Μην βι?ζεστε. Π?ρτε ?σο χρ?νο χρει?ζεστε για να δημιουργ?σετε ?να ελκυστικ? προφ?λ που να ε?ναι ολοκληρωμ?νο και επαγγελματικ?.

Οι μαζικ?? κοινοποι?σει? ?χουνε ?ναν διπλ? σκοπ?:

 • Να σα? φ?ρουν κ?σμο απ? ?λα τα ζωνταν? social media και
 • Να σα? ανεβ?σουν στην πρ?τη σελ?δα τη? Google, να σα? βοηθ?σουν στο SEO δηλαδ? δημιουργ?ντα? backlinks.

Μην υποτιμ?τε τη δ?ναμη των social media και την δ?ναμη του SEO.

Το SEO λειτουργε? σωρευτικ?. Με κ?θε μια κοινοπο?ηση, ρ?χνετε μια ψ?φο στην Google και βελτι?νετε την ορατ?τητα τη? ιστοσελ?δα σα? προ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Free Traffic VS Paid Traffic

Η High Traffic Formula ε?ναι ο απλο?στερο? και ο πιο θεμελι?δη? τρ?πο? για να δημιουργ?σετε επισκεψιμ?τητα ?μα ?χετε μ?λι? δημιουργ?σει την ιστοσελ?δα σα? ? να την αυξ?σετε ε?ν ?χετε ?δη ιστοσελ?δα.

Ο λ?γο? που η formula ε?ναι πετυχημ?νη ε?ναι γιατ? ε?ναι :

1. δωρε?ν και

2. βασ?ζετε στο περιεχ?μενο

?χω μελετ?σει π?ρα πολλ? ?λλα προγρ?μματα και μαγικ?? φ?ρμουλε? που υπ?σχονται λαγο?? με πετραχ?λια ? ?τι θα βγ?λετε εκατομμ?ρια απ? τη Google, το Ebay, το Facebook!

Εγ? π?λι λ?ω ?τι αισθ?νομαι μαλ?κα? μ?νο που τα ακο?ω! ?μα με το π?τημα εν?? κουμπιο? θα μπορο?σε κ?ποιο? να βγ?λει λεφτ?, τ?τε εγ? ?πρεπε να ε?μαι δισεκατομμυριο?χο?!

?χω πατ?σει τ?σε? χιλι?δε? φορ?? αυτ? τα κουμπι? απ? το πληκτρολ?γιο μου που δεν χρει?ζετε καν να σηκωθ? απ? το κρεβ?τι ? να ανο?ξω τα μ?τια για να τα βρω!

Μια συμβουλ? ε?ναι να ενηλικιωθε?τε. Μ?νο με την εστιασμ?νη σκληρ? δουλει? θα μπορ?σετε να πετ?χετε στο ?ντερνετ και αυτ? θα γ?νει μ?νο ?μα κ?νετε πρ?γματα που μπορε?τε να κ?νετε καθημεριν?.

Η εξ?σκηση κ?νει τον μ?στορα.

Σχετικ? με τα πληρωμ?να προγρ?μματα για traffic στο ?ντερνετ, υπ?ρχουν πολλ?. Πρ?σφατα ?βλεπα το Internet Traffic Formula απ? τον Vick Strizheus.

?λο το πρ?γραμμα του, το οπο?ο παρεμπιπτ?ντω? ε?ναι πληρωμ?νο, βασ?ζεται στο πω? να φ?ρουμε κ?νηση στην ιστοσελ?δα μα? χρησιμοποι?ντα? πληρωμ?νε? μεθ?δου?. Τ?τοιε? πηγ?? ε?ναι οι πληρωμ?νε? διαφημ?σει? και τα πληρωμ?να αποτελ?σματα αναζ?τηση? στη Google, Facebook, Twitter.

Γενικ? οι διαφημ?σει? απ? ?λλα δ?κτυα με χρ?ωση αν? κλικ κτλ.

Δεν λ?ω πω? το πληρωμ?νο traffic δεν ε?ναι καλ?. ?μω? για να το χρησιμοποι?σετε θα πρ?πει να ?χετε ?δη δημιουργ?σει το περιεχ?μενο. Θα πρ?πει δηλαδ? η ιστοσελ?δα τη? να ?χει κε?μενα, προ??ντα, β?ντεο και φυσικ? κ?τι να πουλ?σετε.

Μειονεκτ?ματα του πληρωμ?νου traffic

Τα μειονεκτ?ματα του πληρωμ?νου traffic ε?ναι περισσ?τερα απ? τα πλεονεκτ?ματα και δεν σα? το συστ?νω ε?ν δεν ?χετε ?δη στημ?νο και δοκιμασμ?νο ?τι πουλ?ει το site σα?.

Αλλι?? θα ξεπαραδιαστε?τε χωρ?? να το καταλ?βετε σε χρ?νο dt.

Ποια ε?ναι τα μειονεκτ?ματα:

1. Δεν ε?ναι μ?νιμο, σταματ?ει μ?λι? σταματ?σετε να το πληρ?νετε.

2. Δεν ε?ναι π?ντα στοχευμ?νο.

 1. Θα χρειαστε?τε ?πω? και στην δημιουργ?α free traffic να αφιερ?σετε πολ? χρ?νο για να μ?θετε πω? δουλε?ει.

4. Δεν λειτουργε? χωρ?? περιεχ?μενο. Που σημα?νει ?τι θα πρ?πει ?δη να ?χετε χρησιμοποι?σει την High Traffic Formula και μετ? να το χρησιμοποι?σετε.

?μα δεν ?χετε καθ?λου χρ?νο, τ?τε θα πρ?πει να αναθ?σετε σε κ?ποιον ?λλον να δημιουργ?σει το περιεχ?μενο και πιστ?ψτε με δεν ε?ναι πολ? απλ? δουλει?.

Μην γ?νεστε φθηνο? με τη δημιουργ?α περιεχ?μενου. ?τι δ?νει? πα?ρνει? και ο κ?σμο? δεν ε?ναι χαζ?? για να ασχολε?ται με ιστοσελ?δε? που δεν ?χουν τ?ποτα να πουν ? ε?ναι ρηχ??.

Σε ποια social media χρει?ζετε να ανο?ξετε προφ?λ

high-traffic-formula

Στα παρακ?τω social media θα πρ?πει να ανο?ξετε προφ?λ και να κ?νετε καθημεριν?? ? σχεδ?ν καθημεριν?? κοινοποι?σει? των ?ρθρων σα?.

 1. Facebook

 2. Twitter

 3. Google Plus

 4. Pinterest

 5. YouTube

 6. Vimeo

 7. LinkedIn

 8. MySpace

 9. Google Bookmarks

 10. Digg

 11. Delicious

 12. Stumble Upon

 13. Reddit

 14. Blogger

 15. Diigo

 16. FriendFeed

 17. HackerNews

 

Μην ξεχ?σετε να με κ?νετε φ?λο σε ?λα τα παραπ?νω μ?σα κοινωνικ?? δικτ?ωση?. Θα με βρε?τε παντο?!

Επ?ση?, μην ξεχ?σετε να εμπλουτ?σετε το προφ?λ σα? με την προσωπικ? σα? φωτογραφ?α καθ?? και το link απ? την ιστοσελ?δα σα?.

 

?χετε Κ?ποια Απορ?α;

Αν ?χετε κ?ποια απορ?α, μην διστ?σετε να την γρ?ψετε κ?τω απ? το ?ρθρο στα σχ?λια. Επ?ση? μπορε?τε να επικοινων?σετε μαζ? μου στο 6972.364.387.

Δε?τε περισσ?τερα:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

3 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看